مواجهه با رشد اندک شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی استان‌ها؛ مطالعه موردی آذربایجان‌شرقی، خراسان جنوبی و هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

شرکت‌های دانش‌بنیان، بازنمایی برای فعالیت‌های نوآورانه در منطقه است و توزیع نامتوازن آن یکی از عوامل شکاف نوآوری میان مناطق محسوب می‌شود. این پژوهش توسعه نامتوازن شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌های کشور به طور خاص سه استان آذربایجان‌شرقی، خراسان‌جنوبی و هرمزگان را بررسی می‌کند. در این راستا بر کارکردهایی که برای شکل‌گیری و رشد فعالیت دانش‌بنیان در منطقه لازم است یعنی تجاری‌سازی، تحقیق و توسعه، نوآوری‌ مبتنی بر فناوری سطح بالا و تربیت نیروی انسانی متخصص تمرکز شد و عوامل زمینه‌ای موثر بر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان که بازنمایی از کارکردهای شناسایی شده است با رویکردی کمی بررسی شد. برخی از این عوامل عبارتند از سهم استان از تعداد هیات‌علمی، تعداد مقالات ، تعداد کارگاه‌های تحقیق و توسعه، ارزش افزوده بخش صنعت و فعالیت‌های حرفه‌ای علمی و فنی، ارزش افزوده بخش اطلاعات و ارتباطات. در مرحله بعد، با تمرکز بر مفهوم تخصصی‌سازی هوشمند، تخصصی‌سازی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری و مبتنی بر چارچوب مفهومی نظام نوآوری منطقه‌ای، همسویی اقدامات بازیگران دو زیرنظام ایجادکننده دانش و بهره‌بردار از دانش و همچنین دولت بررسی شد. داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای آمارهای رسمی و اسناد و مراجعه به سایت شرکت‌های دانش‌بنیان جمع‌آوری شده است. در نهایت مبتنی بر یافته‌ها پیشنهاداتی مانند تعریف سازوکار تبادل نیروی انسانی، ایجاد شبکه‌های بین استانی، تسهیل تجاری‌سازی و ... ارائه شده است. برای تخصصی‌سازی فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز مبتنی بر شرایط منطقه بر حمایت هدفمند و جهت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان و تعدیل در نحوه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
آهنچیان، م. ر. (1391). آمایش آموزش عالی و سیاست‌های توسعه علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر‌اساس تجربه‌نگاری. سیاست علم و فناوری، 5(1)، 86-73.
اسدی‌فر، ر. (1398). سیاست‌های حمایت از شبکه‌سازی با هدف توسعه علم و فناوری. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 346-333.
اکبری، ی.، ایمانی جاجرمی، ح.، و رستمعلی‌زاده، و. (1395). تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران. سیاست‌نامه علم و فناوری، 6(3)، 13-5.
پارسائیان، ع.، اعرابی، م. (1393). تحقیق موردی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پاکزاد، م.، قاضی‌نوری، س. س.، و فاطمی، م. (1400). طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری آذربایجان‌شرقی؛ مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی خودرو. فصلنامه سسیاست‌گذاری عمومی، 7(1)، 117-97.
خیاطیان، م. ص.، الیاسی، م.، و طباطبائیان، س. ح. (1395). الگوی پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران. سیاست علم و فناوری، 9(2)، 62-49.
ریاحی، پ.، قاضی‌نوری،س. س.، و حاجی حسنی، ح. (1392). گونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی. سیاست علم و فناوری، 5(4)، 66-47.
ریاحی، پ.، و دانایی‌فرد، ح. (1398). سیاست‌های علم و فناوری برای تقویت نظام‌های منطقه‌ای نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12( 2)، 208- 193
زمانی‌میان‌دشتی، م. (1397). معرفی سیستم نوآوری منطقه‌ای. سیاست نامه علم و فناوری، 8( 2)، 140 - 129
علائی طباطبائی، س. ا. ر.، الیاسی، م.، زندحسامی، ح.، و ترابی، ت. (1400). یک تحلیل کارکردی-ساختاری از سیاست‌های بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان. سیاست علم و فناوری، 14(3)، 70-55.
غفاری‌فرد، م.، ملکی نصر، ه. (1400). بررسی نقش شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در رشد اقتصادی استان‌های مختلف ایران (رویکرد داده‌های پنلی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده). فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(40)، 323-302.
فخاری، ح.، سلیمانی، د.، و دارایی، م. (1392). بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور. سیاست علم و فناوری، 5(3)، 17-1.
فخاری، ح. (1393). بازخوانی تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان بر‌اساس شرایط اقتصادی کشور. سیاست علم و فناوری، 7(4)، 88-69.
