جهانی‌شدن و الزامات سیاست‌‌گذاری تربیت معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی علوم اجتماعی- پردیس نسیبه - دانشگاه فرهنگیان

چکیده

توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در دنیای دانش‌بنیان و رقابتی امروز امری حیاتی و سرنوشت‌ساز است. این در حالی است که پدیده جهانی‌شدن، سیاست‌گذاری در این حوزه اثرگذار را دشوارتر و پیچیده‌تر ساخته است. از این رو، بسیاری از دولت‌ها در تدوین و اجرای سیاست‌های کارآمد در زمینه تربیتِ معلمِ ترازِ جهانی توفیقات لازم را به‌دست نیاورده‌اند. هدف پژوهش طراحی مدلی برای اثربخشی سیاست‌گذاری تربیت معلم در مواجهه با تغییرات جهانی‌شدن است. پرسش اصلی این است که سیاست‌گذاری تربیت معلم برای پاسخگویی خردمندانه به دگرگونی‌های و آثار جهانی‌شدن بر حرفه معلمی می‌بایست از چه ابعاد، جهت‌گیری‌ها و مشخصاتی برخوردار باشد؟ بر اساس فرضیه تحقیق، سیاست‌گذاری تربیت معلم در عصر جهانی‌شدن باید ضمن پرهیز از تقلیل-گرایی و جزءنگری، از ویژگی‌های جامعیت، نظام‌مندی و انسجام برخوردار باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شیوه‌های اکتشافی و سنتزپژوهی و جمع‌آوری داده‌ها با روش اسنادی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. پس از طبقه‌بندی اطلاعات حاصله و استخراج مضامین و مقوله‌های اصلی، مدل نظری پژوهش ارائه شده است. بر اساس یافته-ها و نتایج، مدل طرحی شده شامل چهار راهبرد کلان، شانزده مؤلفه و سی‌ودو راهکار است. راهبردهای کلان و مؤلفه‌های هر کدام عبارتند از: بهره‌گیری از فرصت‌ها و مزایای جهانی-شدن(ارتباطات بین‌المللی، کثرت‌گرایی جهانی، الگوهای ارزیابی، شبکه‌های سیاستی)، مدیریت تهدیدات و چالش‌های جهانی‌شدن(بیگانگی معلمان، تقویت سوداگری، کاهش مرجعیت، فردگرایی افراطی)، نوسازی نظام تربیت معلم بر پایه‌ پیشرفت‌های بین‌المللی(نظام مدیریت، ساختارهای سازمانی، رویکردهای مشارکت‌جویانه، پارادایم‌های نوین) و بهسازی حرفه‌ای دانشجومعلمان در تراز جهانی(شایستگی‌های حرفه‌ای، برنامه‌های درسی، الگوهای کارورزی، فناوری‌های نوین).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، غ. ع.، ملکی، ص.، مهرمحمدی، م.، و امام‌جمعه، س. م. ر. (1398). سیر تحول برنامه کارورزی نظام تربیت معلم ایران. تعلیم و تربیت، 35(2)، 82-61.
خورشیدی، ع. (1388). مدیریت و رهبری آموزشی. چاپ 2. تهران: یسطرون.
رجایی، ف. (1397). پدیده­ جهانی‌­شدن: وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی [ع. ح. آذرنگ، ترجمه فارسی]. چاپ 4. تهران: آگه.
رضایی، م. (1398).  شایستگی‌­های حرفه­‌ای معلمان: گذشته، حال، آینده. تعلیم و تربیت، 35(2)، 150-129.
سلیمی، ح. (1384). نظریه‌­های گوناگون درباره جهانی­‌شدن. چاپ 1. تهران: سمت.
کارنوی، م. (1388). م‍بان‍ی‌ ب‍رن‍امه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌‌ش‍دن‌ و اص‍طلاح‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌: آن‍چه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زان‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د [ع. ستاری، ترجمه فارسی]. چاپ 2. تهران: مدرسه.
گل‌­محمدی، ا. (1392). جهانی­‌شدن، فرهنگ، هویت. چاپ 6. تهران: نشر نی.
مونی، آ . (1394). دانشنامه‌ جهانی‌­شدن [ع. ر. طیب ، ترجمه فارسی]. چاپ 1. تهران: امیرکبیر.
مهرعلی­زاده، ی. (1386). جهانی‌­شدن و نظام‌­های آموزشی با تأکید بر کشور ایران. چاپ 2. اهواز: رسش.
مهرمحمدی، م. (1392). برنامه­ درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. نظریه و عمل در برنامه درسی، 1(1)، 5-26.
مهرمحمدی، م. (1393). برنامه­ درسی: نظرگاه‌­ها، رویکردها و چشم‌­اندازها. چاپ 7. تهران: سمت.
واترز، م. (1379). جهانی‌­شدن [ا. مردانی­‌گیوی، و س. مریدی، ترجمه فارسی]. چاپ 1. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
Emaam Jom’eh, S. M. R. (2019). [The developmental path of internship program within the Iranian system of teacher training (Persian)]. Quarterly Journal of Education, 35(2), 61-82. http://qjoe.ir/article-1-1810-fa.html
Albrow, M., & King, E., Eds. (1990). Globalization, knowledge and society: Readings from international sociology. London: SAGE. https://books.google.com/books?id=z7bWQCPZlLYC&dq
Appadurai, A. (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. https://books.google.com/books?id=4LVeJT7gghMC&dq
Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top. Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
Bartell, C. A. (2004) The challenges facing beginning teachers. In C. A. Bartell. Cultivating high-quality teaching through induction and mentoring (pp. 1-20). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Company. https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-assets/6940_book_item_6940.pdf
Beck, U. (2000). What is globalization? Cambridge: Polity Press.
