راهبردهای توسعه قابلیت‌های فناورانه هواپیماسازی براساس تجارب موفق جهانی (با رویکرد یکپارچه‌سازی تجاری – نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکترای آینده پژوهشی از دانشکده علوم فنون نوین دانشگاه تهران

10.22034/sspp.2023.1988930.3383

چکیده

توسعه قابلیت‌های فناورانه از لوازم پیشرفت صنعتی کشورها بوده و هر کشوری متناسب با اقتضائات خود، راهبردهایی برای توسعه قابلیت‌های فناورانه اتخاذ می‌کند. با توجه به وجود پنجره فرصت تقاضا در حوزه هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران، در این مقاله سعی داریم تا با مطالعه یک تجربه موفق جهانی (شرکت بوئینگ) راهبردهایی که منجر به پیشرفت آن شرکت شده را شناسایی و با استفاده از روش تحقیق «تحلیل اهمیت – عملکرد»، پیشنهادهای عملیاتی برای صنایع هوایی ایران ارائه دهیم. به این منظور ابتدا از طریق مطالعات اسنادی، اقدام به واکاوی شرکت بوئینگ و استخراج راهبردهای آن شرکت کردیم (مجموعاً 9 راهبرد اصلی در عرصه صنعت) و در مرحله بعد به واسطه نظرسنجی از خبرگان، دقت و کیفیت راهبردهای شناسایی شده را ارتقا دادیم و در نهایت با استفاده از پیمایش و روش «تحلیل اهمیت – عملکرد» (IPA) به تحلیل راهبردهای شناسایی شده پرداختیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که همه راهبردهای شناسایی شده دارای اهمیت بالایی هستند لکن دو راهبرد «طراحی زمین بازی مناسب از جانب دولت و ایجاد همسویی بین فعالیت‏های تجاری و نظامی» و «راهبرد یادگیری تکاملی و انباشت قابلیت‏ها برای طراحی و توسعه محصولات پیچیده‏تر » نسبت به سایر راهبردها از اولویت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات