شناسایی و به گزینی ویژگی‌های آزمایشگاه‎ خط‌مشی مناسب برای قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، مدیریت دولتی، خط مشی گذاری و تصمیم‌گیری عمومی، واحد‌تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و گروه حکمرانی دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ،واحد تهران‌مرکزی، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آزمایشگاه خط‌مشی مشتمل بر تیم‌ها، نهادها و ساختارهای متخصص طراحی خط‌مشی‌های عمومی بوده و با استفاده از روش‌های نوآورانه، همه ذی‌نفعان را در فراگرد طراحی درگیر می‌نماید. خط‌مشی‌ها در آزمایشگاه را می‌توان همانند ریل‌گذاری، دال بر تعیین مسیر کلیه حرکت‌ها و رفتارهای سیستم حکمرانی مورد مطالعه دانست.

در میان انواع خط‌مشی‌های عمومی، خط‌مشی‌های قوه مجریه، بازتاب محسوس و ملموسی بر روند زندگی مردم دارد.

بر این اساس هدف پژوهش حاضر، طراحی سامانه آزمایشگاهی برتر برای آزمون مستمر خط‌مشی‌های قوه مجریه ج.ا.ا با رویکرد کیفی است و تلاش دارد ویژگی‌های یک آزمایشگاه خط‌مشی مناسب برای قوه مجریه را به‌گزینی نماید.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی بوده و راهبرد اصلی آن مطالعه تطبیقی انواع آزمایشگاه‌های خط‌مشی مناسب برای قوه مجریه کشور ج.ا.ا است.

جامعه خبرگان پژوهش حاضر 20 نفر از خبرگان علمی و اجرایی بوده که با روش گلوله برفی و هدفمند احصا و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‎ ساختاریافته استفاده شده است.

نتایج پژوهش حاضر علاوه بر شناسایی چهار رویکرد اساسی آزمایشگاه زنده، خط‌مشی‎گذاری مبتنی بر داده، بینش رفتاری و رویکرد بازی جدی، ساختار آزمایشگاه خط‌مشی قوه مجریه را با توجه به تنوع موضوعات به‌صورت غیرمتمرکز (واگرا) و همراه با مشارکت فعال در عرصه‎های گوناگون، تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات