هم افزایی الگوهای سیاستی: رویکرد سه گانه تنظیم‌گری - برنامه-آژانسِ مجری (مورد پژوهشی طراحی سیاست‌های معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در دهه‌های گذشته، برای حمایت از حوزه علم و فناوری، سیاست‌های کلی، قوانین و مقررات متعددی در مراجع ذیصلاح تصویب شده است. در بسیاری از این موارد، به دلیل عدم اجرایی شدن مصوبات قبلی و احساس ضرورت برای پیگیری آنها، سیاست‌گذاران با تدوین قوانین جدید با مضامین مشابه، تلاش کرده‌اند تا از این راه گامی در جهت اجرا برداشته شود. به عنوان نمونه در مورد حمایت از نخبگان، توسعه پژوهش، تجاری سازی فناوری و استفاده از توان شرکت‌های توانمند داخلی اسناد بالادستی و قوانین متعددی در دو دهه گذشته تدوین شده است. با این وجود میزان موفقیت در اجرایی سازی همواره چالشی مهم در مقابل فعالان این حوزه بوده است. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر تجربه فعالیت نگارنده در مسئولیت مرتبط با تدوین سیاست‌های نوآوری در دوره زمانی شش سال اخیر که با استفاده از روش اقدام پژوهی انجام شده است، الگویی برای اثربخشی در جاری سازی این سیاست‌ها ارائه گردد. در این راستا، سه سیاست مهم که محقق در اجرای آنها مشارکت مستقیم داشته است، برای مطالعه انتخاب شده‌اند. بر اساس یافته‌های محقق، تورم سیاست‌ها و قوانین کلان در کشور و تکرار اهداف هر یک در قالب برچسب‌های جدید، به اجرای سیاست منجر نخواهد شد. بلکه مطابق با رویکرد پیشنهادی این پژوهش، تبدیل اهداف سیاستی به طرح‌های عملیاتی و طراحی سیاست‌ها در سه بعد اصلی تنظیم‌گری، شکل‌دهی آژانس‌های نیمه‌مستقل و تدوین و اجرایی‌سازی برنامه‌های سیاستی توسط آن‌ها، تحقق اهداف سیاست‌های کلان و قوانین کشور در توسعه علم و فناوری و نوآوری را تسهیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
رنجبر, ع. ر.، قاضی نوری, س. س.، سرآبادانی، ا.، و قاضی نوری، س. س. (1401). درآمدی تحلیلی بر نسل‌های مطالعات سیاست نوآوری؛ ریشه‌های فکری و راهبردهای سیاستی.  مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 12(43)، 28-51.
جعفری، م.، سپهوند، ر.، موسوی، س. ن.، و وحدتی، ح. (1401). ارائه چارچوب هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در سطح استانی (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور). مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 12(43)، 129-108.
سوزنچی کاشانی، ا. (1398). مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 16-1.
عطارپور، م. ر.، فرتاش، ک.، الیاسی، م.، و سعدآبادی، ع. ا.(1398). ابزارهای سیاستی توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش‌بنیان با استفاده از مفهوم آمیخته سیاستی و شکست سیستمی. بهبود مدیریت، 13 (2)، 97-61.
فرتاش، ک.، الیاسی، م.، قاضی نوری،  س. س.، و طباطبائیان، س. ح. (1396). یادگیری سیاستی در سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه). مدیریت نوآوری, 6(2)،  30-1.
قاضی نوری، س. س.، و قاضی نوری، س. س.(1391). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
قربانی زاده، و.، معتضدیان، ر.، حسین پور، د.، و رهبر، ع. (1400). طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری با رویکرد چندروشی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11، (39)، 92-68.
کریم میان، ز.، محمدی، م.، ذوالفقارزاده کرمانی، م. م.، و قاضی نوری، س. س. (1398). بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه ای. بهبود مدیریت، 13(2)، 129-98.