فرنودی، ص.، قاضی‌نوری، س. س.، رادفر، ر.، و طباطبائیان، س. ح. (1396). واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن. سیاست علم و فناوری، 10(2)، 66-49.
قربانی، و.، و فقیهی، ا. (1400). رابطه بین سیاست‌های دولتی با مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(39)، 379-352.
کریم‌میان، ز.، محمدی، م.، قاضی‌نوری، ‌س. س.، و ذوالفقارزاده، م. م. (1400). تحلیل شبکه سیاستی نقش‌آفرینان در پیاده‌سازی سیاست‌ها مطالعه موردی حمایت‌های گمرگی، مالیاتی و تامین مالی و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(39)، 45-22.
محمدی، ی.، مقبل، ع.، و باقری مقدم، ن. (1398). چارچوب تحلیل‌کارکردی نظام نوآوری منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه. مدیریت توسعه فناوری، 7(2)، 87-43.
نریمانی، م.، صاحبکار خراسانی، س. م.، خادمی، م.، و اعیانی ثانی، ا. (1400). الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور و شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه نظام وظیفه تخصصی. سیاست علم و فناوری، 14(4)، 48-33.
نقی زاده، ر.، الهی، ش.، و منطقی، م. (1395). الگوی توسعه نوآوری‌های فناورانه در مناطق ایران: مطالعه موردی فناوری‌های زیستی، نانو، اطلاعات و ارتباطات و هوایی. سیاست علم و فناوری، 9(1)، 59-43.
References
Afrifa, G. A., Amankwah-Amoah, J., Yamoah, F., Acquaye, A., Syllias, J., & Quaye, E. N. B. (2022). Regional development, innovation system and service companies performance. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121258. [DOI:10.1016/j.techfore.2021.121258]
Ahanchian, M. (2012). [Analyzing the disparity between science policies and the regional planning of higher education in Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 5(1), 73-86. [Link]
Akbari, Y., Imani, H., & Rostamali, V. (2016). [Analysis and investigation of obstacles to land development in Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 6(3), 5-13. [Link]
Alaei Tababaee, A., Elyasi, M., Zandhesami, H., & Torabi, T. (2021). [A functional-structural analysis of policies for the internationalization of knowledge-based companies (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 14(3), 55-70. [Link]
Asadifard, R. (2019). [The policies for stimulating networks in science and technology development  (Persian)]. Science & Technology Policy, 12(2), 333-346. [Link]
Camagni, R., & Capello, R. (2015). Rationale and design of EU cohesion policies in a period of crisis. Regional Science Policy & Practice, 7(1), 25-47. [DOI:10.1111/rsp3.12047]
Fakhari, H., Salmani, D., & Daraei, R. (2013). [The impact of economic sanctions on the knowledge based companies in Iran (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 5(3), 1-17. [Link]
Fakhari, H.(2015). [Review of Knowledge-based firms definition consistent with the economic conditions of Iran (Persian)]. .Journal of Science & Technology Policy, 7(4), 69-88. [Link]
Farnoodi, S., Ghazinoory, S., Radfar, R., & Tabatabaeian, H. (2017). [Investigating the growth factors of knowledge-based firms in Iran with approach to explaining the possible paths (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 10(2), 49-66. [Link]
Foray, D., Morgan, K., & Radosevic, S. (2018). The role of smart specialization in the EU research and innovation policy landscape. Brussels: European Commission. [Link]
Caragliu, A., & Del Bo, C. (2012). Smartness and European urban performance: Assessing the local impacts of smart urban attributes. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 97-113. [DOI:10.1080/13511610.2012.660323]
Ghaffaryfard, M., & Maleki Nasr, H. (2021). [Investigating the role of knowledge-based economy in economic growth of different provinces of Iran (Fully modified least squares panel data approach) (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(40), 302-323. [Link]
Ghazinoory, S., Riahi, P., Azar, A., & Miremadi, T. (2014). Measuring innovation performance of developing regions: Learning and catchup in provinces of Iran. Technological and Economic Development of Economy, 20(3), 507-533. [DOI:10.3846/20294913.2014.881433]
Ghorbani, V., & Faghihi, A. (2021). [Relationship between public policies with knowledge management in knowledge based & high technology companies (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(39), 352-379. [Link]
Jiao, H., Zhou, J., Gao, T., & Liu, X. (2016). The more interactions the better? The moderating effect of the interactions between local producers and users of knowledge on the relationship between R&D investment and regional innovation systems. Technological Forecasting and Social Change, 110, 13-20. [DOI:10.1016/j.techfore.2016.03.025]
Jucevičius, R., & Galbuogienė, A. (2014). Smart specialisation: Towards the potential application of the concept for the local development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 141-145. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.11.136]
Karimmian, Z., Mohammadi, M., Ghazinoory, S. S., & Zolfagharzadeh, M. M. (2021). [Policy networks analysis in policy implementation: A case study of the law on supporting knowledge-based companies (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(39), 22-45. [Link]
Khayatian Yazdi, M. S., Elyasi, M., & Tabatabaeeian, H. (2016). [The model for sustainability of knowledge-based firms in Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 9(2), 49-62. [Link]
Kim, J., & Lee, K. (2022). Local-global interface as a key factor in the catching up of regional innovation systems: Fast versus slow catching up among Taipei, Shenzhen, and Penang in Asia. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121271. [DOI:10.1016/j.techfore.2021.121271]
Lau, A. K. W., & Lo, W. (2015). Regional Innovation System, absorptive capacity and innovation performance: An empirical study. Technological Forecasting and Social Change, 92, 99-114. [DOI:10.1016/j.techfore.2014.11.005]
Leydesdroff, L., & Fritsch, M. (2006). Measuring the knowledge base of regional innovation systems in Germany in terms of a triple helix dynamics. Research Policy, 35(10), 1538-1553. [DOI:10.1016/j.respol.2006.09.027]
McCann, P., & Ortega-Argilés, R. (2015). Smart specialization, regional growth and applications to European Union: Cohesion policy. Regional Studies, 49(8), 1291-1302.
Mohammadi, Y., Moghbel, A., & Bagheri Moghaddam, N. (2019). [Functional analysis framework of regional innovation system in developing countries (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 7(2), 43-87. [Link]
Muller, M., Kudic, M., & Vermeulen, B. (2020). The influence of the structure of technological knowledge on inter-firm R&D collaboration and knowledge discovery: An agent-based simulation approach. Journal of Business Research, 129, 570-579. [DOI:10.1016/j.jbusres.2020.01.067]
Naghizadeh, R., Elahi, S., & Manteghi, M. (2016). [The pattern of technological innovation development in the regions of Iran; The case of Bio, Nano, Aero and ICT (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 9(1), 43-59. [Link]
Narimani, M., Sahebkar Khorasani, M., Khademi, M., & Ayani Sani, I. (2022). [Designing a policy model for supporting innovative human resources of knowledge-based companies in the specialty duty system facility program (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 14(4), 33-48. [Link]
Pakzad, M., Ghazinoory, S., & Fatemy, M. (2021). [Designing a policy mix for the development of East Azerbaijan innovation ecosystem, case Study: Auto parts manufacturing industry (Persian)]. Iranian Journal of Public Policy, 7(1), 97-117. [Link]
Parsian, A., &  Arabi, M. (2014). [Case study (Persian)]. Tehran: Daftar-e- Pajoheshhay-e- Farhangi. 
Piirainen, K. A., Tanner, A. N., & Alkaersig, L. (2017). Regional foresight and dynamics of smart specialization: A typology of regional diversification patterns. Technological Forecasting and Social Change, 115, 289-300. [DOI:10.1016/j.techfore.2016.06.027]
Riahi, P., Ghazinoory, S., & Hajihoseini, H. (2013). [Typology of innovation behavior of provinces of Iran: A consideration of social factors (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 5(4), 47-66. [Link]
 Riahi, P., & Danaee Fard, H. (2019). [Science, technology and innovation policies to strengthen regional innovation systems (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 12(2), 193-208. [Link]
Rodriguez, A., Hernandez, V., & Nieto, M. J. (2022). International and domestic external knowledge in the innovation performance of firm from transition economies: The role of institutions. Technological Forecasting and Social Change, 176, 121442. [DOI:10.1016/j.techfore.2021.121442]
Santamaria, L., Nieto, M, J., & Rodriguez, A. (2021). Failed and successful innovations: The role of geographic proximity and international diversity of partners in technological collaboration. Technological Forecasting and Social Change, 166, 120575. [DOI:10.1016/j.techfore.2021.120575]
Wierzbicka, W. (2018). Information infrastructure as a pillar of the knowledge-based economy? An analysis of regional differentiation in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 123-139. [DOI:10.24136/eq.2018.007]
Yoon, H., Yun, S., Lee, J., & Phillips, F. (2015). Entrepreneurship in East Asian regional innovation systems: Role of social capital. Technological Forecasting and Social Change, 100, 83-95. [DOI:10.1016/j.techfore.2015.06.028]
Zamani Miandashti, M. (2018). [Introduction of regional innovation system (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy Letters, 8(2), 129-140. [Link]
Zhao, S. L., Cacciolatti, L., Lee, S. H., & Song, W. (2015). Regional collaborations and indigenous innovation capabilities in China: A multivariate method for the analysis of regional innovation systems. Technological Forecasting and Social Change, 94, 202-220. [DOI:10.1016/j.techfore.2014.09.014]