فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کرمان،دانشگاه باهنر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران بر اساس فراترکیب پژوهش‌های منتشرشده در سال های 1370 تا 1396 است. با استفاده از روش فراترکیب، یافته های این پژوهش‌ها که بیانگر سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری بوده‌اند در قالب فرم استخراج داده‌ها، تدوین‌شده‌اند. در مرحله بعد سازوکارهای ارائه‌شده در این پژوهش‌ها، به روش کدگذاری باز و محوری، مفهوم‌سازی و مقوله‌بندی شده‌اند. مقوله‌بندی این سازوکارها بر اساس هشت شاخص نظریه حکمرانی خوب و دو شاخص نظام ملی درستکاری انجام‌شده است. این مقوله‌ها عبارت‌اند از مشارکت، شفافیت، حکومت قانون، مسئولیت‌پذیری، توافق عمومی، عدالت و برابری، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، رسانه و نظارت می‌باشند که دربرگیرنده تعداد دویست و سه سازوکار پیشگیری و مبارزه با فساد هستند. درنهایت نتایج پژوهش حاضر با پژوهش‌های قبلی که سازوکارهایی درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری ارائه داده بودند، مقایسه شده است.

واژگان کلیدی: فراترکیب، سازوکار، پیشگیری، مبارزه با فساد، فساد اداری، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم‌زاده، ر.، پورغفاری، س. ر.، و افشارنیا، ف. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه‌های دولتی. فصلنامه دانش ارزیابی، 8(27)، 114-91.
ابزری، م.، و فغانی، ف. (1392). کاربرد رویکرد AHP و TOPSIS جهت اولویت‌بندی عوامل موثر بر بروز فساد اداری و راه‏کارهای مقابله با آن. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 10(1)، 57-43.
اسفندیاری، خ. (1395). فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر. فصلنامه دانش ارزیابی، 8(27)، 90-77.
اشتری، ا.، و حبیبی، م. ح. (1395). پیامدهای فساد اداری در نظام اداری کشور. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
اعتباریان، ا.، عمادزاده، م.، و روحانی، ع. (1393). رابطه حسابرسی عملکرد با کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقا اعتماد و درستی. دانش حسابرسی، 14(55)، 30-5.
افضلی، ع. ر. (1390). فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت. مجله حقوقی بین‌المللی، 28(45)، 264-235.
اکبرنژاد، م.، یعقوبی، م.، و غلامی، ف. (1393). بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث. مدیریت اسلامی، 22(1) ، 195-167.
الوانی، س. م.، و اسلام‌پناه، م. (1397). طراحی مدل بازدارنده فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 7(15)، 162-147.
ایروانی‌مهابادی، م. (1395). راهکارهای مبارزه با فساد بر اساس آموزه‌های اسلامی. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
ایمانی‌برندق، م.، بیات، ع.، محمدی، ب.، و باقری، ی. (1395). بررسی عوامل موثر بر فزاینده سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 3(17)، 178-165.
آبسالان، ا. (1396). فساد اداری و پیشگیری از ان، با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 3(2/1)، 130-140.
آقابابایی، ا.، و برزگر، ع. ر. (1395). جایگاه بازرسی و راهکارهای آن درپیشگیری از فساد. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
بابامحمدی، م. (1394). نظارت همگانی، رویکردی متفاوت و فراگیر در مبارزه با فساد. فصلنامه دانش ارزیابی، 7(26)، 35-46.
بابایی، ع.، فضایی، س. ق.، فرشته‌مقدم، م.، و خلیقی، ن. (1396). بررسی فساد اداری؛ روش‌های مقابله با آن و تنظیم قوانین موردنیاز. مقاله ارائه شده در نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، تهران، ایران، 4-3 آبان 1396.
بختکی، ب. (1386). نقش مسئولیت پاسخگویی در ارتقا کیفیت ارائه خدمات عمومی. دانش و پژوهش حسابداری، 3(9)، 39-34، 63-56.
برزگر، ع. ر.، و زارعشاهی، م. (1395). ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
بستان‌سرا، م.، محمددوست، م. ر.، شاه‌احمدی، س. س.، و شاهزاده‌احمدقاسمی، ش. س. (1396). مدیریت و پیشگیری فساد اداری در سازمان‌های دولتی. مقاله ارائه شده در کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، ایران، 22 تیر 1396.
بصیر، ع.، و بصیر، س. (1396). راهکارهای برون‌رفت از چالش فساد اداری در سازمان‌های دولتی. مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، ایران، 15 تیر 1396.
بهردینی، ک.، و خدامرادی، م. (1395). پیامدهای فساد اداری. مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، ایران، 24 مرداد 1395.
بیابانی، غ. ح. (1392). نقش رسانه در پیشگیری از جرم. رسانه، 24(3)، 42-33.
بیابانی، غ. ح.، عصار، م. ت.، و مظفری، ا. (1395). شفافیت رسانه ای در مقابله با فساد و جرم سازمان یافته. رسانه، 27(4)، 83-65.
پناهی، ع. (1391). مبارزه با فساد اداری از طریق اصلاح ساختار دولت و روش‌های اجرایی در حقوق ایران [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. سمنان: دانشگاه سمنان.
تروندی، ا. (1395). ارزش‌های اسلامی و مقابله با فساد. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
تقویان، ن. (1395). بررسی سازوکارهای مدیریتی مؤثر در تخلفات کارمندان. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
جباری‌پور، م.، عابدی‌جعفری، ح.، و ابویی‌اردکانی، م. (1394). بررسی و ارزیابی خط‌مشی‌های مبارزه با فساد در برنامه‌های چهارگانه توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران. سیاستگذاری عمومی، 1(2)، 68-51.
جعفری، ا.، و شریف‌نیا، م. ح. (1394). راهکارهای مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران. مقاله ارائه شده در کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، شیراز، ایران، 30 بهمن 1394.
جعفری‌پور، ر. (1395). تدابیر پیشگیرانه و راهکارهای مقابله با فساد در آموزه‌های اسلام. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
جمشیدی، م. ج.، جمشیدی، م. ج.، و مولودیان، ز. (1392). بررسی نقش دولت الکترونیک در سلامت نظام اداری و ارائه ی مدلی مبتنی بر کارکردهای دولت الکترونیک جهت مقابله با فساد اداری. مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، ایران، 14 شهریور 1392.
حبیبی، ع. ر. (1395). بررسی شیوه‌های پیشگیری از فساد اداری در نظام اجرایی کشور با تأکید بر جرم اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامات دولتی [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حسن‌زاده‌جعفری، م. (1392). بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در مقابله با فساد اداری [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حسنی، ع.، و شمس، ع. ح. (1391). راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 2(1)، 104-81.
حسینی، س. م.، و نوذری‌فردوسیه، م. (1393). سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بین المللی. مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 1(1)، 101-83.
حق‌بین، ا. ر.، و مهاجر، م. (1395). فساد اداری؛ علل و راهکارها. مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، ایران، 12 شهریور 1395.
حق‌شناس، م. ج. (1392). رویکردهای کلان مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه). رهیافت انقلاب اسلامی، (23)، 120-103.
حمیدی، ا. ر. (1395). دولت الکترونیک و مبارزه با فساد اداری. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
حمیدی‌حصاری، ی. (1394). فراتحلیل عوامل مؤثر بر کج‌روی‌های اداری در سازمان‌های ایرانی [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
خادم‌الحسینی، ر.، و زارعشاهی، ع. (1395). مفاسد اداری و رویکرد دین و حکومت در مبارزه با آن. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
خدادادحسینی، س. ح.، و فرهادی‌نژاد، م. (1380). بررسی فساد اداری و روش‌های کنترل آن. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 5(1)، 53-37.
خدری، ب.، محمدزاده‌اقدم، ع.، و مؤمنی‌ماسوله، ف. س. (1395). عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی شهرستان سنندج. رفاه اجتماعی، 16(60)، 167-137.
خضری، م. (1378). آسیب‌شناسی روش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(42)، 826-813.
خلفخانی، م. (1389). رویکرد اجتماعی در تدوین شاخص‌های اندازه گیری فساد اداری. فصلنامه دانش ارزیابی، 2(3)، 116-79.
دانایی‌فرد، ح. (1384). استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟ فصلنامه مدرس علوم انسانی، 9(2)، 118-101.
دهقانی، م. ح.، و کریمی‌زاده‌شورکی، م. ح. (1395). بررسی علل و عوامل بروز فساد اداری در ایران و راهبردهای مقابله‌ای با آن. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
دهقانی‌فیروزآبادی، ا. (1395). راهکارهای مبارزه با فساد اداری. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
ربیعی، ع.، و آصف، ه. (1391). نقش فرهنگ‌ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. مدیریت دولتی، 4(10)، 45-58.
رزمان، ع. (1396). بررسی نقش رسانه‌ها در ارتکاب جرایم. فصلنامه علمی - حقوقی قانون‌یار، 1(1) ، 138-119.
رشیدی، م. (1395). راهکارهایی علیه فساد اداری در حقوق ایران و بین‌الملل با تکیه‌ بر مفهوم شفافیت. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
رضایی، م. ر. (1393). بررسی نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری (مطالعه موردی: اداره مالیاتی شهرستان زاهدان) [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
رضائی‌سیابیدی، ع. ر. (1396). بررسی فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن در قانون جزایی ایران. فقه، حقوق و علوم جزا، 1، 145-130.
روحی، ر. (1397). بررسی فساد اداری و روش‌های مقابله با آن و تنظیم قوانین موردنیاز. مقاله ارائه شده در کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم‌انداز 1404، رشت، ایران، 10 شهریور 1397.
زارع، م. (1395). فناوری اطلاعات و مبارزه با فساد. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
زرندی، س.، حمیدی‌حصاری، ی.، و معدنی، ج. (1396). عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران. مجلس و راهبرد، 24(91)، 202-165.
زرندی، س.، و معدنی، ج. (1395). طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ‌ سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‌ها. مطالعات رفتار ساز‌مانی، 5(2)، 117-85.
شفیع‌زاده، ح. (1389). ارتقای فرهنگ و آموزش عمومی برای مقابله با فساد. فصلنامه دانش ارزیابی، 2(3)، 160-141.
صادقی، م.، و بافقی، ت. (1396). نقش فرهنگ‌ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. مقاله ارائه شده در دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، ایران، 30 آذر 1396.
صالحی، ج. (1388). فساد اداری؛ مفهوم، علل و آثار آن. ماهنامه کانون، (102)، 123-105.
صالحی، س. (1395). راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس آموز‌های اسلامی. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
طیبی، س.، سبحانی، ع.، بابایی، د.، و قدیمی، ب. (1396). فساد اداری و راه‌های پیشگیری از آن در نظام اداری. مقاله ارائه شده در نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، تهران، ایران، 4-3 آبان 1396.
عابدی‌جعفری، ح.، و صالحی، ا. (1392). تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد مطالعه‌ی موردی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل. مقاله ارائه شده در  کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، ایران، 24 بهمن 1392.
عباس‌زادگان، م. (1383). فساد اداری. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عظیمی، ح. (1390). طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر بر فساد اداری-مالی با آسیب‌شناسی در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی شهرهای اصفهان و زنجان) [رساله دکتری]. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
علی‌پورلری، ر.، و امیری، ح. (1396). فساد اداری، علل بروز و پیامدهای آن. مقاله ارائه شده در کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری، تهران، ایران، 30 آذر 1396.
فتح‌آبادی، م. ح. (1383). بررسی عوامل بروز فساد اداری و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن. دانش حسابرسی، (13)، 60-69.
فرخ‌سرشت، ب. (1383). بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش مدیریت، 17(4)، 84-65.
فلاحتی‌نوده، ه. (1391). بررسی عوامل فساد اداری در ایران و شیوه‌های مبارزه با آن [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
قاسمی، ا. (1393). حکمرانی خوب به‌ مثابه الگویی برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در ایران [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. بابلسر: دانشگاه مازندران.
قاسمی، ا. ر.، و رعیت‌پیشه، م. ع. (1394). ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7(14)، 112-91.
قائمی، م. ح.، و گنجی، ر. م. (1390). فساد اداری و روش‌های اصلاح آن. ماهنامه دادرسی، (89)، 21-12.
قلی‌پور، ر.، و نیک‌رفتار، ط. (1385). فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن. مجلس و راهبرد، 13(53)، 54-33.
قهرمانی، ل. (1395). بررسی عوامل ایجاد فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن. مقاله ارائه شده در دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان، ایران، 5 خرداد 1395.
قهرمانی، م.، و حیدری، ر. (1392). بررسی رابطه‌ سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان‌های مالی - دولتی استان آذربایجان غربی. مطالعات کمی در مدیریت، 4(2)، 186-155.
کاظمی، م. د. (1383). فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها. تازه‌های اقتصاد، (106)، 63-51.
کمالی، ی. (1389). سلامت اداری در ایران، آسیب‌ها و راهکارها. دوهفته‌نامه علمی/تحلیلی سازمان بازرسی، 3(27).
کمالی، ی. (1396). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی. فصلنامه سیاست، 47(3) 37، 736-721.
کهن‌سال، ع. ‌ا.، ابراهیمی، م.، و قاسم‌زاده، س. ه. (1394). بررسی نقش و جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری مطالعه مورد: شهرداری مشهد. مقاله ارائه شده در  کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، تهران، ایران، 16 بهمن 1394.
کیانی، غ. ر. (1395). نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. صفادشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
لطیفیان، ا. (1375). عوامل مؤثر بر فساد اداری و راه‌های مبارزه آن. دانش و توسعه، (4)، 23-5.
مبینی‌دهکردی، ع.، و کشتکارهرانکی، م. (1395). فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(26)، 138-101.
محسنی، ف. (1392). پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات. دیدگاه‌های حقوق قضائی، 18(61)، 174-139.
محقر، ع.، جعفرنژاد، ا.، مدرس‌یزدی، م.، و صادقی‌مقدم، م. ر. (1392). ارائه اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اطلاعاتی شبکه تامین ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮکیب. مدیریت و فناوری اطلاعات، 5(4)، 194-161.
مصباح‌یزدی، م. ت. (1393). سلامت اداری و راه‌های مبارزه با فساد اداری. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 4(1)، 12-5.
مقدسی، ح. ر.، و فرهادی، ر. (1390). کنترل فساد اداری در بخش دولتی و ارائه مدل راهبرد جامع پیشگیری از فساد در ایران. گزارش پژوهشی، 4(34)، 1-34.
مقدسی، ع. ر. (1389). کاربرد حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری. اطلاعات سیاسی - اقتصادی، (282)، 117-106.
ملک‌محمدی، ح. ر.، و حق‌شناس، م. ج. (1392). سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان. فصلنامه سیاست، 43(1)، 154-137.
موسوی، س. م. (1395). راهکارهای سازمان بازرسی برای مبارزه با فساد. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.
نجف‌پور، ش.، و حق‌شناس، م. ج. (1388). جریان آزاد اطلاعات و مبارزه با فساد. گزارش پژوهشی، 2(9)، 1-64.
نظری‌نژاد، م. ر.، و اسفندیاری‌فر، خ. (1395). بررسی تطبیقی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. پژوهشنامه حقوقی و کیفری، 7(1)، 191-215.
نیازپور، ا. ح. (1394). پیشگیری از فساد اداری-مالی در پرتو «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 1392». راهبرد، 24(76) ، 78-61.
نیک‌پور، ا. (1395). ارائه الگوی نظارت عمومی به‌منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران. مجلس و راهبرد، 23(87)، 231-201.
وکیلی‌فرد، ح. ر.، دهقان، ح.، و فضیلت، ف. (1393). عوامل مؤثر در کاهش فساد اداری و مالی و ابعاد آن در سازمان‌های دولتی منتخب. مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 5(17)، 135-115.
ولی‌پور، ه. (1398). بررسی نقش احکام فقهی بر سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد آن [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تبریز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
هاتفی، ع. (1395). عامل اصلی بروز فساد و راه‌کارهای برون‌رفت آن در بانکداری رایج ایران [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. قم: دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه.
هاشمی، س. ح.، و پورامین‌زاد، س. (1390). فساد اداری و راهبردهای مبارزه با آن. بررسی‌های بازرگانی، (50)، 52-71.
یعقوبی، ع.، درخشان، ع.، و مقدسی، ا. (1396). رویکردهای پیشگیرانه در مورد فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری. مقاله ارائه شده در نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، تهران، ایران، 4-3 آبان 1396.
یعقوبی، م. (1391). بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. ایلام: دانشگاه ایلام.
Abbas Zadegan, M. [Administrative corruption (Persian)]. Tehran: Iran Cultural Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/716061
Abedi Jafari, H., & Salehi, A. (2014). [Explaining the role of global organizations in combating corruption case study of the United Nations Office on Drugs and Crime (Persian)]. Paper presented at National Conference on Accounting and Management, Tehran, Iran, 13 February 2014. https://civilica.com/doc/420121/
Absalan, I. (2017). [Corruption and its prevention, according to the law on promoting the health of the administrative system and confronting corruption (Persian)]. Studies of Political Science, Law and Jurisprudence, 3(1/2), 130-40. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1208913
Abzari, M., & Faghani, F. (2013). [Application of AHP and TOPSIS approach to prioritize the effective factors on the incidence of corruption and solutions to combat it (Persian)]. Journal of Operational Research in its Applications, 10(1), 43-57. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-567-fa.html
Afzali, A. R. (2012). [Corruption and its effect on development: Causes and solutions (Persian)]. International Law Review, 28(45), 235-64. [DOI:10.22066/CILAMAG.2011.16961]
Aghababaei, E., & Barzegar, A. R. (2017). [Inspection position and its strategies in preventing corruption (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641558/
Akbar Nejad, M., Yaqubi, M., & Gholami, F. (2015). [Deliberating administrative corruption from the viewpoints of the Holy Quran and traditions (Persian)]. Scientific Journal of Islamic Management, 22(1), 167-95. https://im.ihu.ac.ir/article_201794.html
Alipour Lori, R., & Amiri, H. (2017). [Corruption, its causes and consequences (Persian)]. Paper presented at Management and Behavioral Sciences Conference, Tehran, Iran, 21 December 2017. https://civilica.com/doc/715196/
Alvani, S. M., & Slampanah, M. (2018). [Deterring corruption model based on the teachings of Nahj Al-Balagha (Persian)]. Management inThe Islamic University, 7(15), 147-62. http://miu.nahad.ir/article_530.html
Ashtari, A., & Habibi, M. H. (2017). [Consequences of corruption in the administrative system of the country (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641305/
Azimi, H. (2011). [Designing a model of organizational and managerial factors affecting administrative-financial corruption with pathology in government organizations (Case study: government organizations of Isfahan and Zanjan cities) (Persian)] [PhD. dissertation]. Isfahan: University of Isfahan. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/3115cc41802e15e615b8046b9affc8cc
Baba Mohamadi, M. (2016). [Public supervision; a different and comprehensive anti-corruption approach (Persian)]. Daneshe Arzyabi, 7(26), 35-46. https://www.magiran.com/paper/1558134
Babaei, A., Fazaee, S. Gh., Fereshteh Moghadam, M., & Khalighi, N. (2017). [Investigating corruption; Methods of dealing with it and setting the required rules (Persian)]. Paper presented at International Congress on Law in Iran, Tehran, Iran, 25-26 October 2017. https://civilica.com/doc/714674/
Bahrdini, K., & Khodamoradi, M. (2016). [Consequences of corruption (Persian)]. Paper presented at 4th International Conference on Accounting and Management with Modern Research Sciences Approach, Tehran, Iran, 14 August 2016. https://civilica.com/doc/547366/
Bakhtaki, B. (2007). [The role of accountability in improving the quality of providing public services (Persian)]. Danesh va Pazhouheshe Hesabdari, 3(9), 34-9, 56-63. http://ensani.ir/fa/article/58984
Barzegar, A. R., & Zareshahi, M. (2017). [Promote the health of the administrative system and anti-corruption (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641550/
Basir, A., & Basir, S. (2017). [Strategies for overcoming the challenge of corruption in government organizations (Persian)]. Paper presented at 2nd International Conference on Management and Accounting, Tehran, Iran, 6 July 2017. https://civilica.com/doc/642667/
Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharges: A meta-synthesis of qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 47(4), 487-99. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.11.013] [PMID]
Biabani, Gh. H. (2013). [The role of media in crime prevention (Persian)]. Rasaneh, 24(3), 33-42. http://qjmn.farhang.gov.ir/article_53313.html
Biabani, Gh. H., Assar, M. T., & Mozafari, A. (2016). [Media transparency in fighting against corruption, organized crime (Persian)]. Rasaneh, 27(4), 65-83. http://qjmn.farhang.gov.ir/article_50764.html
Bostansara, M., Mohammad Doost, M. R., Shah Ahmadi, S. S., & Shahzadeh Ahmad Ghasemi, Sh. S. (2017). [Management and prevention of corruption in government organizations (Persian)]. Paper presented at International Conferences on Management by Intelligence, Tehran, Iran, 13 July 2017. https://civilica.com/doc/637359/
Danaei Fard H. (2005). [The strategy of cleancep corruption: Is information technology reduce administrative corruption? (Persian)]. Modares Human Sciences, 9(2), 101-18. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=25750
Dehghani Firoozabadi, A. (2017). [Anti-corruption strategies (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641644/
Dehghani, M. H., & Karimizadeh Shooraki, M. H. (2017). [Investigating the causes and factors of corruption in Iran and its coping strategies (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641466/
Ebrahimzade, R., Pourghafari, S. R., & Afsharnia, F. (2016). [Factors influencing the incidence of corruption in governmental institutions (Persian)]. Daneshe Arzyabi, 8(27), 91-114. https://www.magiran.com/paper/1617373
Esfandyari, Kh. (2016). [Corruption, anti-corruption and the importance of a comprehensive strategy for strengthening the supervision (Persian)]. Daneshe Arzyabi, 8(27), 77-90. https://www.magiran.com/paper/1617372
Etebarian, A., Emadzadeh, M., & Rouhani, A. (2014). [The relationship between performance auditing and reducing corruption by increasing transparency, improving accountability and promoting trust and accuracy (Persian)]. Audit Science, 14(55), 5-30. https://danesh.dmk.ir/article-1-747-fa.html
Falahati Nodeh, H. (2012). [Investigating corruption causes in Iran and methods of combating it (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Islamic Azad University of Central Tehran Branch. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/7e975a4cc30bade6cebfae0f31fd9e2b
Farrokh Seresht, B.  (2004). [Investigating effective factors in occurrence of corruption in order to provide a model to reduce its effects on the development process of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Management Knowledge, 17(4), 65-84. https://jmk.ut.ac.ir/article_11575.html
Fathabadi, M. H. (2004). [Investigating corruption causes and strategies to prevent and reduce it (Persian)]. Audit Science, (13), 60-9. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/983896/
Ghaemi, M. H., & Ganji, M. R. (2011). [Corruption and its correct ways (Persian)]. Dadrasi, (89), 12-21. https://www.magiran.com/paper/953086
Ghahramani, L. (2016). [Investigating the causes of corruption and its deal strategies (Persian)]. Paper presented at 2nd National Congress on the Key Issues in Management and Accounting, Gorgan, Iran, 25 May 2016. https://civilica.com/doc/510043/
Ghahremani, M., & Hehdari, R. (2013). [The relationship between administrative system health and financial performance improvement (Case study: State organization of West Azarbaijan province) (Persian)]. Quantitative Researches in Management, 4(2), 155-86. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217059
Ghasemi, A. (2014). [Good governance as a model for anti-corruption and promoting administrative health in Iran (Persian)] [MA. thesis]. Babolsar: University of Mazandaran. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/fb6c9bfad4920e32f50bded51f8b4f43
Ghasemi, A. R., & Raeyat Pisheh, M. A. (2016). [Presenting a model for assessing of supply chain sustainability with Meta synthesis approach (Persian)]. Journal of Executive Management, 7(14), 91-112.  http://jem.journals.umz.ac.ir/article_1223.html
Gholipour, R., & Nikraftar, T. (2006). [Administrative corruption and proper solutions for fighting against it (Persian)]. Majlis and Rahbord, 13(53), 33-54. http://ensani.ir/fa/article/185637/
Habibi, A. R. (2016). [Investigating the methods of preventing corruption in country executive system with emphasis on embezzlement crime and unauthorized use of property by government officials (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Islamic Azad University of Central Tehran Branch.  https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/03e7231ef1b5ecb6dae87ef5c8ffa7ca
Hacek, M., Kukovic, S., & Brezovsek, M. (2013). Problems of corruption and distrust in political and administrative institutions in Slovenia. Communist and Post-Communist Studies, 46(2), 255-61. [DOI:10.1016/j.postcomstud.2013.03.004]
Haghbin, A. R., & Mohajer, M. (2016). Corruption; Causes and solutions. Paper presented at the 2nd International Conference on Accounting, Management and Business Innovation, Rasht, Iran, 2 September 2016. https://civilica.com/doc/559310/
Haghshenas, M. J. (2013). [Macro approaches to anti-corruption in the Islamic Republic of Iran (Case study: Third, fourth and fifth development plans) (Persian)]. The Islamic Revolution Approach, (23), 103-20. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1197216/
Hamidi Hesari, Y. (2015). [Meta-analysis of factors affecting administrative deviations in Iranian organizations (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Allameh Tabataba’i University. http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/607204
Hamidi, A. R. (2017). [E-government and anti-corruption (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641634/
Hashemi, S. H., & Pouraminzad, S. (2011). [Corruption and strategies to combat it (Persian)]. Commercial Surveys, (50), 52-71. http://ensani.ir/fa/article/310702
Hassani, A., & Shams, A. H. (2013). [Strategies to anti-corruption based on Islamic values (Persian)]. Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, 2(1), 81-104. http://modiriyati.nashriyat.ir/node/53
Hassanzadeh Jafari, M. (2013). [Investigating the situation of the Iranian legal system in the fight against corruption (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Islamic Azad University of Central Tehran Branch. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/c6c420497ed749629e6ab38c32576b47
Hatefi, A. (2017). [The main causes of corruption and its solution in Iran’s current banking (Persian)] [MA. thesis]. Qom: Almustafa International University. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/346aaf39311abacfd4866d703284c54b
Hosseini, S. M., & Nozari Ferdosieh, M. (2014). [Islamic criminal policy against administrative corruption and comparative study with international standards (Persian)]. Criminal Law and Criminology Studies, 1(1), 83-101. [DOI:10.22059/JQCLCS.2014.54924]
Imani Brandagh, M., Bayat, A., Mohammadi, B., & Bagheri, Y. (2016). [Investigating the factors affecting the increasing health of the administrative system and combating corruption (Persian)]. Journal of Human Sciences Research, 3(17), 165-78. https://civilica.com/doc/628747/
Iravani Mahabadi, M. (2017). [Anti-corruption strategies based on Islamic teachings (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641251/
Jabaripur, M., Abedi Jafari, H., & Abooie Ardekani, M. (2015). [Anti-corruption policies in Islamic Republic of Iran’s quad development program (Persian)]. Public Policy, 1(2), 51-68. [DOI:10.22059/PPOLICY.2015.57159]
Jafari, A., & Sharif Nia, M. H. (2016). [Strategies to anti-corruption in the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Paper presented at National Conference on 4 Corners of Humanities, Shiraz, Iran, 19 February 2016. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=21594
Jafaripour, R. (2017).  [Preventive measures and strategies to combat corruption in the teachings of Islam (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641629/
Jamshidi, M. J., Jamshidi, M. J., & Moloudian, Z. (2013). [Investigating the role of e-government in the health of the administrative system and presenting a model based on the functions of e-government to combat corruption (Persian)]. Paper presented at the Second Conference on Modern Management Sciences, Gorgan, Iran, 5 September 2013. https://civilica.com/doc/231526/
Kamali, Y. (2010). [Administrative health in Iran, injuries and solutions (Persian)]. Biweekly Scientific/Analytical Letter of the Inspection Organization, 3(27). https://pm.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2018/04/181916_orig.pdf
Kamali, Y. (2017). [The methodology of Meta synthesis and implications for public policy (Persian)]. Political Quarterly, 47(3), 721-36. [DOI:10.22059/JPQ.2017.62861]
Kazemi, M. D. (2005). [Administrative and economic corruption in Iran - solutions (Persian)]. Tazehaye Eghtesad, (106), 51-63. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/584801/
Khadem Al-Husseini, R., & Zareshahi, A. (2017).  [Administrative corruption and the approach of religion and government in combating it (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641355/
