برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

این گزارش سیاستی با هدف ارائه برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه به نگارش درآمده است. در این گزارش سیاستی تلاش شده است که ضمن ارائه تصویری روشن تر از مفهوم مرجعیت علمی و فناورانه بر اساس مطالعات انجام گرفته در این حوزه، به مرور تجارب داخلی و تجارب منتخب بین المللی در زمینه حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه پرداخته شود. در نهایت با بهره گیری از تجارب منتخب داخلی و بین المللی به ارائه برخی برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه در کشور پرداخته شده است. این برنامه های سیاستی عبارتند از: 1) برنامه پرورش و تقویت استعدادهای جوان و حمایت از سرآمدان حوزه علم و فناوری؛ 2) برنامه توسعه و تقویت سازمان های پیشگام در علم و فناوری؛ 3) برنامه همگام با روندهای علمی و فناورانه در جهان؛ 4) برنامه علم پاسخگو، فراگیر و ماموریت گرا؛ 5) برنامه علم برای همه (عمومی سازی و اجتماعی سازی علم و فناوری)؛ 6) برنامه تعاملات علمی و فناورانه هوشمندانه و هدفمند با جهان؛ و 7) برنامه علم و فناوری نافع، ثروت آفرین و ارزش آفرین.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
احمدی، ح.، و صباغ پور، ز. (1401). شناسایی و تحلیل راهبردها و بسترهای مدیریت استعداد در آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی،12(42)، 137-118.
آزادی احمدآبادی، ق. (1400). استخراج و اولویت بندی راهبردهای دستیابی به مرجعیت علمی در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11( 41) ،265-240.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. (1401). جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال 2022 میلادی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
تابان، م.، یاسینی، ع.، شیری، ا.، و محمدی، ا. (1395). طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بر‌اساس زندگی نامه اندیشمندان کشور با رویکرد تحلیل مضمون. نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 3(6)، 40-20.
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام. (1401). جایگاه ممتاز علمی جمهوریاسلامی ایران در بین 57 کشور اسلامی در 10 سال اخیر(1391-1400). تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
حمیدی، م.، هاجری، م.، نصرینی، م.، و پاک نیت، م. (1400). تحلیل محتوای اسناد بالادستی: قوانین و برنامه‌های توسعه پیشین. پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‌ها و پیشنهادها. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
سیدجوادین، س. ر.، حسنقلی پور، ط.، رهنورد، ف.، و تاب، م. (1391). مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 6( 16)، 27-1.
صفدری رنجبر، م.، الیاسی، م.، نریمانی، م.، و عطارپور، م. (1399). سیاست‌گذاری برای توسعه علوم و فناوری‌های بنیادین؛ مروری بر برخی تجارب برتر جهانی. فصلنامه رهیافت، 30(77)، 88-71.
علیزاده، پ.، ملکی فر، ف. (1398). آمیزه‌های سیاستی برای علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12( 2)، 526-513.
فرازکیش، م.، و نصری، ش. (1401). تحلیل تحقق پذیری اهداف کمی پژوهش و فناوری در قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی،12(44)، 214- 235.
قاضی نوری، س.، و ردائی، ن. (1398). چارچوب تدوین برنامه‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12( 2)، 542-527.
 حاجی احمدی، م.، حسینی ابرده، م.، شهریاری، ع.، و یزدانی، ش. (1398). مرجعیت علمی (مفاهیم، واژگان و تعاریف). تهران: مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی.
References
Ahmadi, H., & Sabbaghpour Azarian, Z. (2022). [Identification and analysis of talent management strategies and contexts in Iranian higher education (a case study) (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(42), 118-137. [Link]
Alizadeh, P., & Malekifar, F. (2019). [Policy mixes for science, technology, and innovation (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 12(2), 513-526. [Link]
Azadi, G. (2022). [Extraction and prioritization of strategies for achieving scientific leadership in Iran with an interpretive structural modeling approach (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(41), 240-265. [Link]
Ben-David, J. (1970). The rise and decline of France as a scientific centre. Minerva, 8( 2), 160-179. [Link]
Farazkish, M., & Nasri, S. (2022). [Analysis of the realization of the quantitative goals of research and technology in the sixth five-year program of economic, social and cultural development (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(44), 214-236. [Link]
Ghazinoori, S., & Radaei, N. (2019) [The framework for STI policy programs (Persian)].Journal of Science & Technology Policy, 12(2), 527-542. [Link]
Hajiahmadi, M., Hosseini, M., Shahriyari, A., & Yazdani, Sh. (2019). [The scientific authority of the first book: Concepts, vocabulary and definitions (Persian)]. Tehran: National Center for Strategic Research in Medical Education. [Link]
Hamidi, M., Hajari, M., Nasrini, M., & Pkniat, M. (2021). [Content analysis of upstream documents: Previous development rules and programs. Research, technology and innovation In the Seventh Development Plan: Studies, analysis and suggestions (Persian)]. Tehran: Scientific Policy Research Center of The Country.
Iranian Research Institute for Information Science and Technology. (2022). [ Iran’s position in the global innovation index in 2022 (Persian)]. Tehran: Iranian Research Institute for Information Science and Technology. [Link]
ISC. (2022). [The distinguished scientific position of the Islamic Republic of Iran among 57 Islamic countries in the last 10 years (1391-1400) (Persian)]. Tehran: Ministry of Science Research and Technology. [Link]
Jafari, M., Seyed Javadi, M., & Zaboli, R. (2021). Role of scientific authority in the development process in Iran: A systematic review. Journal of Medical Education Development, 13(39) , 35-48. [Link]
Magro, E., & Wilson, J. R. (2018). Policy-mix evaluation: Governance challenges from new placebased innovation policies. Research Policy, 48(10), 103612. [DOI:10.1016/j.respol.2018.06.010]
Ranjbar, M., Elyasi, M., Narimani, M., & Attarpour, M. R. [Policymaking for the development of basic sciences and technologies: Reviewing some global best practices (Persian)]. Rahyaft, 30(77), 71-88. [Link]
Seyed Jsavadein, S. R., Hasangholipour, T., Rahnavard, F., & Tab, M. (2012). [Conceptualization of scientific authority in the higher education system (Persian)]. Journal of Research in Educational Systems, 6(16), 1-27. [Link]
Taban, M., Yasini, A., Shiri, A., & Mohammadi, I. (2016). [Designing and explaining process model of scientific authority in Iran’s higher education mixed approach (Persian)]. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 3(6), 20-40. [Link]
WIPO. (2022). Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth? Retrieved from: [Link]