صورت‌بندی مسائل نظارت بر صداوسیما، با تأکید بر شورای نظارت بر صداوسیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)- کارشناس شورای نظارت بر صداوسیما

چکیده

از آن‌جا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ اصلی ترین و رسمی ترین رسانه جمعی در ایران است و از این جهت جایگاهی ویژه دارد، مقوله نظارت بر حرکت درست و متعالی این نهاد ضروری است. بر همین اساس، برمبنای قانون اساسی، ساز و کار نظارتی برون سازمانی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای آن تعبیه شده است. به همین خاطر، ارزیابی عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما امری ضروری است. این پژوهش در پی کشف مسائل و آسیب‌های ناظر به عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است. به این منظور با انجام و تحلیل مضمونی 13 مصاحبه با خبرگان این حوزه ، نهایتاً 5 کد یکپارچه‌ساز که معرف مسائل و آسیب‌های شورا است، صورت‌بندی شده که شامل مواردی همچون: 1-مشکلات قانونی شورا، 2-ضعف ساختاری و مالی در شورا، 3-آسیب در نوع نظارت شورا، 4-ضعف اعضای شورا و 5-مشکلات قانونی و پیچیدگی در سازمان صدا وسیما است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازکیا، م.، و دربان‌آستانه، ع. ر. (1382). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
اشتریان، ک. (1397). راهنمای برنامه‌ریزی دولتی و سیاست‌گذاری عمومی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
امامی، م. م. (1389). بررسی شیوه‌های نظارت و کنترل در پرتو اندیشه‌های حکومتی امام علی (ع). تهران: زمان نو.
توکلی، م. (1393). نظارت کارآمد و کارآمدی نظارت. قابل دسترس در https://rc.majlis.ir/fa/report/show/916413
خیامی، ع. ک. (1393). خط‌مشی‌گذاری عمومی و سیاست‌های نظارت بر برنامه‌های صدا و سیما. دین و سیاست فرهنگی، 1(2)، 82-61.
عابدی‌جعفری، ح.، تسلیمی، م. س.، فقیهی، ا. ح.، و شیخ‌زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5(2)، 198-151.
غفوریان، م.، و صالحی‌انصاری، م. ج. (1382). مجموعه قوانین و مقررات سازمان صداوسیما 1311 تا 1380. تهران: ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران.
فتحی، م.، و کوهی‌اصفهانی، ک. (1394). اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1359-1394). تهران: شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان.
قاسمی، م. ر. (1397). قواعد و سازوکارهای ناظر بر گزارش‌دهی مردمی فساد در نظام حقوقی ایران و آمریکا [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه امام صادق.
مارشال،ک.، و راس‌من، گ. ب. (1377). روش تحقیق کیفی [ع.‌ پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان،‌ و م. اع‍راب‍ی، ت‍رج‍م‍ه‌ فارسی] تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمدپور، ا. (1389). ضد روش: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی. تهران: جامعه‌شناسان.
مکتبی، م.، پیروزمند، ع. ر.، و صادقی، ش. (1384). نقش نظام نظارتی در کنترل رفتارهای نابه‌هنجار. قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
نیکزاد، ع. (1393). نظارت استصوابی. قم: نشر معارف.
وحید،‌ م. (1388). سیاست‌گذاری عمومی. تهران: میزان. 
Abedi Ja’fari, H., Taslimi, M. S., Faghihi, A. H., & Sheikhzade, M. (2011). [Thematic analysis and thematic networks: A simple and efficient method for exploring patterns embedded in qualitative data municipalities (Persian)]. Strategic Management Thought, 5(2), 151-98. https://smt.journals.isu.ac.ir/article_163.html
Ashtarian, K. (2018). [Guideline for policy making (Persian)]. Tehran: Commercial Print and Publications Company. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4883970
Azkia, M., & Darban Astaneh, A. R. (2003). [Applied methods of research (Persian)]. Tehran: Keyhan. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/703939
Dunn, W. N. (2016). Public policy analysis. New York: Routledge. https://books.google.com/books?id=lPE5CgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
Emami, M. M. (2010). [Investigating the methods of monitoring and control in the light of Imam Ali’s governmental ideas (Persian)]. Tehran: Zamane Now. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2154235
Fathi, M., & Koohi Esfahani, K. (2015). [Principles of the constitution from Guardian Council viewpoint (1359-1394) (Persian)]. Tehran: Guardian Council. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4092721
Ghafourian, M., & Salehi Ansari, M. J. (2003). [Collection of rules and regulations of the radio and television organization 1932 to 2001 (Persian)]. Tehran: Islamic Republic of Iran Broadcasting. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/699798
Ghasemi, M. R. (2018). [Rules and mechanisms for supervising public reporting of corruption in the Iranian and American legal systems (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Imam Sadiq University. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/fa252da4a11fda9e6f60db5ba2cab157
Khayami, A. K. (2014). [Public policy and policies for monitoring radio and television programs (Persian)]. Journal of Religion and Cultural Policy, 1(2), 61-82. http://www.jrcp.ir/article_13027.html
Maktabi, M., Pirouzmand, A. R., & Sadeghi, Sh. (2005). [The role of the monitoring system in controlling abnormal behaviors (Persian)]. Qom: Islamic Republic of Iran Broadcasting. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1942439
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1998). Designing qualitative research [A. Parsaeian, & M. A’arabi, Persian Trans]. Tehran: Iran Cultural Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/540049
Mohammadpour, A. (2010). [Logic and design in qualitative methodology (Persian)]. Tehran: Jameeshenasan. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2005141
Nikzad, A. (2014). [Appropriate supervision (Persian)]. Qom: Nashre Maaref. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3414692
Tavakoli, M. (2014). [Efficient monitoring and monitoring efficiency (Persian)]. Retrieved from https://rc.majlis.ir/fa/report/show/916413
Vahid, M. (2009). [Public policy (Persian)]. Tehran: Mizan. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2616169