طراحی الگوی راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش مکانیزاسیون کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 معاون رئیس جمهور ایران، رئیس سازمان محیط زیست، تهران، ایران..

چکیده

چالش های پیشروی کشورهای در حال توسعه از قبیل تغذیه جمعیت رو به رشد، فقر، حفاظت از محیط زیست و مواجهه با تغییرات اقلیمی، که می تواند گرسنگی و سوء تغذیه را ادامه و رشد اقتصادی را کاهش دهد و منجر به بی ثباتی سیاسی و آسیبی برگشت ناپذیر به محیط زیست گردد، این کشورها را ملزم به طراحی راهبردهای خاص خود در کشاورزی کرده است. این مقاله با نگاه به شرایط ایران راهبردهای تحقق امنیت پایدار غذایی را ارائه می کند، راهبردهای توسعه محور که نگاه شان بر مبنای مکانیزاسیون کشاورزی است.
برای این هدف ب یک ماتریس به عنوان چارچوب تحلیلی ایجاد شد که شامل عوامل داخلی و خارجی است از یک طرف وضعیت موجود امنیت غذایی کشور را در نظر میگیرد و با مدد از مدلهای سری زمانی به منظور برآوردی از آینده، آینده امنیت غذایی کشور را با ادامه شرایط موجود پیش بینی می کند و در طرف دیگر با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل همبستگی رابطه میان نمادهای مکانیزاسیون و نمودهای عملکردی را بررسی می کند و بر اساس نتایج این مراحل، الگوی راهبردی امنیت غذایی کشور را پیشنهاد می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باخدا، ح. (9831). طراحی الگوی راهبردی توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر نقش مکانیزاسیون [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
عباسی، ک. (2931). گروه‌بندی خوشه‌ای مناطق کشور و ارائه مدل بهره‌وری و عملکرد محصولات اساسی بر پایه شاخص‌های مکانیزاسیون کشاورزی [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
References
Abbasi, K. (2013). [Cluster grouping of regions of the country and presenting productivity and performance models of basic products based on agricultural mechanization indicators (Persian)]. [PhD. dissertation]. Tehran: Islamic Azad University Science and Research Branch .
Abu Bakar, W. A. M. A. (2010). Measuring and exploring perspectives on food insecurity. [PhD. dissertation]. Wollongon: University of Wollongong. https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=4233&context=theses
Akinbamowo, R. O. (2013). A review of government policy on agricultural mechanization in Nigeria. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 5(8), 146-53. https://academicjournals.org/article/article1379754856_Akinbamowo.pdf
Amongo,, R. C., & Larona, M. L. (2015). Agricultural mechanization policies in the Philippines. Beijing: United Nations Centre for Sustainable Agricultural Mechanization. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.731.7041&rep=rep1&type=pdf
Babar, Z., & Kamrava, M. (2012). Food security and food sovereignty in the Middle East: Working group summary report. Doha:  Georgetown University School of Foreign Service in Qatar. https://www.google.com/books/edition/Food_Security_and_Food_Sovereignty_in_th/9K8PmwEACAAJ?hl=en
Bakhoda, H. (2014). [Designing a strategic model for sustainable agricultural development with emphasis on the role of mechanization (Persian)] [PhD. dissertation]. Tehran:  Islamic Azad University Science and Research Branch.
Clarke, L. J. (2000). Strategise for agricultral mechanization development: The roles of the private sectore and the government. Rome: International Commission of Agricultural Engineering. https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/10216/Mechanization.PDF?sequence=1&isAllowed=y
Clay, E. (2002). Food Security: Concepts and measurement. Trade reforms and food security: Conceptualizing the linkages. Rome: FAO.