Bhalerao, R. P, & Kasture, P. B. (2012). Globalization and teacher education. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 1-8. http://www.srjis.com/pages/pdfFiles/1469521984kasture%20bhalerao.pdf
Canli, S., & Demirtaş, H. (2018). The impact of globalization on teaching profession: The global teacher. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 80-95. [DOI:10.11114/jets.v6i1.2792]
Carnoy, M. (2009). ‎Globalization and educational reform: What planners need to know [A. Sattari, Persian Trans]. 2nd Ed. Tehran: Madreseh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/764375
Castells, M. (2010). The rise of the network society. The information age: Economy society and culture. Vol. I. 2nd Ed. Chichester: Blackwell. https://books.google.com/books?id=FihjywtjTdUC&dq
Enanoza, F. L., & Abao, E. L. (2014). Roles and performance expectancies of a global teacher. European Scientific Journal, 10(1), 356-73. https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/2567
Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum. https://commons.princeton.edu/inclusivepedagogy/wp-content/uploads/sites/17/2016/07/freire_pedagogy_of_the_oppresed_ch2-3.pdf
Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Palo Alto, CA: Stanford University Press. https://books.google.com/books?id=C46N9wtBI0gC&dq
Golmohammadi, A. (2013). [Globalization, culture, identity (Persian)]. 6th Ed. Tehran: Nashr-e Ney. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3336973
Held, D., McGrew, A. G., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). Global transformations: Politics, economics and culture. Stanford: Stanford University Press. https://books.google.com/books?id=VBXvvo4Vo-oC&dq
International Monetary Fund Staff. (2000). Globalization: Threat or opportunity? Washington, D.C.: IMF Publications. https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm
Khorshidi, A. (2009). [Educational administration and leadership (Persian)]. 2nd Ed. Tehran: Yastoroon. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/689006
Kumar, I. A., & Parveen, Sh. (2013). Teacher education in the age of globalization. Research Journal of Educational Sciences, 1(1), 8-12. http://www.isca.in/EDU_SCI/Archive/v1/i1/2.ISCA-RJES-2013-001.pdf
Larsson, T. (2001). The race to the top: The real story of globalization. Washington, D.C.: Cato Institute. https://books.google.com/books?id=ynbeOQUYl5cC&dq
Leu, E. (2005). The role of teachers, schools and communities in quality education: A review of literature. Washington, D.C.: Academy for Educational Development, Incorporated. https://books.google.com/books?id=oS6PAAAACAAJ&dq
McFadden, J., Merryfield, M. M., & Barron, K. R. (1997). Multicultural & global/international education: Guidelines for programs in teacher education. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED405301.pdf
McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. New York: McGraw-Hill. https://books.google.com/books?id=Q7loAAAAIAAJ&dq
Mehralizadeh, Y. (2007). [Globalization and educational systems with emphasis on Iran (Persian)]. 2nd Ed. Ahvaz: Rasesh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/730618
Mehrmohammadi, M. (2014). [Curriculum: Theories, approaches and perspectives (Persian)]. 7th Ed. Tehran: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1213100
Mehrmohammadi, M. (2014). [Teacher education curriculum and its collaborative implementation model: A transformative strategy for teacher education in Iran (Persian)]. Theory & Practice in Curriculum Journal, 1(1), 5-26. http://cstp.khu.ac.ir/article-1-1848-fa.html
Merryfield, M. (1994). Teacher education in global & international education. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED376166
Mooney, A. (2015). Encyclopedia of globalization [A. R. Tayyeb, Persian Trans]. 1st Ed. Tehran: Amir Kabir. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3808678
Ntuli, E., Nyarambi, A., Agamba, J., & Ntuli, V. (2016). Globalization and teacher education: Challenges and solutions to 21st century content preparation and pedagogy in Africa. In J. Keengwe, J. G. Mbae, & G. Onchwari (Eds.), Handbook of research on global issues in next-generation teacher education (pp. 313-330). Hershey, PA: IGI Global. [DOI:10.4018/978-1-4666-9948-9.ch018]
Paine, L., Blömeke, S., & Aydarova, O. (2016). Teachers and teaching in the context of globalization. In D. H. Gitomer, & C. A. Bell (Eds.), Handbook of research on teaching (pp. 717-786). 5th Ed. Washington, D.C.: American Educational Research Association. [DOI:10.3102/978-0-935302-48-6_11]
Rajae, F. (2018). The phenomenon of globalization of the human condition and information civilization [A. H. Azarang, Persian Trans]. 4th Ed. Tehran: Agah.
Rezaai, M. (2019). [Teachers’ professional competencies: Past, present, and future (Persian)]. Quarterly Journal of Education, 35(2), 129-50. http://qjoe.ir/article-1-1813-fa.html
Robertson, R. (1992). Globalization: Social theory and global culture. London: SAGE. https://books.google.com/books?id=gmCJCwAAQBAJ&dq
Salimi, H. (2005). [Contending theories on globalization (Persian)]. 1st Ed. Tehran: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/759084
Scholte, J. A. (1997). The globalization of world politics. In J. Baylis, & S. Smith (Eds.), The globalization of world politics: An introduction to international relations. Oxford: Oxford University Press. https://books.google.com/books?id=gyu5AAAAIAAJ&dq
Staudt, D. (2001). Moral education: Preparing teachers for globalization. Journal of Thought, 36(4), 53-61. https://www.jstor.org/stable/42589680
Waters, M. (2000). Globalization [A. Mardani Givi, & S. Moridi, Persian Trans]. 1st Ed. Tehran: Industrial Management Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/597802