ضرورت اتخاذ راهبرد دریایی و آمایش سرزمین برای توسعه منطقه مکران (مکران دروازه امید و توسعه پایدار ایران)

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

دانشیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

به طور کلی، روند توسعه در ایران، نامتوازن و ناپایدار است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهبرد و مدلی از توسعه بر اساس اصول آمایش سرزمین، دریاگرایی و اقتصاد دریاپایه بر اساس توانایی و ظرفیت های سواحل مکران است که می تواند علاوه توسعه محلی و منطقه ای، تأثیرات مثبتی در سطح ملی داشته باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که مزیتهای منطقه مکران چیست و چگونه می توان از ظرفیت های آن برای توسعه منطقه ای و ایران استفاده کرد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه و سواحل مکران به دلیل دسترسی مستقیم به آبهای اقیانوسی، بکر بودن و موقعیت راهبردی و کریدوری از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برای برنامه های توسعه اقتصادی، صنعتی، خدماتی، شهری و گردشگری برخوردار است که می تواند دروازه امید و پیشران توسعه پایدار ایران گردد. در چارچوب برنامه توسعه و بر اساس اصول آمایش سرزمین و راهبرد دریایی و ساحلی ایران، ضرورت ایجاد کانونهای جمعیتی و صنعتی در سواحل مکران، خدمات و هاب بندرگاهی و گذرگاهی (کریدور)، ایجاد قطب صنعت گردشگری و سرگرمی، مکان یابی و استقرار صنایع فراوری نفت، گاز و پالایشی و پتروشیمی و معدنی، و استقرار صنایع بزرگ آب شیرین‌کن، مهم‌ترین زیرساخت های لازم برای توسعه در سواحل مکران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
احراری رودی، م.، و شاهرخی خرگردی، ژ. (1387)، زمین گردشگری در چابهار، فصلنامه علوم زمین، 17(67): 46-53.
احمدی پور، ز.، مختاری، ح.، افتخاری، ع. ر.، و وزین، ن. (1386). بررسی روند شتاب توسعه یافتگی فضاهای سیاسی ـ اداری کشور مطالعه موردی: استانهای ایران در برنامه‌های اول تا سوم توسعه. فصلنامه ژئوپلیتیک، 3 (1)، 49-22.
احمدی، س. ع.، و احمدی، ا. (1396). بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای و بین المللی). راهبرد، 26(83)، 262-235.
اسلامی، ر.، و یوسف زهی، ن. (1397). استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسی منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمی نقش بندر چابهار. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(28)، 124-95.
امیری، ع. (1399). تبیین نقش نیروی دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک، 16 (57)، 182-138.
پاپلی یزدی، م.ح.  (1372). تمرگزکرایی و عدم تمرکزگرایی و اثرات آن: نمونه مسائل اداری. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 29، 191-217.
حافظ نیا، محمدرضا. (1384). خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز. تهران: انتشارات سمت.
حافظ نیا، م. ر.، و رومینا، ا. (1384)، تحلیل ظرفیتهای ژئوپلیتیک سواحل جنوب شرق ایران در راستای منافع ملی (فضای مورد غفلت). جغرافیا و توسعه،3(6)، 20-5.
حافظ نیا، م. ر.، علمدار، ا.، و رضایی سکه روانی، د. (1399). نقش توسعه سواحل مکران و راهبرد دریاگرایی ایران بر توسعه محور شرق کشور. آمایش سیاسی فضا، 2(2)، 81-94.
خلیلی، م.، منشادی، م.، و آزموده، ف. (1390). بایستگی‌های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق. روابط خارجی، 3(4)،124-81.
زیاری، ک. (1379)، سنجش درجه توسعه یافتگی فرهنگی استانهای ایران. نامه علوم اجتماعی، 16 (16)، 104-91.
فاطمی نژاد، س. ا.، و هاشمی، م. ر. (1395)، منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 6(21)، 144-123.
متقی، ا.، و متقی، س. (1392). بررسی توسعه مکانی و فضایی خدمات بهداشتی و درمانی در استانهای مختلف کشور ایران. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 5 (2)، 89-83.
متقی، ا.، افشار، ح.، و مالداری، ح. (1394). اقتصاد سیاسی بین الملل و اهمیت سواحل مکران در منطقه گرایی ایران.فصلنامه جغرافیا، 5(19)، 101-85.
محمودی، م. (1384). راهبرد دریایی جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی، 2(4)، 97-80.
مدنی پور، ع. (1381). تهران ظهور یک کلانشهر. تهران: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری.
مرکز آمار ایران. (1395). سالنامه‌های آماری کشور. تهران: مرکز آمار ایران.
یوسف زهی، ن.، و سینایی، و. (1400). کشورداری اقتصادی ایران در قبال افغانستان (روایتی صدساله 1398-1298ش)، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11(38)، 154-179.
ویسی، ه. (1400). بررسی رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی چین و هند در اوراسیا: کریدورهای ارتباطی و ژئوپلیتیک بنادر چابهار و گوادر. پژوهشهای جغرافیای انسانی، 53(1)، 226-213.
ویسی، ه. (1396). بررسی رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی پاکستان و ایران در ایجاد کریدور جنوبی ـ شمالی اوراسیا: مزیتها و تهدیدها. ژئوپلیتیک، 13(45)، 124-101
References
Ahmadi, S. A., & Ahmadi, E. (2017). [Examining the strategic capabilities of Chabahar Free Zone in line with Iran’s geopolitical weight and national power (from domestic, regional and international perspectives) (Persian)]. Rahbord, 26(83), 235-262. [Link]
Ahmadipour, Z., Mokhtari, H. H., Rokn, A., & Vazin, N. (2007). [Study of the pace of development of political-administrative spaces In Iran case study: Iran’s Provinces In 1St To 3Rd Development Plans (1989-2004) (Persian)]. Geopolitical Quarterly, 3(7), 22-49. [Link]
Ahrari Roudi, M., & Shahrokhi Khargerdi, Zh. (2008). [Geotourism in Chabahar (Persian)]. Geosciences, 17(67), 46-53. [Link]
Amiri, A. (2020). [Explaining the role of the navy in exercising the maritime power of the Islamic Republic of Iran    (Persian)]. Geopolitics Quarterly, 16(57), 138-182. [Link]
bp Statistical Review of World Energy. (2022). Statistical review of world energy 2022. Retrieved from: [Link]
Eslami, R., & Yosofzehi, N. (2018). [Strategy efficiency political economy regional between Afghanistan and Iran in the basic of analysis system SWOT Chabahar Port (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 8(28), 95-124. [Link]
Gilpin, R. (1981). War and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511664267]
Goldstein, J. S. (1985). Kondratieff waves as war cycles. International Studies Quarterly, 29(4), 411-444.  [DOI:10.2307/2600380]
Hafeznia, M. R., & Roumina, E. (2005). [The analysis of geopolitics capacity of South- East Coasts Of Iran along commonweal: (The neglected area) (Persian)]. Geography and Development, 3(6), 5-20. [Link]
Hafeznia, M. R. (2015). [Persian Gulf and strategic role of strait of Hormuz (Persian)]. Tehran: SAMT. [Link]  
Hafeznia, M., Alamdar, E., & Rezaei Seke Ravani, D. (2020). [The role of developing the Makran coast and Iran’s marine orienteering strategy on the development of the Eastern Axis of the Country (Persian)]. Political Organizing of Space, 2(2) , 81-94. [Link]
Hashemi, M. (2017). [Iran-Central Asia regionalism in the shadow of globalaization: An outline for regional international society. (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 6(21), 123-144. [Link]
International Energy Agency. (2018). World energy outlook special report. Paris: International Energy Agency. [Link] 
Khalili, M., Manshadi, M., & Azmodeh, F. (2011). [The geo-economic necessity for the development of Southeastern Iran (Persian)]. Foreign Relations, 3(4), 81-124. [Link]
Krassov, O. I. (2022). Land ownership right in European Countries. Moscow: Norma. [Link]
Madanipour, A. (2002). [Tehran: The emergence of a metropolis (Persian). Tehran: Urban planning and processing company. [Link]
Mahan, A. T. (1890), The influence of sea power upon history, 1660-1783. Boston: Little Brown and Company. [Link]
Mahmoodi, M. (2006). [The Islamic Republic of Iran’s marine strategy (Persian)]. The Military Science and Tactics, 2(4), 80-97. [Link]
Mega, V. P. (2015). Conscious coastal cities: Sustainability, blue green growth, and the politics of imagination. Berlin: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-20218-1]
Metternicht, G. (2018). Land use and spatial planning: Enabling sustainable management of land resources. Berlin: Springer. [Link]
Modelski, G. (1987). Long cycles in world politics. Berlin: Springer. [Link]
Morphet, J. (2010). Effective practice in spatial planning.London: Routledge. [DOI:10.4324/9780203851838]
Motaghi, A., &Motaghi, S. (2013). [The inquiry of locational and spatial development of health and medicinal services in different provinces of Iran (Persian)]. Journal of Iranian Social Development Studies, 5(2), 83-89. [Link]
Mottaghi, A., Afshar, H., & Maldari, H. (2015). [International political economy and the significant of the makran coasts in Iran’s Regionalism (Persian)]. Geography (Regional Planning), 5(3), 85-101. [Link]
Organski, A. F. K. (1968). World politics. New York: Knopf. [Link]
Papoli Yazdi, M. H. (1993). [Decentralization and lack of decentralization and its effects (Persian). Geographical Research, 8(2), 191-217. [Link]
Patnaik, A. (2016). Central Asia: Geopolitics, security and stability. London: Routledge. [DOI:10.4324/9781315636894]
Spykman, N. J. (1942). America’s strategy in world politics: The United States and the balance of power. New York: Harcourt, Brace and Company. [Link]
Statistical Centre of Iran. (2016). [Statistical yearbooks of the country  (Persian)]. Tehran: Statistical Centre of Iran.  [Link]
UNEP. (2012). Green economy in a blue world. Nairobi: United Nations Environment Programme. [Link]
Veicy, H. (2021). [A study of geopolitical and geo-economic competitions of China and India in Eurasia: Connection corridors and geopolitics of Chabahar and Gwadar Ports (Persian)]. Human Geography Research, 53(1), 213-226.[Link]
Veicy, H. (2017). [Investigation of the Geopolitical and Geo-economic Competitions of Pakistan and Iran to Create South-North Corridor of Eurasia: Preferences and Threats (Persian)]. International Quarterly of Geopolitics, 13(45), 101-124. [Link]
World Nuclear Association. (2020). Desalination. London: World Nuclear Association. [Link]
Yosefzehy, N., & Sinaee, V. (2021). [The economic statecraft of Iran development in Afghanistan and its effect on the development of both countries (Persian)]. Journal Strategic Stud-ies of Public Policy, 11(38), 154-179. [Link]
Zhang, X., Jiang, J., Yuan, F., Song, W., Li, J., Xing, D., et al. (2022). Estimation of water footprint in seawater desalination with reverse osmosis process. Environmental Research, 204(Pt D), 112374. [PMID]
Ziyari, K. (2000). [Measuring the degree of cultural development of Iran’s provinces (Persian)]. Journal of Social Sciences Letter, 16(16), 91-04. [Link]