References
Argote, L. Organizational learning: Creating, retaining and transferring knowledge. New York: Springer; 2012. [DOI:10.1007/978-1-4614-5251-5]
Attarpour, M. R., Fartash, K., Elyasi, M., & Sadabadai, A. A. (2019). [Proposing policy tools for developing production and demand of knowledge-based products using the concept of policy mix and system failures (Persian)]. Journal of Management Improvement, 13(2), 61-97. [Link]
Bach, T., Niklasson, B., & Painter, M. (2012). The role of agencies in policy-making. Policy and Society, 31(3), 183-193. [DOI:10.1016/j.polsoc.2012.07.001]
Blind, K. The influence of regulations on innovation: A quantitative assessment for OECD countries. Research Policy, 41(2), 391-400. [DOI:10.1016/j.respol.2011.08.008]
Borrás, S., & Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments. Technological Forecasting and Social Change, 80( 8), 1513-1522. [DOI:10.1016/j.techfore.2013.03.002]
Christensen, T., & Lægreid, P. (2006). Autonomy and regulation: Coping with agencies in the modern state. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781781956229]
Dolfsma, W., & DongBack, S. (2013). Government policy and technological innovation-a suggested typology. Technovation, 33( 6-7), 173-179. [DOI:10.1016/j.technovation.2013.03.011]
Dunlop, C.A., & Radaelli, C. M. (2013). Systematising policy learning: From monolith to dimensions. Political Studies, 61(3), 599-619. [DOI:10.1111/j.1467-9248.2012.00982.x]
Etheredge, L. S. (1981). Government learning: An overview. In S. Long (Ed.), The handbook of political behavior (pp. 73-161). New York: Plenum Press [DOI:10.1007/978-1-4615-9191-7_2]
Fartash, K., Elyasi, M., Ghazinoori, S. S., & Tabatabeian, S. H. (2017). [Policy learning in Iran’s technology and innovation development (the study of Third, Fourth and Fifth Development Plan regulations) (Persian)]. Innovation Management Journal, 6(2), 1-30. [Link]
Freeman, R. (2006). Learning in public policy. In R. E. Goodin, M. Rein, & M. Moran (Eds), The Oxford handbook of public policy. Oxford: Oxford University Press. [Link]
Ghazi Noori, S. S., & Ghazi Noori, S. S. (2012). [An introduction to science, technology and innovation policy (Persian)]. Tehran: Tarbiat Modares University. [Link]
Ghrbanizadeh, V., Motazedian, R., Hosseinpour, D., & Rahbar, A. A. (2021). [Designing a public participation pattern in policy making with a multi-method approach (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 11(39), 68-92. [Link]
Grin, J., & Loeber, A. (2017). Theories of policy learning: Agency, structure, and change. In F. Fischer, G. J. Maler, & M. S. Sidney, Handbook of public policy analysis ( pp. 227-246). New York: Routledge. [Link]
Flanagan, K., & Uyarra, E. (2016). Four dangers in innovation policy studies-and how to avoid them. Industry and Innovation, 23(2), 177-188. [DOI:10.1080/13662716.2016.1146126]
Haelg, L., Sewerin, S., & Schmidt, T. S. (2020). The role of actors in the policy design process: Introducing design coalitions to explain policy output. Policy Sciences, 53(2) , 309-347. [Link]
Howlett, M. (2014). From the ‘old’to the ‘new’policy design: design thinking beyond markets and collaborative governance. Policy sciences, 47(3), 187-207. [Link]
Jafari, M., Sepahvand, R., Mousavi, S. N., & Vahdati, H. (2022). [The framework of economic policies coordination at the provincial level (case study: Deputy of economic affairs coordination of the provincial government) (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 12(43), 108-129. [Link]
Karim Mian, Z., Mohammadi, M., Zolfagharzadeh, M. M., & Ghazinoory, S. (2019). [Historical evolution in STI policy-making in Iran: A network governance approach (Persian)]. Journal of Improvement Management, 13(2), 98-129. [Link]
Kumar, S. (2020). Diffusion agents and institutional change: The variable influence of independent regulatory agencies across sectors in India. Utilities Policy, 64, 101041. [DOI:10.1016/j.jup.2020.101041]
Latour, B. (1996). Aramis, or the love of technology. Massachusetts: Harvard University Press. [Link]
Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts; selected papers on group dynamics. Harper. [Link]
Ollila, S., & Yström, A. (2020). Action research for innovation management: Three benefits, three challenges, and three spaces. R&D Management, 50( 3 ), 396-411. [DOI:10.1111/radm.12407]
Paraskevopoulou, E. (2010). Co-evolution of sectoral regulation and technological innovation in the detergents industry in Europe. Retrieved from: [Link]
Paraskevopoulou, E. (2012). Non-technological regulatory effects: Implications for innovation and innovation policy. Research Policy, 41(6), 1058-1071. [DOI:10.1016/j.respol.2012.03.018]
Pollitt, C., Talbot, C., Caulfield, J., & Smullen, A. (2004).Agencies: How governments do things through semi-autonomous organizations. Berlin: Springer. [Link]
Ranjbar, A., Ghazinoori, S. S., Sarabadany, A., & Ghazinoori, S. S. (2022). [An analytical introduction to the generations of innovation policy studies; intellectual origins and policy strategies (Persian)]. Journal Strategic Studies of public policy, 12(43), 28-51. [Link]
Schmidt, T. S., & Sewerin, S. (2019). Measuring the temporal dynamics of policy mixes-An empirical analysis of renewable energy policy mixes’ balance and design features in nine countries. Research Policy, 48( 10), 103557. [DOI:10.1016/j.respol.2018.03.012]
Schön, D. A. (1973). Beyond the stable state: Public and private learning in a changing society. Harmondsworth: Penguin. [Link]
Senge, P. M. (1994). The fifth discipline field book: Strategies and tools for building a learning organization. London: Crown. [Link]
Souzanchi Kashani, E. (2019). [A historical review of science, technology and innovation studies and the role of the state (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 1-16. [Link]
Talbot, C. (2004). Executive agencies: Have they improved management in government? Public Money & Management, 24(2), 104-112. [DOI:10.1111/j.1467-9302.2004.00402.x]
Thynne, I. (2018). Fundamentals of government structure: Alignments of organizations at and beyond the center of power. Oxford research encyclopedia of politics. Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/acrefore/9780190228637.013.128]
Verhoest, K., Van Thiel, S., Bouckaert, G., Lægreid, P., & Van Thiel, S. (2012). Government agencies: Practices and lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9780230359512]
Verschuere, B., & Vancoppenolle, D. (2012). Policy-making in an era of agencification: An exploration of task divisions between politicians, core departments and public agencies. Policy and Society 31(3), 249-258. [DOI:10.1016/j.polsoc.2012.07.006]