خط‌مشی مالکیت فکری در پژوهش‌های مشارکتی کلان (مورد مطالعه:طرح‌های کلان ملی شورای عالی عتف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

چکیده

گسترش مشارکت در پروژه های پژوهشی کلان بین بازیگران مختلف از صنعت، دولت و دانشگاه، به سبب وجود تنوع بین مشارکت‌کنندگان مختلف که با منافع و انگیزه‌های مختلف در این گونه پروژه ها شرکت می کنند، امکان بروز چالش در حوزه مالکیت ‌فکری را تشدید می‌نماید. از این‌رو، تدوین خط‌مشی مالکیت‌فکری در این‌گونه پروژه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. در ایران، طرح‌های کلان ملی شورای عالی عتف، نمونه‌ای از این‌گونه مشارکت‌ها هستند که در این پژوهش تلاش شده، خط‌مشی ویژه ای برای آن ارائه شود. در این راستا، نظرات سه خوشه از خبرگان مالکیت فکری و طرح‌های کلان ملی، در رابطه با حالت‌های مختلف موضوعات اصلیِ مالکیت فکری در سه مرحله "پیش از آغاز مشارکت"، "حین انجام مشارکت" و "پس از پایان مشارکت" ، اخذ شد. داده‌های بدست آمده از طریق محاسبه شاخص آماری مدِ خوشه‌ای سوالات، مورد بررسی قرارگرفته و با بدست آمدن ضریب توافق مورد قبول، محتوای مناسب خط‌مشی مالکیت فکری در هریک از این سه مرحله، برای طرح‌های کلان ملی پیشنهاد شدند. ازجمله این پیشنهادها، ضرورت تعیین تکلیف مواردی چون: دارایی‌های فکری پیشین، دارایی های فکری مورد انتظار از پروژه، مالکیت و نحوه بهره برداری و پرداخت هزینه‌های مرتبط و ملاحظات محرمانگی آنها در زمان ارائه طرح‌های پیشنهادی از سوی طرفین مشارکت کننده در طرح های کلان ملی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
سلطانی، ب .، حاجی‌حسینی، ح.، آراستی، م.، قاضی‌نوری، س. س.، رضوی، م. ر.، شفیعا، م. ع.، و همکاران. (1396). مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائه سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(23)، 198-185.
دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری. (1391). کلیات آیین نامه اجرایی طرح‌های کلان. تهران: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (1394).  ابلاغ مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای عالی عتف.
قربانی، و.، و فقیهی، ا. (1400). رابطه بین سیاست‌های دولتی با مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان و دارای فناوری پیشرفته. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11(39)، 379-352.
کیائی طالقانی، ن.، زین آبادی، ح. ر.، آراسته، ح. ر.، و عباسیان، ح. (1399). شناسایی کژکارکرد‌های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران: تحلیل کیفی دیدگاه‌ها و تجربیات پژوهشگران برتر ، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش در کشور. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 10(34)، 54-36.
ندیرخانلو، س.، گودرزی، م.، موسوی، آ.، ابویی اردکان، م.،  و قاضی نوری، س. س. (1400). چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 9(3)، 135-99.
