ارائه الگوی مدیریت ذینفعان سازمان های مردم نهاد در رسانه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه ای, واحد بین الملل کیش, دانشگاه آزاد اسلامی, جزیره کیش, ایران

2 گروه مدیریت رسانه و ارتباطات, دانشگاه پیام نور, تهران (نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت, دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, تهران, ایران

چکیده

امروزه استفاده از رسانه های اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد ایران ، همانند سازمان های دولتی، عمومی گسترش و ضرورت آن مشخص شده است. به دلیل عواملی بیرونی سازمانی از قبیل زیرساخت های فن آوری ، سیاستگذاری ،سیاسی و فرهنگی ونیز عوامل داخلی از قبیل محدودیت های فن آوری ،آمادگی مدیریتی ،تنوع ذی نفعان با تفاوت های آنها، سازمانهای مردم نهاد نیازمند یک مدل مناسب استفاده از رسانه های اجتماعی هستند . این مطالعه در صدد ارایه الگویی برای مدیریت ذی نفعان و چگونگی تعامل با آنها در سازمان های مردم نهاد در رسانه های اجتماعی است.

این مطالعه ترکیبی است. ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق، سوالات مصاحبه های نیم ساخت یافته طراحی شد. تحلیل محتوای متون مصاحبه ها ، پرسشنامه ، شاخص ها و مقولات را مشخص نمود . جامعه آماری از میان ذی نفعان سمن ها انتخاب و پرسشنامه ها به صورت آنلاین توزیع گردید. نتایج رگرسون و تحلیل مسیر به روش کمی بعلاوه شاخص ها و مولفه های مستخرج از مصاحبه ها به روش کیفی، در اختیار گروه کانونی قرار گرفت و منجربه دستیابی الگو شد.

براساس الگوی ارایه شده برای استفاده هدفمند از رسانه های اجتماعی ؛اصلاح ساختار سازمانی ،افزایش دانش جامع نگر ،شناخت ذینفعان متفاوت و انتخاب استراتژی مناسب از اطلاع رسانی ،گروه سازی ، بازاریابی برای تحقق شاخصهایکارکردی موفقیت سمن ها در رسانه های اجتماعی که شامل جذب (داوطلبان و کمک های مردمی) ،افزایش اعتماد و وفاداری ذی نفعان، ظرفیت سازی سمن ها ،نظارت و ارزیابی ،توانمندسازی میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


