تطور مفهوم ارتقاء اعضای هیأت علمی در بستر گفتمان های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه تهران

4 دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بررسی پژوهش های صورت گرفته حول ارتقای اعضای هیأت علمی موید این امر است که تاکنون مطالعه ای در مورد سیر تطور معنایی مفهوم ارتقاء در آموزش عالی ایران صورت نگرفته است. لذا، این پژوهش با هدف واکاوی این موضوع با استفاده از رویکرد کیفی از گونه انتقادی انجام گرفت. برای گردآوری شواهد از اسناد قانونی/ سیاستی همچون قوانین برنامه های توسعه کشور، سند دانشگاه اسلامی و آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، استفاده شد. این اسناد بر اساس رویکرد گفتمانی لاکلائو و موف و جامعه شناسی سیاست استیفن بال و همچنین طرح مارپیچ تحلیل کرسول، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در سه دهه اخیر سیاست های ارتقای اعضای هیأت علمی متأثر از گفتمان کاربردی سازی، وجه عملکردمحوری را بر فضای کار اعضای هیأت علمی حاکم کرده است، به نحوی که معنای ارتقاء در قالب میزان ارزش اقتصادی قابل اندازه گیری که دانشگاهیان تولید می کنند، مفهوم سازی شده است. در حالی که وجه ارزشی و حرفه ای کار آنها به حاشیه رفته و نادیده گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بزرگی، م. (1387). بررسی و نقد آیین‌نامه‌های ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری. قابل دسترس در https://rc.majlis.ir/fa/report/show/733455
تاجیک، م. ر. (1392). پسامارکسیسم و پسامارکسیسم. تهران: علم.
زائری، ق.، ذوالفقاری، ا.، و محمدعلی‌زاده، ح. (1395). شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعه «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363). روش‌شناسی علوم‌انسانی، 22(86)، 7-37.
سروش، ع. ک. (1359). رسالت دانشگاه. تهران: دفتر نشر فلق.
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1394). آئین‌نامه «ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی». قابل دسترس در https://sccr.ir/pro/2093/
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1392). مصوبه «سند دانشگاه اسلامی». قابل دسترس در https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/858195
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1389). نقشه جامع علمی کشور. قابل دسترس در https://www.msrt.ir/file/download/page/1488284345-m01.pdf
غلامرضاکاشی، م. ج. (1379). ج‍ادوی‌ گ‍ف‍ت‍ار: ذه‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ن‍ظام‌ه‍ای‌ م‍ع‍ان‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ دوم‌ خ‍رداد. تهران: موسسه فرهنگی آینده‌پویان.
فراستخواه، م. (1388). سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران : بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موثر بر آن. تهران: رسا.
کچویان، ح.، و کلانتری، ع. ح. (1393). مفهوم‌سازی گفتمانی جنبش دانشجویی در ایران (مطالعه موردی دفتر تحکیم وحدت). فصلنامه سیاست، 44(2)، 219-249.
مصلی‌نژاد، ع. (1392). سیاست‌گذاری ساختار قدرت در ایران. چاپ 1. تهران: دانشگاه تهران.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1394). سند راهبردی گفتمان توسعه. قابل دسترس در: لینک ندارد
هوارث، د. (1397). گفتمان [ر. قاسمی، ترجمه فارسی]. تهران: اندیشه احسان.
