آینده‌پژوهی سبک زندگی اقتصادی خانواده‌ها با نرم‌افزار میک‌مک و سناریو ویزارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر آینده سبک زندگی اقتصادی خانواده‌ها در ایران است. با توجه به نابسامانی‌های اقتصادی چند سال اخیر این موضوع مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی موضوع سبک زندگی اقتصادی خانواده‌ها در ایران و مرور پیشینه پژوهش‌ها، مصاحبه با 14 نفر از خبرگان انجام شد. از روش اشباع نظری به عنوان استانداردی برای پایان نمونه‌گیری استفاده گردید. در میان یافته های بدست آمده 26 عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق سبک زندگی خانواده‌ها شناسایی شدد. با به کارگیری نرم‌افزار میک‌مک عوامل یادشده تحلیل ساختاری شدند. عوامل اثرگذار و تأثیرپذیر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و رتبه‌بندی شدند، و مهم‌ترین آن‌ها به‌ عنوان پیشران‌های اصلی ارایه شدند. در یافته‌های پژوهش، از میان پیشران‌های اصلی، ده متغیر دووجهی به عنوان پیشران‌های کلیدی که کمترین اثرپذیری و بیشترین اثرگذاری را در سبک زندگی خانواده‌ها داشتند، شناسایی شدند. سپس، متغیرهای دووجهی، وارد نرم‌افزار سناریو ویزارد شد و دو سناریوی مطلوب و یک سناریوی نامطلوب به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آجودانیان، ف. (1392). بررسی تأثیر تبلیغات بر میزان مصرف‌گرایی بین دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی]. یزد: دانشگاه یزد؛ 1392.
افشارکهن، ج.، و شرفی، ب. (1394).«وسایل ارتباط‌جمعی، موقعیت اجتماعی اقتصادی مخاطبان و برجسته‌سازی دانش سبک زندگی سلامت‌محور. جامعه‌شناسی کاربردی، 27(1)،94-77 .
توکلی، م. ج.، و ایزانلو، ا. (1395). تحلیل کارکردی سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام. دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌نامه سبک زندگی، 1(2)، 70-47.
حبیب‌پورگتابی، ک. (1395). تحولات سبک زندگی در ایران.فصلنامه فرهنگ مردم ایران، 44، 145-118.
حسنی، م. ح.، ذکایی، م. س.، طالبی، ا.ت.، و انتظاری، ع. (1396). مفهوم‌سازی سبک زندگی فرهنگی. جامعه‌پژوهی فرهنگی، 8 (1)، 44-23.
حیدری‌ساربان، و. (1395). تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر. برنامه‌ریزی و آمایش فضا،20(4)، 59-29.
خواجه‌سروری، غ. ر.، و طباخی‌ممقانی، ج. (1392). جهانی ‌شدن و سبک زندگی و تقاضاهای دگرگونی سیاسی. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)، 4( 10)، 160-131.
زارع، ب.، کاوه‌فیروز، ز.، و سلطانی، م.ر. (1394). عوامل جمعیتی اجتماعی اثرگذار بر سبک زندگی سلامت‌محور سالمندان تهرانی. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4(1)، 144-119.
شادفر، ح.، نیلی، م. ر.، و قاسمی، و. (1396). بررسی میزان توجه به شاخص‌های اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعه‌ی اسلامی ایرانی در محتوای برنامه‌ی درسی دوره‌ ابتدایی و شیوه‌ی آموزش معلمان. رویکردهای نوین آموزشی، 12(2)، 97-77 .
طغیانی، م. (1395). شناسایی و ترویج سبک زندگی اسلامی در جهت دفاع اقتصادی. فصلنامه آفاق امنیت، 9(31)، 64-29 .
عدلی‌پور، ص.، سلیمانی، ح.، و مفاخری، ا. (1393). رابطه مصرف رسانه‌ای با هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین در بین جوانان شهر تبریز. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 21(79)، 46-121.
عنبری، م.، فیروزآبادی، س.ا.، و سروش، س. (1392). اثرات رقابت‌جویی مادی و منزلتی بر مصرف‌گرایی روستایی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 7(4)، 36-110.
عیوضی، غ. ح. (1388). سبک زندگی تلویزیونی و مصرف.فصلنامه فرهنگی دفاعی زنان و خانواده، 5(16)، 68-143.
فاضلی، م. ص. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: نشر صبح صادق.
فرزعلیان، ا.، گنجی، م.، و نیازی، م. (1398). سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرایش شهروندان به سبک زندگی نشاط‌محور. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(2)، 410-379.
