دیپلماسی اقتصادی و راهبرد چین در تنظیم روابط با ایران و عربستان سعودی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نویسندگان

1 استادیار، مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران: ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته دکتری مطالعات منطقه ای، مدیرگروه ملاحظات استراتژیک چین در مرکز مطالعات خاورمیانه

چکیده

امضای قرارداد ۲۵ ساله مشارکت جامع راهبردی میان ایران و چین در ماه مارس سال جاری نوید بخش گسترش روابط ایران با دومین اقتصاد بزرگ جهانی است. به نظر می‌رسد که تحولات جاری در عرصه سیاست بین‌الملل و تشدید رقابت میان چین و آمریکا از یک سو و تجربه خروج آمریکا از برجام و بدعهدی طرف‌های اروپایی در پایبندی به تعهدات خود از سوی دیگر، سیاست نگاه به شرق را در سپهر سیاست‌گذاری خارجی ایران پررنگ‌تر کرده است. یکی از مهم ترین سوالاتی که پیرامون گسترش روابط راهبردی میان چین و ایران در محافل علمی و سیاسی تکرار می‌شود، روابط راهبردی موجود میان چین و عربستان سعودی و مواضع چین مقابل رقابت‌های ژئوپلتیکی ریاض و تهران است. این نوشتار به اختصار سعی دارد با تبیین راهبرد چین در خاورمیانه و با برشمردن منافع چین در رابطه با ایران و عربستان، سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس را بر پایه دیپلماسی اقتصادی توضیح دهد. پکن با توسل به راهبرد مصون‌سازی استراتژیک سعی می‌کند از ورود به دوگانه‌های ژئوپلتیکی اجتناب کرده و منافع راهبردی خود را با پیگیری روابط حسنه با دو قدرت بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان سعودی تضمین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
رئیسی‌نژاد، ا. (1399). نقشه چین برای جهان آینده.
References
Al-Tamimi, N. (2012). China- Saudi Arabia relations: Economic partnership or strategic alliance? Durham:Durham University. [Link]
Begcecanli, B. (2021). S. Arabia becomes largest oil supplier to China in 2020. Ankara: Anadolu Agency. [Link]
CGTN. (2021). Live: Peek into the fifth China-Arab States Expo in NW China’s Yinchuan City. Retrived from: [Link]
Chen, J., Shu, M., & Wen, S. (2018). Aligning China’s belt and road initiative with Saudi Arabia’s 2030 vision: Opportunities and challenges. China Quarterly of International Strategic Studies, 4(3), 363-379. [DOI:10.1142/S2377740018500203]
Chen, Y. (2020). Graphics: How is BRI bolstering China-Saudi Arabia ties? Retrived from: [Link]
Fulton. J. (2019). China’s changing role in the Middle East.Washington: Atlantic Council. [Link]
Garlick, J. (2019). The impact of China’s belt and road initiative from Asia to Europe. London: Routledge [DOI:10.4324/9781351182768]
Garlick, J., & Havlová, R. (2020). China’s belt and road economic diplomacy in the Persian Gulf: Strategic hedging amidst Saudi- Iranian regional rivalry. Journal of Current Chinese Affairs, 49(1), 82-105 [DOI:10.1177/1868102619898706]
Ghiselli, A., & Giuffrida, M. G. E. (2020). China as an offshore balancer in the Middle East and North Africa. The Rusi Journal, 165(7), 10-20. [DOI:10.1080/03071847.2021.1905543]
Globalink. (2021). 5th China-Arab states expo opens in NW China. Retrived from: [Link]
Lons. C., Fulton, J., Sun, D., & Al-Tamimi, N. (2019). China’s great game in the Middle East. Retrived from:[Link]
National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, & Ministry of Commerce of the People’s Republic of China. (2015). Vision and action on jointly building silk road economic belt and 21st- century Maritime Silk Road. Retrived from: [Link]
Raesi Nejad, A. (2021). [China’s map for the future world (Persian)]. Retrived from: [Link]
Saleh, A., & Yazdanshenas, Z. (2020). Iran’s pact with China is bad news for the west. Retrived from: [Link]
Scobell. A. (2018). Why the Middle East matters to China. In A. Ehteshasmi, & N. Horesh(Eds.), China’s presence in the Middle East. The implications of the one belt, one road initiative (pp.1-15). London: Routledge [DOI:10.4324/9781315185736-2]
Struver, G. ( 2017) . China’s partnership diplomacy: International alignment based on interests or ideology. The Chinese Journal of International Politics, 10(1), 31–65. [DOI:10.1093/cjip/pow015]
Xu, M., & Aizhu, C. (2021). Saudi Arabia pips Russia to be China’s biggest oil supplier in 2020. Retrived from: [Link]
Yin, H. ( 2021). China and Arab States to advance strategic partnership to a higher level. Retrived from: [Link]
Yiping, H. ( 2016). Uniderstanding China’s belt and road initiative: Motivation, framework and assessment. China Economic Review, 40, 314-321. [DOI:10.1016/j.chieco.2016.07.007]