تحلیل چالش‌های ساختاری و نهادی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

آسیب‌شناسی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با توجه به تجربه بیش از یک دهه و نیز تجارب دیگر کشورها حائز اهمیت است. در این پژوهش کیفی به گردآوری داده از طریق مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با دبیران و کارشناسان ستادهای توسعه فناوری‌، مدیران فعلی و سابق صندوق‌ها و سایر افراد فعال و مطلع در نهادهای مرتبط علم و فناوری پرداخته‌شده‌است. علی‌رغم تجربیات موردی موفقیت‌آمیز ستادها در توسعه فناوری، این ستادها با چالش‌هایی در تحقق مأموریت‌های خود مواجهند. مسئولیت‌های ستادها و اثربخشی فعالیت‌های آن‌ها شفاف نیست و با چالش‌های ‏مختلفی از جمله محدودیت منابع و پراکنده بودن آن‌ها، سلیقه‌محور بودن سازوکارهای تجهیز منابع برای طرح‌ها، اولویت‌بندی نامناسب و با تأخیر فناوری‌ها و نامشخص بودن مرز مسئولیت‌ها در مقابل دیگر نهادهای متولی ‏مواجه‌اند. در راستای حل این چالش‌ها، در ارتباط با بخش پیشینه پژوهش، راهکارهایی نظیر ارزیابی، تشکیل و انحلال ستادهای توسعه فناوری از طریق تأسیس ساختار چابک و فراسازمانی بالادستی، ارائه طرح‌های پیشنهادی توسعه زیست‌بوم نوآوری توسط ستادها ، ایجاد موافقت‌نامه چندجانبه میان ستاد، وزارتخانه مرتبط، سازمان برنامه‌وبودجه و معرفی مدلی برای دسته‌بندی ستادها پیشنهادشده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری. (1396). در تکاپوی توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان: مروری بر رویکردها و اقدامات معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری. تهران: دانش بنیان فناور.
 پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف. (۱۴۰۰). مروری جامع بر عملکرد پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف. تهران: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
حاجی حسینی، ح.، محمدی، م.، عباسی، ف.، و الیاسی، م. (1389). تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری. سیاست علم و فناوری، 4(1):48-33.
سلطانی، ب.، حاجی‌حسینی، ح. ا.، آراستی، م. ر.، قاضی‌نوری، س. س.، رضوی، م. ر.، شفیعا، م. ع.، و همکاران. (1395). مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(23):185-98.
میر عمادی، ط. (1390). مدارهای توسعه‌نیافتگی و تاثیر آنها بر نظام ملی نوآوری در ایران. سیاست علم و فناوری 5(1)، 30-17.
قاضی نوری، س.، و فرازکیش، م. (۱۳۹۶). الگوی ارزیابی ملی علم، فناوری و نوآوری براساس شاخص‌های کارایی، اثربخشی و سودمندی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(27)، 229-205.
شناسنامه قانون. (۱۴۰۰). قانون بودجه سال 1400 کل کشور.
محمدی، م.، طباطباییان، س. ح. ا.، الیاسی، م.، و روشنی، س. (۱۳۹۱). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری. سیاست علم و فناوری 5(4)، 32-19.
منطقی، م.، حسنی، ع.، و بوشهری، ع. (1387). شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران. سیاست علم و فناوری، 7(2)، 102-87.
 موسوی، آ.، و احمدی، ح. (1399). استخراج ویژگی های اصلی نظام ملی نوآوری ایران از‌طریق ترکیب نظام مند تحقیقات. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 10(34)، 127-102.
