راهبردنگاری جرائم بانکی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

2 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 استادیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: موضوع سیاست‌گذاری در قبال جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم به‌ویژه بزه پول‌شویی در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین‌المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه‌بندی بانک‌ها و سبک‌های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می‌نمایند. ازاین‌رو، هدف این مقاله تبیین سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و شناسایی راهبردهای ملی ناظر بر جرائم بانکی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی است.
روش تحقیق: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.
یافته‌ها: در میان‌ انواع راهبردهای ناظر بر جرائم بانکی‌، راهبرد سرکوبگرانه در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی بیش از‌ همه‌ رواج دارد، لیکن مطالعات‌ جرم‌شناسانه نشان می‌دهد که سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشه‌های‌ جرائم بانکی سودمند نبوده است.
نتیجه‌گیری: راهبرد سرکوبگرانه با تفوق نظام کیفری و پاسخ‌گویی دولتی به جرائم بانکی بدون تغییر مدل مرجع، در ایران راهبردی انطباقی بوده که با راهبرد انقطاعی سیاست جنایی فعال اسناد بین‌المللی دایر بر تغییر و جهش از مدل غالب دولتی به جامعه‌ی، سنخیتی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوالحسنی هستیانی، ا.، و دانیالی، ق. (7931). تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پول‌شویی در ساختار بانکی کشور (مطالعه موردی بانک صادرات ایران). فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(4)، 42-11. http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_5030.html
باقرزاده، ا. (2931). جرائم اقتصادی و پول‌شویی. تهران: نشر مجد.
برادران حسن‌زاده، ر.، پورصادق، ن.، و شکوری ملکی، ل. (8831). بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارت‌های بانکی در بهبود عملکرد بانک. فصلنامه فراسوی مدیریت، 2(8)، 512-981. http://ensani.ir/fa/article/260308/
بنی‌نعیمه، ع.، و وروایی، ا. (7931). جستاری بر راهبردهای کنترل کیفری جرائم حوزه کسب‌وکار. فصلنامه مطالعات حقوقی، 01(2)، 77-35. http://ensani.ir/fa/article/391570/
بیگی، ج.، و غلامی، ت. (4931). آسیب‌شناسی جرائم و تخلفات بانکی و راهکارهای مقابله با آن (با رویکرد بانکداری الکترونیک). ارائه شده در نخستین همایش حقوق و نظام بانکی. مشهد، ایران، 82 و 92 آبان ماه.
پرنیا باران، ح. (9831). تحلیل جرائم مالی ارتکابی توسط کارکنان بانک. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه تهران.
پیروزفر، ا. (0931). برخی از احکام برنامه پنجم توسعه درباره مسائل بانکی. ماهنامه بانک و اقتصاد، 411، 34-83. http://ensani.ir/file/download/article/20120504164442-9010-30.pdf
تذهیبی، ف. (6931). پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن. تهران: نشر جنگل.
جلالی، م. و موسوی، ز. س. (5931). جهانی‌شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه‌دیدگان آن. فصلنامه پژوهش‌نامه کیفری، 7(1)، 99-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290080
حاتمی راد، ع.، و شهریاری، ح. ر. (0931). روش‌ها و راهکارهای شناسایی تقلب در بانکداری الکترونیک. فصلنامه تازه‌های اقتصاد، 9(431)، 82-912. http://www.t-e.mbri.ac.ir/userfiles/file/134/33-Ravesh%20ha%20va%20rahkarhaye%20shenasaee%20....pdf
حبیب‌زاده، م. ج.، و میرمجیدی هشجین، س. (0931). نقش بانکداری الکترونیکی در پول‌شویی و روش‌های مقابله با آن. فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی، 51(1)، 42-32. http://ensani.ir/file/download/article/20120419184820-8023-18.pdf
حسینی، س. م.، و قورچی‌بیگی، م. (4931). تحلیل بزه دیده شناختی جرائم یقه‌سفیدها. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 3(10)، 04-9. https://jclr.atu.ac.ir/article_1432.html
حسینی، س.ح.، و آذری‌متین، ا. (4931). پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی. فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، 5(01)، 451-531. https://cld.razavi.ac.ir/article_661.html
ذاقلی، ع.، و خوشوقتی، ک. (4931). جرائم ناشی از سوءاستفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی. تهران: نشر نیلبرگ.