Khalafkhani, M. (2010). [Social approach in the preparation of the indicators for measuring administrative corruption (Persian)]. Daneshe Arzyabi, 2(3), 79-116. https://www.magiran.com/paper/793875
Khedri, B., Mohammadzadeh Aghdam, A., & Momeni Masoleh, F. S. (2016). [The effective factors of curroption in governmental organizations of Sanandaj city (Persian)]. Social Welfare Quarterly, 16(60), 137-67. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2479-fa.html
Khezri, M. (2009). [Pathology of the ways of combating administrative corruption in Iran (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 11(42), 813-26. http://quarterly.risstudies.org/article_925.html
Khodadad Hosseini, S. H., & Farhadinejad, M. (2001). [Investigating corruption and its control methods (Persian)]. Management Research in Iran, 5(1), 37-53. http://mri.modares.ac.ir/article-19-12081-fa.html
Kiani, Gh. R. (2016). [The role of regulatory bodies in preventing corruption in the executive apparatus (Persian)] [MA. thesis]. Safadasht: Azad Islamic University of Safadasht. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/cc91c2c2c5aae6fc434f1a84320062c6
Kohan Sal, A. A., Ebrahimi, M., & Ghasemzadeh, S. H. (2016). [Investigating the role and position of organizational culture in preventing corruption (Case study: Mashhad Municipality) (Persian)]. Paper presented at Annual Conference on Modern Approaches to Research in the Humanities, Tehran, Iran, 5 February 2016. https://civilica.com/doc/455573/
Latifian, A. (1996). [Factors affecting corruption and ways to fight it (Persian)]. Knowledge and Development, (4), 5-23. http://ensani.ir/fa/article/263986
Malekmohammadi, H. R., & Haghshenas, M. J. (2013). [A comparative study of anti-corruption policy making in Islamic Republic of Iran, Turkey, Pakistan and designing desirable model (Persian)]. Political Quarterly, 43(1), 137-54. [DOI:10.22059/JPQ.2013.35309]
Mesbah Yazdi, M. T. (2014). [Administrative health and the ways of combating administrative corruption (Persian)]. Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, 4(1), 5-12. http://modiriyati.nashriyat.ir/node/88
Mobeni Dehkordi, A., & Keshtkar Haranaki, M. (2016). [Transformation of social innovation models (Persian)]. Social Development & Welfare Planning, 7(26), 101-38. https://qjsd.atu.ac.ir/article_4888.html
Moghadasi, A. R. (2011). [Application of good governance in the fight against corruption (Persian)]. Political & Economic Ettelaat, (282), 106-17. https://www.magiran.com/paper/854258
Moghadasi, H. R., & Farhadi, R. (2011). [Controlling corruption in the public sector and presenting a comprehensive strategy for preventing corruption in Iran (Persian)]. Gozareshe-Pazhouheshi, 4(34), 1-34. https://www.bazresi.ir/uploads/1/old/Gozareshe-Pazhouheshi_034.pdf
Mohaghar, A., Jafarnejad, A., Modares Yazdi, M., & Sadeghi Moghadam, M. R. (2014). [The comprehensive modeling of informational coordination in supply chain of automotive industry by Meta-synthesis method (Persian)]. Journal of Information Technology Management, 5(4), 161-94. [DOI:10.22059/JITM.2013.36059]
Mohseni, F. (2013). [Prevention of administrative corruption emphasizing information technology (Persian)]. Judicial Law Views Quarterly, 18(61), 139-74. http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-141-fa.html
Mousavi, S. M. (2017). [Inspection organization strategies to fight corruption (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641343/
Najafpour, Sh., & Haghshenas, M. J. (2009). [Free flow of information and fight against corruption (Persian)]. Gozareshe-Pazhouheshi, 2(9), 1-64. https://www.bazresi.ir/uploads/1/old/Gozareshe-Pazhouheshi_009.pdf
Nazarinejad, M. R., & Esfandiarifar, Kh. (2016). [A comparative study of international convention against financial corruption and the act of health promotion of administrative and fighting against corruption (Persian)]. Criminal Law Research, 7(1), 191-215. https://jol.guilan.ac.ir/article_1758.html
Niazpour, A. H. (2016). [Prevention of corruption in by-law of systematic and permanent prevention and reaction against corruption in the executive 2014 (Persian)]. Strategy, 24(76), 61-78. http://rahbord.csr.ir/article_124561.html
Nikpour, A. (2016). [Designing a model the public supervision in order to prevent administrative corruption in state agencies of Iran (Persian)]. Majlis and Rahbord, 23(87), 201-31. https://nashr.majles.ir/article_166.html
Panahi, O. (2012). [Combating corruption through reform of government structure and enforcement methods in Iranian law (Persian)] [MA. thesis]. Semnan: Semnan University. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/dcad103687e5253eda92332f23d527e4
Paterson, B. L. (2007). Coming out as ill: Understanding self-disclosure in chronic illness from a meta-synthesis of qualitative research. In C. Webb, & B. Roe (Eds.), Reviewing research evidence for nursing practice: Systematic reviews (pp. 73-83). London: Blackwell. [DOI:10.1002/9780470692127.ch7] [PMID]
Paterson, B., & Canam, C. (2001). Meta-Study of analyses of caring: defining a therapeutic model of nursing. Advansse Practis Nursing Qualitative, 3, 32-42.
