تحلیل تطبیقی اقدامات و سیاست‌های مالی کشورهای منتخب در مواجهه با همه گیری ویروس کرونا

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

گروه مالی و حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه

چکیده

همه‌گیری ویروس کرونا اقدامات و سیاست‌های مالی مختلف و متفاوت دولت‌ها را در برابر تاثیرات منفی اقتصادی این بیماری به‌همراه داشته است. هدف این مقاله، تحلیل تطبیقی اقدامات و سیاست‌های مالی کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه در مواجهه با این همه‌گیری می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش‌های کیفی انجام شده است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی معتبر جهانی همچون OECD استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه اقدامات و سیاست‌های مالی خود را در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر در قالب سه گروه اصلی؛ حمایت‌های مستقیم مالی، حمایت‌های مالیاتی و حمایت‌های بانکی سازماندهی کرده‌اند. این حمایت‌ها در ماه‌های ابتدایی همه‌گیری نشان‌دهنده تمرکز آنها بر بخش بهداشت و درمان بوده، ولی با گسترده‌تر شدن ابعاد همه‌گیری، دولت‌ها ضمن توجه به این بخش سایر بخش‌های آسیب-دیده و یا در معرض آسیب را نیز مورد حمایت قرار داده‌اند. در هر حال، کنترل همه‌گیری ویروس کرونا از طریق واکسیناسیون و قرنطینه‌های اجتماعی همراه با اقدامات و سیاست‌های مالی مناسب، اثرات منفی اقتصادی این همه‌گیری نظیر کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند. اما، آنچه که اثربخشی این اقدامات را در بین کشورها متفاوت می‌کند، نه فقط "نوع سیاست‌ها" بلکه "زمان به‌کارگیری"، "انعطاف-پذیری" و "استمرار" این سیاست‌ها تا پایان همه‌گیری و حتی چند سال پس از آن می‌باشد. علاوه‌بر این، اطلاعات درست، شفاف و بموقع مهم‌ترین پیش‌نیاز موفقیت هر نوع سیاست مالی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
پرمه، ز. (1398). ارزیابی اثرات شیوع بیماری کووید-19 بر بخش صنعت ایران: کاربرد چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 3(8)، 93-79.
رضاقلی‌زاده، م. (1393). ارزیابی اثرات سیاست‌های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 5(9)، 50-39.
غفاری، غ. ر. (1390). منطق پژوهش تطبیقی. مجله مطالعات اجتماعی ایران. 3(4)، 92-76.
نوبخت، ی. (1401). تحلیل مصوبات اقتصادی دولت ایران در واکنش به بحران کووید-19. مجله علم سنجی کاسپین، 9(1)، 117-124.
References
Anggarini, D. T., & Rakhmanita, A. (2020). Government policies for economic recovery and handling COVID-19 virus in Indonesia. Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 140-146. [DOI:10.31294/moneter.v7i2.8548]
Bui, D., Dräger, L., Hayo, B., & Nghiem, G. (2022). The effects of fiscal policy on households during the COVID-19 pandemic: Evidence from Thailand and Vietnam. World Development, 153, 105828. [DOI:10.1016/j.worlddev.2022.105828] [PMID] [PMCID]
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Newbury Park: Sage Publications. [Link]
European Commission (EC). (2021). Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus – 30. April 2020. Brussels: European Commission. [Link]
de Soyres, F., Santacreu, A. M., & Young, H. (2023). Demand-supply imbalance during the Covid-19 pandemic: The role of fiscal policy. International Finance Discussion Paper, 1-35. [DOI:10.17016/IFDP.2022.1353]
Ghaffari, G. (2011). [The logic of comparative research (Persian)]. Journal of Iranian Social Studies, 3(4), 76-92. [Link]
Hansen, E., & Day, T. (2011). Optimal control of epidemics with limited resources. Journal of Mathematical Biology, 62(3), 423–451. [DOI:10.1007/s00285-010-0341-0] [PMID]
Homayounizadeh, M., Ghazi Noori, S., Bamdadsufi, J., & Naghizadeh, M. (2022). [Analysis of mechanisms for creating non-financial values of venture capitalists for start-up companies (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 13(46), [Unpublished]. [DOI:10.22034/sspp.2022.561794.3284]