رجبیه، م. ح.، و توکلی، ا. (6931). پیشگیری از جرائم بانکی با تأکید بر اصلاح ساختار بانک‌ها در نظام حقوقی ایران. فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 3(3)، 161-541. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1287386/
رضایی، ح. (0931). تأثیر قواعد بین‌المللی بانکی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی بر فرایند انتقال پول. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
ساریخانی، ع. و اکرمی‌سراب، ر. (2931). کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی، فصلنامه حقوقی دادگستری، 77(28)، 611-19. http://www.jlj.ir/article_11470.html
السان، م. (2931). حقوق بانکداری اینترنتی. تهران: نشر پژوهشکده پولی و بانکی.
سمیعی‌زنوز، ح.، حبیب‌زاده، م. ج.، و صابر، م. (5931). تحلیل بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی. فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، 9( 82)، 892-772. http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-498-fa.html
شیری، ع. (7931). سیاست‌گذاری جنایی درباره حقوق بزه‌دیدگان. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 4(1)، 071-651. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_66854.html
عاقلی‌نژاد، م. ا. (4931). پیشگیری از جرائم بانکی از طریق حاکمیت شرکتی در بانک‌ها. تهران، نشر جنگل، جاودانه.
عبدالمالکی، م. (1931). حمایت کیفری از نظام بانکداری. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. قم: دانشگاه قم.
عزیزی، آ. (7931). نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رونق اقتصاد ملی. فصلنامه مطالعات نوین بانکی، 1(1)، 44-92. http://ensani.ir/fa/article/385097/
عطاشنه، م.، و اسدی، ب. (7931). بررسی نهادهای مؤثر و ارزیابی حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در نظام بانکداری اسلامی و ایران. فصلنامه مطالعات نوین بانکی، 1(1)، 69-171. http://ensani.ir/file/download/article/1546861210-10183-1-9.pdf
غلامی، ح. (8831). سیاست کیفری سلب توان بزه‌کاری. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 21(05)، 035-794. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56285.html
غلامی، ع.، و پوربخش، س. م .ع. (0931). مبارزه با پول‌شویی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 4(1)، 021-39. https://ies.journals.isu.ac.ir/article_1099.html
فراتی، م. (8931). نقش بانک‌ها در جرائم اقتصادی. فصلنامه کانون وکلای دادگستری مرکز، 142، 28-66.
کبیری، س.، و شفیعی خورشیدی، ع. ا. (7931). اخلال در نظام اقتصادی کشور. تهران: نشر مجد.
گسن، ر. (4931). جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی: نظریه عمومی تزویر. ترجمه ابراهیمی، ش. تهران: نشر میزان.
مجاهد، م. (5931). گونه شناسی جرائم ارزی به‌مثابه جرم علیه امنیت اقتصادی کشور. فصلنامه آفاق امنیت، 9(33)، 13-5. https://civilica.com/doc/1025958/
مقیمی‌نیاکی، آ. (1931). جرائم مؤسسات پولی و اعتباری غیر‌بانکی در حقوق ایران. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. قم: دانشگاه قم.
میر ‌محمد صادقی، ح. (2931). جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ بیست و سوم، تهران: نشر میزان.
میرزایی‌منفرد، غ. ع. (9831). حقوق کیفری اوراق بهادار. تهران: نشر میزان.
