تحلیل شبکه سیاستی نقش‌آفرینان در پیاده‌سازی سیاست‌ها مطالعه موردی حمایت‌های گمرکی، مالیاتی و تأمین مالی در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شبکه سیاستی را می‌توان مجموعه‌ی نقش‌آفرینان دولتی و غیردولتی در توسعه سیاست‌های عمومی دانست که با یکدیگر ارتباط نهادی داشته و روابط میان نقش‌آفرینان، وابستگی‌های و جریان منابع میان آن‌ها را نشان می‌دهد. تحلیل شبکه سیاستی می‌تواند الگوهای روابط، نقش‌ها، منابع، روابط و توزیع قدرت در تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها را نشان دهد. شبکه‌های سیاستی کارکردهای مختلفی را نیز محقق می‌کنند و در تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها می‌توانند حکمرانی خرده‌نظام سیاستی درگیر را بهبود بخشند. بر این اساس، این مقاله به دنبال آن است که شبکه سیاستی نقش‌آفرینان در پیاده‌سازی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را تحلیل نماید و عوامل مهم در سطح ساختار و کارکرد شبکه را به منظور ارائه دلالت‌هایی برای بهبود عملکرد شبکه ارائه کند. بدین منظور از تحلیل شبکه اجتماعی و نگاشت شناختی فازی بهره می‌گیرد و حمایت‌های گمرکی، مالیاتی و تأمین مالی را هدف قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که کارکرد هماهنگی مهمترین مؤلفه در هر سه شبکه سیاستی است. بعد از آن در شبکه‌های مالی و گمرکی ساختار شبکه‌ی تبادل اطلاعات و در شبکه‌ی مالیاتی، ایجاد اهداف، هنجارها و ارزش‌های مشترک مهم‌ترین مؤلفه بوده است. کمترین اهمیت در هر سه شبکه نیز مربوط به کارکرد مشروعیت بخشی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جهاندیده، س.، رحمتی، م.،ح.، و زارعی،ح. (1396). طراحی مدلی برای خط‌‎مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزه گردشگری کشور. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 51(3)، 205-384.
 شریف زاده، ف.، حقی، ع.، حسین پور، د.، و میرمحمدی، م. ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(04)، 62-5.
کریم‌میان، ز.، محمدی، م.، قاضی نوری، س.س.، و ذوالفقارزاده، م.م. (8931). طبقه بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط مشی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(3)، 204-773.
مرکز پژوهش‌های مجلس. (4931). بررسی لایحه بودجه سال 5931 کل کشور: 11. صندوق نوآوری و شکوفایی.
References
Adelle, C., Jordan, A., & Benson, D. (2015). The role of policy networks in the coordination of the European union’s economic and environmental interests: The case of EU mercury policy. Journal of European Integration, 37(4), 471-89. [DOI:10.1080/07036337.2015.1004632]
Adger, W. N. (2003). Social capital, collective action, and adaptation to climate change. Economic Geography, 79(4), 387-404. [DOI:10.1111/j.1944-8287.2003.tb00220.x]
(Bainbridge، Potts and O’Higgins, 2011). Rapid policy network mapping: A new method for understanding governance structures for implementation of marine environmental policy. PLoS ONE, 6(10), e26149. [DOI:10.1371/journal.pone.0026149] [PMID] [PMCID]
Baykasoglu, A. (2014). A review and analysis of “graph theoretical-matrix permanent” approach to decision making with example applications. Artificial Intelligence Review, 42(4), 573-605. [DOI:10.1007/s10462-012-9354-y]
Börzel, T. A. (2011). Networks: Reified metaphor or governance panacea? Public Administration, 89(1), 49-63. [DOI:10.1111/j.1467-9299.2011.01916.x]
Bogason, P. (2001). Postmodernism and American public administration in the 1990s. Administration & Society, 33(2), 165-93. [DOI:10.1177/00953990122019721]
Borrás, S. (2008). The widening and deepening of innovation policy: What conditions provide for effective governance? Georgia Institute of Technology, 1-29. https://smartech.gatech.edu/handle/1853/39803
Börzel, T. (1997).What’s so special about policy networks? An exploration of the concept and its usefulness in studying European governance. European Integration online Papers (EIoP),1(16), 1-31. https://ssrn.com/abstract=302706
Borzel, T. A.(1998) Organizing babylon‐on the different conceptions of policy networks. Public Administration, 76(2), 253-73. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9299.00100
Braun, D. (2008). Lessons on the political coordination of knowledge and innovation policies. Science and Public Policy, 35(4), 289-98. [DOI:10.3152/030234208X310347]
Braun, D. (2008). Organising the political coordination of knowledge and innovation policies. Science and Public Policy , 35(4), 227-39. [DOI:10.3152/030234208X287056]
(Duit and Galaz, 2008), (Vignola, McDaniels, and Scholz, 2013), (Adger, 2003).. Governance and complexity—emerging issues for governance theory. Governance, 21(3), 311-35. [DOI:10.1111/j.1468-0491.2008.00402.x]
Eberlein, B., & Kerwer, D. (2004). New governance in the European Union: A theoretical perspective. Journal of Common Market Studies, 42(1), 121-42. [DOI:10.1111/j.0021-9886.2004.00479.x]
Elder, J., Kuhlmann, S., & Smits, R. (2003). New governance for innovation: The need for horizontal and systemic policy co-ordination. Fraunhofer ISI Discussion Papers-Innovation Systems and Policy Analysis, 1-28. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/28536/1/368668401.pdf
Erridge, A., & Greer, J. (2000). Policy network analysis of UK central government civil procurement. Public Policy and Administration, 15( 4), 25-49. [DOI:10.1177/095207670001500403]
Fawcett, Paul, and Carsten Daugbjerg. (2012). Explaining governance outcomes: Epistemology, network governance and policy network analysis. Political Studies Review, 10(2), 195-207. [DOI:10.1111/j.1478-9302.2012.00257.x]
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles & policy subsystems. Oxford: Oxford University Press. https://www.amazon.com/Studying-Public-Policy-Cycles-Subsystems/dp/0195428021
Hu, X., Ying, T., Lovelock, B., & Mager, S. (2019). Sustainable water demand management in the hotel sector: A policy network analysis of Singapore. Journal of Sustainable Tourism, 27(11), 1686-707. [DOI:10.1080/09669582.2019.1652621]
Islamic Parliament Research Center (2016). [Review of the budget bill for the whole country in 2016. 11. Innovation and Prosperity Fund (Persian)]. Retrieved from https://rc.majlis.ir/fa/report/show/952563
Jahandide, S., Rahmati, M. H., & Zareei Matin, H. (2017). [Modeling the network policymaking in the tourism in Iran (Persian)]. Organizational Culture Managment, 15(3), 483-502. [DOI:10.1080/09669582.2019.1652621]
Karimmian, Z., Mohammadi, M., Ghazinoori, S. S., & Zolfagharzadeh, M. M. (2019). [Classification of Governance Features through Policy Networks Using Meta-synthesis Method (Persian)]. Journal of Public Administration, 11(3), 377-402. [DOI:10.1080/09669582.2019.1652621]
Klijn, E. H., Koppenjan, J., & Termeer, K. (1995). Managing networks in the public sector: A theoretical study of management strategies in policy networks. Public Administration, 73(3), 437-54. [DOI:10.1111/j.1467-9299.1995.tb00837.x]
Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. (2000). Public management and policy networks: Foundations of a network approach to governance. Public Management an International Journal of Research and Theory, 2(2), 135-58. [DOI:10.1080/14719030000000007]
Laranja, M. (2012). Network governance of innovation policies: The Technological Plan in Portugal. Science and Public Policy, 39(5), 655-68. [DOI:10.1093/scipol/scs043]
Mayntz, R. (1993). Modernization and the logic of interorganizational networks. Knowledge and Policy, 6(1), 3-16. [DOI:10.1007/BF02692798]
McGuire, M., & Agranoff, R. (2011). The Limitations of Public Management Networks. Public Administration, 89(2), 265-84. [DOI:10.1111/j.1467-9299.2011.01917.x]
Van Meerkerk, I., Edelenbos, J., & Klijn, E. H. (2015). Connective management and governance network performance: The mediating role of throughput legitimacy. Findings from survey research on complex water projects in the Netherlands. Environment and Planning C: Government and Policy, 33(4), 746-64. [DOI:10.1068/c1345]
Moretti, A. (2017). The network organization: A governance perspective on structure, dynamics and performance. New York: Springer International Publishing. https://www.google.com/books/edition/The_Network_Organization/F2gpDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Provan, K., & Milward, H. (1995). A preliminary theory of interorganizational network effectiveness: A comparative study of four community mental health systems. Administrative Science Quarterly, 40(1), 1-33. [DOI:10.2307/2393698]
Rhodes, R. A. W. & Rhodes, F. (1997). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability. Milton Keynes: Open University Press. https://www.google.com/books/edition/Understanding_Governance/dJ4VAQAAIAAJ?hl=en
Rhodes, R. A.W. (2007). Understanding governance: Ten years on. Organization Studies, 28(8), 1243-64. [DOI:10.1177/0170840607076586]
Rhodes, R A W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652-67. [DOI:10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x]
De Rynck, F., & Voets, J. (2006). Democracy in area-based policy networks: The case of Ghent. The American Review of Public Administration, 36(1), 58-78. [DOI:10.1177/0275074005282585]
Salazar, M., & Holbrook, A. (2007). Canadian science, technology and innovation policy: The product of regional networking? Regional Studies, 41(8), 1129-41. [DOI:10.1080/00343400701530865]
Sangbor, M. A., Safi, M. R., & Azar, A. (2019). [Application of Fuzzy Cognitive Maps (FCM’s) to analysis and design the causal structure of sustainable supply chain management enabler’s in the petrochemical industry (Persian)]. Public Management Researches, 12(43), 5-29. [DOI:10.1080/00343400701530865]
Sharifzadeh, F., Haghi, A., Hoseinpoor, D., & Mirmohammadi, M. (2018). [Providing a model with a network approach to entrepreneurship policy (Persian)]. Public Managment Research, 11(40), 5-26. [DOI:10.1080/00343400701530865]
Streck, Ch., & Dellas, E. (2012). Governments and policy networks: Chances, risks, and a missing strategy. In F. Wijen, K. Zoeteman, & J. Pieters (Eds), Handbook of globalisation and environmental policy: National government interventions in a global arena (pp. 510-548). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://www.google.com/books/edition/A_Handbook_of_Globalisation_and_Environm/U4uG93kgDwUC?hl=en&gbpv=0
Vignola, R., McDaniels, T. L., & Scholz, R. W. (2013). Governance structures for ecosystem-based adaptation: Using policy-network analysis to identify key organizations for bridging information across scales and policy areas. Environmental Science and Policy, 31, 71-84. [DOI:10.1016/j.envsci.2013.03.004]
Warleigh, A. (2006). Conceptual combinations: Multilevel governance and policy networks. In M. Cini, & A. K. Bourne (Eds), Palgrave advances in European union studies (pp. 77-95). London: Palgrave Macmillan UK. [DOI:10.1057/9780230522671_5]