چالش های سیاستگذاری جنایی – تقنینیِ عدالت ترمیمی ، در مواجهه با اصول قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
سیاستگذاران حقوق کیفری ،در پی نارضایتی ها از نظام عدالت تنبیهی، ظهور و توسعه ی پارادایم عدالت ترمیمی را به عنوان بینشِ معاصر نظام عدالت سزادهی در ربع آخر سده بیستم میلادی وارد ادبیّاتِ پژوهشی و اجرایی نظام عدالت کیفری و شیوه های مرسوم آن در دنیا نمودند .در این راستا در نظام حقوقی ایران تحقّق سیاستگذاری عمومی ؛تقنینی -جنایی ،مستلزم توجه به مجموعه برنامه های راهبردی در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی ترین منبع تجلّی ِظهور دیـدگاههای سیاسی و قضایی- می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح پارادایم عدالت ترمیمی در سیاست جنایی کشور با چالش های متعدّدی روبرو می باشد.تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای یا اسنادی در پی شناخت چالش ها و محدودیّت های موجود در مسیر رسمی سازی عدالت ترمیمی در رویکرد با اصول قانون اساسی و ارایه راهکارها می باشد ،که بدون شک می تواند به مطلوبیّت بیشتر سیاست جنایی تقنینی – ترمیمی در نظام حقوقی ایران بیانجامد .در واقع در قانون اساسی صرف نظر از توجهاتی که به جایگاه این نوع از عدالت داشته شده است ،اصولی وجود دارند که می توانند مسیر رسمی سازی اندیشه های حاکم بر عدالت ترمیمی را با چالش مواجه سازند .بدیهی است که سیاستگذاران عمومی کشور وکارگزاران نظام عدالت کیفری در راستای دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ترمیمی ، بتوانند با شناخت و گذر از این نوع چالش ها ،جایگاه واقعی این اندیشه را در نظام حقوقی ایران پیدا نموده و ارتقا بخشند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


انصاری، م. (5831). جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری در ایران. همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
اسماعیلی، م.، و امینی‌پژوه، ح. (4931). معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی. فصلنامه دانش حقوق عمومی، 4(11)، صص 24-1. http://ensani.ir/file/download/article/20170830164400-9833-61.pdf
زرنگ، م. (4831). سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
اشتریان، ک. (6931). سیاست‌گذاری عمومی در ایران. تهران: میزان.
جعفری ندوشن، ع. ا. (5831). بررسی تطبیقی کارویژه‌های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا، تهران: مرکز    اسناد انقلاب اسلامی.
شیری، ع. (7931). سیاست‌گذاری جنایی درباره حقوق بزه‌دیدگان. فصلنامه سیاست گذاری عمومی، 4(1)‌، 071-156. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_66854.html
غلامی، ح. (0931). عدالت ترمیمی. تهران: سمت.
غلامی، ح. (5831). عدالت ترمیمی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
قاضی، س. ا. (5731). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: دادگستر.
قاضی، س ا. (3831). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: میزان.
کوهی اصفهانی، ک. (1931). صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقید؟ فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، 1(2)، 221-97‌. http://ensani.ir/file/download/article/20130807170644-9833-11.pdf
کلسن، ه. (7831). نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)، ترجمه نعمت‌اللهی، ا. تهران: سمت.
لاینرت، ی. (7831). بودجه‌ریزی در جهان، چارچوب حقوقی نظام‌های بودجه‌ای (‌مطالعه تطبیقی)‌، ترجمه خاکباز،  ا. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ملک‌محمدی، ح. ر. (7931). سیاست‌گذاری عمومی. تهران: میزان.
نیازمند، ن. (1931). آسیب‌شناسی آموزه‌های عدالت ترمیمی و کودکان بزه‌دیده (حقوق ایران و انگلستان). تهران: انتشارات گنج دانش.
هوارد، ز. (8831). کتاب کوچک عدالت ترمیمی. ترجمه غلامی، ح. تهران: انتشارات مجد (مجمع علمی و فرهنگی مجد).
References
Ashtarian, K. (2017). [Public Policy in Iran (Persian)]. Tehran: Mizan Publishing.  http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1160241&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Ansari, M. (2007). [The place of general policies in the Iranian legislative system (Persian)]. Paper presented at: The Conference on the 100th Year of Legislation, Tehran, Iran.
