راهبردهای توسعه قابلیت‌های فناورانه هواپیماسازی براساس تجارب موفق جهانی (با رویکرد یکپارچه‌سازی تجاری – نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم و فناوری دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 دکترای آینده پژوهشی از دانشکده علوم فنون نوین دانشگاه تهران.

چکیده

توسعه قابلیت‌های فناورانه از لوازم پیشرفت صنعتی کشورها بوده و هر کشوری متناسب با اقتضائات خود، راهبردهایی برای توسعه قابلیت‌های فناورانه اتخاذ می‌کند. با توجه به وجود پنجره فرصت تقاضا در حوزه هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران، در این مقاله سعی داریم تا با مطالعه یک تجربه موفق جهانی (شرکت بوئینگ) راهبردهایی که منجر به پیشرفت آن شرکت شده را شناسایی و با استفاده از روش تحقیق «تحلیل اهمیت – عملکرد»، پیشنهادهای عملیاتی برای صنایع هوایی ایران ارائه دهیم. به این منظور ابتدا از طریق مطالعات اسنادی، اقدام به واکاوی شرکت بوئینگ و استخراج راهبردهای آن شرکت کردیم (مجموعاً 9 راهبرد اصلی در عرصه صنعت) و در مرحله بعد به واسطه نظرسنجی از خبرگان، دقت و کیفیت راهبردهای شناسایی شده را ارتقا دادیم و در نهایت با استفاده از پیمایش و روش «تحلیل اهمیت – عملکرد» (IPA) به تحلیل راهبردهای شناسایی شده پرداختیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که همه راهبردهای شناسایی شده دارای اهمیت بالایی هستند لکن دو راهبرد «طراحی زمین بازی مناسب از جانب دولت و ایجاد همسویی بین فعالیت‏های تجاری و نظامی» و «راهبرد یادگیری تکاملی و انباشت قابلیت‏ها برای طراحی و توسعه محصولات پیچیده‏تر » نسبت به سایر راهبردها از اولویت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
آذر, ع.، خسروانی، ف.، و جلالی، ر. (1392). تحقیق در عملیات نرم: رویکردهای ساختاردهی به مساله. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
حیرانی، ح.، باقری‌مقدم، ن.، ومسیبی، ع. (1401). بررسی و تحلیل چالش‌های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 12(44)، 23-2.
خوبرو، م. ت.، الوانی، س. م.، رحمتی، م. ح.، و جندقی، غ. (1397). یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی: یک بوم‌نگاری خط مشی در صنعت دفاعی. بهبود مدیریت، 12 (4)، 96-49.
دفتر سیاست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. (1385). سیاست فناوری و تشویق بازار همراه با موردکاوی یازده کشور در حال توسعه: گردآوری آرای سانجایا لل. تهران: رسا.
صفدری رنجبر، م.، قیدرخلجانی، ج.، طهماسبی، س.، و توکلی، غ. (1395). قابلیت‌های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4 (2)، 158-133.
طهماسبی, س. (1397). راهبردهای توسعه و تداوم قابلیت‌های فناورانه در صنایع دفاعی آینده [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
طهماسبی، س.، فرتوک‌زاده، ح.، و بوشهری، ع. (1400).قابلیت‌های فناورانه: پیشران رشد صنایع و شرکت‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.
طهماسبی، س.، فرتوک‌زاده، ح.، بوشهری، ع.، طباییان، س. ک.، و قیدر خلجانی، ج . (1396). واکاوی مفهوم قابلیت‌های فناورانه. مدیریت استاندارد و کیفیت، 7 (3)، 44-33.
علیزاده، پ.، و شجاعی، م. ح. (1401). شناسایی و تحلیل گزینه‌های سیاستی برای بهبود ساختار قانون بودجه در بخش اعتبارات عمومی تحقیق ‌وتوسعه. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 12 (44)، 48-24.
فرتوک‌زاده، ح.، طهماسبی، س.، اصلی‌پور، ح.، بوشهری، ع.، و توکلی، غ. (1399). الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی. مطالعات بین‌ رشته‌ای دانش راهبردی، 10 (38)، 191-161.
کیامهر، م. (1392). توانمندیهای فناورانه عرضه کالاهای سرمایه ای پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی یک شرکت در صنعت برقابی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری،6(1)، 80-67.
موافقی، ا.، و عبادتی، م. (1394). رویکرد نوین شرکت بوئینگ در شبکه سازی. تهران: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.
نادمی، ی.، و حسنوند، د. (1398). شدت تحریم ها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریم ها از منظر حقوق بشر. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9 (31)، 171-153.
نقی‌زاده، م.، منطقی، م.، و نقی‌زاده، ر. (1394). همگرایی توانمندی‌های علمی و فناورانه بازیگران مختلف در توسعه سیستم‌های تولیدی پیچیده هوایی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3 (3)، 54-27.
نیومن، و. ل. (1389). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی[ ح. دانائی‌فرد، و س. ح. کاظمی]. تهران: مهربان نشر.
وزیری، ج. (1394). الگوسازی مسیر گذار نظام اجتماعی- فنی صنعت دفاعی کشور[رساله دکتری ]. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
References
Alizadeh, P., & Shojaei, M. H. (2022). [Identifying and analyzing the policy options to improve the structure of the budget law in the area of public funding for research and development (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(44), 24-48. [Link]
Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (2013). [Soft operational research (Persian)]. Tehran: Industrial Management Institute. [Link]
 Bell, M., & Pavitt, K. (1995). The development of technological capabilities. In: I. Haque, M. Bell, C. Dahlman, S. Lall, & K. Pavitt (Ed.), Trade, technology, and international competitiveness (pp. 69-101). Washington, D.C.: The World Bank. [Link]
Bitzinger, R. A. (2021). China’s shift from civil-military integration to military-civil fusion. Asia Policy, 28(1), 5-24. [DOI:10.1353/asp.2021.0001]Borrás, M. Á. A., & Mergulhão, R. C. (2013). The new product development process: A discussion on the teaching proposal. Product Management & Development, 11(1), 42-48. [Link]
Cao, X., Yang, X., & Zhang, L. (2020). Conversion of dual-use technology: A differential game analysis under the civil-military integration‌. Symmetry, 12(11), 1861. [DOI:10.3390/sym12111861]
Heirani, H., Bagheri Moghaddam, N., & Mosayebi, A. (2022). Investigate the challenges of technological local content development in oil and gas industry and provide policy recommendations (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 12(44), 2-23. [Link]
Situ, C., & Huang, S. (2017). Analysis of influencing factors of civil-military integration equipment maintenance support mode based on ISM. Proceedings of the 2017 International Conference on Management, Education and Social Science (ICMESS 2017). Amsterdam: Atlantis Press. [Link]
Dutrénit, G. (2007). The transition from building-up innovative technological capabilities to leadership by latecomer firms. Asian Journal of Technology Innovation, 15(2), 125-149. [DOI:10.1080/19761597.2007.9668640]
Fartokzadeh, H., Tahmasebi, S., AsliPour, H., Boshehri, A., & Tavakoli, G. (2020). [A model for developing capability-based strategies in the marine industry organization with a futures studies approach (Persian)]. Strategic Management Studies of National Defence Studies, 10(38), 191-161. [Link]
Figueiredo, P. N. (2003). Learning, capability accumulation and firms differences: Evidence from latecomer steel. Industrial and Corporate Change, 12(3), 607-643. [DOI:10.1093/icc/12.3.607]
Guichard, R. (2005). Suggested repositioning of defence R&D within the French system of innovation.” Technovation, 25(3), 195-201. [Link]
Gwang Min, Y., Sunjoo, K., & Sung Hoon, J. (2022). Analysing policy priorities for the Incheon aviation industry using importance-performance analysis and analytic hierarchy process techniques: A cluster-based perspective.Journal of Airport Management, 16(3), 290-303. [Link]
Khoobroo, M. T., Alvani, S. M., Rahmati, M. H., & Jandaghi,  G. R. (2019). [Integration of defense and non-defense industry: An Ecosystem for policy in the defense industry (Persian)]. Journal of Improvement Management, 12(4), 49-96. [Link]
Kiamehr, M., Hobday, M., & Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems. Research Policy, 44(6), 1240-1251. [DOI:10.1016/j.respol.2015.02.005]
Kiamehr, M. (2013). [Technological capabilities of complex capital goods in developing economies: The case of a company in Iran’s Hydro Electricity Generation Industry (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 6(1), 67-80. [Link]
Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea’s technological learning. Boston: Harvard Business School Press. [Link]
Kota, S., Sethuraman, K., & Miller, R. (2000). A metric for evaluating design commonality in product families. Journal of Mechanical Design, 122(4), 403-410. [DOI:10.1115/1.1320820]
Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, 20(2), 165-186. [DOI:10.1016/0305-750X(92)90097-F]
Latip, N. A. M. (2012).The impact of technological capability on power, trust and inter-firm relationship performance [PhD dissertation]. Quensland: University of Southern Quensland. [Link]
Lee, J. F., & Wu, M. J. (2007). Organizational capabilities building through CMMI: The case of Taiwan software industry. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 24(4), 327-339. [DOI:10.1080/10170660709509048]
Lee, K., & Malerba, F. (2017). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy, 46(2), 338-351. [DOI:10.1016/j.respol.2016.09.006]
Lim, C., Kim, Y., & Lee, K. (2017). Changing in Industrial leadership and catch-up by latecomer in shipbuilding industry. Asian Journal of Technology Innovation, 25(1), 61-78. [DOI:10.1080/19761597.2017.1302537]
Marcelle, G. M. (2004). Technological learning: A strategic imperative for firms in the developing world. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. [DOI:10.4337/9781845426910]
Marksteiner, A., Béraud-Sudreau, L., Tian, N., Lopes da Silva, D., & Kuimova, A. (2021). The SIPRI top 100 Arms-producing and military services companies, 2020. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute. [DOI:10.55163/WDQZ7897]
McCarty, N. (2015). The countries with the most engineering graduates. Forbes. Business, 8, 33. [Link]
Movafeghi, A., & Ebadati, M. (2015). [Boeing’s new approach in networking (Persian)]. Tehran: Defense Industries Research Training Institute.
Naghizadeh, M., Manteghi, M., & Naghizadeh, R. (2015). [Convergence among science and technology capabilities of different players in aviation complex product systems (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 3(3), 27-54. [Link]
Nademi, Y., & Hassanvand, D. (2019). [Sanctions intensity and poverty in Iran: The need to lift sanctions from the perspective of human rights (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 9(31), 153-171. [Link]
Neuman, W. C. (2010). Social research methods: qualitative and quantitative approaches [H. Danayi Fard, H. Kazemi, Persian trans.]. Tehran: Mehraban Publisher. [Link]
Office of Industrial Policy, Center for Technology Studies, Sharif University of Technology. (2006). [Technology policy and market incentives with a case study of 11 developing countries: Compilation of views by Sanjaya Lell (Persian)]. Tehran: Resa. [Link]
Perani, G., & di Politica Internazionale, C. C. S. (1997). Military technologies and commercial applications: Public policies in NATO countries. Rome: centroStudiPoliticaInternazionale. [Link]
Virgil Petrescu, R. V. (2019). About Boeing X-32. Journal of Aircraft and Spacecraft Technology, 3(1), 38-54. [DOI:10.3844/jastsp.2019.38.54]
Virgil Petrescu, R. V. (2019). Boeing’s autonomous military aircraft. Journal of Aircraft and Spacecraft Technology, 3(1), 138-153. [DOI:10.3844/jastsp.2019.138.153]
Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2017). Importance-performance analysis based SWOT analysis. International Journal of Information Management, 44, 194-203. [Link]
Rush, H., Bessant, J., Hobday, M., Hanrahan, E., & Medeiros, M. Z. (2014). The evolution and use of a policy and research tool: Assessing the technological capabilities of firms. Technology Analysis & Strategic Management, 26(3), 353-365. [DOI:10.1080/09537325.2013.851377]
Safdari Ranjbar, M., Gheidar Kheljani, J., Tahmasbi, S., & Tavakoli, G. R. (2016). [Key capabilities required for innovation and development of defense complex products and systems (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 4(2), 133-158. [Link]
Schilling, M. A. (2013). Strategic management of technological innovation. New York: McGraw-Hill. [Link]
Sentosa, E., Effendi, M. S., & Diana, S. (2021). An analysis of the performance of the aviation industry in Indonesia: In pandemic period with servqual method and importance performance analysis. Dinasti International Journal of Digital Business Management, 2(6), 1038-1050. [DOI:10.31933/dijdbm.v2i6.1034]
Tahmasebi, S., Fartookzadeh, H., & Boushehri, A. (2021). [Technological capabilities: Drivers of industrial (Persian)]. Tehran: Imam Sadiq University. [Link]
Tahmasebi, S., Fartookzade, H., Boshehri, A., Tabaeyan, S. K., & Gheidar Khaljani, J. (2017). [Analyzing the concept of technological capabilities (Persian)]. Standard and Quality Management Journal, 7(3), 33-44. [Link]
Tahmasebi, S. (2018). [Strategies for the development and continuation of technological capabilities in future defense industries (Persian)] [PhD dissertation]. Tehran: Malek Ashtar University of Technology
Tang, C. S., Zimmerman, J. D., & Nelson, J. I. (2009). Managing new product development and supply chain risks: The Boeing 787 case. Supply Chain Forum: An International Journal, 10(2), 47-86. [Link]
Kulve, H., & Smit, W. A. (2003). Civilian-military co-operation strategies in developing new technologies. Research Policy, 32, 955-970. [DOI:10.1016/S0048-7333(02)00105-1]
Horng, T. C. (2006). A comparative analysis of supply chain management practices by Boeing and Airbus: Long-term strategic implications [PhD dissertation]. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. [Link]
Unger, D., & Eppinger, S. (2011). Improving product development process design: A method for managing information flows, risks, and iterations. Journal of Engineering Design, 22(10), 689-699. [DOI:10.1080/09544828.2010.524886]
Vaziri, J. (2015). [Modeling the transition path of the socio-technical system of the country’s defense industry (Persian)] [PhD dissertation]. Tehran: Tarbiyat Modares University.
Wilden, R., & Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: Investigating the role of environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 181-199. [Link]
No Author. The Boeing company: General information. Retrieved from: [Link]