تحلیل تأثیر و تاثر اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان مهم‌ترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند اما در ایران هر روز مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند تا بتوانند به فعالیت‌های مدنی ادامه دهند. هدف این پژوهش شناسایی اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد و بررسی تأثیر و تاثر آن‌ها می-باشد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است به گونه‌ای که با مطالعه کتب و مقالات متعدد که پیرامون مسائل سمن‌ها در 16سال اخیر (1382 تا 1399) نوشته شده، موانع استخراج و سپس پرسش نامه مقایسه زوجی تهیه شده و بین ۱۵ نفر از خبرگان و فعالان این حوزه توزیع شد و با کمک تکنیک دیمتل موانع سطح بندی شده‌است. بنابر یافته-های پژوهش، ۶ عامل ضعف در قوانین، فقدان سازوکارهای نظارتی مناسب، دیدگاه ناقص دولتمردان نسبت به اهمیت و جایگاه سمن‌ها، ادراک عدم مشروعیت نزد مردم، ضعف در بانک اطلاعاتی جامع و بروز و عدم اطلاع صحیح مردم از سمن‌ها به‌عنوان مسائل اصلی که مشکل اساسی بر سر راه سمن‌ها بودند وهمچنین ۷ عامل سیاست زدگی سمن‌ها، ضعف تأمینمین منابع مالی، ضعف در ارتباطات و همکاری مؤثر بین سمن‌ها، فقدان سرمایه اجتماعی لازم، ضعف در نیروی انسانی کارآمد، فراهم نشدن ظرفیت و بستر لازم توسط دولت و ضعف در مدیریت و راهبری سمن‌ها به‌عنوان عواملی کلیدی که در این بین تاثیرگذاشته و مشکل اصلی را حل می‌کنند شناخته شدند. به‌علاوه نقشه روابط متغیرها نیز بدست آمد. کاربرد عوامل بدست آمده می‌تواند در جایگاه تصمیم‌گیری برای حوزه مسائل سمن‌ها راهگشا واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذر، ع.، خسروانی، ف.، و جلالی، ر. (1395). تحقیق در عملیات نرم: رویکردهای ساختاردهی مسئله. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
آرامی، ح. (۱۳۸۷). بررسی موانع رشد سازمان‌های مردم‌نهاد در جمهوری اسلامی ایران[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
طالبی، د.، و آرش پور، آ. (۱۳۹۲). ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه‌ای تحلیل شبکه‌ای و دیمتل. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 3(2)، 100-85..
اصلی‌پور، ح.، خان‌محمدی، ه.، و عبدالمحمد سقا، م. (۱۳۹۷). رتبه‌بندی گونه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در بهبود اثربخشی مدیریت شهری با رویکرد مشارکت عمومی.مدیریت شهری، 17(53)، 268-251.
جلالی، م.، حجازی، ی.، رضوان‌فر، ا.، و پورطاهری، م. (۱۳۹۴). تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان. فصلنامه روستا و توسعه، 18(3)، 107-85.
حجاریان، ع.، پورعزت، ع. ا.، قلی‌پور، آ.، و حجاریان، م. (۱۳۹۰). بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 21(64)، 53-19.
خادمی، م. (۱۳۹۳). سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و نقش آن‌ها در تحقق صلح و امنیت جامعه بین‌الملل: فرصت‌ها و چالش‌ها (تأکید موردی صلح سبز) [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]، دانشکده ادبیات و علوم ‌انسانی، گروه علوم سیاسی، گرایش روابط بین‌الملل.
 صباغ گل، م.، ابراهیمی، ر.، و رفیعی، ف. (۱۳۸۷). نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گسترش امنیت انسانی. اولین همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، بیرجند، ایران،7-6 آذر.
رفیعی، ف. (۱۳۹۱). نقش سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان در توسعه‌ی ملی ورزش[پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.
رمضانی قوام‌آبادی، م. ح.، و شفیعی سردشت، ج. (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد. مجله تحقیقات حقوقی، 15(58)، 113-49.
رمضانی قوام‌آبادی، م. ح. (۱۳۹۴). مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت. مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 6(2)، 567-541..
زینلی، م. (۱۳۹۳). بررسی نقش و عملکرد سازمان‌های غیردولتی در منازعات بین‌المللی [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
سعیدی، ع. ا. (۱۳۸۴). رابطه دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران (جست‌وجوی یک همکاری بهینه). فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 3(3)، 58-27.
سعیدی، م. ر. (۱۳۸۲). مشارکت سازمان‌های غیردولتی در برنامه‌های میان‌مدت توسعه در ایران. پژوهش‌نامه فرهنگی، ۶، 129-150.
 سلیانی، م.، و وثوقی، م. (۱۳۹۷). تحلیل ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت و ارائه استراتژی‌های بهبود. مجله توسعه محلی (روستایی شهری)، 10(1)، 114-95.
صمدی، ف. (۱۳۹۴). بررسی زمینه‌ها و دلایل موفقیت سازمان‌های غیردولتی در ایران مطالعه موردی سه سازمان غیردولتی موفق [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، پردیس آموزش‌های نیمه‌حضوری.
طهماسبی، ر. (۱۳۹۰). درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی.تهران: انتشارت سمت.
عباسی، ز. (۱۳۸۹). نقد و بررسی سازمان‌های غیردولتی به ‌مثابه تجربه‌ای برای دست‌یابی به عرصه عمومی[پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.
عبداللهی، ا.، و ایمان، م. ت. (۱۳۸۵). ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمان‌های غیردولتی در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 6(23)، 302-277.
فرامرز قراملکی، ا.، و سالاری، ز. (۱۳۸۸). اخلاق در سازمان‌های مردم ‌نهاد. تهران: مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری.
مبینی دهکردی، ع.، و کشتکار هرانکی، م.. (۱۳۹۴). بررسی تأثیر مدل سه شاخگی بر نوآوری اجتماعی (مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی). فصلنامه علمی ‌پژوهشی مدیریت نوآوری، 3(4)، 75-57.
مرکز پژوهش آرا. (۱۳۹۵). گزارش تحلیل ظرفیت سمن‌ها در ایران.
مقیمی، س. م. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی ایران . تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
میرزایی اهرنجانی، ح.، و سرلک، م. ع. (۱۳۸۴). نگاهی به معرفت‌شناسی سازمانی: سیر تحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی. پیک نور- علوم انسانی، 3(3)، 78-69.
میرزایی اهرنجانی، ح.، و مقیمی، س. م. (۱۳۸۲). ارائه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان‌های مردم‌نهاد ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی. دانش مدیریت، 16(2)، 138-101.
 
Abbasi, Z. (2010). [Criticism of NGOs as an experience for public access (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Alzahra University.
Aboramadan, M. (2018). NGOs management: A roadmap to effective practices. Journal of Global Responsibility, 9( 4), 372-387. [DOI:10.1108/JGR-08-2018-0033]
Abdolahi, A., & Iman, M. T. (2007). [An evaluation of social functions of NGOs : With emphasis on the environmental organizations in iran (Persian)]. Social Welfare Quarterly, 6(23), 277-302. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1972-fa.html
Arami, H. (2008). [Investigating the barriers to the growth of non-governmental organizations in the Islamic Republic of Iran (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Tehran University.
