ارزیابی طرح مقرری بیکاری در بحران کرونا در ایران

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

استادیار اقتصاد،پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ارزیابی سیاست‌ها وجه گمشدۀ سیاست‌گذاری‌ به‌طور عام و سیاست‌گذاری اجتماعی به‌طور خاص در ایران است. این امر سبب شده که بعضاً طرح‌هایی مشابه با اهدافی یکسان تحت عناوین متفاوت در طول دوره‌های مختلف به اجرا گذاشته شوند و به‌رغم صرف هزینه‌های زیاد، تجارب ناموفق مشابهی تکرار شوند. در همین راستا، هدف از این تحقیق ارزیابی یکی از طرح‌هایی است که با شیوع ویروس کرونا در ایران برای حمایت از بیکاران به اجرا گذاشته شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از تحلیل اسنادی و مصاحبه با خبرگان و مطلعان کلیدی، طرح مقرری بیکاری در شرایط کرونا را از ابعاد مختلف اداری، قضایی و سیاسی ارزیابی می‌کند. در ارزیابی اداری، از معیارهای معرفی‌شده توسط OECD استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد گرچه طرح در هدف ارائۀ حمایت کافی و به‌موقع از مشمولین دچار کمبودهای جدی بود، از نظر گسترش پوشش در بین جامعۀ هدف و کاهش مراجعات به شعب در بازۀ زمانی مدنظر نتایج قابل‌قبولی به همراه داشته است. نتایج این ارزیابی بر ضرورت طراحی طرح مساعدت بیکاری مبتنی بر آزمون وسع تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
اسماعیل‌زاده، س.، پرورش‌ریزی، ع.، و میا‌ن‌آبادی، ح. (1400). مسئله‌شناسی و ارزیابی خط‌مشی ستاد احیای دریاچه ارومیه. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(38)، 38-58.
اکبرپورروشن، ن. (1399). حمایت از بیمه‌شدگان بیکارشده سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا؛ نگاهی بر نقش و کارکرد صندوق بیمه بیکاری در بحران کرونا. تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
اکبرپورروشن، ن. (1399). تأثیرات بحران کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی: درآمدی بر تأثیرات کروناویروس بر منابع و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی. تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
امامی میبدی، ر. (1391). ارزیابی سیاست؛ نابسامانی مفهومی؟ فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 3(4)، 28-9.
امامی میبدی، ر. (1394). اصول عام ارزیابی نظام‌های ارزیابی سیاست. دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، 11(1)،  68-45.
پاک‌سرشت، س.، و افشار، ز. (1396). ارزیابی تئوری برنامه سیاست‌های ضدّ فساد در ایران بعد از انقلاب اسلامی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(4):201-179.
سادات، ا. ح.، یاوند طاهری، ز.، و هندی، ح. (1398). ارزیابی خدمات تأمین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری (طرح پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی). تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی. (1399). سلسله‌گزارش‌های ستاد زندگی با کرونا (گزارش‌های سازمان تأمین ‌اجتماعی، آذر و دی 1399). تهران: سازمان تأمین ‌اجتماعی.
سازمان تأمین اجتماعی. (1399). عملکرد صندوق بیمه بیکاری (گزارش درون‌سازمانی، مردادماه). تهران: سازمان تأمین ‌اجتماعی.
سازمان تأمین اجتماعی. (1400). سالنامه آماری سال 1399. تهران: سازمان تأمین اجتماعی.
سهیلی، ح.، حاجی‌قربانی، م.، گرامی، ب.، رضایی، ص.، خداپرست، ی.، رجبی، ف.، و دیگران. (1398). درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
عباسی، ط.، قلی‌پور، ر.، و هادی، م. (1397). شناسایی عوامل تسهیل‌کننده شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8(1)، 84-65.
مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران. (1369). قانون بیمه بیکاری.
مدرسی‌عالم، ز.، و داوودی، آ. (1395). بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب. مجله اقتصادی، 16(9 و 10)، 150-129.
مرتضوی سرایی. ک. (1397). تحولات بیمه بیکاری در نظام رفاهی ایران. تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
مرکز آمار ایران. (1400). نتایج تفصیلی بخش واشتغال رسمی و غیررسمی 1398-1399. تهران: مرکز آمار ایران.
