ارائه الگوی به‌کارگیری ابزار خرید دولتی برای تولید بار اول اقلام راهبردی فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکر پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

2 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

3 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های نوآوری در عصر حاضر استفاده از خریدهای بخش عمومی به‌عنوان ابزاری برای توسعه فناوری است. این سیاست‌ها به‌خصوص در سال‌های اخیر در ایران نیز مورد توجه قرارگرفته است. به‌طوری ‌که برنامه‌های گوناگونی برای تحقق آن طراحی و اجرای شده است که برنامه تولید بار اول اقلام راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری یکی از آن‌ها است. پژوهش حاضر قصد دارد تا از رهگذر مطالعه این برنامه، الگویی را برای به‌کارگیری ابزار خریدهای دولتی برای تولید بار اول اقلام فناورانه راهبردی ارائه نماید. بدین‌منظور با 23 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه شده است و با تکیه‌بر روش تحلیل مضمون، مقوله‌های مربوطه استخراج‌شده است. سپس الگویی برای تبیین و توصیف به‌کارگیری ابزار خریدهای دولتی که بتواند به تولید اقلام فناورانه و راهبردی فاقد مشابه داخلی بیانجامد، طراحی‌شده است. سه رکن اصلی این الگو توانمندسازی طرف عرضه، توانمندسازی طرف تقاضا و نیز حمایت از قرارداد میان آن‌ها است. در پایان نیز پیشنهادهای سیاستی به‌منظور ارتقاء برنامه‌هایی که برای اجرای سیاست‌های مذکور اجرا می‌شوند، ارائه‌شده است که ارتقاء هماهنگی صف و ستاد در سازمان‌ها، توجه به ارتباطات بین‌المللی، ایجاد سازوکار بیمه تولید بار اول، بهره‌گیری از فهرست بلند تأمین‌کنندگان و تعیین سرفصل بودجه‌ای از آن جمله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ایرنا. (1401). آیین نامه تولید بار اول کالاهای فناورانه ابلاغ شد.
رضوی، ‌م. ر.، دانش‌کهن، ‌ح.، و بوشهری، ‌ع. (1398). چارچوب شناسایی و تحلیل عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی برای نوآوری و فناوری در ایران. سیاست علم و فناوری، 12(4)، 75–63.
خبرگزاری فارس. (1401). اهمیت «تولید بار اول» برای شکوفایی صنایع/ قانون حذف تشریفات، بهانه‌ها را از بین می‌برد. 
نریمانی، ‌م. (1400). الگوی خریدار-تأمین کننده در تدارکات عمومی حامی نوآوری؛ تجربه تأمین 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت. سیاست علم و فناوری، 14(1)، 102–89.
نریمانی، ‌م.، و عطارپور، ‌م. ر. (1400). تحلیل تاریخی چالش های پیاده سازی سیاست های تدارکات عمومی حامی نوآوری در ایران. بهبود مدیریت، 15(3)، 119–91.
یزدی، ‌ن.، جاسبی، ‌ع.، ملکی، ‌ع.، و بنیادی‌نائینی، ع. (1398). مفهوم پردازی تطبیقی «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری: گامی به سوی پیاده‌ سازی پیوست فناوری. مدیریت نوآوری، 8(3)، 154–127.
یزدی، ‌ن.، و ملکی، ‌ع. (1398). سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا؛ با تاکید بر تدارکات عمومی حامی نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12(2), 494–481.
