الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای الکترونیکی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

فضای کسب‌وکار کنونی طی چند سال گذشته به طور اساسی تغییر کرده است. دگرگونی‌های عمده قبل از همه‌گیری جهانی، در جریان بود، اما با شیوع بیماری کرونا و رکود جهانی متعاقب آن، چشم‌انداز کسب‌وکارها به طور فوق‌العاده‌ای به‌سوی الکترونیکی شدن گرایش یافته است. براین‌اساس دستیابی به الگویی که بتواند به رشد کسب‌وکارهای ایرانی در این محیط جدید کمک کنند؛ حائز اهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر الگوی بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای الکترونیکی ایرانی ارائه شده است. این پژوهش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و کسب‌وکارهای الکترونیکی ایرانی فعال در سطوح مختلف بین‌المللی (از صادرات غیرمستقیم تا ایجاد مرکز تولید در کشور هدف) با روش هدفمند به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده‌اند. بر اساس نتایج تحقیق؛ ابتدا مولفه‌های نهادی، محیط صنعتی و سازمانی مؤثر بر بین‌المللی‌سازی شناسایی شده، سپس راهبردهای بین‌المللی‌سازی مشخص و در ادامه الگوی بین‌المللی‌سازی تبیین گردیده است. نهایتاً توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
امینی، ع.، و فتاحی، ح. ر. (1397). طراحی الگوی بین‌المللی‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر نانو. مدیریت بازرگانی، 10(3), 602-583.
حنفی، س.، نعمتی‌زاده، س.، ضیا، ب.، و حقیقت منفرد، ج. (1401). طراحی الگوی سرعت بین‌المللی‌سازی کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته (موردمطالعه: صنعت دارو). توسعه کارآفرینی، 15(3)، 438-421.
حیدری، ع.، ثمری، د.، موسی‌خانی، م.، و بیشمی، ب. (1399). چالش‌های بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای گردشگری کشاورزی در ایران. گردشگری و توسعه، 9(2)،130-113.
رستمی، م.، نمامیان، ف.، اسلامبولچی، ع.، و سهرابی، ر. ‌ا. (1399). مضامین و چالش‌های ظرفیت راهبردی صادرات ایران در بازار عراق. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 10(35)، 253-232.
رنجبر، ه.، دائی کریم‌زاده، س.، و مروی، ع. (1392). حکمرانی جهانی: مؤلفه‌ها و ابزارها. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 3(9)، 66-29.
زرقانی، س. ه.، و اسکندران، م. (1395). جهان محلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 6(21)، 122-105.
عزتیراد، ه.، و اکبری، م. (1398). بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و چالش‌های کسب‌وکارهای روستایی. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، 6(1)، 16-1.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. (1400). گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال1400. تهران: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
مقدس نیکو، س. ن.، ثنایی‌پور، ه.، سمیعی، ر. ‌ا.، و کرم‌پور، ع. (1400). شاخص‌های بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی. 8(2)، 48-33.
مبینی دهکـردی، ع.، نـانکلی، ع. ر.، و جامـه‌بزرگـی، م. ج. (1395). بررسـی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور ایـران بـا نقش میانجیگری فرهنگ‌سازمانی. علمی‌پژوهشی توسعه کارآفرینی، 9(4)، 729-711.
References
Amini, A., & Fatahi, H. R. (2018). [Designing a model for the internationalization of SME’s in nano-based knowledge companies (Persian)]. Journal of Business Management, 10(3), 583-602. [DOI:10.22059/JIBM.2018.253543.2972]
Bertello, A., Ferraris, A., Bresciani, S., & De Bernardi, P. (2020). Big data analytics (BDA) and degree of internationalization: The interplay between governance of BDA infrastructure and BDA capabilities. Journal of Management and Governance, 25, 1035-1055. [DOI:10.1007/s10997-020-09542-w]
Brouthers, K. D., Nakos, G., & Dimitratos, P. (2015). SME entrepreneurial orientation, international performance, and the moderating role of strategic alliances. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(5), 1161-1187. [DOI:10.1111/etap.12101]
Barney, J. B. (1991). Special theory forum the resource-based model of the firm: Origins, implications, and prospects. Journal of Management, 17(1), 97-98. [DOI:10.1177/014920639101700107]
Cavusgil, S. T., Van Der Vegt, S., Dakhli, M., De Farias, S., Doria, E. F., & Eroglu, S., et al. (2021). International business in an accelerated VUCA world: Trends, disruptions, and coping strategies. Rutgers Business Review, 6(3), 219-243. [Link]
Chan, C. S., & Pattnaik, C. (2021). Coevolution of home country support and internationalization of emerging market firms. International Business Review, 30(4), 101809. [DOI:10.1016/j.ibusrev.2021.101809]
Cassetta, E., Monarca, U., Dileo, I., Di Berardino, C., & Pini, M. (2020). The relationship between digital technologies and internationalisation. Evidence from Italian SMEs. Industry and Innovation, 27(4), 311-339. [DOI:10.1080/13662716.2019.1696182]
Coupey, E. (2005). Digital business: Concepts and strategies. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9781315506418]
Coviello, N., & Munro, H. (1997), Network relationships and the internationalisation process of small software firms. Journal of Business Venturing, 6(4), 361-386. [DOI:10.1016/S0969-5931(97)00010-3]
Coyle, R. G. (1997). System dynamics modelling: A practical approach. Journal of the Operational Research Society, 48(5), 544. [DOI:10.1057/palgrave.jors.2600682]
Dethine, B., Enjolras, M., & Monticolo, D. (2020). Digitalization and SMEs’ export management: Impacts on resources and capabilities. Technology Innovation Management Review, 10(4), 18-34. [DOI:10.22215/timreview/1344]
Doh, J., Rodrigues, S., Saka-Helmhout, A. S., & Makhija, M. (2017). International business responses to institutional voids. Journal of International Business Studies, 48(3), 293-307. [DOI:10.1057/s41267-017-0074-z]
Ezzati, H., & Akbari, M. (2019). [Challenges and barriers of the internationalization of rural SMEs (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 6(1), 1-16. [DOI:10.22069/jead.2020.17390.1397]
Hanafi, S., Nematizadeh, S., Ziyae, B., & Haghighatmonfared, J. (2022). [Model designing of internationalization speed of high-tech businesses (case study: Pharmaceutical industry) (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 15(3), 421-438. [DOI:10.22059/JED.2022.337252.653871]
Hervé, A., Schmitt, C., & Baldegger, R. (2020). Digitalization, entrepreneurial orientation and internationalization of micro-, small-and medium-sized enterprises. Technology Innovation Management Review, 10(4), 5-17. [DOI:10.22215/timreview/1343]
Heidari, O., Samari, D., Mosakhani, M., & beishami, B. (2020). [The challenges of internationalizing agritourism businesses in Iran (Persian)]. Journal of Tourism and Development, 9(2), 113-130. [DOI:10.22034/JTD.2019.200282.1814]
Iran Center for E-Commerce Development. (2021). [Iran’s annual e-commerce report in 2021 (Persian)]. Tehran: Iran Center for E-Commerce Development. [Link]
Jin, H., & Hurd, F. (2018). Exploring the impact of digital platforms on SME internationalization: New Zealand SMEs use of the Alibaba platform for Chinese market entry. Journal of Asia-Pacific Business, 19(2), 72-95. [DOI:10.1080/10599231.2018.1453743]
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40(9), 1411-1431. [DOI:10.1057/jibs.2009.24]
Johanson, J., & Mattsson, L. G. (2015). Internationalization in industrial systems-a network approach. International Journal of Management and Organization, 1-19. [DOI:10.1057/9781137508829.0011]
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm-a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of International Business Studies, 8, 23-32. [DOI:10.1057/palgrave.jibs.8490676]
Knight, G. (2015), Born global firms: Evolution of a contemporary phenomenon. Entrepreneurship in International Marketing, 25, 3-19. [DOI:10.1108/S1474-797920140000025001]
Kuivalainen, O., Saarenketo, S., & Puumalainen, K. (2012). Start-up patterns of internationalization: A framework and its application in the context of knowledge-intensive SMEs. European Management Journal, 30(4), 372-385. [DOI:10.1016/j.emj.2012.01.001]
Knight, J. (1994). Internationalization: Elements and checkpoints. CBIE Research No. 7. Ottawa: Canadian Bureau for International Education. [Link]
Luo, Y. (2022). A general framework of digitization risks in international business. Journal of International Business Studies, 53(2), 344–361. [DOI:10.1057/s41267-021-00448-9] [PMID] [PMCID]
Lee, Y. Y., Falahat, M., & Sia, B. K. (2019). Impact of digitalization on the speed of internationalization. International Business Research, 12(4), 1-11. [DOI:10.5539/ibr.v12n4p1]
Lee, H., Kelley, D., Lee, J. & Lee, S. (2012), SME survival: The impact of internationalization, technology resources, and alliances. Journal of Small Business Management, 50(1), 1-19. [DOI:10.1111/j.1540-627X.2011.00341.x]
Monaghan, S., Tippmann, E., & Coviello, N. (2020). Born digitals: Thoughts on their internationalization and a research agenda. Journal of International Business Studies, 51(1), 11-22. [DOI:10.1057/s41267-019-00290-0]
Moghadas Nikoo, S. N., Sanaeepour, H., Samiee, R., & Karampour, A. (2021). [Indices of internationalization of family businesses in Iran (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 8(2), 33-48. [DOI:10.22069/jead.2021.19224.1497]
Mobini Dehkordi, A., Nankali, A., & Jame Bozorgi, M. (2017). [Investigating the impact of entrepreneurial orientation on internationalization of companies in glass and crystal industry by mediating role of organizational culture (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 9(4), 711-729. [DOI:10.22059/jed.2017.61553]
McDougall, P. P., Shane, S. A., & Oviatt, B. M. (1994). Explaining the formation of international new ventures: The limits of theories from international business research. Journal of Business Venturing, 9(6), 469-487. [DOI:10.1016/0883-9026(94)90017-5]
Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (1994). Toward a theory of international new ventures. Journal of International Business Studies, 25, 45-64. [DOI:10.1057/palgrave.jibs.8490193]
Peng, M. W. (2021). Global strategy. Boston: Cengage learning. [Link]
Peng, M. W., Sun, S. L., Pinkham, B., & Chen, H. (2009). The institution-based view as a third leg for a strategy tripod. Academy of Management Perspectives, 23(3), 63-81. [DOI:10.5465/amp.2009.43479264]
Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 25-40. [Link]
Roque, A. F. M, Alves, M. G., & Raposo, M. L. (2019). Internationalization strategies revisited: Main models and approaches. IBIMA Business Review, 2019, 1-10. [DOI:10.5171/2019.681383]
Ranjbar, H., Daei Karimzade, S., & Marvi, A. (2013). [Global governance; parameters and instruments (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 3(9), 29-66. [Link]
Rennie, M. W. (1993). Global competitiveness: Born global. The McKinsey Quarterly, 1993(4): 45-52. [Link]
Rostami, M., Namamian, F., Slambolchi, A., & Sohrabi, R. (2020). [Themes and challenges of Iran’s strategic export capacity in the Iraqi market (a comparative study of Iran and Turkey in the Iraqi Market) (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 10(35), 232-253. [Link]
Soriano, D. R., & Castrogiovanni, G. J. (2012). The impact of education, experience and inner circle advisors on SME performance: Insights from a study of public development centers. Small Business Economics, 38, 333-349. [DOI:10.1007/s11187-010-9278-3]
Nummela, N., Saarenketo, S., & Puumalainen, K. (2004). A global mindset - a prerequisite for successful internationalization? Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(1), 51-64. [DOI:10.1111/j.1936-4490.2004.tb00322.x]
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226. [DOI:10.2307/259271]
Sobel, R. S. (2008). Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6), 641-655. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2008.01.004]
Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Los Angeles: SAGE Publications. [Link]
Zarghami, S. H., & Eskandaran, M. (2017). [Glocalization: new term for new reality (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 6(21), 105-122. [Link]