Aslipour, H., Khanmohammadi, H., & , Abdolmohamad Sagha, M. (2019). [Ranking the types of NGOs to improve the effectiveness of urban management with the public participation approach (Persian)]. Urban Management,b17(53), 251-268. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=697019
Awis, M. L., Abdullah, H. S. V., Lokman, N., & Said, R. (2018). Striving for corporate legitimacy through Corporate Social Responsibility (CSR): Insights from NGO’s perspectives. In S. Seifi., & D. Crowther (Eds.), Stakeholders, Governance and Responsibility ( pp. 115-139). Bradford: Emerald Publishing Limited. [DOI:10.1108/S2043-052320180000014006]
Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (2016). [Soft operations research (problem structuring approaches) (Persian)]. Tehran: Industrial Management Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3042471&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Iizuka, A. (2018). The nature and characteristics of Japanese NGOs in international disaster response. Disaster Prevention and Management, 27(3), 306-320. [DOI:10.1108/DPM-12-2017-0303]
Akukwe, C. (1998). The growing influence of non-governmental organizations (NGOs) in international health: Challenges and opportunities. Journal of the Royal Society of Health, 118(2), 107-115. [DOI:10.1177/146642409811800212] [PMID]
Aldashev, G., & Vallino, E. (2019). The dilemma of NGOs and participatory conversation. World Development, 123, 104615. [DOI:10.1016/j.worlddev.2019.104615]
Ali, K., Moktadir, A., Shaikh, A. A., Deb, A. K., & Islam, R. U. (2018). Challenges evaluation for adoption of scp practices in footwear industry of Bangladesh: A DEMATEL approach. Journal of Operations and Strategic Planning, 1(2), 168-184. [DOI:10.1177/2516600X18812984]
Around, E., Bebbington, A., & Dammert, J. L. (2019). NGOs as innovators in extractive industry governance. Insights from the EITI process in Colombia and Peru. The Extractive Industries and Society, 6(3), 665-674.[DOI:10.1016/j.exis.2019.01.004]
Dewi, M. K., Manochin, M., & Belal, A. (2019). Towards a conceptual framework of beneficiary accountability by NGOs: An Indonesian case study. Critical Perspective on Accounting, 80, 102130. [DOI:10.1016/j.cpa.2019.102130]
Faramarz Gharamaleki, A., & Salari, Z. (2009). [Ethics in non-governmental organizations (Persian). Tehran: Presidential Center for Women and Family Affairs. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1754612&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Okorley, E. L., & Nkrumah, E. E. (2012). Organisational factors influencing sustainability of local non‐governmental organisations: Lessons from a Ghanaian context. International Journal of Social Economics, 39(5), 330-41. [DOI:10.1108/03068291211214190]
Gazzola, P., Amelio, S., Papagiannis, F., & Michaelides, Z. (2021). Sustainability reporting practices and their social impact to NGO funding in Italy. Critical Perspectives on Accounting, 79, 102085. [DOI:10.1016/j.cpa.2019.04.006]
Gupta, D., Koontz, T. M. (2019). Erratum to ‘working together? Synergies in government and NGO roles for community forestry in the Indian Himalayas. World Development, 114, 326-340. [DOI:10.1016/j.worlddev.2019.01.004]
Gupta, D., Lele, S., & Sahu, G. (2020). Promoting a responsive state: The role of NGOs in decentralized forest governance in India. Forest Policy and Economics, 111, 102066. [DOI:10.1016/j.forpol.2019.102066]
Hajarian, A., Pourezzat, A. A., Gholipour, A., & Hajarian, M. (2011). [Studying the position of the public in checks and balances system (Persian)]. Management Studies in Development and Evolution, 21(64), 19-53. https://jmsd.atu.ac.ir/article_1921.html?lang=en
Hermanto, A., Solimun, S., Fernandes, A. A. R., Wahyono, W., & Zulkarnain, Z. (2018). The importance of open government data for the private sector and NGOs in Indonesia. Digital Policy, Regulation and Governance, 20(4), 293-309. [DOI:10.1108/DPRG-09-2017-0047]
Jalali, M., Hejazi, Y., Rezvanifar, A., & Pourtaheri, M. (2015). [Analysis of the challenges faced by environmental non-governmental organizations in Kurdistan province of Iran (Persian]. Village and Development, 18(3), 85-107. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=509092
Jamali, D. (2003). NGOs in development: Opportunities and challenges. Labour and Management in Development Journal, 4(2), 2-18.