میرسعیدی، س. م.، و زمانی، م. (2931). جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 2(4)، 491-761. https://jclr.atu.ac.ir/article_206.html
صادقی، م. م.، و آذری متین، ا. (6931). راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی. فصلنامه راهبرد، 62(28)، 87-94. http://rahbord.csr.ir/article_124619.html
نجفی، س. (8931). رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور. فصلنامه مطالعات نوین بانکی، 2(4)، 47-14. http://ensani.ir/file/download/article/1579518730-10183-4-3.pdf
نظری‌نژاد، م. ر.، و اسفند‌یاری‌فر، خ. (5931). بررسی تطبیقی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. فصلنامه پژوهش‌نامه کیفری، 7(1)، 512-191. http://ensani.ir/file/download/article/20161105144555-9478-104.pdf
نورایی، م.، و سعیدی، پ. (7931). عوامل تعیین‌کننده اقتصادی و سیاسی وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول در ایران. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 2(4)، 501-59. http://ensani.ir/file/download/article/1537082389-10135-4-9.pdf
نوزاد، م. (9831). جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایـران. تهران: نشر جنگل، جاودانه.
References
Abolhassani Hastiani, A., & Daniali, Q. (2018), [Developing a Strategic Model for Money Laundering Prevention inBanking System of Iran(Case study: Bank Saderat Iran) (Persian)]. Quarterly Journal  of Publi Organzations  Management, 6(4), 11-24. http://ensani.ir/file/download/article/1558179575-9926-97-21.pdf
Abdolmaleki, M. (2012). Criminal protection of the banking system. [MA. thesis]. Qom: Qom University, Faculty of Electronic Education.
Alsan, M. (2013). Internet Banking Law. 2nd Edition, Tehran: Monetary and Banking Research Institute Publishing.
Aqelinejad, M. A. (2015). Prevention of Banking crimes from through corporate governance in banks. 1st edition.Tehran: Jangal.
Atasneh, M., Asadi, B. (2018). A review of effective institutions And assessing corporate governance and its place in the banking system Islamic and Iranian. Quarterly Journal of Modern Banking Studies, 1(1), 171-96. http://ensani.ir/file/download/article/1546861210-10183-1-9.pdf
Azizi, A. (2018). The role of banks and credit institutions in the prosperity of the national economy. Quarterly Journal of Modern Banking Studies, 1(1), 29-44. http://ensani.ir/file/download/article/1546861161-10183-1-2.pdf
Bagherzadeh, A. (2013). Economic crimes and money laundering. 2nd Edition. Tehran: Majd Publishing.
Bani Naimeh, I., & Varvaei, A. (2018). A research on Strategies for criminal control of crimes in the area of ​​Kes Bukar. Quarterly Legal Studies, 10(2), 53-77.
Beigi, J., & Gholami, T. (2015). Pathology of crimes and Banking violations and solutions to deal with it) with a banking approach electronics. Paper presented at 1st Conference on Law and Banking System. Mashhad, Iran, 28-29 November.
Bonger, W. A. (1916). Criminality & Economic Conditions. Boston, Massachusetts: Little, Brown & Company.
Booth, RA. (2008). What is a business crime? Journal of Business & Technology Law, 3, 145-127. https://core.ac.uk/download/pdf/56354963.pdf
Brause, R. W., Langsdorf, T. S., & Hepp, M. (1999). Credit card fraud detection by adaptive neural data mining, Paper presented at 11th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence. Los Alami, CA, IEEE International Conference on tools with Artificial Intelligence.
Committee on Government Operations. (2019). Crimes against banking institutions: hearings before the United States House committee on government operations, subcommittee on legal & monetary affairs, eighty-eighth congress. Washington: SPM Publications.
Edelherz, H. (1970). The Nature, impact & prosecution of white collar crime. Washington D.C.: National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, Law Enforcement Administration, U.S. Department of Justice. https://academic.oup.com/sw/article-abstract/16/2/122/1929846
Frati, M. (2019). The role of banks in economic crimes. Quarterly Journal of the Central Bar Association, 241, 66-82.