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. (1399). سیمای ثبت‌نام‌کنندگانِ سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری در دوره زمانی اسفندماه 1398 لغایت اردیبهشت‌ماه 1399.  تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. (1399). بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع کرونا در کشور. تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
هاولت، م. (1394). مطالعه خط‌مشی عمومی. [ع. منوریان.، و ا، گلشن.، ترجمه فارسی]. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
References
Akbarpourroshan, N. (2020). [Supporting the unemployed insured of the Social Security Organization in the face of Corona; A look at the role and function of the unemployment insurance fund in the Corona crisis (Persian)]. Tehran: Social Security Organization Research Institute. [Link]
Abasi, T., Gholipour, R., & Hadi, M. (2018). [Identifying facilitators to make evidence-based policy the science, research and technology area (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 8(26), 65-84. [Link]
Akbarpourroshan, N. (2020). [The effects of the corona crisis on the social security organization: an income on the effects of the coronavirus on the resources and costs of the social security organization (Persian)]. Tehran: Social Security Organization Research Institute. [Link]
Bachelet, M. (2011). Social protection floor for a fair and inclusive globalization. Geneva: International Labour Organization. [Link]
Begun, A. L. (1980). Social policy evaluation: An example from drinking age legislation. Evaluation and Program Planning, 3(3), 165-170. [DOI:10.1016/0149-7189(80)90019-1]
Brownson, R. C., Chriqui, J. F., & Stamatakis, K. A. (2009). Understanding evidence-based public health policy. American Journal of Public Health, 99(9), 1576–1583.[DOI:10.2105/AJPH.2008.156224] [PMID] [PMCID]
Cichon, M., & Sammel, L. (1995). Making social protection work; the challenge of tripartism in social governance for countries in transition. Geneva: International Labour Office.
Byers, J. F., Levine Thal, J., & Hansen, W. L. (1990). Unemployment insurance: The second half-century. Wisconsin: University of Wisconsin Press. [Link]
Emami Meibodi, R. (2015). [Policy evaluation: Conceptual chaos (Persian)]. Iranian Journal of Public Policy, 1(3), 9-28. [DOI:10.22059/olicy.2015.57677]
Emami Meibodi, R. (2015). [Comparative analyses of policy evaluation systems; Principles and rules (Persian)]. Bi-Quarterly Political Knowledge, 11(1), 45-68. [DOI:10.30497/pk.2015.1744]
Esmailzadeh, S., Parvaresh Rizi, A., & Mianabadi, H. (2021). [Problem cognition and policy evaluation of Urmia Lake Restoration Program (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(38), 38-58. [Link]
Michael, H. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems [A. Monavarian., & A. Golshan, Persian trans]. Tehran: Mehraban-Book Publication. [Link]
Modaresialam, Z., & Davodi, A. (2016). [Comparative study of unemployment insurance system in Iran and selected countries(Persian)]. Economic Journal, 16(9, 10), 127-148. [Link]
Mortazavi-Sarayi, K. (2018). [Developments of unemployment insurance in Iran’s welfare system (Persian)]. Tehran: Social Security Organization Research Institute. [Link]
International Labour Organization. (1952). Social security (minimum standards) convention , 1952 (No. 102). Geneva: International Labour Organization. [Link]
International Labour Organization. (1988). Employment promotion and protection against unemployment convention 1988 (No. 168). Geneva: International Labour Organization. [Link]
International Labour Organization. (1988). Employment promotion and protection against unemployment recommendation 1988 (No. 176). Geneva: International Labour Organization. [Link]
International Labour Organization. (2012). Social protection floors recommendation , 2012 (No. 202). Geneva: International Labour Organization. [Link]
Iranian Social Security Organization. [Statistical yearbook of 2020 (Persian)]. Tehran: Iranian Social Security Organization. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1990). [Unemployment insurance law (Persian)]. Retrieved from: [Link]
ILO. (2018). Actuarial valuation of long-term benefits administered by the Iranian Social Security Organization as at 19 March 2016. Geneva: ILO. [Unpublished ILO Report].
OECD. (2021). Applying evaluation criteria thoughtfully. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/543e84ed-en]
Pakseresht, S., & Afshar, Z. (2018). [Assessment of program theory of anti-corruption policies in iran of ofter revolution (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 7(25), 179-201. [Link]
Presidency of the I.R.I Plan and Budget Organization. [Detailed results of formal and informal sector and employment 2018-2019 (Persian)]. Tehran: Presidency of the I.R.I Plan and Budget Organization. [Link]
Sadat, A. H., Yavande Taheri, Z., & Hendi, H. (2019). [Evaluation of social security services in the field of unemployment insurance (research project of the Social Security Organization Research Institute). Tehran: Social Security Organization Research Institute.
Soheili, H., Hajighorbani, M., Gerami, B., Rezai, S., Khodaparast, Y., & Rajabi, F., et al. (2019). [An introduction to the effects of the spread of the corona virus on Iran’s economy (Persian)]. Tehran: Ministry of Cooperatives, Labour, and Social Welfare. [Link]
Social Security Organization Research Institute. (2020). [The appearance of the registrants of the unemployment insurance application system (Persian)]. Tehran: Social Security Organization Research Institute. [Link]
Social Security Organization Research Institute. (2020). [Examining the level of satisfaction of unemployment insurance applicants
In the conditions of the outbreak of corona disease in the country
(Persian)]. Tehran: Social Security Organization Research Institute. [Link]
Social Security Organization. (2020). [A series of reports from the Headquarters of Life with Corona (Persian)]. Tehran: Social Security Organization.
 Social Security Organization. (2020). [The performance of the unemployment insurance fund (Persian)]. Tehran: Social Security Organization.