سیاست خصوصی‌سازی مدارس دولتی: ارزیابی طرح "مدارس خرید خدمات" در استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهشگری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

خصوصی‌سازی مدارس یکی از موضوعات پردامنه و پر مناقشه‌ای است که در سال‌های اخیر در کانون توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بوده است. "مدارس خرید خدمات" از طرحهای اخیر نظام آموزش‌وپرورش است که در قالب طرح کلی خصوصی‌سازی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک ارزیابی کمی از مناقشات کیفی بر سر خصوصی‌سازی مدارس است. روش این پژوهش بر اساس تکنیک ارزیابی اهمیت/عملکرد(IPA) بوده است. جامعۀ آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان صاحب‌نظر در حوزه آموزش و پرورش که در جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان قم در سال 1398 شرکت داشته‌اند، می‌باشد، که از بین آنان تعداد 50 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد وضعیت خصوصی‌سازی را بر اساس 27 معیار ارزیابی نمودهاند. با تحلیل نواحی مختلف نمودار اهمیت/عملکرد میتوان نتیجه گرفت که "مدارس خرید خدمات" در به‌کارگیری نیروهای متخصص کم‌کاری می‌کنند و حتی تناسب رشته معلمان را رعایت نمی‌کنند. زیرا که جذب نیروی متخصص برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر حتی حقوق مکفی هم به معلمان پرداخت نمیشود. این شیوه جذب نیرو موجب شده که کیفیت آموزش تنزل پیدا کرده و درنهایت سرنوشت دانش آموزان این مدارس را که اغلب در مناطق محروم هستند در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. به‌عبارت‌دیگر توسعه اینگونه مدارس مبتنی بر عدالت آموزشی و یا حتی عدالت اجتماعی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی‌نژاد، م. (1376). مطالعه اجمالی و انگیزه‌ها و سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران و مالزی. مجله‌ علوم‌ انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 5، 80-62.
انصاری، ع. (1388). اندازه‌گیری آثار رفاهی سیاست آزادسازی آموزش مطالعه موردی خانوارهای شهری بر مبنای بودجه خانوار (86-1383) [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
توحیدفام، م. (1381). دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن. تهران: روزنه.
متوسلی، م.، و آهنجیان، م. ر. (1381). اقتصاد آموزش ‌و پرورش. تهران: انتشارات سازمان و مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها‌ (سمت‌).
جعفری، پ. (1389). مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش. تهران: عترت نو‏‫‏.
جمشیدی، ل.، آراسته، ح. ر.، نوه ابراهیم، ع.، و زین آبادی، ح. ر. (1392). توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌‌های خرد. دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 1(3): 88-65.
حسنی شلمانی، م. ح. (۱۳۹۳). عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی دولتی در مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت، ۳۰ (1)،90-61.
ربیعی، ع.، و نظریان، ز. (1391). بررسی چالش های خصوصی‌سازی آموزش عالی (مطالعۀ تطبیقی در چهار کشور منتخب). مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(4): 647-668.
رزاقی، ا. (1376). اثر خصوصی‌سازی بر امنیت و ثبات اجتماعی ایران. اطلاعات سیاسی اقتصادی، 116-115، 177-168.
شیراوند، ی.، معدن دار آرانی، ع.، و نیک ­پی، ا. (1396). شناسایی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت، 33(2)، 116-101.
فریدمن، ر.، و فریدمن، م. (1367). آزادی انتخاب[ ترجمه ح. حکیم‌زاده جهرمی]. تهران: نشر پارسی .
صفارزاده، غ. ر. (1381). موانع خصوصی‌سازی در ایران. ماهنامه تخصصی تدبیر، 129، 53-47.
عبداللهی، ش. (1387). آموزش و پرورش را سبک‌بار کنیم. مجله آیین، شماره 19و20، 144-141.
کمیجانی، ا. (1382). ارزیابی عملکرد و سیاست خصوصی‌سازی در ایران. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
محمدنژاد، ح. (1397). خصوصی‌سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه و انگلستان. فصلنامه حقوق اداری، 6(17)، 101-75.
گرد، م.، مهربان صفت، ز.، حسینی‌قلعه‌سری، س. ح.، کمری، م.، و عبداله‌زاده‌آرانی، م. (1395). سالنامه آماری سازمان مدارس غیردولتی مشارکت‌های مردمی و خانواده در سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴. تهران: ناشر برگ سبز دانش.
