طراحی الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای الکترونیکی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

فضای کسب‌وکار کنونی طی چند سال گذشته به طور اساسی تغییر کرده است. دگرگونی‌های عمده قبل از همه‌گیری جهانی، در جریان بود، اما با شیوع بیماری کرونا و رکود جهانی متعاقب آن، چشم‌انداز کسب‌وکارها به طور فوق‌العاده‌ای به‌سوی الکترونیکی شدن گرایش یافته است. براین‌اساس دستیابی به الگویی که بتواند به رشد کسب‌وکارهای ایرانی در این محیط جدید کمک کنند؛ حائز اهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر الگوی بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای الکترونیکی ایرانی ارائه شده است. این پژوهش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و کسب‌وکارهای الکترونیکی ایرانی فعال در سطوح مختلف بین‌المللی (از صادرات غیرمستقیم تا ایجاد مرکز تولید در کشور هدف) با روش هدفمند به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده‌اند. بر اساس نتایج تحقیق؛ ابتدا مولفه‌های نهادی، محیط صنعتی و سازمانی مؤثر بر بین‌المللی‌سازی شناسایی شده، سپس راهبردهای بین‌المللی‌سازی مشخص و در ادامه الگوی بین‌المللی‌سازی تبیین گردیده است. نهایتاً توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات