تحلیل و دسته‌بندی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران از منظر ظرفیت‌های یادگیری و انتقال فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران.

3 استادیار- گروه حقوق خصوصی- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران.

4 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی- تهران - ایران.

چکیده

نوآوری و انتقال فناوری یکی از موضوعات موردبحث و چالش‌برانگیز در قراردادهای بیع متقابل است تا جایی که برخی ضعف توسعه فناوری در صنعت نفت کشور را به دلیل مدل قراردادی فوق دانسته و مدل قراردادهای نفتی جدید را در پاسخ به این مشکل ارائه نموده‌اند. در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از روش تحلیل متن تعهدات کلیدی مرتبط با یادگیری و انتقال فناوری در قراردادهای صنعت نفت شناسایی و با کمک آن قراردادهای بالادستی کشور با یکدیگر مقایسه و دسته‌بندی شوند. بدین منظور در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق ماهیت و چیستی فناوری در قراردادهای بین‌المللی در قالب دو بعد دارایی ملموس با قابلیت انتقال و دارایی غیرملموس و دانش ضمنی با قابلیت یادگیری مشخص گردید. در ادامه با کمک مقالات پیشین و نظر خبرگان تعهدات با ظرفیت یادگیری و انتقال فناوری شناسایی و مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید و در نهایت با کمک آن تعداد ۲۹ قرارداد بالادستی نفتی ایران مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد تفاوتی بین انواع قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر ظرفیت یادگیری و انتقال فناوری وجود ندارد. همچنین موضوعات مرتبط با یادگیری و انتقال فناوری از ابتدای تاریخ قراردادهای نفتی ایران موردتوجه بوده است و متناسب با سطح توانمندی کشور تکمیل شده است. مبهم و کلی بودن تعهدات فوق و عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب از جمله نقص‌هایی است که در تمامی مدل‌های قراردادی (امتیازی، خدماتی، مشارکتی، بیع متقابل) می‌بایست موردتوجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ابراهیمی، س. ن. ، و خوش‌چهره، ف. (1394). استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران. مجله علمی‌پژوهشی حقوق پزشکی، 9، 102-65.
امامی میبدی، ع.، و هادی، ا. (1396). بررسی موانع انتقال فناوری در قراردادهای بیع متقابل و ارزیابی ریسک انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) به روش FMEA. پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، 6(22)، 43-1.
امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران. (1381). مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و پتروشیمی - پیش از مشروطیت تاکنون، مجلد دوم. تهران: اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت.
امیرقدسی، س.، ملکی، ع.، ،شوال پور، س. (1395). آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از‌طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, 6(21), 209-183.
 تکلیف، ع.، فریدزاد، ع.، و غفاری، ع. (1397). ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران. پژوهش‌نامه بازرگانی، 22(86) , 124-89.
حسن نیا، م. (1389). اسنادی از امتیاز نفت خوشتاریا در راستای نفت شمال ایران. نشریه پیام بهارستان، 7، 404-369.
حیرانی، ح.، باقری‌مقدم، ن.، و مسیبی، ع. (1401). بررسی و تحلیل چالش های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه های سیاستی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 12(44)، 23-2.
   درخشان، م.، تکلیف، ع. (1394). انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها. پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، 4(14) , 88-33
  رهبری، ا. (1392). حقوق انتقال فناوری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 سلیمی‌فر، م.، ابراهیمی سالاری، ت.، مطلبی، س. م. (1398). منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز. مطالعات حقوق انرژی، 5(1) ، 113-93.
سمایی مفرد، ن. (1391). عوامل مؤثر بر روی مدیریت قرارداد [پایان نامه لیسانس]. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
شمشیری، ص. (1393). انتقال فناوری در قراردادهای نفتی بیع متقابل و تأثیر مقررات سازمان تجارت جهانی بر آن. پژوهش‌نامه بازرگانی، 18(72) ، 109-83.
شیروی، ع.، ابراهیمی، ن.، و اصغریان، م. (1388). اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از‌طریق قراردادهای بیع متقابل. مجله حقوقی بین‌المللی، 26(41)، 262-243.
ظفر نژاد، م. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های خرید لیسانس با تمرکز بر محیط یادگیری: مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه امیرکبیر.
 عامری، ف. (1396). الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ، 19(55)، 107-83 .
 عامری، ف.، کاظمی نجف‌آبادی، ع.، و میرفتاح، م. (1397). مدیریت دانش در سیر تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران. مطالعات حقوق انرژی، 4(1)، 182-139.
