ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون امور مسکن کمیته امداد امام خمینی(ره)

2 استادیار

3 دانشیار

چکیده

بهره وری کارکنان تابع و معلول عملکرد مدیران سازمان به طور عامل و فعالیت های مدیریت منابع انسانی به طور خاص است. مجموعه‌ای از فعالیت‌های هماهنگ مدیریت منابع انسانی می‌تواند نگرش و رفتارهای کارکنان را تقویت کند. بذل توجه به ارتقای استراتژیک و راهبردی که پایه‌های توسعه منابع انسانی را بنا می-نهد، بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد، محققان معتقدند، هنوز معلوم نیست راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی، چگونه و از طریق کدام فرآیندها، سازمان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و از طرفی فرآیند ارزیابی نیروی انسانی، یکی از فرآیندهای پیچیده و بسیار مهم در سازمان‌ها است که نیازمند شناسایی راهبردهای ارتقای سطح بهره وری به تفکیک مشاغل راهبردی، کلیدی و عملیاتی به منظور پایش دوره‌ای، جذب و استخدام سرمایه‌ی انسانی است. در همین راستا، در مقاله‌ی حاضر محقق مبتنی بر روش توصیفی و بر اساس راهبردهای سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک سازمان مأموریت محور در امر محرومین و مستضعفان کشور با شناسایی معیارهای مؤثر در بهره-وری سرمایه‌ی انسانی در شش بُعد تخصصی شامل: مدیریتی، تصمیم‌گیری، شاخص‌های ارتباطی، توانایی‌ها، سایر مهارت‌ها و مرتبط با کسب کار از طریق مطالعه‌ی پژوهش‌های مرتبط به ارایه‌ی چارچوب نظری تحقیق پرداخت و با استفاده از رویکرد فازی و نظرسنجی از خبرگان معیارها وزن‌دهی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اعرابی، س. م.، و فیاضی، م. (1387). استراتژی منابع انسانی. تهران: انستیتو ایزایران.
بکر، ب. ا.، و هوسلید، م. ا.، و اولریچ، د. (1388). روش ارزیابی متوازن منابع انسانی: رابطه بین افراد، راهبرد و عملکرد [پ. احمدی، و ل. رحمانپور، ترجمه فارسی]. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
جزنی، ن.، طاهری، ن.، و ابیلی، خ. (1389). تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، 1(2)، 29-15.
جزنی، ن.، و رستمی، ع. (1390). طراحی و توسعه مدل ‌استراتژیک توانمندسازی منابع ‌انسانی در سازمان‌های دانش‌محور. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 1(3)، 54-23.
عباسی، محمد. (1389). مدیریت ارزیابی عملکرد و ارتقاء نیروی انسانی.
نجفی، ل.، حمیدی، ی.، و نصیری‌پور، ا. ا. (1388). تاثیر نتایج ارزشیابی عملکرد سالیانه بر توانمندسازی کارکنان مراکز بهداشت شهرستان‌های استان همدان. مقاله ارائه شده در: سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، تهران، ایران، 25-24 آذر 1388.
هاشمی، س. ح.، و پورامین‌زاده، س. (1390). چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. کار و جامعه، مهر(136)، 21-5.
arabi, S. M., & Fayazi, M. (2008). [Human resource strategy (Persian)]. Tehran: Isiran Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/119954
Abraham, E. (1989). A study of human resource development practices in Indian organizations [PhD. dissertation]. Ahmedabad: Gujarat University.
Akinyemi, B. (2011). An assessment of human resource development climate in Rwanda private sector organisations. International Bulletin of Business Administration, (12), 66-78. https://www.researchgate.net/publication/325170899
Becker, B. E., Huselid, M. A., & Ulrich, D. (2009). The HR scorecard: Linking people, strategy, and performance [P. Ahmadi, & L. Rahmanpour, Persian Trans]. Tehran: Cultural Research Office. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1640687
Berger, M. (2014). Human resources committee. Retrieved from http://nonprofitlawblog.com/human-resources-committee/
Birdi, K. S. (2005). No idea? Evaluating the effectiveness of creativity training. Journal of European Industrial Training, 29(2), 102-11. [DOI:10.1108/03090590510585073]
Bloom, N., Van Reenen, J. (2010). Human resource management and productivity. NBER Working Paper, No. 16019. [DOI:10.3386/w16019]
