تبدیل ارزش به آراء در عصر پساسیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای سیاست تطبیقی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه بامبرگ، مونیخ، آلمان.

چکیده

چندفرهنگ‌گرایی به‌مثابه یک اندیشه سیاسی مدرن است که ملهم از سیاست زیستی درصدد تغییر افکار عمومی است. این گفتمان به‌عنوان بدیل شهروندی وستفالیایی، بر بال فراملی‌گرا و آزادی‌خواهانه دموکراسی تکیه می‌زند. حال آن‌که احزاب راست رادیکال با خوانش رواقی از سیاست و نشستن بر بال امنیتی و ملی‌گرای دموکراسی، گفتمان چندفرهنگ‌گرایی را دشمن جامعه باز می‌دانند. ضدّیت این احزاب با چنین گفتمانی تا حدّی پیش رفت که با استقراض معرفتی از آموزه‌های احزاب اصلی، در تلاش برای تعریض پایگاه رأی خودشان هستند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش جاری این است که چگونه احزاب راست رادیکال به بسیج آراء انتخاباتی دست می‌زنند و با توجّه به چرخش سیاست در زیست دموکراتیک، شانسی برای بقای گفتمان چندفرهنگ‌‎گرایی به‌جا می‌ماند؟ ایده اصلی نگاشته حاضر این است که رشد مهاجرت، ناامنی اقتصادی و سیاست اعتراضی در کنار سیستم چندحزبی و نظام انتخاباتیِ نمایندگی تناسبی باعث افزایش آراء احزاب راست رادیکال می‌شود. لیکن با وجود چرخش سیاست به راست، نهادینگی گفتمان چندفرهنگ‌گرایی باعث درآمدن از حصر سیاست و تضمین بقایش می‌شود. پژوهش جاری با الهام از نظریه تهدید گروهی و روش‌شناسی تحلیلی- تبیینی، دست به فرضیه‌آزمایی در سطوح جامعه‌شناختی، حزبی و سیستمی می‌زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ذوالفقاری، و. (۱۳۹۹). رفتارشناسی احزاب سیاسی در دموکراسی‌های پیشرفته. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کریمی‌، ع.، و ذوالفقاری، و. (۱۳۹۸). درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی رفتار رأی‌دهی. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
 
Akkerman, T., & Hagelund, A. (2007). ‘Women and children first!’Anti-immigration parties and gender in Norway and the Netherlands. Patterns of Prejudice, 41(2), 197-214. [DOI:10.1080/00313220701265569]
Berman, S. (2016). The specter haunting Europe: The lost left. Journal of Democracy, 27(4), 69-76. [DOI:10.1353/jod.2016.0063]
Burgoon, B., Koster, F., & Van Egmond, M. (2012). Support for redistribution and the paradox of immigration. Journal of European Social Policy, 22(3), 288-304. [DOI:10.1177/0958928712440198]
Castles, S., Haas H. D., & Miller M. J. (2014). The age of migration: International population movements in the modern world. London: Macmillan Education UK. https://www.google.com/books/edition/The_Age_of_Migration/49MQnwEACAAJ?hl=en
Dancygier, R., & Margalit Y. (2017). The evolution of the immigration debate: A study of party positions over the last half-century. Retrieved from: https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/rdancygi/files/dancygiermargalit_immigrationpartypositions_august2017_0.pdf
Davis, L., & Deole, S. S. (2017). Immigration and the rise of far-right parties in Europe. ifo DICE Report, 15(4), 10-15. https://www.ifo.de/DocDL/dice-report-2017-4-davis-deole-december.pdf
Eiermann, M. (2017). The geography of German populism: Reflections on the 2017 bundestag election. Retrieved from https://institute.global/insight/renewing-centre/geography-german-populism-reflections-2017-bundestag-election
Esposito, J. L., & Kalin, I. (2011). Islamophobia: The challenge of pluralism in the 21st century. New York: Oxford University Press.
Fussell E. (2014). Warmth of the welcome: Attitudes toward immigrants and immigration Policy. Annual review of sociology, 40, 479-98. [DOI:10.1146/annurev-soc-071913-043325] [PMID] [PMCID]
Goerres, A., Spies, D. C., & Kumlin, S. (2018). The electoral supporter base of the alternative for Germany. Swiss Political Science Review, 24(3), 246-69. [DOI:10.1111/spsr.12306]
Golder, M. (2003). Explaining variation in the success of extreme right parties in Western Europe. Comparative Political Studies, 36(4), 432-66. [DOI:10.1177/0010414003251176]
Goodwin, M. J., & Heath, O. (2016). The 2016 referendum, Brexit and the left behind: An aggregate‐level analysis of the result. The Political Quarterly, 87(3), 323-32. [DOI:10.1111/1467-923X.12285]
Grande, E., Schwarzbözl, T., & Fatke, M. (2019). Politicizing immigration in Western Europe. Journal of European Public Policy, 26(10), 1444-63. [DOI:10.1080/13501763.2018.1531909]
Hobolt, S. B., & De Vries, C. E. (2015). Issue entrepreneurship and multiparty competition. Comparative Political Studies, 48(9), 1159-85. [DOI:10.1177/0010414015575030]
Hooghe, L., & Marks, G. (2018). Cleavage theory meets Europe’s crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage. Journal of European Public Policy, 25(1), 109-35. [DOI:10.1080/13501763.2017.1310279]
Ivarsflaten, E. (2008). What unites right-wing populists in Western Europe?: Re-examining grievance mobilization models in seven successful cases. Comparative Political Studies, 41(1), 3-23. [DOI:10.1177/0010414006294168]
Karimi, A., & Zolfaghari, V. (2019). [An introduction to the political sociology of voting behavior (Persian)]. Tehran: Negahe Moaser.
Kitschelt, H., & McGann, A. J. (1997). The radical right in Western Europe: A comparative analysis. Michigan: University of Michigan Press. https://www.google.com/books/edition/The_Radical_Right_in_Western_Europe/AZiD0rsmqO4C?hl=en&gbpv=0
Krause, W., & Giebler, H. (2020). Shifting welfare policy positions: The impact of radical right populist party success beyond migration politics. Representation, 56 (3), 331-48. [DOI:10.1080/00344893.2019.1661871]
Mudde, C. (2007). Populist radical right parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511492037]
Mudde, C. (2012). The relationship between immigration and nativism in Europe and North America. Washington, DC: Migration Policy Institute.
Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit and authoritarian populism. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/9781108595841]
Quillian, L. (1995). Prejudice as a response to perceived group threat: Population composition and anti-immigrant and racial prejudice in Europe. American Sociological Review, 60(4), 586-611. [DOI:10.2307/2096296]
Rudolph, T. J., & Evans, J. (2005). Political trust, ideology, and public support for government spending. American Journal of Political Science, 49(3), 660-71. [DOI:10.1111/j.1540-5907.2005.00148.x]
Scala, D. J., & Johnson, K. M. (2017). Political polarization along the rural-urban continuum? The geography of the presidential vote, 2000-2016. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 627(1), 162-84. [DOI:10.1177/0002716217712696]
Strom, K. (1984). Minority governments in parliamentary democracies: The rationality of nonwinning cabinet solutions. Comparative Political Studies, 17(2), 199-227. [DOI:10.1177/0010414084017002004]
Tsebelis, G. (2002). Veto players: How political institutions work. Princeton: Princeton University Press. [DOI:10.1515/9781400831456]
Zolfaghari, V. (2020). [Behavior of political parties in advanced democracy (Persian)]. Tehran: Tehran University. https://www.gisoom.com/book/