Gassen, R. (2015). Criminology of economic crime: Theory general hypocrisy [E. Shahram, Persian Trans]. 3rd edition, Tehran: Publishing Mizan.
Gholami, A., & Pourbakhsh, S. M. A. (2011). [Fighting po leshoui in iranian law and international documents (Persian)]. Bi-Quarterly Islamic Economics Studies, 4(1), 93-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355094
Gholami, H. (2009). Criminal policy of deprivation of criminal power. Legal Research Quarterly, 50, 497-530.
Ghosh, A. K., & Schwartzbard, A. (1999). A study in using neural networks for anomaly & misuse detection. Paper presented at the 8th USENIX Security Symposium. Washington, D.C., USA, August 23-26.
Habibzadeh, M. J.,  & Mir Majidi Hashjin, S. (2011). The role of electronic banking in money laundering and Methods to deal with it. Quarterly Journal of Comparative Research, 15(1), 24-42. http://ensani.ir/file/download/article/20120419184820-8023-18.pdf
Hassanzadeh Baradaran, R., Poursadegh, N., & Shakoori Maleki, L. (2009). Electronic banking and the use of bank cards in Improving Bank Performance. Beyond Management Quarterly, 2(8),189-215. http://ensani.ir/file/download/article/20120426153550-5023-8.pdf
Hatami Rad, A., & Shahriari, H. (2011). Methods and E-banking fraud detection strategies. Quarterly Economic News, 9(134), 219 - 28.
Horn, N. (2011). German banking law & practice in international perspective. Berlin: Walter de Gruyter; 2011. https://books.google.com/books/about/German_Banking_Law_and_Practice_in_Inter.html?id=IvVJ9C_fE-4C
Hosseini, S. H., & Azari Matin, A. (2015). Prevention from the crime of money laundering in the monetary and banking system. Quarterly of Doctrines Criminal Law, 5(10), 135-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=295563
Hosseini, S. M., & Ghorchi Beigi, M. (2015). Analysis cognitive victims of white-collar crimes. Research Quarterly Criminal Law, 3(1), 9-40.
Jalali, M., & Mousavi, Z. S. (2016). Globalization terrorism and effective protection strategies for its victims. Quarterly Journal of Criminal Research, 7(1), 73-99. http://ensani.ir/file/download/article/20161105144534-9478-99.pdf
Kabiri, S., & Shafiee Khorshidi, A. A. (2018). Disruption In the economic system of the country. 1st edition. Tehran: Majd Publishing.
Sadeghi, M. M., & Azari Matin, A. (2017). [Strategies penalty in modern banking; with an emphasis on electronic signatures (Persian)]. Strategy Quarterly, 26(82), 49-78. http://ensani.ir/file/download/article/20171017080020-9518-238.pdf
Mir Mohammad Sadeghi, H. (2013). Crimes against security and public comfort. 23rd edition. Tehran: Mizan Publishing.
Mirsaeidi, S. M., & Zamani, M. (2013). Crime economic; definition or criterion? Law Research Quarterly Punishment, 2(4),167-94. https://jclr.atu.ac.ir/article_206.html
Mirzaei Monfared, G. A. (2010). Criminal Law of Securities.Tehran: Mizan Publishing.
Moghimi Niaki, A. (2012). Crimes of monetary and credit institutions non-banking in iranian law. [MA. thesis]. Qom: Qom University, Faculty of Law and Political Science.