Braithwaite, J. (2001). Restorative justice and a new criminal law of substance abuse. Youth & Society, 33(2), 227-48. [DOI:10.1177/0044118X01033002005]
Council of Europe. (2018). Promoting more humane and socially effective penal sanctions: Adoption by the Committee of Ministers of the Recommendation CM/Rec(2018) 8 concerning restorative justice in criminal matters.  Retrieved from https://www.coe.int/en/web/prison/home/-/asset_publisher/ky2olXXXogcx/content/recommendation-cm-rec-2018-8?inheritRedirect=false
Daly, K. (2016). What is Restorative Justice? Fresh answers to a vexed question. Victims & Offenders, 11(1), 9-29. [DOI:10.1080/15564886.2015.1107797]
Dorne, C. K. (2006). Restorative justice in the United States: An introduction. New Jersey : Pearson Prentice Hall. https://www.google.com/books/edition/Restorative_Justice_in_the_United_States/NYWSAAAACAAJ?hl=en
Fellman, D. (1958). Constitutional law in 1956-1957. American Political Science Review, 52(1), 140-191.[DOI:10.2307/1953019]
Ghazi, S.A. (1996). [Constitutional rights requirements (Persian)]. Tehran: Dadgostar Publication. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=565091&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author#
Ghazi, S. A., & Panahi, Sh. (2004). [Constitutional law and political Institutions (Persian)]. Tehran: Mizan Publishing. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=736435&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Gholami, H. (2011). [Restorative justice (Persian)]. Tehran: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2715185&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Gholami, H. (2006). [Restorative justice (Persian)]. Tehran: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1009330&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Howard, Z. (2009). Restorative justice booklet [H. Gholami, Persian trans.]. Tehran: Majd.  http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1949603&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Ismaili, M., & Amini Pjoh, H. (2015). [Semantics of some Islamic norms in the constitution with the focus on the concept of Islamic norms (Persian)]. Quarterly Journal of Public Law Knowledge, 4(11), 1-24. http://mag.shora-rc.ir/article_70.html
Jafari Nodoshan, A. A. (2006). [A comparative study of the special work of the Guardian Council in Iran, France and the United States (Persian)].Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. https://www.gisoom.com/book/1385643/
Kelsen, H. (2008). Pure legal theory: An introduction to legal theory [E. Nematolahi, Persian trans.]. Qom: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1018855&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Kuhi Esfahani, K. (2013). [Competence of Islamic Consultative Assembly (Parliament) in legislation; absolute or constrained? (Persian)]. Quarterly Journal of Public Law Knowledge, 1(2), 93-117.  http://mag.shora-rc.ir/article_12.html
Lienert, I. (2008). Budgeting in the world; Legal framework of budget systems : Comparative study [A. Khakbaz, Persian trans.]. Tehran: Research Center of the Islamic Consultative Assembly. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1693141&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Marsavelski, A., Sheremeti, F., & Braithwaite, J. (2018).  Did nonviolent resistance fail in Kosovo? The British Journal of Criminology, 58(1), 218-236. [DOI:10.1093/bjc/azx002]
Marshall, T. F. (1999). Restorative justice an overview. London: Home Office. https://www.google.com/books/edition/Restorative_Justice/8QqgAAAACAAJ?hl=en
Maruna, S. (2016). Desistance and restorative justice: It’s now or never. Restorative Justice, 4(3), 289-301. [DOI:10.1080/20504721.2016.1243853]
Niazmand, N. (2012). [Injured Children and the Pathology of the Teachings of Restorative Justice (Iranian and British Law) (Persian)]. Tehran: Ganj-e-Danesh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2776078&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
RAN Working Groups, European Forum for Restorative Justice. (2019). The role of restorative justice in preventing and responding to violent extremism. Retrieved from https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-rvt-ran-exit-role-restorative-justice-preventing-and-responding-violent-extremism-dublin_en
Schönfeld, W. (1952). [About justice: a triptych (German)]. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. https://ixtheo.de/Record/1077243049
Shiri, A. (2018). [Criminal policy on the rights of victims (Persian)]. Public Policy, 4(1), 156-170. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_66854.html
Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2011). Restorative justice and dialogue: Impact, opportunities, and challenges in the global community. Global Community, Law & Policy Journal: Washington University, 36, 65-89. https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol36/iss1/5/
United Nations. (2000). Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. Retrieved from https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/
Webber, R. (2009). A new kind of criminal justice. Retrieved from https://parade.com/38506/parade/091025-a-new-kind-of-criminal-justice/
Walgrave, L. (2008). Restorative justice, self interest and responsible citizenship. London: Willan Publishing.  [DOI:10.1093/bjc/azx002]
Zehr, H. (1990). Changing lenses: A new focus for crime and justice. Scottdale: Herald press . https://www.google.com/books/edition/Changing_Lenses/dKQnRAAACAAJ?hl=en
Zerang, M. (2005). [ History of the constitution in three countries: Iran, France and the United States (Persian)]. Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=772156&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author