مهاجرت و شهرنشینی در کشور: ناپایداری جمعیت در مناطق مرزی؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مخصوص ویژه‌نامه

نویسنده

استادیار گروه توزیع فضایی، مهاجرت و شهرنشینی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

چکیده

مهاجرت پدیده‌ای ناشی از تغییرات اجتماعی-اقتصادی است که علاوه بر مقصد، مبدا را نیز تحت تاثیر می‌گذارد. به دلایل تغییرات اجتماعی بسیاری به ویژه در چند دهه اخیر، میزان و شدت آن در کشور افزایش یافته است. ازآنجایی که مهاجرت در واکنش به شرایط اجتماعی و اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد هرگونه سیاست‌گذاری و ایجاد تغییر در مناطق مبدا و مقصد، منجر به تغییرات چشمگیری در زمینه مهاجرت می‌شود. درنتیجه باتوجه یه الگوی کنونی مهاجرت در کشور که عمده مناطق مهاجرفرست آنرا استان‌های مرزی تشکیل می‌دهند و شدت و روند آن نیز رو به فزونی است، می‌توان آنرا به عنوان یک مسئله اجتماعی عنوان کرد و درپی چاره‌جویی برای آن بود. بنابراین، این مطالعه با استفاده از مطالعات مرتبط با مهاجرت مناطق مرزی و بررسی مشکلات و علل آن، به بررسی مهاجرفرستی گسترده مناطق مرزی و چالش‌ و راهکارهای آن پرداخته است. باتوجه به تاثیر مهاجرت و ناپایداری جمعیت در مناطق مرزی بر امنیت سیاسی و ملی، نیازمند تدوین مجموعه قوانین و راهکارهایی برای کاهش مهاجرت و تشویق جمعیت به ماندگاری در منطقه هستیم. درنظرگرفتن عواملی مانند سرمایه‌گذاری‌های محلی، بازارچه‌های مرزی، ایجاد ایستگاه‌های هم‌اندیشی و .... می‌تواند بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات