شناسایی و ارائه مدل خط مشی های سلامت نظام اداری و بررسی رابطه آن با اثر بخشی سازمانی (مطالعه موردی؛وزارت امور اقتصادی و دارایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری و تصمیم گیری، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

از جمله اساسی ترین اقداماتی که حکومتها در جهت ارتقای سلامت نظام اداری خود انجام داده اند وضع خط مشی های مرتبط با سلامت نظام اداری می باشد.این تحقیق با هدف ارزیابی خط مشی های سلامت نظام اداری با توجه به اسناد بالا دستی و ارائه مدل اثربخش انجام شده است.این پژوهش از نظر روش، توصیفی-پیمایشی بوده و ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد.طی مطالعات کتابخانه ای 111 عنوان خط مشی در 6 بعد (اداری-اجتماعی-اقتصادی-سیاسی-قضایی و مالی) شناسایی و جهت تایید آنها از نظرات 50 نفر از خبرگان نظرسنجی شد و تعداد109خط مشی در شش بعد فوق مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستاد و ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 4062 نفر بوده که در این پژوهش تعداد 993 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد.برای سنجش وضعیت خط مشی های احصا شده پرسشنامه محقق ساخته با روایی 931/0 و پایایی 990/0 تدوین و همچنین برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پارسونز با روایی 871/0 و پایایی 987/0 استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های SPSS ویراست 23،Mintab ویراست 17، و Amos ویراست 23 صورت گرفته است و از آماره های توصیفی مثل میانگین،انحراف معیار،آزمون t تک نمونه ای و همچین مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج تحقیق ضمن ارائه یک مدل از خط مشی های سلامت نظام اداری ،نشان داد که بین خط مشی های سلامت نظام اداری و اثربخشی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اقبالی، م.، لاله م.، بخش الموتی، ج.، حضرتی، ع. ر.، و ندر‌لو، ع. ر. (3931)، بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر سلامت اداری کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز. مجموعه مقالات همایش ملی پلیس و ارتقاء سلامت اداری. ایران، تهران، 21 آبان.
توکلی، ع. (9831). طراحی شاخص‌های ملی سنجش فساد اداری ایران. تهران: دانشگاه تهران.
جسارتی، ع. (3931). رابطه بین عوامل انگیزش شغلی با سلامت اداری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل. دانش انتظامی اردبیل، 1(3)، 54-52. http://ardabil.jrl.police.ir/article_16900.html
خاکی، غ. ر. (2431). روش تحقیق با رویکرد به پایان‌نامه نویسی. چاپ دهم، تهران: کوهسار.
خاکی، غ. ر. (7731). آشنایی با مدیریت بهره‌وری (با تجزیه ‌و تحلیل آن در سازمان). تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما.
خاکی، غ. ر. (1383). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
خاکی، غ. ر. (0931). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی. چاپ نهم. تهران: بازتاب.
دانایی‌فرد، ح. (4831). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
دانایی‌فرد، ح، الوانی، س. م.، و آذر، ع. (9831)، روش‌شناسی پژوهش‌های کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار- اشراقی.
دفت، ر. (8831). تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی،.
رضاییان، ع. (4831). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت.
رضاییان، ع. (7831). مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سمت.
زرندی، س. (5831). طراحی چارچوب برای سلامت اداری. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه تهران.
صبوری کاشانی، م. (0831). جامعه‌شناسی سازمان‌ها، بوروکراسی مدرن ایران. . تهران: سخن.
علاقه‌بند، ع. (0931). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی.تهران: روان.
