خط‌مشی مالکیت فکری در پژوهش‌های مشارکتی کلان (مورد مطالعه:طرح‌های کلان ملی شورای عالی عتف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/ تهران/ ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه سیاست علم مرکز، تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گسترش مشارکت در پروژه های پژوهشی کلان بین بازیگران مختلف از صنعت، دولت و دانشگاه، به سبب وجود تنوع بین مشارکت‌کنندگان مختلف که با منافع و انگیزه‌های مختلف در این گونه پروژه ها شرکت می کنند، امکان بروز چالش در حوزه مالکیت ‌فکری را تشدید می‌نماید. از این‌رو، تدوین خط‌مشی مالکیت‌فکری در این‌گونه پروژه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. در ایران، طرح‌های کلان ملی شورای عالی عتف، نمونه‌ای از این‌گونه مشارکت‌ها هستند که در این پژوهش تلاش شده، خط‌مشی ویژه ای برای آن ارائه شود. در این راستا، نظرات سه خوشه از خبرگان مالکیت فکری و طرح‌های کلان ملی، در رابطه با حالت‌های مختلف موضوعات اصلیِ مالکیت فکری در سه مرحله "پیش از آغاز مشارکت"، "حین انجام مشارکت" و "پس از پایان مشارکت" ، اخذ شد. داده‌های بدست آمده از طریق محاسبه شاخص آماری مدِ خوشه‌ای سوالات، مورد بررسی قرارگرفته و با بدست آمدن ضریب توافق مورد قبول، محتوای مناسب خط‌مشی مالکیت فکری در هریک از این سه مرحله، برای طرح‌های کلان ملی پیشنهاد شدند. ازجمله این پیشنهادها، ضرورت تعیین تکلیف مواردی چون: دارایی‌های فکری پیشین، دارایی های فکری مورد انتظار از پروژه، مالکیت و نحوه بهره برداری و پرداخت هزینه‌های مرتبط و ملاحظات محرمانگی آنها در زمان ارائه طرح‌های پیشنهادی از سوی طرفین مشارکت کننده در طرح های کلان ملی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات