قدرت تنظیم‌گری دولت در نظام حل‌وفصل بین‌المللی اختلافات سرمایه‌گذاری در پرتو اهداف توسعه‌پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به استمرار نابرابری در برخورداری انسان‌ها و ملت‌ها، بعد اقتصادی توسعه‌پایدار هم‌چنان نقش مهمی را ایفا می‌کند. ازاین‌رو جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از راهبردهای اقتصادی دولت‌ها جلوه‌ای دیگر می‌یابد. به‌رغم آن‌که دولت‌ها به طور سنتی طرف‌های اختلافات بین‌المللی بودند، اما جامعه بین‌المللی به منظور بهره‌مندی دولت‌ها از منافع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هم‌چنین حمایت از سرمایه‌گذار خارجی با الگوگیری از داوری تجاری به تاسیس «حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذار –دولت» موسوم به «آی.اس.دی.اس» رهنمون گردید. در عمل، این تاسیس حقوقی بین‌المللی دچار تعارضاتی با «قدرت تنظیم‌گری دولت» شد. برخی سرمایه‌گذاران خارجی با مراجعه به نظام حل‌وفصل بین‌المللی اختلافات سرمایه‌گذاری توانستند برخی صلاحیت‌های حاکمیتی را در حوزه‌هایی هم‌چون حق سلامت، محیط زیست و... تحت‌الشعاع قرار دهند. این در حالی است که قدرت تنظیم‌گری دولت برای دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار ضروری قلمداد می‌شود و ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های عمومی است. در این پژوهش محدود شدن قدرت تنظیم‌گری دولت در رویه داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری بررسی گردید و تاثیر اهداف توسعه‌پایدار بر جایگاه قدرت تنظیم‌گری دولت به عنوان بنیانی برای فرایند اصلاح «حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذار-دولت» مطالعه شد. این پژوهش می‌تواند زمینه‌ای برای بازاندیشی فرصت‌مدارانه در روند مذاکرات آنسیترال پیرامون اصلاح «حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذار-دولت» از منظر سیاست‌گذاری عمومی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جعفری، ا. (1395). تنظیم به عنوان سازوکار پیشگیری از جرم‌های بانکی. در: ح. غلامی. علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی: مجموعه مقالات نکوداشت دکتر سیلویا تلنباخ. تهران: میزان.
راسخ، م.، و حسینی‌کرابی، س. م. (1394). مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق. دانشنامه حقوق اقتصادی، 22(8)، 23-39.
زمانی، س. ق. (1395). بیست و یک گفتار در حقوق بین‌الملل بشر. تهران: خرسندی.
عسکری، پ.، و مومنی، م. ر. (1396). نگاهی نو به اصل تساوی حاکمیت‌ها در پرتو آرمان‌‌ها و اهداف توسعه‌پایدار. در: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد. مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد 30 آبان و 1 آذر 1394. تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه.
هینز، ج. (1390). مطالعات توسعه [شیرزادی و ج. قبادی، ترجمه فارسی]. تهران: آگه.