نریمانی، م.، و شجاعتی، ع. (۱۳۹۹). رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری: مطالعه موردی برنامه‌های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در ایران. مدیریت نوآوری 9(4)، 66-35.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. (2022). ستادهای توسعه فناوری های راهبردی.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. (1396). نظام نامه استاندارد مأموریتهای متوازن ستادها.  تهران: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
 
References
Aridi, A., & Kapil, N. (2019). Innovation agencies cases from developing economies. Washington: World Bank Report Group. [DOI:10.1596/32675]
Bonvillian, W. B. (2014). The new model innovation agencies: An overview. Science and Public Policy, 41(4), 425-437. [DOI:10.1093/scipol/sct059]
Breznitz, D., Ornston, D., & Samford, S.(2018). Mission critical: The ends, means, and design of innovation agencies. Industrial and Corporate Change, 27(5), 883-896. [DOI:10.1093/icc/dty027]
Cele, M. B., Luescher, T. M., & Fadiji, A. W. (2020). Innovation policy at the intersection: Global debates and local experiences. Cape Town: Human Sciences Research Council (HSRC). [Link]
Cevallos, R. A., & Merino Moreno, C. (2020). National policy councils for science, technology, and innovation: A scheme for structural definition and implementation. Science and Public Policy, 47(5), 705-718. [DOI:10.1093/scipol/scaa052]
Cevallos, R. A., & Merino Moreno, C. (2021). Structure and operation of the national policy councils for science, technology and innovation: The cases of Chile and Spain. In G. Ordóñez-Matamoros, L. A. Orozco, J. H. Sierra-González, I. Bortagaray, & J. García-Estévez (Eds.), Policy and governance of science, technology, and innovation. Palgrave studies in democracy, innovation (pp. 259-283). London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1007/978-3-030-80832-7_10]
Edquist, C. (2019). Towards a holistic innovation policy: Can the Swedish national innovation council (NIC) be a role model? Research Policy, 48(4):869-79. [DOI:10.1016/j.respol.2018.10.008]
Fiore, A., Grisorio, M. J., & Prota, F. (2011). Regional innovation systems: Which role for public policies and innovation agencies? Some insights from the experience of an Italian region. European Planning Studies, 19(8), 1399-1422. [DOI:10.1080/09654313.2011.586173]
Ghazinoory, S., & Farazkish, M. (2018). [A modal for STI national evaluation based efficiency, effectiveness and Utility index (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 8(27), 205-229. [Link]
Glennie, A., & Bound, K. (2016). How innovation agencies work, international lessons to inspire and inform national strategies. London: Nesta. [Link]
Haji-Hosseini, H., Mohammadi, M., Abbasi, F., & Elyasi, M. (2011). [Analysis of Iranian innovation system’s governance based on innovation policy making cycle (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 4(1), 33-48. [Link]
Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research Policy, 35(5), 715-728. [DOI:10.1016/j.respol.2006.03.005]
Kang, D., Jang, W., Kim, Y., & Jeon, J. (2019). Comparing national innovation system among the USA, Japan, and Finland to improve Korean deliberation organization for national science and technology policy. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(4):82. [DOI:10.3390/joitmc5040082]
Manteghi, M., Hasani, A., & Boushehri, A. (2009). [Identifying the policy making challenges in the national innovation system of Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 2(3), 87-101. [Link]
Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. Industrial and Corporate Change, 27(5):803-15. [DOI:10.1093/icc/dty034]
Mir Emadi, T. (2012). [The vicious circles of underdevelopment and their impacts on the national innovation system in Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 5(1), 17-30. [Link]
Mohammadi, M., Tabatabaian, S. H. A., Elyasi, M., & Roshani, S. (2013). [Formation of emerging technological innovation system in Iran; Case of nanotechnology sector (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 5(4), 19-32. [Link]
Mousavi, A., & Ahmadi, H. (2020). [Extracting the main features of Iran’s national innovation system through a systematic mix of research (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 10(34), 102-127. [Link]
Narimani, M., & Shojaati, A. (2021). [Evolutionary economics approach to technology and innovation policy: Case study of programs in vice-presidency for science and technology of Iran (Persian)]. Innovation Management Journal, 9(4), 35-66. [Link]
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2009). Chile’s national innovation council for competitiveness; Interim assessment and outlook. Paris: OECD. [Link]
Parker, K., Winskel, M., & Kerr, N. (2022). The role and impact of innovation agencies: An international review. Edinburgh: Edinburgh Climate Change Institute. [DOI:10.7488/era/2128]
Presidency of The Islamic Republic: Vice Science, Technology and Knowledge Based Economy. (2017). [In the effort to develop the ecosystem of the knowledge-based economy: A review of the approaches and actions of the scientific and technological vice president (Persian)]. Tehran: Knowledge Base of Technology. [Link]
Schwaag-Serger, S., Wise, E., & Arnold, E. (2015). National research and innovation councils as an instrument of innovation governance. Stockholm:Vinnova. [Link]
Sharif Policy Research Institute. (2021). [A comprehensive review of the performance of Sharif University policy research institute (Persian)]. Tehran: Sharif Policy Research Institute. [Link]
Shenasname Ghanoon. (2021). [The budget law of the year 2021 of the whole country (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Soltani, B., Hajihoseini, H. A., Arasti, M., Ghazinoory, S., Rzavi, M., & Shafiaa, M., et al. (2017). [A review on iran’s nis challenges & proposing policies and initiatives for improvement (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 7(23), 185-198. [Link]
Streubert, H., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Amsterdam: Lippincott Williams & Wilkins. [Link]
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). Technology and innovation report. in United Nations conference on trade and development. Geneva: United Nations. [Link]
Vice-Presidency for Science and Technology. (2022). [Headquarters for the development of strategic technologies (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Vice-Presidency for Science and Technology. (2018). [The standard system of the balanced missions of the headquarters (Persian)]. Tehran: Vice-Presidency for Science and Technology. 
Youtie, J., Iacopetta, M., & Graham, S. (2008). Assessing the nature of nanotechnology: Can we uncover an emerging general-purpose technology? The Journal of Technology Transfer 33(3), 315-329. [DOI:10.1007/s10961-007-9030-6]