Mojahed, M. (2016). [Typology of foreign exchange crimes as a crime against the economic security of the country (Persian)]. Afagh-e-Security Quarterly, 9(33), 5-31. https://journals.ihu.ac.ir/article_200520_f03844206e006abda4c3080f97e195cc.pdf
Mulligan, E. M. (2015). Evaluating the social control of banking crimes: An examination of anti-money laundering deficiencies & industry success [PhD. Dissertaton]. Florida: University of South Florida. https://scholarcommons.usf.edu/etd/5747/
Najafi, S. (2019). [The approach of the Islamic Penal Code to corruption Economics in the Monetary and Banking System of the Country]. Quarterly Journal of Studies Novin Banki, 2(4), 41-74. http://ensani.ir/file/download/article/1579518730-10183-4-3.pdf
Nazarinejad, M. R., & Esfan Diar Yafar, Kh. (2016). [A Comparative Study of the International Convention against Corruption And the Law on Promoting the Health of the Administrative System and Combating Corruption (Persian)].Quarterly Researcher of Criminal Code, 7(1), 191-215. http://ensani.ir/file/download/article/20161105144555-9478-104.pdf
Nouraei, M., Saeedi, P. (2018). Non-determining factors Economic and political lending of the International Monetary Fund Iran. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 2(4), 95-105. http://ensani.ir/file/download/article/1537082389-10135-4-9.pdf
Nozad, M. (2010). Economic crimes in criminal law Iran.Tehran: Jangal Publishing.
Parnia Baran, H. (2010). Analysis of financial crimes committed by Bank Employees [MA. thesis]. Tehran: Faculty of Law, University of Tehran.
Piruzfar, A. (2011). [Some provisions of the fifth development plan on banking issues (Persian)]. Banking and Economics Monthly, 38(114), 38-43. http://ensani.ir/file/download/article/20120504164442-9010-30.pdf
Rajabieh, M. H., & Tavakoli, A. (2017). [Prevention Banking crimes with emphasis on reforming the structure of banks in the system law (Persian)s]. Iranian Journal of Political Science, Law and Jurisprudence, 3(3), 145-61. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1287386/
Rezaei, H. (2011). The effect of international banking rules and International economic institutions on the money transfer process [MA. thesis]. Tehran: Payame Noor University Center of Tehran.
Samiei Zanouz, H., Hobi Bazadeh, M. J., &  Saber, M. (2016). Analysis of the crime of persistence in unauthorized employment in operations Banking. Monetary and Banking Research Quarterly, 9(28), 277-98. http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-498-fa.pdf
Sarikhani, A., & Akrami Sarab, R. (2013). [Functions Preventive Transparency in Criminal Policy (Persian)]. Legal Quarterly Justice, 82, 91-116. http://www.jlj.ir/article_11470_79fc52e2e2583b70312dd77aedc650b6.pdf
Shiri, A. (2018). [Criminal policy on rights Victims (Persian)]. Public Policy Quarterly, 4(1), 156-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467614
Smaha, S. E.; Winslow, J. (1994). Misuse Detection Tools. Computer Security Journal, 10(1), 39-49.
Sutherland, E. H. (1949). White collar crime. New York: Dryden Press.
Tazhibi, F., & Izadi M. (2017). [Money laundering and methods to combat it (Persian)]. Tehran: Jangal Publishing. https://www.gisoom.com/book/11320357/
Institute of International Finance (2019). The Global Framework for Fighting Financial Crime: Enhancing Effectiveness & Improving Outcomes [Internet]. Retrive from: https://www.iif.com/Publications/ID/3606/The-Global-Framework-for-Fighting-Financial-Crime-Enhancing-Effectiveness-Improving-Outcomes
US Congress. (1980). Computer systems protection act of 1979, S. 240: Hearing Before the US Senate Subcommittee on Criminal Justice of the Committee on the Judiciary on S. 240. Retrieved from https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/computer-systems-protection-act-1979-s-240-hearing-us-senate
Villa, J. K. (2019). Banking Crimes: Fraud, Money Laundering, & Embezzlement. New Edition, 2019- 2020 Ed, New York: West Group. https://www.amazon.com/Banking-crimes-laundering-embezzlement-library/dp/B0006S1E4C
Zaqeli, A., & Khoshoughati, K. (2015). Crimes caused by Misuse of bank guarantees. 1st edition, Tehran: Nashr Nilberg.