هاشمیان، ف.، زندیان، ه.، و آقامحمدی، ج. (1394). تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (12)، 26-1.
 
Abdolahi, S. (2009). [Lighten education (Persian)]. Ain, 19-20, 141-44. http://ensani.ir/fa/article/238166/%D1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
Alexander, F. K. (2000). The Changing face of accountability: Monitoring and assessing institutional performance in higher education. Journal of Higher Education, 71(4), 411-31. [DOI:10.1080/00221546.2000.11778843]
Ansari, A. (2009). [Measuring the welfare effects of education liberalization policy: Case study of urban households based on household budget (2004-2007) (Persian)] [PhD. dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabai University.
Belfield, C. R. & Levin, H. M. (2002). The effects of competition on educational outcomes: a review of the United States evidence. Review of Educational Research, 72(2), 279-341. [DOI:10.3102/00346543072002279]
Caddell, M., & Ashley, L. D. (2006). Blurring boundaries: Towards a reconceptualisation of the private sector in education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 36(4), 411-419. [DOI:10.1080/03057920601024750]
Belfield, C. R., & Levin, H. M. (2002). Education privatization: Causes, consequences and planning implications. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.520.1764&rep=rep1&type=pdf
Ebrahimi Nejad, M. (1997). [Overview of privatization motivations and policies in Iran and Malaysia (Persian)]. Humanities (University of Sistan and Baluchestan), 5, 62-80. http://ensani.ir/file/download/article/20120614185146-9157-25.pdf
Friedman, R., & Friedman, M. ( 1988). Free to choose: a personal statement [H. Hakimzade, Persian Trans]. Tehran: Parsi. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=497574&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Gerd, M., Mehraban Sefat, Z., Hosseini, S. H., Kamari, M., & Abdolahzade, M. (2017). [Statistical yearbook of non-governmental schools organization, public participation and family in the 94-95 academic year (Persian)]. Tehran: Barge - Sabze- Danesh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4501704&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Hasani Shelmani, M. H. (2014). [ Factors affecting public-private sector’s support for the elementary schools. (Persian)]. Quarterly Journal of Education, 30(1), 61-90. http://qjoe.ir/article-1-116-fa.html
Hashemian, F., Zandian, H., & Aghamohamadi, J. (2016). [Analysis of private sector participation in the education system (Persian)]. Journal of the Marco and Strategic Policies, 3(12), 1-26. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=536707
Jafari, P. (2010). [Private sector participation in education (Persian)]. Tehran: Etrate-No. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2026043&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Jamshidi, L., Arasteh, H. R., Naveh Ebrahim, A., &Zeinabadi, H. R. (2013). [Qualitative development of higher education privatization in Iran: Micro requirements and Prerequisites (Persian)]. Quarterly Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(3), 65-88. http://www.journalie.ir/Article/273/FullText?culture=fa
Komeijani, A. (2004). [Evaluating the performance of privatization policy in Iran (Persian)]. Tehran: Ministry of Economic Affairs and Finance. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=688349&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Mohamadnejad, H. (2019). [Privatization of public services in legal system of Iran, France and U.K (Persian)]. Administrative Law, 6(17), 75-101. http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-327-fa.html
Motavasseli, M., & Ahanchian, R. (2002). [Economics of education (Persian)]. Tehran: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=666113&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Mottran. R. (1995). Improving public services in the United Kingdom. Public Administration and Development, 15(3), 311-318. [DOI:10.1002/pad.4230150321]
Rabie, A., & Nazarian, Z. (2013). [Analyzing the Challenges of Higher Education Outsourcing (Comparative Study in Four Selected Countries) (Persian)]. Iranian Journal of Management in the Islamic University, 1(4), 647-668. http://miu.nahad.ir/article_44.html?lang=fa
Razaghi, E. (1997). [The effect of privatization on security and social stability in Iran (Persian)]. Political & Economic Ettelaat, 115-116, 168-177.
Safarzade, G. R. (2002). [Barriers to privatization in Iran (Prsian)]. Tadbir, 129, 47-53. http://ensani.ir/fa/article/132601/DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
Shiraavand, Y., Ma’dandaar Aaraani, A., & Nikpey, I. (2017). [Identification of the quantitative dimensions of supplementary private tutoring among high school students (Persian)]. Quarterly Journal of Education, 33(2), 101-16. http://qjoe.ir/article-1-454-fa.html
Tohidfam, M. (2002). [State and democracy in the age of the globalization: A look at the thoughts of contemporary western politics (theory of state / democracy) (Persian)]. Tehran: Rowzane. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=