Lewis, D., & Madon, Sh. (2004). Information systems and nongovernmental development organizations: Advocacy, organizational learning, and accountability. The Information Society, 20(2),117-126. [DOI:10.1080/01972240490423049]
Malhado, A. C., Santos, J., Correia, R. A., Campos-Silva, J. V., Teles, D., Costa, M. H., Jepson, P., & Ladle, R. J. (2020). Monitoring and mapping non-governmental conservation action in Amazonia. Land Use Policy, 94 , 104556. [DOI:10.1016/j.landusepol.2020.104556]
Miraftab, F. (1997). Flirting with the enemy: Challenges faced by NGOs in development and empowerment. Habitat International, 21(4), 361-375. [DOI:10.1016/S0197-3975(97)00011-8]
Mirzaei, H., & Sarlak, M. A. (2005). [A review of organizational epistemology: Evolution process, schools and management applications (Persian)]. Peyke Noor Journal, 3(3), 69-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127440
Mirzaei, H., & Moghimi, S. H. (2003). [ Providing a favorable organizational model for Iranian non-governmental organizations by using the entrepreneurial approach (Persian)]. Management Knowledge, 16(2), 101-138. https://journals.ut.ac.ir/article_11540_4acd5fdf5eb3d79684cc131a1d1b74b1.pdf
Mitlin, D., Hickey, S., & Bebbington, A. (2007). Reclaiming development? NGOs and the challenge of alternatives. World development, 35(10), 1699-1720. [DOI:10.1016/j.worlddev.2006.11.005]
Mobini Dehkordi, A., & Keshtkar Haranaki, M. (2015). [Analyzing the effects of three-dimensional model on social innovation: A case study of a company in Iran’s automotive industry (Persian)]. Innovation Management Journal, 3(4), 57-75. http://www.nowavari.ir/article_14738.html?lang=en
Moghimi, S. M. (2004). [Entrepreneurship in civil society, the survey in Iran NGOS (Persian)]. Tehran: Tehran University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=712736&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Moore, M., & Stewart, S. (1998). Corporate governance for NGOs? Development in Practice, 8(3), 335-342. [DOI:10.1080/09614529853620]
Mukasa, S. (1999). Are expatriate staff necessary in international development NGOs? A case study of an international NGO in Uganda. London: Centre for Voluntary Organisation, London School of Economics. https://www.google.com/books/edition/Are_Expatriate_Staff_Necessary_in_Intern/e_fMAAAACAAJ?hl=en
Nanthagopan, Y., Williams, N., & Thompson, K. (2019). Levels and interconnections of project success in development projects by Non-Governmental Organisations (NGOs). International Journal of Managing Projects in Business, 12(2), 487-511. [DOI:10.1108/IJMPB-04-2018-0085]
Rafiee, F. (2012). [The role of youth NGOs in the national development of sports (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Faculty of Physical Education and Sports Science Central Tehran Branch.
Ramezani Ghavamabadi, M. H., & Shafiee Sardasht, J. (2012). [Pathology of the plan supervising the establishment, activity and supervision of non-governmental organizations (Persian)]. Legal Research Quarterly, 15(58), 49-113. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56288.html?lang=fa
Ramezani Ghavamabadi, M. H. (2015). [Comparative study of the legal status of NGOs in Iran and France: from the establishment to work. Comparative Law Review, 6(2), 541-567. [DOI:10.1080/01972240490423049]
Sabaghgol, M., Ebrahimi, R., & Rafiee, F. (2009). [The role of non-governmental organizations in promoting human security (Persian)]. Paper pressented at The First West Asia International Conference on Human Security, Birjand, Iran, 26-27 November 2009.
Saeidi, A. A. (2005). [The relation between women’s non governmental organizations and government in Iran (Persian)]. Woman in Development and Politics (Women’s Research), 3(3), 27-58. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=60504
 Saeidi, M. R. (2003). [Participation of non-governmental organizations in medium-term development programs in Iran (Persian)]. Cultural Research Reviwe, 6, 129-150.
Saliani, M., & Vosoughi, M. (2018). [Analyzing the status quo use the capacity of the NGOs to monitor of government functions and provides recovery strategies (Persian)]. Journal of Community Development, 10(1), 95-114. [DOI:10.1016/j.indmarman.2019.04.001]
Samadi, F. (2015). [ Investigating the contexts and reasons for the success of non-governmental organizations in Iran: A case study of three successful non-governmental organizations (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Allameh Tabataba’i University.
Stekelorum, R., Laguir, I., & Elbaz, J. (2020). Cooperation with international NGOs and supplier assessment: Investigating the multiple mediating role of CSR activities in SMEs. Industrial Marketing Management, 84, 50-62. [DOI:10.1016/j.indmarman.2019.04.001]
Tahmasebi, R. (2011). [An introduction to the public administration theories (Persian)]. Tehran: The Center for Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT). http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4802936&pageStatus=1&sort
Talebi, D., & Arashpour, A. (2013). [Educational performance evaluation with the comparative approach of ANP and DEMATEL (Persian)]. Industrial Managment Perspective, 3(2), 85-100. https://jimp.sbu.ac.ir/article_87314.html?lang=en
Zeinali, M. (2014). [Investigating the role and performance of non-governmental organizations in international conflicts (Persian)] [MA thesis]. Tehran: School of International Relations of Ministry of Foreign Affairs.