فرشاد گهر، ن. (1393). سیری در قراردادهای نفتی ایران.تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 قاضی نوری. س. س. (1398). پروژه تحقیقاتی تدوین و تحلیل درس‌آموخته‌های پروژه‌های همکاری فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت. کارفرما شرکت مهندسی و توسعه نفت. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 قانعی راد، محمدامین، فرتوک زاده، ح. ر.، و آذرآئین، م. (1397). برساخت گفتمانی خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوری‌های راهبردی؛ مطالعه موردی صنعت بالادستی نفت ایران. سیاست علم و فناوری، 11(2) , 13-28٫
گزارش رصد عیار. (1394). پایش مسائل اساسی کشور: قراردادهای جدید نفتی.
محمدی س. م.، منطقی م.، محمدی ز.، گرشاسبی نیا، ن. (1396). تحلیل فرایند انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی ایران، مطالعه موردی تحلیل مدل جدید (IPC).فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 13(54)، 172-135.
نامی، م. ح. (1390). کنوانسیون حقوق دریاها (ضمائم و موافقت‌نامه‌ها). تهران: زیتون سبز.
 نوروزی، م. (1397). مقایسه ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعه فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8(27)، 48-19.
منبع قراردادهای بررسی شده ناصرالدین‌شاه. (1252). اعطای امتیازات حقوق از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به بارون جولی یوس دو رویتر، کمپانی همایونی ایرانی و انگلیسی به جهت راه‌آهن و اعمال مفیده عامه در ایران. متن قرارداد در کتاب زیر در دسترس است: فرشاد گهر، ن. (1393). سیری در قراردادهای نفتی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
مظفرالدین‌شاه. (1280). امتیازنامچه نفت و موم طبیعی معدنی موسوم به امتیازنامه دارسی. متن قرارداد در کتاب زیر در دسترس است: فرشاد گهر، ن. (1393). سیری در قراردادهای نفتی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
وثوق‌الدوله. (1294). امتیاز استخراج نفت و موم طبیعی موسوم به قرارداد خوشتاریا، متن قرارداد در مقاله زیر در دسترس است: حسن نیا، م. ( 1389). اسنادی از امتیاز نفت خوشتاریا در راستای نفت شمال ایران. نشریه پیام بهارستان،7، 404-369.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1300). قانون واگذاری نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل امریکایی. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1302). قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی). تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1302). قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفت یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1312). قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1315). قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1316). قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1333). قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1336). قانون مربوط به موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1337). قانون مربوط به موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی‌پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1343). قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1348). قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1348). قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1350). قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
مجلس شورا. (1353). شش فقره قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت - متن قراردادها در کتاب زیر در دسترس است: امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران. (1381). مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و پتروشیمی - پیش از مشروطیت تاکنون، مجلد دوم. تهران: اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1395). مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
References
Ameri, F. (2017). [TThe New Model of Iran Petroleum Contract (IPC) and the Problem of Technology Transfer in Oil Industry (Persian]. Public Law Research, 19(55), 83-107. [Link]
Ameri, F., Kazemi Najafabadi, A., & Mirfattah, S. M. (2018). [Knowledge management in historical path of upstream contracts of Iran’s Oil Industry (Persian)]. Journal of Researches Energy Law Studies, 4(1), 139-182. [Link]
Amirghodsi, S., Maleki, A., & Shavvalpour, S. (2017). [Investigating factors behind lack of technological dveleopment in Iranian oil industry through Comparative study with Norway. (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 6(21), 183-209. [Link]
Argyres, N., & Mayer, K. J. (2007). Contract design as a firm capability: An integration of learning and transaction cost perspectives. Academy of Management Review, 32(4), 629-637. [DOI:10.5465/amr.2007.26585739]
Rasad Ayar. (2015). [Monitoring the basic issues of the country: New oil contracts (Persian)].
Berends, H., & Antonacopoulou, E. (2014). Time and organizational learning: A review and agenda for future research. International Journal of Management Reviews, 16(4), 437-453. [DOI:10.1111/ijmr.12029]
Bessy, C., Brousseau, E. (1998), Technology licensing contract: Features and diversity. International Review of Law and Economics, 18(4), 451-489 [DOI:10.1016/S0144-8188(98)00018-0]
Ebrahimi, S. N., & Khoshchehreh F. (2016). [Uutilization, transfer and development of technology in Iran’s Upstream Oil and Gas Industry Contracts (Persian)]. Journal of Medical Law, 9, 65-102. [Link]
Emami Meibodi, A., & Hadi, A. (2017). [Analysis of the transferring technology barriers in buy back‎ contracts and evaluation of the risk of transferring technology in new oil‎ contracts (IPC) in Iran: Aplication of “FMEA” Method (Persian)]. Iranian Energy Economics, 6(22), 1-44. [Link]
Derakhshan, M., & Taklif, A. (2015). [The transfer and development of technology in Iranian upstream oil sector: Considerations on the concepts, requirements, challenges and remedies (Persian)]. Iranian Energy Economics, 4(14), 33-88. [Link]
Farshad Gohar, N. (2014). [Review of Iran’s oil contracts (Persian)]. Tehran: Allameh Tabataba’i University.