قاسمی‌پاکرو، م. (1391). بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی (مطالعه موردی زنان 65-18 سال شهر تهران) [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. مازندران: دانشگاه مازندران.
گیدنز، آنتونی، 1388. تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید [ترجمه ن. موفقیان]. تهران: نشر نی.
گیدنز، آ. (1388). چشم‌اندازهای جهانی [ترجمه‌ م.ر. جلائی‌پور]. تهران: انتشارات طرح نو.
موسوی‌لقمان، س. ‌ا.، رفیعی‌آتانی، ع.، و معینی، ع. ر. (1398). تحلیل مضمون سیاست‌های اقتصاد خانواده در ایران. مطالعات راهبردی زنان، 21(83)، 100-79.
مهدی‌زاده، س. م.، و خاشعی، ر. (1397). نقش رسانه‌ها در انتخاب سبک‌های زندگی سلامت‌محور (با تأکید بر مصرف رسانه‌ای شهروندان شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 25(2)، 78-51.
نوتاش، م.، غفاری، غ. ر.، کاظمی‌پور، ش.، و ترکمان، ف. (1397). سواد اجتماعی و مصرف مادی بین جوانان دارای برخوردار اقتصادی در شهر تهران. فصلنامه‌ مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 8(29)، 37-107.
 
Adlipoor, S., Soleimani, H., & Mafakheri, E. (2014). [Relationship between media consumption and social identity and modern lifestyle: A case study on Tabriz young citizens (Pesian)]. Communication Research, 21(79), 121-146. [DOI:10.1037/0022-3514.68.1.138]
Afshar Kohan, J., & Sharafi, B. (2016). [ Mass media, socio-economic situation audience and agenda-setting the knowledge related to healthy lifestyle (case study: People over 40 years old in Kermanshah City) (Persian)]. Journal of Applied Sociology, 27(1), 77-94. [DOI:10.1037/0022-3514.68.1.138]
Ajoudanian, F. (2013). [The effect of advertising on the level of consumerism among married students of the University of Isfahan (Persian)] [MA thesis]. Yazd: University of Yazd. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/search?keywords=D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&basicscope=1
Anbari, M., Firozabadi, S. A., & Sorosh, S. (2013). [The effects of material competition and prestige on rural consumerism (Persian)]. Journal of Iranian Social Studies, 7(4), 110-136. http://www.jss-isa.ir/article_23511.html?lang=fa
Eivazi, G. H. (2009). [T.V lifestyle and consumption (Persian)]. The Women and Families Cultural-Educational Journal, 5(16), 143-168. https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201558.html?lang=fa
Farzalian, E., Ganji, M., & Niazi, M. (2019). [Investigating the role of social, cultural, and economic capital on citizens’ tendency toward exhilaration-oriented lifestyle (Persian)]. Quartely of Social Studies and Research in Iran, 8(2), 379-410. [DOI:10.1016/S0921-8009(98)00107-4]
Fazeli, M. S. (2003). [Consumption and lifestyle (Persian)]. Ghom: Sobhe Sadegh. https://opac-nlai-ir.translate.goog/opac-prod/bibliographic/701972?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=fa&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui,op,sc
Feist, G. J., Bodner, T. E., Jacobs, J. F., Miles, M., & Tan, V. (1995). Integrating top-down and bottom-up structural models of subjective well-being: A longitudinal investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 68(1), 138–50. [DOI:10.1037/0022-3514.68.1.138]
Fischer, E., & Arnold, S. J. (1990). More than a of love: Gender roles and christmas gift shopping. Jounal of Consumer Research, 17(30), 333–345. [DOI:10.1086/208561]
Ghasemi Pakro, M. (2012). [Study of socio-economic and cultural factors affecting lifestyle (Case study of women aged 18-65 in Tehran) (Persian) [MA thesis]. Mazandaran: University of Mazandaran. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/d4a869358073d521f21e40eb64589678
Giddens, A. (2009). Modernity and self - Identity: Self and society in the late modern age [ N. Movafaghian, Persian Trans]. Tehran: Nashr-e-Ney. https://www.gisoom.com/book/
Giddens, A. (2009). Global perspectives [M. R. Jalayipoor, Persian Trans]. Tehran: Tarhe-e-No. https://www.gisoom.com/book/1632642//
Habibpoor, K. (2016). [Transformations of lifestyle in Iran (Persian)]. Culture of the Iranian People, 44, 117-145. https://iribresearch.ir/Farhang_Mardom/pdf%2f44%2f44_736.pdf
Haanpää, L. (2007). Consumers’ green commitment: Indication of a postmodern lifestyle? International Journal of Consumer Studies, 31(5), 478-486. [DOI:10.1111/j.1470-6431.2007.00598.x]
Hasani, M. H., Zokaei, M. S., Talebi, A., & Entezari, A. (2017). [Conceptualizing Cultural lifestyle (Persian)]. Sociological Cultural Studies, 8(1), 23-44. https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_2570.html?lang=en
Heidari Sarban V. (2016). [Analysis of the effects information and communication technology on social and economic life style in the rural areas, case study: Meshkinshar County (Persian)]. Quarterly Spatial Planning (Modares Human Sciences), 20(4), 29-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464198
Khaje Sarvari, G., & Tabakhi Mamaghani, J. (2013). [Lifestyle globalization and political change demand (Persian)]. Journal Strategic Studies Of Public Policy, 4(10), 131-60. http://sspp.iranjournals.ir/article_2521.html?lang=en
Mehdizade, S. M., Khashei, R. (2018). [The role of the media in choosing healthy life styles; with emphasise on media consumption of citizens in Tehran (Persian)]. Journal of Communication Research (Pazhoohesh Va Sanjesh), 25(2), 51-78. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=685661
Mousavi Loghman, S. A., Rafiei Atani, A., & Moini, A. R. (2019). [Thematic analysis of family economy policies in Iran (Persian)]. Women’s Strategic Studies Quarterly, 21(83), 79-100. [DOI:10.1037/0022-3514.68.1.138]
Nagel, I., & Lemel, Y. (2019). The effects of parents’ lifestyle on their children’s status attainment and lifestyle in the Netherlands. Poetics, 74, 101357. [DOI:10.1016/j.poetic.2019.03.002]
Nootash, M., Ghafari, G. R., Kazemipour, S., & Torkaman, F. (2019). [Social literacy and material consumption among economically well-off youths in Tehran (Persian]. Urban Studies, 8(29), 107-26. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=687806
Ropke, I. (1999). The dynamics of willingness to consume. Ecological Economics, 28(3), 399-420. [DOI:10.1016/S0921-8009(98)00107-4]
Sathish, S., & Rajamohan, A. (2012). Consumer behaviour and lifestyle marketing. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(10), 152-66. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38867287/13-with-cover-page-v2.pdf?Expires
Shadfar, H., Nili, M. R., & Ghasemi, V. (2017). [Investigating consideration of economic indicators of lifestyle based on Islamic-Iranian development in the content of elementary curriculum and teachers’ teaching methods (Persian)]. Journal of New Educational Approaches, 12(2), 77-97. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=612390
Tavakoli, M. J., & Izanloo, O. (2016). [The desired economic style of life in Islam: A functional analysis(Persian)]. Research Bulletin for Lifestyle, 2(1), 47-70. http://journal.manaviyat.ir/article_39262.html?lang=en
Thøgersen, J. (2005). How may consumer policy empower consumers for sustainable lifestyles? Journal of Consumer Policy, 28(2), 143-77. [DOI:10.1007/s10603-005-2982-8]
Toghiyani, M. (2016). [Identifying and promoting the Iranian Islamic lifestyle for economic defense (Persian)]. Scientific Journal of Security Horizons, 9(31), 29-64. https://ps.ihu.ac.ir/article_200515.html?lang=fa
Ubonsria, B., & Pannunb, A. (2013). A study of applying sufficiency economy to lifestyles and use of resources at community levels. Procedia Environmental Sciences, 17, 976-983. [DOI:10.1016/j.proenv.2013.02.116]
Latham, A. (2003). Urbanity, lifestyle and making sense of the new urban cultural economy: Notes from Auckland, New Zealand. Urban Studies, 40(9), 1699-1724. [DOI:10.1080/0042098032000106564]
Zare, B., Kavehfirouz, Z., & Soltani, M. R. (2015). [The socio-demographic factors affect on health life style of Tehranian elderly (Persian)]. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 4(1), 119-44. [DOI:10.1016/j.proenv.2013.02.116]
Vuong, B. N., & Giao, H. N. K. (2020). The impact of perceived brand globalness on consumers’ purchase intention and the moderating role of consumer ethnocentrism: An evidence from Vietnam, Journal of International Consumer Marketing, 32(1), 47-68. [DOI:10.1080/08961530.2019.1619115]