References
Alexandrov, S., Abi-Saab, G., & Lévy, L. (2013). Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20, Award, 11 Dec 2013. Retrieved from https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3036.pdf
Alvarez, H., Schreuer, Ch., & Williams, D. (2010). Frontier Petroleum Services Ltd. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Final Award, 12 Nov 2010. Retrieved from https://www.italaw.com/cases/documents/517
Askari, P., & Moemeni, M. R. (2017). [A new look at the principle of equality of powers in the light of the ideals and goals of sustainable development (Persian)]. In Iranian Association for United Nations Studies. A compilation of papers presented to the conference on the 70th anniversary of the establishment of the United Nations, November 21-22, 2015. Tehran: Ministry of Foreign Affairs Islamic Republic of Iran, Publishing Department. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4962246
Azurix Corp. (2007). Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12. Retrieved from https://www.italaw.com/cases/118
Bellak, Ch. (2015). Economic impact of investment agreements. Vienna University of Economics and Business, Department of Economics Woking Papers, No. 200. https://econpapers.repec.org/paper/wiwwiwwuw/wuwp200.htm
Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. (2006). Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22. Retrieved from https://www.italaw.com/cases/157
Bonnitcha, J., Skovgaard Poulsen, L. N., & Waibel, M. (2017). The political economy of the investment treaty regime. Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/law/9780198719540.001.0001]
Brower, Ch., Matthews, J., & Lowe, V. (2010). Piero Foresti, Laura de Carli & Others v. The Republic of South Africa, ICSID Case No. ARB(AF)/07/01, Award, 4 Aug 2010. Retrieved from https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0337.pdf
Burke-White, W. W., & von Staden, A. (2010). Private litigation in a public law sphere: The standard of review in investor-state arbitrations. Yale Journal of International Law, 35(2), 283. https://digitalcommons.law.yale.edu/yjil/vol35/iss2/2/
Butler, N., & Subedi, S. (2017). The future of international investment regulation: Towards a world investment organisation? Netherlands International Law Review, 64(1), 43-72. [DOI:10.1007/s40802-017-0082-5]
Cheng, T. H. (2005). Power, authority and international investment law. American University International Law Review, 20(3), 465-520. https://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol20/iss3/1/
Civiletti, B., Siqueiros, J. L., & Lauterpacht, E. (2000). Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award, 30 Aug 2000. Retrieved from https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf
Corporate Counsel International Arbitration Group (CCIAG). (2019). Investor-State Dispute Settlement (ISDS) refor. Retrieved from https://www.italaw.com/cases/409
Ethyl Corporation v. Canada, UNGA, Preliminary Tribunal Award on Jurisdiction, 24 June 1998. https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F73%2F289&Language=E&DeviceType=Mobile, https://www.italaw.com/cases/409
Gauthier, A. (2015). Investor–state dispute settlement mechanisms : what is their history and where are they going? Background Paper, 2015-115-E. https://publications.gc.ca/site/eng/9.817857/publication.html?wbdisable=true
Gazzini, T. (2012). Bilateral investment treaties. In T. Gazzini& & E. De Brabandere. Internatinal investment law: The source of rights and obligation (pp. 99-132). Leiden: Brill. [DOI:10.1163/9789004214538_006]
Haynes, J. (2011). Development studies [R. Shirzadi, & J. Ghobadi, Persian Trans]. Tehran: Agah. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2267149
Jafari. A. (2016). [Regulation as a mechanism to prevent banking crimes (Persian)]. In H. Gholami. Comparative criminal sciences in the light of international cooperations. Tehran: Mizan. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4485914
Kriebaum, U. (2018). Evaluating social benefits and costs of investment treaties: Depoliticization of investment disputes. ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 33(1), 14-28. [DOI:10.1093/icsidreview/six026]
Lalonde, M., Rezek, F., & Vicuña, F. O. (2005). CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Award, 12 May 2005. Retrieved from https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0184.pdf
Lauterpacht, E., Weil, P., Yves Fortier, L., Arnold & Porter, & White & Case. (2000). Compañia del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Republic of Costa Rica, ICSID Case No. ARB/96/1, Award, 17 Feb 2000. Retrieved from https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw6340.pdf
Pauwelyn, J. (2014). At the edge of chaos? Foreign investment law as a complex adaptive system, how it emerged and how it can be reformed. ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 29(2), 372-418. [DOI:10.1093/icsidreview/siu001]
Philip Morris Asia Limited. (2012). Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12. Retrieved from https://www.italaw.com/cases/851
Puccio, L., & Harte, R. (2017). From arbitration to the Investment Court System (ICS): The evolution of CETA rules. Retrieved from https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48636506-562d-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en [DOI:10.2861/856144]
Rapley, J. (2007). Understanding developmet: Theory and practice in the Third World. 3rd Ed. Boulder: Lynne Rienner Publishers. https://books.google.com/books?id=2NyRAAAAIAAJ&dq
Rasekh, M., & Hosseini Karabi, S. M. (2016). [The concept of regulation in the legal field (Persian)]. Journal Encyclopedia of Economic Law, 22(8), 23-39. [DOI:10.22067/LE.V22I8.34970]
Salacuse, J. W., & Sullivan, N. P. (2005). Do BITs really work? An evaluation of bilatral investment treaties and their grand bargain. Harvard International Law Journal, 46(1), 67-130. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hilj46&div=7&id=&page=
Salacuse, J. W. (2015). The law of investment treaties. Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/law/9780198703976.001.0001]
Sattar, S. (2013). International arbitration and judicial interference: Progressive development of international investment law or a threat to its legitimacy. Asian International Arbitration Journal, 9(2), 63-77. https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Asian+International+Arbitration+Journal/9.2/AIAJ2013006
Sattorava, M. (2018). The impact of investment treaty law on host states: Enabling good governance? London: Bloomsbury Publishig. https://books.google.com/books?id=7idEDwAAQBAJ&dq
Schwebel, S., Hándl, J., & Kühn, W. (2001). CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 13 Sep 2001. Retrieved from https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0178.pdf
Schwebel, S., Brownlie, I., & Kühn, W. (2003). CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Final Award, 14 Mar 2003. Retrieved from https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0180.pdf
Tienhaara, K. (2011). Regulatory chill and the threat of arbitration: A view from political science. In Ch. Brown, & K. Miles (Eds.), Evolution in investment treaty law and arbitration (pp. 606-628). Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9781139043809.034]
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2014). Developing countries face $2.5 trillion annual investment gap in key sustainable development sectors, UNCTAD report estimates. Retrieved from https://unctad.org/press-material/developing-countries-face-25-trillion-annual-investment-gap-key-sustainable
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2019). World investment report 2019: Special economic zones. Retrieved from https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2019
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020 a). World investment report 2020: International poduction beyond the pandemic. Retrieved from https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020 b). Investor-state dispute settlement cases pass the 1,000 mark: Cases and outcomes in 2019. Retrieved from https://investmentpolicy.unctad.org/news/hub/1655/20200708-investor-state-dispute-settlement-cases-pass-the-1-000-mark-cases-and-outcomes-in-2019
United Nations. (2017). United Nations Commission on international trade law, fiftieth session, Vienna, 3-21 July 2017. Retrieved from https://undocs.org/A/CN.9/917
United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Retrieved from https://undocs.org/A/RES/70/1
UNGA. (2018). International Financial System and Development. A/73/289. 31 July 2018, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F73%2F289&Language=E&DeviceType=Mobile
Vandevelde, K. J. (2005). A Brief History of International Investment Agreements. U.C. Davis Journal of International Law & Policy, 12(1), 157. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1478757
Van Harten, G. (2007). Investment treaty arbitration and public law. Oxford: Oxford University Press. https://books.google.com/books?id=mJttQgAACAAJ&dq
Van Harten, G., Kelsey, J., & Schneiderman, D. (2019). Phase 2 of the UNCITRAL ISDS review: Why ‘other matters’ really matter. All Papers, 328. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/all_papers/328
Van Harten, G., & Loughlin, M. (2006). Investment treaty arbitration as a species of global administrative law. European Journal of International Law, 17(1), 121-50. [DOI:10.1093/ejil/chi159]
Zamani, S. Gh. (2016). [Twenty-one speeches on international human rights (Persian)]. Tehran: Khorsandy. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4101673
Zhan, J. (2018). UNCTAD’s reform package for the international investment regime. Paper presented at High-Level International Investment Agreements (IIA) Conference 2018. 24 October 2018; Geneva, Switzerland. https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1190/unctad-s-reform-package-for-the-international-investment-regime-2018-edition-