طراحی مدل حکمرانی مشارکتی با رویکرد ترکیبی: زمینه مدیریت تقاضای برق در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

محدودیت‌های تأمین برق تبدیل به یک مسئله عمومی شده است. در کنار عوامل مربوط به سمت عرضه، وضعیت تقاضای برق به لحاظ میزان مصرف و بهره‌وری، وضعیت نامطلوبی دارد. با توجه به عدم حاکمیت موثر سمت عرضه بر سمت تقاضای برق و ناکارآمدی روش‌های حکمرانی بالا به پایین، هدف از این تحقیق، طراحی مدل حکمرانی مشارکتی برای مدیریت تقاضا است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده، ترکیبی و هدف توسعه‌ای و کاربردی دارد.‏ مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی را 9 نفر از خبرگان عرضه و تقاضای برق تشکیل می‌دهد که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و حجم انتخاب آنان بر اساس اشباع نظری تعیین شد. جامعه آماری در بخش کمی برابر با کارکنان صنعت برق، مصرف‌کنندگان عمده برق و نهادهای اثرگذار برابر با 384 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق و پرسشنامه بود و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از طریق فن تحلیل مضمون و معادلات ساختاری انجام شد. نتایج منجر به شناسایی شاخص‌های زمینه سیستم، عوامل مؤثر بر مشارکت، مشارکت، تسهیل‌گر مشارکت و دستاوردهای مشارکت گردید. همچنین نتایج نشان داد؛ زمینه سیستم و عوامل مشارکت بر مشارکت و دستاوردهای مشارکت تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد و تسهیل‌گر مشارکت، رابطه بین مشارکت و دستاوردهای مشارکت را تعدیل می‌کند. تأسیس بازار مدیریت تقاضا، نهاد تنظیم‌گر مقررات مستقل و نهادهای خدمات انرژی محلی از جمله پیشنهادهای نهادی استخراج‌شده از این تحقیق هستند. پیاده‌سازی این مدل می‌تواند منافعی از جمله امنیت عرضه برق بلندمدت، منافع اقتصادی و تعمیم‌پذیری الگوهای مشارکتی در کشور ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تارمحمدی، ز.، عبداله‌زاده، غ. ح.، شریف‌زاده، م.، و قزل، ع. (1399). بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرایند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا. پژوهش آب در کشاورزی، 34(2)، 300-287.
زندرضوی، س. ب.، خانیکی، ه.، نصرالهی، ا.، و بوستانی، د. (1397). درخواست حکمرانی مشارکتی و پایداری منابع آب بررسی کیفی ادراک ارتباطی ذی‌نفعان آب‌های زیرزمینی دشت رفسنجان. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 12(4)، 66-44.
محمدی، ن.، و دانایی‌فرد، ح. (1398). الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 9(30)، 55-133.
 
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. [DOI:10.1093/jopart/mum032]
Baldwin, E., Rountree, V., & Jock, J. (2018). Distributed resources and distributed governance: Stakeholder participation in demand side management governance. Energy Research & Social Science, 39, 37-45. [DOI:10.1016/j.erss.2017.10.013]
Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. Science (New York, N.Y.), 357(6352), eaan1114. [DOI:10.1126/science.aan1114] [PMID]
Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2012). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. New Jersey: Princeton University Press. [DOI:10.1515/9781400838103]
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. [DOI:10.1093/jopart/mur011]
Fish, R. D., Ioris, A. A., & Watson, N. M. (2010). Integrating water and agricultural management: Collaborative governance for a complex policy problem. The Science of The Total Environment, 408(23), 5623-5630. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2009.10.010] [PMID]
Goodin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (2008). The Oxford handbook of public policy. Oxford: OUP Oxford. https://www.google.com/books/edition/The_Oxford_Handbook_of_Public_Policy/MyccCgBfKaMC?hl=en&gbpv=0
Emerson, K., Nabatchi, T. (2015). Stepping back, stepping Up, and stepping Forward: Summary observations and recommendations. In K. Emerson,& T. Nabatchi (Eds.), Collaborative governance regimes (pp. 207-229). Washington: Georgetown University Press. https://www.google.com/books/edition/Collaborative_Governance_Regimes/3E1gCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Gray, A., & Harrison, S. (1999). An exploration of collaborative government. Public Policy and Administration, 14 (2), 1-2. [DOI:10.1177/095207679901400201]
Halpin, D. R., & Fraussen, B. (2017). Laying the groundwork: Linking internal agenda-setting processes of interest groups to their role in policy making. Administration & Society, 51(8), 1337-1359. [DOI:10.1177/0095399717728094]
Hartley, J., Alford, J., Hughes, O., & Yates, S. (2015). Public value and political astuteness in the work of public managers: The art of the possible. Public Administration 93(1), 195-211. [DOI:10.1111/padm.12125]
Howlett, M. (2014). From the ‘old’ to the ‘new’ policy design: Design thinking beyond markets and collaborative governance. Policy Sciences, 47(3), 187-207. [DOI:10.1007/s11077-014-9199-0]
Hu, H. (2015). The Collaborative Governance of the Government: Connotation, Pattern and Value Consideration. J. Tangshan Norm. Univ. 2015, 37, 138-41.
Imperial, M. T. (2005). Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs. Administration & Society, 37(3), 281-320. [DOI:10.1177/0095399705276111]
Jänicke, M., Schreurs, M., & Töpfer, K. (2015). The potential of multi-level global climate governance. Paper presented at Institute for Advanced Sustainability Studies, Potsdam, Germany, September 2015. https://www.iass-potsdam.de/sites/default/files/files/potential_of_multi_level_governance.pdf
Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(4), 699-721. [DOI:10.1093/jopart/muq045]
Jung, Y. D., Mazmanian, D., & Tang, S. Y. (2009). Collaborative governance in the United States and Korea: Cases in negotiated policymaking and service delivery. International Review of Public Administration, 13(sup1), 1-11. [DOI:10.1080/12294659.2009.10805136]
Kekez, A., Howlett, M., & Ramesh, M. (2019). Collaboration in Public Delivery: What, when and how. In A. Kekez, M. Howlett, & M. Ramesh (Eds), Collaboration and public service delivery: Promise and pitfalls (pp. 2-19). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781788978583]
Kushler, M., York, D., & Witte, P. (2006). Aligning utility interests with energy efficiency objectives: A review of recent efforts at decoupling and performance incentives. Washington: American Council for an Energy Efficiency Economy. https://www.ceaa.gc.ca/050/documents/48651/48651E.pdf
Lahat, L., & Sher-Hadar, N. A. (2020). A threefold perspective: Conditions for collaborative governance. Journal of Management and Governance, 24(1), 117-134. [DOI:10.1007/s10997-019-09465-1]
Liu, Z., Ma, L., Huang, T., & Tang, H. (2020). Collaborative governance for responsible innovation in the context of sharing economy: Studies on the shared bicycle sector in China. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(2), 35. [DOI:10.3390/joitmc6020035]
Ma, L.; Liu, Z.; Huang, X.; & Li, T. (2019). The impact of local government policy on innovation ecosystem in knowledge resource scare region: Case study of Changzhou, China. Science, Technology and Society, 24(1), 29-52. [DOI:10.1177/0971721818806096]