Fao & UNIDO. (2008). Agricultural mechanization in Africa: Time for action in planning investment for enhanced agricultural productivity. Rome: FAO. http://www.fao.org/3/k2584e/k2584e.pdf
Fonteh, M. F. (2010). Agricultural mechanization in Mali and Ghana: Strategies, experiences and lessons for sustained impacts. Rome: FAO. http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/resources/publications/details/es/c/456121
Kaiser, M. L. (2011). Food security: An ecological-social analysis to promote social development. Journal of Community Practice, 19(1), 62-79. [DOI:10.1080/10705422.2011.550261]
Kirkpatrick, S. (2008). Household food insecurity in Canada: An examination of nutrition implications and factor associated with vulnerability [PhD dissertation]. Torento: University of Torento. https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/11220
Manta, I. H., & Aduba, J. J. (2013). Mechanization practice: A tool for agricultural development in Nigeria: A case study of Ifelodun Local Government Area of Kwara State. International Journal of Basic and Applied Sciences, 2(3), 98-106. http://www.crdeepjournal.org/wp-content/uploads/2013/07/Vol-2-3-5-IJBAS.pdf
Mrema, G., & Soni, P. (2014). A regional strategy for sustainable agricultural mechanization: Sustainable mechanization across agri-food chains in Asia and the Pacific region. Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific. https://www.google.com/books/edition/A_Regional_Strategy_for_Sustainable_Agri/b3szngAACAAJ?hl=en
Negrete, J. C. (2015). Strategies for Technology Transfer of Agricultural Mechanization in Mexico. The International Research Journal of Advances Agriculture, 1(1), 1-11. publication/274962347_Strategies_for_Technology_Transfer_of_Agricultural_Mechanization_in_Mexico/links/5545842b0cf24107d397c606/Strategies-for-Technology-Transfer-of-Agricultural-Mechanization-in-Mexico.pdf
Pan, Y., Smith, S. C., & Sulaiman, M. (2018). Agricultural Extension and Technology Adoption for Food Security: Evidence from Uganda. American Journal of Agricultural Economics, 100(4), 1012-103. https://www.iza.org/publications/dp/9206/agricultural-extension-and-technology-adoption-for-food-security-evidence-from-uganda
Pangaribowo, E. H., Gerber, N., & Torero, M. (2013). Food and nutrition security indicators: A review. Bonn: Zentrum für Entwicklungsforschung. [DOI:10.2139/ssrn.2237992]
Rivera-Ferre, M. G. (2012). Framing of agri-food research affects the analysis of food security: The critical role of the social sciences. The International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 19(2), 162-175. [DOI:10.1080/10705422.2011.550261]/
Rosegrant, M. W. (2014). Food security in a world of natural resource scarcity, the role of agricultural technologies. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. https://www.google.com/books/edition/Food_security_in_a_world_of_natural_reso/iWDUAgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Salim, Z. (2010). Food security policies in maritime Southeast Asia: The case of Indonesia. Manitoba: IISD. https://www.iisd.org/system/files/publications/food_security_policies_indonesia.pdf
Schmitz, A., & Moss, C. B. (2015). Mechanized agriculture: Machine adoption, farm size, and labor displacement. AgBioForum, 18(3), 278-296. https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/48143
Simalenga, T. E. (2000). Entrepreneurship in mechanized agriculture technology-oriented operations. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 31(3), 61-88. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20026790681
Sims, B., & Kienzle, J. (2015). Mechanization of conservation agriculture for smallholders: Issues and options for sustainable intensification. Environments, 2(2), 139-166. [DOI:10.3390/environments2020139]
Singh, G. (2006). Estimation of a mechanisation index and its impact on production and economic factors: A case study in India. Biosystems Engineering, 93 (1), 99-106. [DOI:10.1016/j.biosystemseng.2005.08.003]
Von Grebmer, K., Bernstein, J., Towey, O., Sonntag, A., Nilam, P.,  Yin, S., et al. (2015). 2015 global hunger index: Armed conflict and the challenge of hunger. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. https://www.google.com/books/edition/2015_Global_Hunger_Index/1O2wCgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Von Grebmer, K., Bernstein, J., Prasai, N., Amin, S., Yohannes, Y., Towey, O., et al. (2016).  2016 global hunger index: Getting to zero hunger. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. https://www.google.com/books/edition/2016_Global_hunger_index/_5E3DQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0