خجیر، ی.، و خانیکی، ه. (1398). گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط). فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(54)، 51-76.
رضوی، س. م.، اکبری، م.، جعفرزاده، م.، و زالی، م. ر. (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته. چاپ 2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عقیلی، س. و.، و قاسم‌زاده‌عراقی، م. (1394). رسانه‌های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش‌ها. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8(1)، 21-36.
مبشرراد، ف.، و غنبرطهرانی، ن. (1397). عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه‌های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه. مطالعات مدیریت کسب‌و‌کار هوشمند، 6(24)، 87-107.
References
Aqili, S. V., & Ghasemzadeh Araqi, M. (2016). [Social media; the nature, functions and challenges (Persian)]. Journal of Iranian Social Development Studies, 8(1), 21-36. https://jisds.srbiau.ac.ir/article_9230.html
Anheier, H. K. (2005). Nonprofit organizations: Theory, management, policy. New York: Routledge. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.6420&rep=rep1&type=pdf
Arnett, D. B., German, S. D., & Hunt, S. D. (2003). The identity salience model of relationship marketing success: The case of nonprofit marketing. Journal of Marketing, 67(2), 89-105. https://www.jstor.org/stable/30040525?origin=JSTOR-pdf&seq=1
Blau, P. M. (1968). Interaction: Social exchange. In D. L. Sills (Ed.), International encyclopedia of the social sciences (pp. 452-458). Vol. 7. New York: Macmillan Company. https://books.google.com/books?id=8RQnAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=Blau
Campbell, D. A., Lambright, K. T., & Wells, C. J. (2014). Looking for friends, fans, and followers? Social media use in public and nonprofit human services. Public Administration Review, 74(5), 655-63. [DOI:10.1111/puar.12261]
Cook, K. S., & Rice, E. (2006). Social exchange theory. In J. DeLamater (Ed.), Handbook of social psychology (pp. 53-76). New York: Springer Science & Business Media. https://books.google.com/books?id=xnVAuljbRcQC&dq
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1994). Introduction: Entering the field of qualitative research. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 1-18). Thousand Oaks: SAGE Publications. https://books.google.com/books?id=ORC2AAAAIAAJ&dq
Eadie, D. C. (1997). Changing by design: A practical approach to leading innovation in nonprofit organizations. San Francisco: Jossey-Bass. https://books.google.com/books?id=riRHAAAAMAAJ&dq
Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory. Annual Review of Sociology, 2, 335-62. [DOI:10.1146/annurev.so.02.080176.002003]
Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. 4th Ed. Thousand Oaks: SAGE Publications. https://books.google.com/books?id=bn73UEA3thIC&dq
Flick, U. (2018). Doing triangulation and mixed methods. 2nd Ed. Thousand Oaks: SAGE Publications. [DOI:10.4135/9781529716634]
Guo, Ch., & Saxton, G. D. (2014). Tweeting social change: How social media are changing nonprofit advocacy. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(1), 57-79. [DOI:10.1177/0899764012471585]
Heath, R. L. (1994). Management of corporate communication: From interpersonal contacts to external affairs. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. https://books.google.com/books?id=GZYoAQAAMAAJ&dq
Human, D., & Terblanche, N. S. (2012). Who receives what? The influence of the donation magnitude and donation recipient in cause-related marketing. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 24(2), 141-60. [DOI:10.1080/10495142.2012.680317]
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68. [DOI:10.1016/j.bushor.2009.09.003]
Kent, M. L., & Taylor, M. (1998). Building dialogic relationships through the world wide web. Public Relations Review, 24(3), 321-34. [DOI:10.1016/S0363-8111(99)80143-X]
Khojir, Y., & Khaniki, H. (2019). [Possibility and refusal of dialogue cyberspace (with an emphasis on virtual social networks) (Persian)]. Quarterly of Cultural Studies & Communication, 15(54), 51-76. [DOI:10.22034/JCSC.2019.35581]
Kramer, M. W. (2005). Communication and social exchange processes in community theater groups. Journal of Applied Communication Research, 33(2), 159-82. [DOI:10.1080/00909880500045049]
Lovejoy, K., & Saxton, G. D. (2012). Information, community, and action: How nonprofit organizations use social media. Journal of Computer‐Mediated Communication, 17(3), 337-53. [DOI:10.1111/j.1083-6101.2012.01576.x]
Landers, R. N., & Schmidt, G. B. (2016). Social media in employee selection and recruitment: An overview. In R. N. Landers & G. B. Schmidt (Eds.), Social media in employee selection and recruitment (pp. 3-11). Cham: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-29989-1_1]
Lewis, L. K., Hamel, S. A., & Richardson, B. K. (2001). Communicating change to nonprofit stakeholders: Models and predictors of implementers’ approaches. Management Communication Quarterly, 15(1), 5-41. [DOI:10.1177/0893318901151001]
McEvoy, Ph, & Richards, D. (2006). A critical realist rationale for using a combination of quantitave and qualitative methods. Journal of Research in Nursing, 11(1), 66-78. [DOI:10.1177/1744987106060192]
Mobasher Rad, F., & Ghanbar Tehrani, N. (2018). [Factors influencing the function of social media in financial crowd funding in charity institutions factors (Persian)]. IT Management Studies, 6(24), 87-107. [DOI:10.22054/IMS.2018.8893]
Monge, P. R., & Contractor, N. (2003). Theories of communication networks. Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/oso/9780195160369.001.0001]
Miller, B. (2009). Community fundraising 2.0-the future of fundraising in a networked society? International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 14(4), 365-70. [DOI:10.1002/nvsm.373]
Ohana, M., Meyer, M., & Swaton, S. (2013). Decision-making in social enterprises: Exploring the link between employee participation and organizational commitment. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(6), 1092-110. [DOI:10.1177/0899764012451368]
Razavi, S. M., Akbari, M., Jafarzadeh, M., & Zali, M. R. (2013). [Review of mixed research methods (Persian)]. Tehran: University of Tehran Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3280302
Roloff, M. E. (1981). Interpersonal communication: The social exchange approach. Beverly Hills, CA: SAGE Publications. https://books.google.com/books?id=H0S3AAAAIAAJ&dq
Saxton, G. D., & Wang, L. (2014). The social network effect: The determinants of giving through social media. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(5), 850-68. [DOI:10.1177/0899764013485159]
Shi, W. (2017). Social media and stakeholders’ relationship in nonproft organizations [PhD. dissertation]. Orlando, FL: University of Central Florida. https://stars.library.ucf.edu/etd/5417/
Schneider, J. A. (2009). Organizational social capital and nonprofits. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(4), 643-62. [DOI:10.1177/0899764009333956]
Tufts, Sh. H., Jacobson, W. S., & Stevens, M. S. (2015). Status update: Social media and local government human resource practices. Review of Public Personnel Administration, 35(2), 193-207. [DOI:10.1177/0734371X14558066]
Waters, R. D., Burnett, E., Lamm, A., & Lucas, J. (2009). Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook. Public Relations Review, 35(2), 102-6. [DOI:10.1016/j.pubrev.2009.01.006]
Waters, R. D., & Feneley, K. L. B. (2013). Virtual stewardship in the age of new media: Have nonprofit organizations’ moved beyond Web 1.0 strategies? International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 18(3), 216-30. [DOI:10.1002/nvsm.1469]