مدل بکارگیری سیاست‌پژوهی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی: مطالعه موردی بخش مسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران.

چکیده

سیاست پژوهی یکی از روش‌های برقراری ارتباط بین دو حوزه سیاست‌گذاری و علم و دانش است که با ژرفانگری، توصیه‌های علمی و کاربردی به سیاست‌گذاران ارائه می‌نماید. لذا با عنایت به این مهم، تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل استفاده از سیاست‌پژوهی در حوزه سیاست‌گذاری به منظور ترغیب سیاست‌گذاران به استفاده از آن انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع روش ترکیبی است که در مرحله اول با استفاده از تحلیل تم، در ابتدا مفاهیم و جنبه‌های استفاده از سیاست‌پژوهی، حاصل از مرور متون و مصاحبه، شناسایی و در ادامه با استفاده از روش نگاشت مفهومی، مدل مربوطه طراحی گردید. در مرحله دوم به منظور اعتبارسنجی مدل طراحی شده، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. جامعه آماری شامل سیاست‌گذاران و محققان بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که چگونگی انجام تحقیق و سایر ویژگی‌های آن به همراه دیدگاه سیاست‌گذار به مقوله تحقیق که ماحصل ویژگی‌های فردی و اکتسابی می‌باشد، بیشترین تاثیر را در تحریک سیاست‌گذار به استفاده از نتایج سیاست‌پژوهی دارند. ذینفعان سیاست نیز (اولویت سوم) می‌توانند از طریق مطالبه‌گری از سازمان‌های سیاست‌گذار، آنها را وادار به تعامل با محققان به منظور استفاده از گزارشات آنها نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیری‌فرح‌آبادی، ج.، ابوالقاسمی، م.، و قهرمانی، م. (1395). آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ای کیفی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 8(4)، 139-171.
آذر، ع.، و حسن‌زاده‌کریم‌آباد، ح. ر. (1381). نگاشت مفهومی و کارکردهای مدیریتی آن. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 1(3-4)، 77-104.
پوت، آ. د.، و اسپرینگر، ف. (1388). روش‌های پژوهش برای سیاستگذاری اجتماعی: مفاهیم، روش‌ها و کاربردها [ر. فاضل، ترجمه فارسی]. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
جاودانی، ح. (1394). طراحی الگوی سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21(2)، 81-104.
قلی‌پور، ر. ا.، پورسید، ب.، حمیدی‌زاده، ع.، و امیری، ع. ر. (1389). بررسی تأثیر سیاست‌پژوهی در فضای سیاست‌گذاری (مطالعه‌ی موردی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی). مدیریت دولتی، 2(4)، 127-144.
کمالی، ی. (1394). تبیین روش‌شناسی تحلیل ذی‌نفعان و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی. فرایند مدیریت و توسعه، 28(4)، 3-30.
References
Albert, M. A. (2006). Factors influencing the utilization of research findings by health policy-makers in a developing country: A case study of Mali’s essential medicines list [MA. thesis]. Oslo: University of Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/30124
Almeida, C., & Báscolo, E. (2006). Use of research results in policy decision-making, formulation, and implementation: A review of the literature. Cadernos de Saúde Pública, 22 Suppl, S7-19; discussion S20-33. [DOI:10.1590/S0102-311X2006001300002] [PMID]
Amiri Farahabadi, J., Abolghasemi, M., & Ghahramani, M . (2016). [Pathology of higher education policy research process in Iran (Persian)]. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8(4), 139-71. http://www.isih.ir/article_233.html
Azar, A., & Hassanzadeh Karimabad, H. R. (2002). [Concept mapping and its management functions (Persian)]. Journal of Business Management Perspective, 1(3-4), 77-104. http://ensani.ir/fa/article/10514
  Barry, E. (1986), The use of research results in adult education policy making, Conference Proceedings, standing conference on university teaching and research in the educatio, 25-30. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED280995.pdf
Boa, I., Johnson, P., & King, S. (2010). The impact of research on the policy process. Department for Work and Pensions Working Paper, No 82. https://www.gov.uk/government/publications/the-impact-of-research-on-the-policy-process-working-paper-no-82
Boswell, Ch., & Smith, K. (2017). Rethinking policy ‘impact’: Four models of research-policy relations. Palgrave Communications, 3, 44. [DOI:10.1057/s41599-017-0042-z]