Ghaneirad, S. M. A., Fartokzadeh, H., & Azaraein, M. (2018). [Discoursive constraction of government intervention rationale in development of strategic technologies; The case of Upstream Oil Technology in Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 11(2), 13-28. [Link]
Ghazi Noori, S. S.(2019). [The research project of compiling and analyzing the lessons learned from technology cooperation projects
The upstream sector of the oil industry. The employer is the oil engineering and development company
(Persian)]. Tehran: Allameh Tabataba’i University.
Griffith, D. A., & Myers, M. B. (2005). The performance implications of strategic fit of relational norm governance strategies in global supply chain relationships. Journal of International Business Studies, 36(3), 254-269. [Link]
Grossman, S. J., Hart, O. D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. Journal of Political Economy, 94(4), 691-719 [Link]
Hassannia, M. (2010). [Documents from Khushtaria oil concession in line with North oil (Persian)]. Payam-e- Baharestan, 7, 369-404. [Link]
Heirani, H., Bagheri Moghaddam, N., & Mosayebi, A. (2022). [Investigate the challenges of technological local content development in oil and gas industry and provide policy recommen-dations (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 12(44), 2-23. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1921). [The law granting concession of North oil mines to American Standard Oil Company (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
 Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1923). [The law on the basic conditions of North Oil Concession to a reputable independent American company (Atazoni) (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
 Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1923). [The law on the basic conditions of the concession of oil mines in one of the two provinces of Gilan or Mazandaran to a reputable company of domestic nationals (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1933). [The law on granting oil concessions to British and Iranian Oil Company Limited (Persian)].Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1936). [The law of granting part oil concessions from the east and northeast to the American and Iranian oil companies(Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1937). [The law allowing the contracts for the exploration and extraction of mines in two designated areas with the Dutch company Algemin Exploration Machapai (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1954). [The law regarding the permission to exchange oil and gas sales contracts and how to manage its operations (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1957). [The law related to the oil exploration and exploitation agreement between the Iran Oil Company and the Italian Agip Mineralia company (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
 Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (`1958). [The law related to the oil exploration and exploitation and sale agreement between National Iranian Oil Company and Pan American Petroleum Corporation (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
 Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1964). [The law regarding the permission to exchange and the execution of five articles of the oil contract (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1969). [The contract law for exploration and production contracts between the National Iranian Oil Company and European companies (Persian)].Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1969). [Law allowing the exchange of oil contracts with Continental (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
 Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (1971). [The law of permitting exchange and implementation of three articles of oil contract (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (2016). [General conditions, structure and pattern of upstream oil and gas contracts (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Lee, Y., & Cavusgil, S. T. (2006). Enhancing alliance performance: The effects of contractual-based versus relational-based governance. Journal of Business Research, 59(8), 896-905. [DOI:10.1016/j.jbusres.2006.03.003]
Legal affairs of National Iranian Oil Company. (2002). [The set of rules and regulations for oil, gas and petrochemicals - before the constitution until now (Persian)]. Tehran: General Department of Public Relations of the Ministry of Oil.
Lichtenthaler, U., & Ernst, H. (2007). External technology commercialization in large firms: Results of a quantitative benchmarking study. R&D Management, 37(5), 383-397. [DOI:10.1111/j.1467-9310.2007.00487.x]
Link, A. N., & Scott, J. T. (2002). Explaining observed licensing agreements: Toward a broader understanding of technology flows. Economics of Innovation and New Technology, 11(3), 211-231. [DOI:10.1080/10438590210905]
Malhotra, D., & Lumineau, F. (2011). Trust and collaboration in the aftermath of conflict: The effects of contract structure. Academy of Management Journal, 54(5), 981-998. [DOI:10.5465/amj.2009.0683]
Marcelle, G. M. (2004). Technological learning: A strategic imperative for firms in the developing world. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [Link]
Maurseth, P. B., & Svensson, R. (2020). The importance of tacit knowledge: Dynamic inventor activity in the commercialization phase. Research Policy, 49(7), 104012. [DOI:10.1016/j.respol.2020.104012]
Mohammadi, M., Manteghi, M., Mohammadi, Z., & Garshasbi Nia, N.(2017). [The Analysis of Technology Transfer for Iranian oil Contracts; The case study Analysis of New Iran Petroleum Contracts (IPC) Models (Persian)]. Quarterly Energy Economics Review, 13 (54), 135-172. [Link]
Nami, M. H. (2011). [Convention on the Law of the Sea (Persian)]. Tehran:Zeitoon. [Link]
Ng, I. C. L., Maull, R., & Yip, N. (2009). Outcome-based contracts as a driver for systems thinking and service-dominant logic in service science: Evidence from the defense industry. European Management Journal, 27(6), 377-387. [DOI:10.1016/j.emj.2009.05.002]
Nielsen, B. B., & Nielsen, S. (2009). Learning and innovation in international strategic alliances: An empirical test for the role of trust and tacitness. Journal of Management Studies, 46(6), 1031-1056. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2009.00840.x]
Noruzi, M. (2018). [Upstream petroleum’s contracts Capacity on the transfer and development of technology with approach of the critical success factors (Persian)].  Strategic Studies of Public Policy, 8(27), 19-48. [Link]
Poppo, L., & Zenger, T. (2002). Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements? Strategic Management Journal, 23(8), 707-725. [DOI:10.1002/smj.249]
Preuer, J. J., & Arino, A. (2007). Strategic alliance contracts: Dimensions and determinants of contractual complexity. Strategic Management Journal, 28(3), 313-330. [DOI:10.1002/smj.581]
Rahbari, E. (2013). [Technology transfer law (Persian)]. Tehran: SAMT. [Link]
Salimifar, M., Ebrahimi Salari, T., & Motalebi, S. M. M. (2019). [The objectives and interests of oil countries & international oil companies in oil contracts (Persian)]. Journal of Researches Energy Law Studies, 5(1), 93-113. [Link]
Sam, V. (2016). Patents and competitive advantage in the oil & gas industry: The case of oil country Tubular Goods (OCTG) [MA thesis]. Gothenburg: Chalmers University of Technology. [Link]
Samayi Mofrad, N. (2012). [Effective factors on management (Persian)] [BA thesis]. Tehran: Allameh Tabataba’i University.
Schepker, D. J., Oh, W. Y., Martynov, A., & Poppo, L. (2014). The many futures of contracts: Moving beyond structure and safeguarding to coordination and adaptation. Journal of Management, 40(1), 193-225. [DOI:10.1177/0149206313491289]
Shamshiri, S. (2014). [Technology Transfer in petroleum buy-back contracts and the impact of WTO regulations on those contracts (Persian)]. Iranian Journal of Trade Studies, 18(72), 83-109. [Link]
Shiravi, A., & Ebrahimi, N., & Asgharian, M. (2006). [Exploration and development of Iran’s oilfields through buyback (Persian)]. International Law Review, 26(41), 243-262. [Link]
Song, L., & Ma, Y. (2022). Evaluating tacit knowledge diffusion with algebra matrix algorithm based social networks. Applied Mathematics and Computation, 428, 127125. [DOI:10.1016/j.amc.2022.127125]
Sumo, R., van der Valk, W., van Weele, A., & Duysters, G. (2016). How incomplete contracts foster innovation in inter-organizational relationships. European Management Review, 13(3), 179-192. [DOI:10.1111/emre.12075]
Taklif, A., Farizad, A., & Ghafari, A. (2018). [Economic and Legal Considerations of Oil Equipment Production Used in Upstream Sector in Iran with Emphasis on Technology Transfer in IPC (Persian)]. Iraninan Jouornal of Trade Studies, 22(86), 89-124. [Link]
Vandaele, D., Rangarajan, D., Gemmel, P., & Lievens, A. (2007). How to govern business services exchanges: Contractual and relational issues. International Journal of Management Reviews, 9(3), 237-258. [DOI:10.1111/j.1468-2370.2007.00212.x]
Wang, L., Yeung, J. H. Y., & Zhang, M. (2011). The impact of trust and contract on innovation performance: The moderating role of environmental uncertainty. International Journal of Production Economics, 134(1), 114-122. [DOI:10.1016/j.ijpe.2011.06.006]
Yang, H., & Li, J. (2021). Application of multivariate statistics and 3D visualization analysis in tacit knowledge diffusion map. Displays, 69, 102062. [DOI:10.1016/j.displa.2021.102062]
Zafarnejad, M. (2011). [Investigating factors affecting the success of bachelor’s purchase projects with a focus on the learning environment: A case of Iran’s petrochemical industry (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Amirkabir University of Technology.