Boxall, P. F. (1992). Strategic human resource management: Beginnings of a new theoretical sophistication? Human Resource Management Journal, 2(3), 60-79. [DOI:10.1111/j.1748-8583.1992.tb00260.x]
Chopra, P. (2015). Importance of training and development in an organization. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/hr-leadership/people/importance-of-training-and-development-in-an-organization/articleshow/48739569.cms
Christiana, M. B. V., & Mahalakshmi, V. (2012). Influence of employee perception towards human resource practices and organizational support on their citizenship behaviour in private sector banks - An Indian perspective. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, 2(10), 13-25. http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:zijmr&volume=2&issue=10&article=002
Driskell, J. E. 2011. Effectiveness of different detection training. Crime and law 10 (2011), 1-19.
Gupta, A. D. (2020). Strategic human resource management: Formulating and implementing HR strategies for a competitive. New York: Productivity Press. https://www.routledge.com/Strategic-Human-Resource-Management-Formulating-and-Implementing-HR-Strategies/Gupta/p/book/9780367345242
Hashemi, S. H., & Pouraminzadeh, S. (2011). [Challenges to human resource development and solutions (Persian)]. Kar-o-Jamehe, October(136), 5-21.
Hassan, A. (2007). Human resource development and organizational values. Journal of European Industrial Training, 31(6), 435-48. [DOI:10.1108/03090590710772631]
Huselid, M. A., & Becker, B. E. (1996). Methodological issues in cross‐sectional and panel estimates of the human resource‐firm performance link. Industrial Relations, 35(3), 400-22. [DOI:10.1111/j.1468-232X.1996.tb00413.x]
Hussain, A. 2007. Human development prospective in 21st century. Indian scenario. Punjab journal of business studies, 3(1). pp. 84-90.
Infande, A. 2015. The four core steps in the training process, Kindle Edition.New York: Wiley.
Jazani, N., & Rostami, A. (2011). [Design and development of a strategic model of human resources empowerment: in knowledge based or ganizations (Persian)]. Organizational Resources Management Researchs, 1(3), 23-54. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-7500-fa.html
Jazani, N., Taheri, N., & Abili, Kh. (2010). [Human resource development strategy: An employee knowledge development approach (Persian)]. Journal of Strategic Management Studies, 1(2), 15-29. http://www.smsjournal.ir/article_88678.html
Kayani, T. Challenges of human resource development to pace with globalization [PhD. dissertation]. Islamabad: National University of Modern Languages. http://173.208.131.244:9060/xmlui/handle/123456789/6515
Lado, A. A., & Wilson, M. C. (1994). Human resource systems and sustained competitive advantage: A competency-based perspective. The Academy of Management Review, 19(4), 699-727. [DOI:10.2307/258742]
McDowall, A., & Saunders, M. (2010). UK managers’ conceptions of training and development. European Journal of Industrial Training, 34(7), 609-30. https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/4639
Najafi, L., Hamidi, Y., & Nasiripour, A. A. (2009). [The effect of annual performance evaluation results on the empowerment of health center staff in the cities of Hamadan province (Persian)]. Paper presented at 3rd Human Resources Empowerment Conference, Tehran, Iran, 15-16 December 2009. https://civilica.com/doc/73543/
Surbhi, S. (2015). Difference between on the job and off the job training. Available: www.keydiffer-ences.com. Accessed 13 July 2019.
Trehan, S., & Setia, K. (2014). Human resource management practices and organizational performance: An Indian perspective. Global Journal of Finance and Management, 6(8), 789-96. https://www.ripublication.com/gjfm-spl/gjfmv6n8_15.pdf