Quah, J. S. T. (1982). Bureaucratic corruption in the ASEAN countries: A comparative analysis of their anti-corruption strategies. Journal of Southeast Asian Studies, 13(1), 153-77. http://www.jstor.org/stable/20070476
Rabiee, A., & Assef, H. (2012). [The role of organizational culture in preventing from administrative corruption (Persian)]. Journal of Public Administration, 4(10), 45-58. [DOI:10.22059/JIPA.2012.29130]
Rangone, N. (2017). A behavioural approach to administrative corruption prevention. In A. Cerrillo i Martínez, & J. Ponce, (Eds.), Preventing corruption and promoting good government and public integrity. Bruxelles: Bruyland. https://www.researchgate.net/publication/311468410
Rashidi, M. (2017). [Strategies against corruption in Iranian and international law based on the concept of transparency (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641662/
Razman, A. (2017). [The role of the media in crime (Persian)]. Journal of Civil & Legal Sciences (Ghanonyar), 1(1), 119-38. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=280856
Rezaee, M. R. (2014). [Investigating the role of organizational justice in preventing corruption (Case study: Zahedan tax office) (Persian)] [MA. thesis]. Zahedan: University of Sistan & Baluchestan. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/3c9acc101df12c05b8aa460c93e3e19d
Rezaei Siabidi, A. R. (2018). [Investigating corruption and and it’s dealing strategies in Iranian criminal law (Persian)].  Journal of Jurisprudence, Law and Criminal Sciences, 1, 130-45. https://joce.ir/user/articles/172
Rouhi, R. (2018). [Investigate corruption and its dealing methods and required laws set (Persian)]. Paper presented at National Conference on the Role of Management in the Perspective of 1404, Rasht, Iran, 1 September 2018. https://civilica.com/doc/789688/
Sadeghi, M., & Bafghi, T. (2017). [The role of organizational culture in preventing from corruption (Persian)]. Paper presented at 2nd International and 4th National Conference on Management and Humanistic Science Research, Tehran, Iran, 21 December 2017. https://civilica.com/doc/713965/
Salehi, J. (2010). [Corruption; Concept, causes and effects (Persian)]. Kanoon Monthly, (102), 105-23. https://www.magiran.com/paper/719905
Salehi, S. (2017). [Strategies to fight corruption based on Islamic teachings (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641286/
Shafizadeh, H. (2010). [Promotion of the culture and public awareness for combating corruption (Persian)]. Daneshe Arzyabi, 2(3), 141-60. https://www.magiran.com/paper/793878
Taghavian, N. (2017). [Investigate effective management mechanisms in employee violations (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641636/
Tarvandi, A. (2017). [Islamic values and the fight against corruption (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641475/
Tayyebi, S., Sobhani, A., Babaei, D., & Ghadimi, B. (2017). [Corruption and its prevention ways in the administrative system (Persian)]. Paper presented at 1st International Congress on Law in Iran, Tehran, Iran, 25-26 October 2017. https://civilica.com/doc/714793/
Transparency International. (2017). Corruption perceptions index. Retrieved from https://www.transparency.org/en/cpi/2017/index/nzl
Vakilifard, H. R., Dehghan, H., & Fazilat, F. (2015). [Effective elements in reduce corruption and its dimensions in selected civil service (Persian)]. Interdisciplinary Studies of Strategic Knowledge, 5(17), 115-35. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097961
Valipour, H. (2019). [Investigating the role of jurisprudential rulings on the administrative system health and prevention of its corruption (Persian)] [MA. thesis]. Tabriz: Azarbaijan Shahid Madani University. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/1d5666243eb8ff405d60a6fa5d959ebe
Villoria, M., Van Ryzin, G. G., & Lavena, C. F. (2013). Social and political consequences of administrative corruption: A study of public perceptions in Spain. Public Administration Review, 73(1), 85-94. [DOI:10.1111/j.1540-6210.2012.02613.x]
Yaghoubi, A., Derakhshan, A., & Moghadasi, E. (2017). [Preventive approaches to corruption in the Islamic Republic of Iran according to the law on promoting of the administrative system health (Persian)]. Paper presented at 1st International Congress on Law in Iran, Tehran, Iran, 25-26 October 2017. https://civilica.com/doc/714643/
Yaghoubi, M. (2012). [Investigating administrative corruption, factors and strategies to deal with it from the perspective of Quran and Hadith (Persian)] [MA. thesis]. Ilam: University of Ilam. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/c2363e46adb8694c6463008b07ad854c
Zarandi, S., & Madani, J. (2016). [Designing and explaining desirable model of organizational culture to deal with administrative corruption in organizations (Persian)]. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 5(2), 85-117. http://obs.sinaweb.net/article_21901.html
Zarandi, S., Hamidi Hesari, Y., & Madani, J. (2017). [Meta-analysis of factors affecting the corruption agencies in the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Majlis and Rahbord, 24(91), 165-202. https://nashr.majles.ir/article_218.html
Zare, M. (2017). [Information technology and the anti-corruption (Persian)]. Paper presented at 3rd Conference on the Contexts of Financial and Administrative Corruption in the Iranian Legal System with the Approach of Reforming and Developing the Legal System, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Yazd, 16 February 2017. https://civilica.com/doc/641637/