ندیر خانلو، س.، گودرزی، م.، موسوی، آ.، ابویی اردکان، م.، و قاضی نوری، س. (1400). مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی. رهیافت، 31(81)، 19-1
References
Secretariat of the Supreme Council of Science, Research and Technology. ( 2012). [The general rules of implementation of large projects (Persian)]. Tehran: Secretariat of the Supreme Council of Science, Research and Technology. [Link]
Arthur, J. F., & Hodge, R. M. (2013). A model for managing intellectual property, commercialisation and technology transfer within a collaborative research environment. International Journal of Economics and Management Engineering, 7(12), 3142-3145. [DOI:10.5281/zenodo.1089579]
Bader, M. A. (2006). Intellectual property management in R&D collaborations. Heidelberg: Physica-Verlag HD. [Link]
Bansi, R., & Reddy, K. (2015). Intellectual property from publicly financed research and intellectual property registration by universities: A case study of a university in South Africa. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 185-196. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.880]
Camarinha-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2001). A systematic approach to ipr definition in cooperative projects. In L. M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, & R. J. Rabelo (Eds.), E-Business and Virtual Enterprises. PRO-VE 2000. IFIP - The International Federation for Information Processing, vol 56 (pp. 465–476). Boston: Springer. [DOI:10.1007/978-0-387-35399-9_45]
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., Bakici, T., & Lopez, H. (2011). Open innovation and public policy in europe. London: Science Business Publishing Ltd. [Link]
Egelie, K. J., Lie, H. T., Grimpe, C., & Sørheim, R. (2018). Public funding of collaborative research and the access to research results. Paper presented at: DRUID18 Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark, 13 June 2018. [Link]
Adams, J., Holzer, W., Kaiser, L., Lehtinen, M., Ullrich, H., & Van Helleputte, J., et al. (2002). Expert group report on role and strategic use of IPR (intellectual property rights) in international research collaborations: Final report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. [Link]
European Union. (2015). European IPR Helpdesk; Fact Sheet: Intellectual property management in open innovation. Maastricht: European Union.
Garbade, P. J. P. (2014). Management of innovation in networks and alliances [PhD. thesis]. Wageningen: Wageningen School of Social Sciences. [Link]
Geisler, E., & Rubenstein, A. H. (1989). University—industry relations: A review of major issues. In A. N. Link, & G. Tassey (Eds.), Cooperative research and development: The industry—university—government relationship (pp. 43–62). Dordrecht: Springer. [DOI:10.1007/978-94-009-2522-9_3]
Gorbatyuk, A., Van Overwalle, G., & van Zimmeren, E. (2016). Intellectual property ownership in coupled open innovation processes. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 47, 262-302 [DOI:10.1007/s40319-016-0461-1]
Ghorbani, V., & Faghihi, A. (2021). [Relationship between public policies with knowledge management in knowledge based & high technology companies (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 11(39), 352-379. [Link]
Hanebuth, A., & Klossek, A. (2011). IP management in the triple helix context: Evidence from a German research project. Paper presented at: Triple Helix 9th International Conference, Stanford, Santa Clara, 14 July 2011. [Link]
Hanel, P. (2006). Intellectual property rights business management practices: A survey of the literature. Technovation, 26(8), 895-931. [DOI:10.1016/j.technovation.2005.12.001]
Harrison. S. S., & Sullivan, P. H. (2011). Edison in the boardroom revisited: How leading companies realize value from their intellectual property. Hoboken: Wiley. [Link]
Hertzfeld, H. R., Link, A. N., & Vonortas, N. S. (2006). Intellectual property protection mechanisms in research partnerships. Research Policy, 35(6), 825-838 [DOI:10.1016/j.respol.2006.04.006]
Saunière, J. C., & Leroyer, S. (2013). Collaborative innovation and intellectual property. Paris: French Institute of Industrial Property. [Link]
Soltani, B., Hajihoseini, H. A., Arasti, M., Ghazinoory, S., Rzavi, M., & Shafiaa, M., et al. (2017). [A review on iran’s nis challenges & proposing policies and initiatives for improvement (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 7(23), 185-198. [Link]
Jelinek, M. (2006). Industry–university intellectual property dynamics as a multi-level phenomenon. Multi-Level Issues in Social Systems, 5, 259-299 [DOI:10.1016/S1475-9144(06)05014-4]