de Haas, B., & van der Kwaak, A. (2017). Exploring linkages between research, policy and practice in the Netherlands: Perspectives on sexual and reproductive health and rights knowledge flows. Health Research Policy and Systems, 15, 40. [DOI:10.1186/s12961-017-0201-0]
Dale, P., Sporne, I., Knight, J., Sheaves, M., Eslami-Andergoli, L., & Dwyerd, P. (2019). A conceptual model to improve links between science, policy and practice in coastal management. Marine Policy, 103, 42-9. [DOI:10.1016/j.marpol.2019.02.029]
Gholipour, R. A., Pourseyed, B., Hamidizadeh, A., & Amiri, A. R. (2010). [Studying the effect of policy research in policy making area (Persian)]. Journal of Public Administration, 2(4), 127-44. https://jipa.ut.ac.ir/article_21111.html
Javdani, H. (2015). [Designing a model of policy research for Iranian higher education system (Persian)]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21(2), 81-104. http://journal.irphe.ac.ir/article-1-2631-fa.html
Kamali, Y. (2016). [Methodological study of stakeholder analysis and its spplication in public policy-making (Persian)]. Journal of Management and Development Process, 28(4), 3-30. http://jmdp.ir/article-1-1811-fa.html
Lavis, J. N., Robertson, D., Woodside, J. M., McLeod, Ch. B., & Abelson, J. (2003). How can research organizations more effectively transfer research knowledge to decision makers? The Milbank Quarterly, 81(2), 221-48. [DOI:10.1111/1468-0009.t01-1-00052] [PMID] [PMCID]
Lindsay, N. (2018). What is the importance of research to policy? Retrieved from https://www.paccsresearch.org.uk/blog/importance-research-policy/
Mahmood, Sh. T. (2011). Factors affecting the quality of research in education: Student’s perceptions. Journal of Education and Practice, 2(11&12), 34-40. https://www.researchgate.net/publication/236177677
   Majechrzak , A. (2005). Policy Research Methods (Research for Policy Making). Naibi translation. Tehran: Tebyan Cultural-Publishing Institute.
 McClurea, Ch. R., & Jaeger, P. T. (2008). Government information policy research: Importance, approaches, and realities. Library & Information Science Research, 30(4), 257-64. [DOI:10.1016/j.lisr.2008.05.004]
Miller, R. L., & Brewer, J. D., Eds. (2003). The A-Z of social research: A dictionary of key social science research concepts. London: SAGE Publications. https://books.google.com/books?id=eJlIQx_t3FAC&dq
Mols, F., Bell, J., & Head, B. (2020). Bridging the research‐policy gap: The importance of effective identity leadership and shared commitment. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 16(1), 145-63. [DOI:10.1332/174426418X15378681300533]
Putt, A. D., & Springer, J. F. (2009). Policy research: Concepts, methods, and applications [R. Fazel, Persian Trans]. Tehran: University of Tehran Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1775618
Shroff, Z., Aulakh, B.,Gilson, L., Agyepong, I. A., El-Jardali, F., & Ghaffar, A. (2015). Incorporating research evidence into decision-making processes: Researcher and decision-maker perceptions from five low- and middle-income countries. Health Research Policy and Systems, 13, 70. [DOI:10.1186/s12961-015-0059-y] [PMID] [PMCID]
Soare, L. (2013). Creating a linkage between academic research and policy-making. Europolity, 7(2), 89-102. http://europolity.eu/wp-content/uploads/2014/05/Vol.7.No_.2.89-102.pdf
Tseng, V., & Grant Foundation, W. T. (2012). The uses of research in policy and practice. Social Policy Report, 26(2), 1-24. [DOI:10.1002/j.2379-3988.2012.tb00071.x]
UNCTAD Virtual Institute. (2006). Research-based policy making: Bridging the gap between researchers and policy makers: Recommendations for researchers and policy makers arising from the joint UNCTAD-WTO-ITC workshop on trade policy analysis, Geneva, 11-15 September 2006. Retrieved from https://vi.unctad.org/tda/papers/tradedata/tdarecs.PDF
Weiss, C. H., Murphy-Graham, E., & Birkeland, S. (2005). An alternate route to policy influence: How evaluations affect D.A.R.E. American Journal of Evaluation, 26(1), 12-30. [DOI:10.1177/1098214004273337]