Ball, S. J. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy, 18(2), 215-28. [DOI:10.1080/0268093022000043065]
Ball, S. J. (2015). Education, governance and the tyranny of numbers. Journal of Education Policy, 30(3), 299-301. [DOI:10.1080/02680939.2015.1013271]
Bowe, R., Ball, S. J., & Gold, A. (1992). Reforming education and changing schools: Case studies in policy sociology. London: Routledge. https://books.google.com/books?id=3rIQAQAAMAAJ&dq
Bozorgi, M. (2008). [The critical surrey on Iranian universities faculty promotion (Persian)]. Retrieved from https://rc.majlis.ir/fa/report/show/733455
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Thousand Oaks, CA: SAGE. https://books.google.com/books?id=DetLkgQeTJgC&dq
Farasatkhah, M. (2009). [The adventure of university in Iran (Persian)]. Tehran: Rasa. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1316300
Gholamreza Kashi, M. J. (2000). [The magic of speech: culture mentality and thinking system in second of Khordad elections (Persian)]. Tehran: Ayandeh Pooyan Cultural Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/607738
Howarth, D. (2018). Discourse [R. Ghasemi, Persian Trans]. Tehran: Andish Ehehsan. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4791741
Jørgensen, M., & Phillips, L. J. (2002). Discourse analysis as theory and method. Thousand Oaks, CA: SAGE. [DOI:10.4135/9781849208871]
Kachoian, H., & Kalantari, A. H. (2014). [Discursive conceptualizing of student movement in Iran (Case study: Office for strengthening unity) (Persian)]. Political Quarterly, 44(2), 219-49. [DOI:10.22059/JPQ.2014.52388]
Laclau, E., & Mouffe, Ch. (1985). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. London: Verso. https://books.google.com/books?id=j_PtAAAAMAAJ&dq
Lingard, B., Creagh, S., & Vass, G. (2012). Education policy as numbers: Data categories and two Australian cases of misrecognition. Journal of Education Policy, 27(3), 315-33. [DOI:10.1080/02680939.2011.605476]
Lingard, B. (2011). Policy as numbers: Ac/counting for educational research. The Australian Educational Researcher, 38, 355-82. [DOI:10.1007/s13384-011-0041-9]
Ministry of Science, Research and Technology. (2015). [Strategic document of development discourse (Persian)]. Retrieved from Link Not Found
Mossalanejad, A. (2013). [Policy making of power structure in Iran (Persian)]. 1st Ed. Tehran: University of Tehran Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3330534
Ozga, J. (2019). Problematising policy: The development of (critical) policy sociology. Critical Studies in Education, December. [DOI:10.1080/17508487.2019.1697718]
Regmi, K. D. (2019). Critical policy sociology: Key underlying assumptions and their implications for educational policy research. International Journal of Research & Method in Education, 42(1), 59-75. [DOI:10.1080/1743727X.2017.1398228]
Rezai-Rashti, G., Segeren, A. & Martino, W. (2017). The new articulation of equity education in neoliberal times: the changing conception of social justice in Ontario. Globalization, Societies and Education, 15(2), 160-74. [DOI:10.1080/14767724.2016.1169514]
Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. New York: Routledge. https://books.google.com/books?id=e9L0nPbjVWIC&dq
Sanz-Menéndez, L., & Cruz-Castro, L. (2019). University academics’ preferences for hiring and promotion systems. European Journal of Higher Education, 9(2), 153-71. [DOI:10.1080/21568235.2018.1515029]
Segeren, A. L. (2016). How schools enact equity policies: A case study of social justice leadership [PhD. dissertation]. London, ON: Western University. https://ir.lib.uwo.ca/etd/4137
Soroush, A. K. (1980). [University prophecy (Persian)]. Tehran: Daftare Nashre Falagh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/898282
Stone, D. A. (2002). Policy paradox: The art of political decision making. New York: W.W. Norton. https://sherlock.whitman.edu/primo-explore/fulldisplay/CP71141001620001451/WHITC_NEW
Supreme Council of the Cultural Revolution. (2016). [Regulations “promotion of faculty members of governmental and non-governmental institutions of higher education, research and technology (Persian)]. Retrieved from https://sccr.ir/pro/2093/
Supreme Council of the Cultural Revolution. (2013). [Enactment
 of “Islamic University document” (Persian)]. Retrieved from https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/858195
Supreme Council of the Cultural Revolution. (2011). [Comprehensive scientific map of the country (Persian)]. Retrieved from https://www.msrt.ir/file/download/page/1488284345-m01.pdf
Tajik, M. R. (2013). [Post-Marxism and post-Marxism (Persian)]. Tehran: Elm Pub. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2308215
Taylor, S. (1997). Critical policy analysis: Exploring contexts, texts and consequences. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 18(1), 23-35. [DOI:10.1080/0159630970180102]
Vidovich, L. (2007). Removing policy from its pedestal: Some theoretical framings and practical possibilities. Educational Review, 59(3), 285-98. [DOI:10.1080/00131910701427231]
Winton, S., & Tutersb, S. (2015). Constructing bullying in Ontario, Canada: A critical policy analysis. Educational Studies, 41(1-2), 122-42. [DOI:10.1080/03055698.2014.955737]
Zaeri, Gh., Zolfaghari, A., & Mohammadalizadeh, H. (2016). [Identifying the discourse formulation of the “cultural revolution in universities” (1359-1363) (Persian)]. Quarterly Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities, 22(86), 7-37. http://method.rihu.ac.ir/article_1147.html