قلی‌پور، ر. (4831). تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری. مجله فرهنگ مدیریت، 3(01)، 103-127. http://ensani.ir/file/download/article/20101002125848-
نجاری، ر. (9731). علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آن‌ها، ارتقای سلامت نظام اداری. مقاله ارائه شده در همایش توسعه نظام اداری، مرداد 87، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
هومن، ح. ع. (3931). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیز رل. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). https://www.adinehbook.com/gp/product/9644599624
 مریم، س.، وین کی. ه.، و سیسل م. (7831). تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. ترجمه میر‌محمد سید عباس‌زاده. تهران: آراد کتاب. https://www.gisoom.com/book/11243549/
References
Alaqband, A. Theoretical foundations and principles of educational management. 6th edition. Tehran, Ravan Publishing; 2011. https://www.adinehbook.com/gp/product/9648345643
Daft, R. (2009). Organization theory and structure design [Parsaian, A., & Aarabi SM, Persian trans.]. Tehran: Commercial Publishing Company. https://www.gisoom.com/book/1985030/
Danaeifard, H. (2005). [Challenges of public management in Iran (Persian)]. 4th Edition. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books, Center for Research and Development of Humanities.
Danaeifard, H. Alwani, S. M., & Azar, A. [Methodology of quantitative research in management: A comprehensive approach (Persian)]. 3rd Edition. Tehran: Saffar-Ishraqi Publications.
Eghbali, M., Laleh, M., Bakhsh Al-Mouti, J., Hazrati, A.,  & Nader Lu, A. [The effect of quality of work life on administrative health of employees of Alborz Disciplinary Command (Persian)]. Paper presented at the National Conference on Police and Promotion of Administrative Health, Tehran, 12 November 2014.
Gholipour, R. A. (2005). [Analysis of the relationship between good governance pattern and corruption (Persian)]. Journal of Management Culture, 10, 103-27. http://ensani.ir/file/download/article/20101002125848-
Hooman, HA. (2014). [Structural equation modeling using Roll Liz Software (Persian)]. 6th edition. Tehran: Publications of the Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt).
Hoy, W., &  Miskel, C. Educational Administration Theory, Research and Practice. 8th Edition. New York: Mc Graw-Hill; 2008.
Hoy, W., &  Miskel, C. Theory, research and practice in educational management. [M. M., Seyed Abbaszadeh, Persian trans.]. Urmia: Urmia University Press; 2008.
Jesarti, A. (2014). [Relationship between job motivation factors and administrative health of Ardabil police command staff (Persian)]. Ardabil Police Knowledge, 1(3), 25-45. http://ardabil.jrl.police.ir/article_16900.html
Khaki, Gh. (1998). [Introduction to Productivity Management (by analyzing it in the organization) (Persian)]. Tehran: Sayeh Nema Publishing Cultural Center.
Khaki, Gh. (2011). [Research method with an approach to dissertation writing (Persian)]. 9th edition. Tehran: Baztab Publications.
Khaki, Gh. (1963). [Research method with approach to dissertation (Persian)]. 10th Edition. Tehran: Kouhsar Publications.
Khaki, Gh. (2004). [Research method in management (Persian)]. 3rd Edition. Tehran: Scientific Publishing Center of Islamic Azad University.
Najjari, R. (2000). Causes of administrative violations and how to prevent them, promoting the health of the administrative system. Paper presented at the Conference on Administrative System Development, August 1978, First Edition. Tehran: Public Management Training Center Publications.
Rezaian, A. (2005). [Fundamentals of organizational behavior management (Persian)]. Tehran: Samt.
Rezaian, A. (2008). [Conflict management and negotiation (advanced organizational behavior management) (Persian)], Tehran: Samt; 2008.
Sabouri, K. (2001). [Manouchehr, sociology of organizations, modern Iranian bureaucracy (Persian)]. Tehran: Sokhan Publications.
Tavakoli, A. A. [Designing national indicators for measuring corruption in Iran (Persian)]. Tehran: University of Tehran; 2010.
Xenidis, Y., & Theocharous, K. Organizational Helth: Definition and Assessment Creative. Procedia Engineering, 2014 85, 562–70. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581401950X
Zarandi, S. (2006). Designing a framework for office health, [MA. thesis]. Tehran: University of Tehran; 2006.