Mah, D. N. Y., & Hills, P. (2012). Collaborative governance for sustainable development: Wind resource assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China. Sustainable Development, 20(2), 85-97. [DOI:10.1002/sd.466]
Marquardt, J. (2017). Conceptualizing power in multi-level climate governance. Journal of Cleaner Production, 154, 167-175. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.03.176]
Melnychuk, N., & de Loë, R. (2020). Legitimacy assessment throughout the life of collaborative water governance. Environmental Policy and Governance, 30(1), 14-28. [DOI:10.1002/eet.1872]
Menahem, G., & Stein, R. (2013). High-capacity and low-capacity governance networks in welfare services delivery: A typology and empirical examination of the case of Israeli municipalities. Public Administration, 91(1), 211-231. [DOI:10.1111/j.1467-9299.2012.02044.x]
Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. Public Administration Review, 77(5), 766-776. [DOI:10.1111/puar.12765]
Nabatchi, T. (2012). Putting the “public” back in public values research: Designing participation to identify and respond to values. Public Administration Review, 72(5), 699-708. [DOI:10.1111/j.1540-6210.2012.02544.x]
Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100(3), 641-672. [DOI:10.1257/aer.100.3.641]
Pollitt , C., & Bouckaert, G. (2011). Comparative public management reform: An introduction to the key debates. In C. Pollitt, & G. Bouckaert (Eds), Public management reform: A comparative analysis-new public management, governance, and the Neo-Weberian state (pp.1-30). Oxford: Oxford University Press. https://www.google.com/books/edition/Public_Management_Reform/E0fdN3KiPmgC?hl=en&gbpv=0
Rosenau, J. N., & Czempiel, E. O. (1992). Governance without government: Order and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511521775]
Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Metagoverning collaborative innovation in governance networks. The American Review of Public Administration, 47(7), 826-839. [DOI:10.1177/0275074016643181]
Tarmohammadi, G. Z., Abdollahzadeh, G., Sharifzadeh, M. S., & Qezel, A. (2020). [Feasibility investigation of good governance in the participatory water management in Aqqal County (Persian)]. Journal of Water Research in Agriculture, 34(2), 287-300. [DOI:10.1177/0275074016643181]
Van de Walle, S., Hammerschmid, G., Andrews, R., & Bezes, P. (2016). Introduction: Public administration reforms in Europe. In G. Hammerschmid, S.Van de Walle, A. Rhys, & P. Bezes (Eds), Public administration reforms in Europe: The view from the top (pp. 1-11). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781783475407.00006]
Voorberg, W., Bekkers, V., Flemig, S., Timeus, K., Tõnurist, P., & Tummers, L. (2017). Does co-creation impact public service delivery? The importance of state and governance traditions. Public Money & Management, 37(5), 365-372. [DOI:10.1080/09540962.2017.1328798]
Wanna, J. (2008). Collaborative government: Meanings, dimensions, drivers and outcomes. In J. O’Flynn, & J. Wanna (Eds), Collaborative governance: A new era of public policy in Australia? (pp. 3-12). Canberra: ANUE Press. [DOI:10.22459/CG.12.2008.01]
Warsen, R., Greve, C., Klijn, E. H., Koppenjan, J. F., & Siemiatycki, M. (2020). How do professionals perceive the governance of public-private partnerships? Evidence from Canada, the Netherlands and Denmark. Public Administration, 98(1), 124-139. [DOI:10.1111/padm.12626]
Weible, C. M. (2008). Caught in a Maelstrom: Implementing California marine protected areas. Coastal Management 36(4), 350-373. [DOI:10.1080/08920750802266387]
Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy and Society, 34(3-4), 165-171. [DOI:10.1016/j.polsoc.2015.09.001]
Zadek, S., & Radovich, S. (2006). Governing collaborative governance. Enhancing development outcomes by improving partnership governance and accountability. AccountAbility and the Corporate Social Responsibility Initiative, 23, 1-28. https://www.commdev.org/pdf/publications/Governing-Collaborative-Governance.pdf
Zand Razavi, S. B., Khaniki, H., Nasrollahi, A., & Boostani , D. (2019). [Meaning reconstruction of participatory water governance: A qualitative review of group communication of groundwater beneficiaries of Rafsanjan plain 1395-1397 (Persian)]. Iranian Journal Of Social Studies, 12(4), 44-66. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=496194
 Mohamadi, N., & Danaee Fard, H. (2019). [The model of collaborative governance for developing renewable energies in Iran: Institutional perspective (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 9(30), 133-155. http://sspp.iranjournals.ir/article_34931.html?lang=en