References
Arrowsmith, S. (2003). Transparency in Government Procurement: The objectives of regulation and the boundaries of the WTO. Journal of World Trade, 37(2), 283-303. [Link]
Blind, K. (2012). The influence of regulations on innovation: A quantitative assessment for OECD countries. Research Policy, 41(2), 391-400. [DOI:10.1016/j.respol.2011.08.008]
Caloffi, A., & Gambarotto, F. (2017). Cognitive distance in public procurement and public-private partnerships: An analysis of the construction sector. Environment and Planning C: Politics and Space, 35(5), 765-783. [DOI:10.1177/0263774X16680108]
Campbell, J. W. (2017). Public procurement policy in South Korea: Approaches to sustainable development and anti-corruption. In: E. Berman (Ed), The experience of democracy and bureaucracy in South Korea. Bingley: Emerald Publishing Limited. [DOI:10.1108/S2053-769720170000028007]
Crespi, F., & Guarascio, D. (2019). The demand-pull effect of public procurement on innovation and industrial renewal. Industrial and Corporate Change, 28(4), 793-815. [DOI:10.1093/icc/dty055]
Chiti, E., & Mattarella, B. G. (2011). Global administrative law and EU administrative law: Relationships, legal issues and comparison. Berlin: Springer. [Link]
Dai, X., Li, Y., & Chen, K. (2021). Direct demand-pull and indirect certification effects of public procurement for innovation. Technovation, 101, 102198. [DOI:10.1016/j.technovation.2020.102198]
Davis, P., & Brady, O. (2015). Are government intentions for the inclusion of innovation and small and medium enterprises participation in public procurement being delivered or ignored? An Irish case study. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(3), 324-343. [DOI:10.1080/13511610.2014.985192]
Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation-Resurrecting the demand side. Research Policy, 36(7), 949-963. [DOI:10.1016/j.respol.2007.03.003]
Edler, J., Georghiou, L., Uyarra, E., & Yeow, J. (2015). The meaning and limitations of public procurement for innovation: A supplier’s experience. In: C. Edquist, N. S. Vonortas, J. M. Zabala-Iturriagagoitia, & J. Edler (Eds.),  Public procurement for innovation (pp. 35-64). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781783471898.00008]
Edler, J., & Yeow, J. (2016). Connecting demand and supply: The role of intermediation in public procurement of innovation. Research Policy, 45(2), 414-426. [DOI:10.1016/j.respol.2015.10.010]
Edlund, L., Machado, C., & Sviatchi, M. (2015). Bright minds, big rent: Gentrification and the rising returns to skill. IZA Discussion Paper, 9502, 66. [DOI:10.2139/ssrn.2696300]
Edquist, C. (2015). Innovation-related public procurement as a demand-oriented innovation policy instrument. Lund University, CIRCLE-Centre for Innovation Research. [Link]
Edquist, C., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2012). Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy, 41(10), 1757-1769. [DOI:10.1016/j.respol.2012.04.022]
Erridge, A. (2007). Public procurement, public value and the Northern Ireland unemployment pilot project. Public Administration, 85(4), 1023-1043. [DOI:10.1111/j.1467-9299.2007.00674.x]
Evenett, S. J., & Hoekman, B. M. (2004). International disciplines on government procurement: A review of economic analyses and their implications [Unpublished]. [Link]
Fars News. (2022). [The Importance of “First Time Production” for Industries to Flourish / Clearance Act Eliminates Excuses (Persian)].Retrieved from: [Link]
Flynn, A. (2018). Investigating the implementation of SME-friendly policy in public procurement. Policy Studies, 39(4), 422-443. [DOI:10.1080/01442872.2018.1478406]
Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E., & Yeow, J. (2014). Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment. Technological Forecasting and Social Change, 86, 1-12. [DOI:10.1016/j.techfore.2013.09.018]
Geroski, P. A. (1990). Procurement policy as a tool of industrial policy. International Review of Applied Economics, 4(2), 182-198. [DOI:10.1080/758523673]
IRNA. (2021). [The regulations for the first production of technological goods were announced (Persian). Retrieved from: [Link]
Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public procurement as an industrial policy tool: An option for developing countries? Journal of Public Procurement, 10(3), 368-404. [DOI:10.1108/JOPP-10-03-2010-B003]
Keulemans, S., & Van de Walle, S. (2017). Cost-effectiveness, domestic favouritism and sustainability in public procurement: A comparative study of public preferences. International Journal of Public Sector Management, 30(4), 328-341. [DOI:10.1108/IJPSM-10-2016-0169]
Khor, M. (2003). Mainstreaming development in trade and finance: A key to global partnership. The Millennium Development Goals, 127. [Link]