Johnson, W. H. A., & Johnston, D. A. (2004). Organisational knowledge creating processes and the performance of university-industry collaborative R&D projects. International Journal of Technology Management. 27(1), 93-114. [DOI:10.1504/IJTM.2004.003883]
kiaie Taleghani, N., Zein Abadi, H. R., Arasteh, H., & Abbasian, H. (2020). [Identify the research malfunctions in iranian higher education system: A qualitative analysis of the views and experiences of top researchers, experts and research policymakers in Iran (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 10(34), 36-54. [Link]
Lee, N., Nystén-Haarala, S., & Huhtilainen, L. (2010). Interfacing intellectual property rights and open innovation. SSRN Electronic Journal, 225, 1-11. [DOI:10.2139/ssrn.1674365]
Liu, S., & Yu, X. (2014). Intellectual property regulation and management in the sino-US collaboration on CCS Technology. Energy Procedia. 63, 6671-6679. [DOI:10.1016/j.egypro.2014.11.701]
Liyanage, S., & Mitchell, H. (1995). Management of intellectual property rights in Australian Cooperative Research Centres. International Journal of Technology Management, 10(2/3), 343-364. [DOI:10.1504/IJTM.1995.025631]
Molineaux, M., & Eisermann, K. (2004). ESA’s new intellectual property policy. Space Policy, 20(4), 253-257 [DOI:10.1016/j.spacepol.2004.08.007]
Nadirkhanlou, S., Goodarzi, M., Mousavi, A., Abooyee Ardakan, M., & Ghazinoory, S. S. (2021). [Intellectual Property policy framework in cooperative research and development projects (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 9(3), 99-135. [DOI:10.22104/JTDM.2022.4913.2794]
Nadir Khanlo, S., Goodarzi, M., Mousavi, A., Abooyee Ardakan, M., & Ghazinoory, S. (2021). ‌‌‌[Intellectual property in publicly funded cooperative R&D projects (Persian)]. Rahyaft, 31(81), 1-19. [DOI:10.22034/RAHYAFT.2021.10589.1179]
Okamuro, H., & Nishimura, J. (2013). Impact of university intellectual property policy on the performance of university-industry research collaboration. The Journal of Technology Transfer, 38, 273-301. [DOI:10.1007/s10961-012-9253-z]
Olaisen, J., & Revang, O. (2017). The dynamics of intellectual property rights for trust, knowledge sharing and innovation in project teams. International Journal of Information Management, 37(6), 583-589. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2017.05.012]
Omidvar Tehrani, O. (2013). Collaboration for reseach and development: Understanding absorbtive capacity and learning in R&D consortia across phases, levels, and boundaries [PhD. thesis]. Manchester: The University of Manchester. [Link]
Research Center of The Islamic Republic of IRAN. (2014).[Notification of the approvals of the 25th meeting of the Supreme Council of (ATAF) (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Roshani, M., Lehoux, N., & Frayret, J. M. (2015). University-industry collaborations and open innovation: Methodology for mutually beneficial relationships. Montréal: CIRRELT. [Link]
Sinnewe, E., Charles, M. B., & Keast, R. (2016). Australia’s cooperative research centre program: A transaction cost theory perspective. Research Policy, 45(1), 195-204 [DOI:10.1016/j.respol.2015.09.005]
Van Dierdonck, R., & Debackere, K. (1988). Academic entrepreneurship at Belgian university. R&D Management, 18(4), 341-350. [DOI:10.1111/j.1467-9310.1988.tb00609.x]
Voss, T., Paranjpe, A. S., Cook, T. G., & Garrison, N. D. W. (2017). A short introduction to intellectual property rights. Techniques in Vascular and Interventional Radiology, 20(2), 116–120. [DOI:10.1053/j.tvir.2017.04.007] [PMID]
Vonortas, N. S., & Spivack, R. N. (2006). Managing large research partnerships: Examples from the advanced technology program’s information infrastructurefor healthcare program. Technovation, 26(10), 1101-1110 [DOI:10.1016/j.technovation.2005.08.011]
Wang, B., Chai, K. H., & Subramanian, A. M. (2015). Roots and development of intellectual property management research: A bibliometric review. World Patent Information, 40, 10-20 [DOI:10.1016/j.wpi.2014.12.002]
Yang, Z., Shi, Y., & Li, Y. (2018). Analysis of intellectual property cooperation behavior and its simulation under two types of scenarios using evolutionary game theory. Computers & Industrial Engineering, 125, 739-750 [DOI:10.1016/j.cie.2018.02.040]
Young, B., Hewitt-Dundas, N., & Roper, S. (2008). Intellectual property management in publicly funded R&D centres-A comparison of university-based and company-based research centres. Technovation 28(8), 473-484 [DOI:10.1016/j.technovation.2008.02.004]