برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

10.22034/sspp.2023.1987846.3374

چکیده

این گزارش سیاستی با هدف ارائه برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه به نگارش درآمده است. در این گزارش سیاستی تلاش شده است که ضمن ارائه تصویری روشن تر از مفهوم مرجعیت علمی و فناورانه بر اساس مطالعات انجام گرفته در این حوزه، به مرور تجارب داخلی و تجارب منتخب بین المللی در زمینه حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه پرداخته شود. در نهایت با بهره گیری از تجارب منتخب داخلی و بین المللی به ارائه برخی برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه در کشور پرداخته شده است. این برنامه های سیاستی عبارتند از: 1) برنامه پرورش و تقویت استعدادهای جوان و حمایت از سرآمدان حوزه علم و فناوری؛ 2) برنامه توسعه و تقویت سازمان های پیشگام در علم و فناوری؛ 3) برنامه همگام با روندهای علمی و فناورانه در جهان؛ 4) برنامه علم پاسخگو، فراگیر و ماموریت گرا؛ 5) برنامه علم برای همه (عمومی سازی و اجتماعی سازی علم و فناوری)؛ 6) برنامه تعاملات علمی و فناورانه هوشمندانه و هدفمند با جهان؛ و 7) برنامه علم و فناوری نافع، ثروت آفرین و ارزش آفرین.

کلیدواژه‌ها

موضوعات