Korinek, J., & Ramdoo, I. (2017). Local content policies in mineral-exporting countries. Paris: OECD Publishing. [Link]
Leon, N. (2008). Attract and connect: The 22@Barcelona innovation district and the internationalisation of Barcelona business. Innovation: Management, Policy and Practice, 10(2-3), 235-246. [DOI:10.5172/impp.453.10.2-3.235]
Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. Industrial and Corporate Change, 27(5), 803-815. [DOI:10.1093/icc/dty034]
McCrudden, C. (2007). Buying social justice: Equality, government procurement, & legal change. Oxford: Oxford Academic [DOI:10.1093/acprof:oso/9780199232420.001.0001]
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage. [Link]
Mougeot, M., & Naegelen, F. (2005). A political economy analysis of preferential public procurement policies. European Journal of Political Economy, 21(2), 483-501. [DOI:10.1016/j.ejpoleco.2004.03.006]
Naegelen, F., & Mougeot, M. (1998). Discriminatory public procurement policy and cost reduction incentives. Journal of Public Economics, 67(3), 349-367. [DOI:10.1016/S0047-2727(97)00068-6]
Narimani, M. (2021). [Buyer-supplier patern of public procurement for innovation; the experience of supplying 10 basic equipment in oil industry (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 14(1), 89-102. [Link]
Narimani, M., & Attarpour, M. R. (2021). [Historical analysis of implementing challenges of public procurement for innovation (PPI) Policies in Iran (Persian)]. Journal of Improvement Management, 15(3), 91-119. [Link]
Obwegeser, N., & Müller, S. D. (2018). Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and applications. Technovation, 74-75, 1-17. [DOI:10.1016/j.technovation.2018.02.015]
Mangabeira Unger, R. (2015). The knowledge economy.Retrieved from: [Link]
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, 68(2), 73-93. [Link]
Preuss, L. (2011). On the contribution of public procurement to entrepreneurship and small business policy. Entrepreneurship & Regional Development, 23(9-10), 787-814. [DOI:10.1080/08985626.2010.546433]
Razavi, M. R., Daneshkohan, H., & Boshehri, A. (2019. [A framework for effective factors of designing public procurement policy for innovation and technology development in Iran (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 12(4), 63-75. [Link]
Rothwell, R., & Zegveld, W. (1981). Government regulations and innovation-industrial Innovation and Public Policy. Industrial Innovation and Public Policy. Frances Pinter, London, 116-147. [Link]
Santoro, R., & Conte, M. (2016). Living labs in open innovation functional regions. Paper presented at: 2009 IEEE International Technology Management Conference(ICE), Leiden, Netherlands, 22-24 June 2009. [DOI:10.1109/ITMC.2009.7461431]
Segers, J. P. (2019). The rise of the ghent (Be) innovation district: The case of the biotechnology industry. Paper presented at: Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship, Riga, Latvia, October 2019. [Link]
Singh, A., Sanyal, R. K., & Dimotta, A. (2002). Competition and competition policy in emerging markets: International and developmental dimensions. New York: United Nations Publication. [Link]
Ssennoga, F. (2006). Examining discriminatory procurement practices in developing countries. Journal of Public Procurement, 6(3), 218-249. [DOI:10.1108/JOPP-06-03-2006-B002]
Tammi, T., Saastamoinen, J., & Reijonen, H. (2020). Public procurement as a vehicle of innovation-What does the inverted-U relationship between competition and innovativeness tell us? Technological Forecasting and Social Change, 153, 119922. [DOI:10.1016/j.techfore.2020.119922]
Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective. Technovation, 34(10), 631-645. [DOI:10.1016/j.technovation.2014.04.003]
Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the innovation impacts of public procurement. European Planning Studies, 18(1), 123-143. [DOI:10.1080/09654310903343567]
Walker, H., Miemczyk, J., Johnsen, T., & Spencer, R. (2012). Sustainable procurement: Past, present and future. Journal of Purchasing and Supply Management, 18( 4), 201-206. [DOI:10.1016/j.pursup.2012.11.003]
Yazdi, N., Jassbi, A., Maleki, A., & Bonyadi Naeini, A. (2019). [Comparative conceptualisation of ‘public procurement for capability building’(PPCB) in relation to public procurement for innovation (PPI): A step towards implementation of Iranian technology annex (Persian)]. Innovation Management Journal, 8(3), 127-154. [Link]
Yazdi, N., & Maleki, A. (2019). [Demand-Side innovation policies, with an emphasis on Public Procurement for Innovation (PPI) (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 12(2), 481-494. [Link]