دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 2-421 
ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

صفحه 42-61

احمدرضا دالوند؛ حمیدرضا عباسیان؛ مهدی روان شادنیا؛ احسان اله ضیغمی


کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی

صفحه 108-136

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی


تطور مفهوم ارتقاء اعضای هیأت علمی در بستر گفتمان های سیاستی

صفحه 160-179

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی فرقانی؛ کیوان مرادی


تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی وواکنش فیزیکی شهرهای بزرگ، میان و کوچک

صفحه 244-267

ایرج تیموری؛ فریبا کوهی قولقاسم؛ رویا عابدینی ایرانق


فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

صفحه 384-417

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ اطهره دولت کردستانی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره ویژه سیاست اجتماعی و فرهنگی
شماره ویژه سیاست خارجی و سیاست‌گذاری سلامت
شماره ویژه سیاستگذاری علم، فرهنگ و فناوری