Güner, K. C. (2020). [Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve uygulanan mali tedbirlerin değerlendirilmesi (Turkish)]. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 84-95. [Link]
Karpova, V. V., Tischenko, V. F., Ostapenko, V. N., & Ivanov, Y. B. (2020). Anti-crisis fiscal measures in the European union during the COVID-19 pandemic and their impact on GDP. Journal of Tax Reform, 6(3), 225-243. [DOI:10.15826/jtr.2020.6.3.083]
Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). (2021). COVID-19 global tax developments [Internet]. Retrieved from: [Link]
Koç, İ., & Yardimcioğlu, F. (2020). [Covid-19 pandemi sürecinde uygulamaya konulan mali tedbir ve teşviklerin karşılaştırmalı analizi: Türkiye ve seçilmiş ab ülkeleri karşılaştırması (Turkish)]. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 123-152. [Link]
Miri, S. M., Akbari, M. R., Souhankar, A. H., Fendereski, M., & Azimzadeh, M. (2022). [Financing power plant development projects using crowd-funding (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(42), 30-56. [DOI:10.22034/sspp.2022.251747]
Nobakht, Y. (2022). [Analysis of the Iranian government’s economic authorizations in response to the COVID-19 crisis (Persian)]. Caspian Journal of Scientometrics, 9(1), 117-124. [DOI:10.22088/cjs.9.1.117]
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Latest data on tax policy measures taken by governments so far in response to the coronavirus pandemic.Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Les réponses de politiques fiscale et budgétaire à la crise du coronavirus : Accroîtrela confiance et larésilience (French)]. Berlin: OECD. [Link]
Osoolian, M., & Koushki, A. (2021). [Financial market risk analysis before the pandemic and during the COVID-19 period (Persian)]. Journal Strategic Studies of public policy, 11(40), 210-226. [Link]
Permeh, Z. (2019). [Evaluation the impacts of Covid19 outbreaking on Iran’s manufacturing sector: Application of social accounting matrix (Persian)]. Quarterly Journal of Industrial Economic Researches, 3(8), 79-93. [DOI:10.30473/indeco.2020.6995]
Rezagholizadeh, M. (2014). [Evaluating the effects of fiscal policy (changes in the tax income) on the employment in Iran. (Persian)]. Journal of Economics and Business Research, 5(9), 39-50. [Link]
Sen, T. K. (2021). Exit strategy to ease or eliminate tax responses to the COVID-19 pandemic. The Governance Brief, 43, 1-24. [DOI:10.22617/BRF210142]
Sarker, P. K. (2020). Covid crisis: Fiscal, monetary and macro-financial policy responses. Theoretical and Applied Economics, 3(624), 41-54. [DOI:10.2139/ssrn.3601524]
Sukharev, O. S. (2020). Economic crisis as a consequence COVID-19 virus attack: Risk and damage assessment. Quantitative Finance and Economics, 4(2), 274-293. [DOI:10.3934/QFE.2020013]
Şen, E., & Batı, G. F. (2020). [Covid-19 pandemik krizinin yönetim ve ekonomi politik üzerine olası etkileri (Turkish)]. Journal of Business Management and Economic Research, 4(2), 71-84. [DOI:10.29226/TR1001.2019.186]
World Trade Organization. (2021). Trade shows signs of rebound from COVID-19, recovery still uncertain [Internet]. Retrieved from: [Link]
Xu, J., & Wei, W. (2021). The effects of tax and fee reduction policy on mitigating shock of the COVID-19 epidemic in China. Applied Economics, 53(46), 5303-5318. [DOI:10.1080/00036846.2021.1904119]
Zulkarnaen, W., Erfiansyah, E., Syahril, Amin, N. N., & Leonandri, D. G. (2020). Comparative study of tax policy related to COVID-19 in ASEAN countries. Test Engineering and Management, 83(2), 6519-6528. [Link]