فراتحلیل کیفی مطالعات شبکه در پژوهش‌های مدیریت بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مسائل، فرصت‌ها و امکان‌های پیشروی مدیریت بخش عمومی در عرصه‌های گوناگون در عصر کنونی از ویژگی‌های چندبعدی بودن، چند مقیاس بودن، با قابلیت پیش‌بینی محدود و دخیل بودن کنشگران مختلف در حوزه‌های بخش عمومی، خصوصی و مردمی برخوردار است. رویکرد شبکه‌ای که در سه دهه اخیر در میان پژوهشگران مدیریت بخش عمومی در دنیا با استقبال فراوانی رو به رو شده، توانسته ظرفیت نهادی مواجهه با مسائل سخت و پیچیده مدیریت بخش عمومی را فراهم کند. با این حال، سپهر پژوهش‌های مدیریت بخش عمومی در ایران نشانگر اهمیت پایین رویکرد شبکه‌ای و نیازمند تبیین ظرفیت‌های آن است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب مطالعات شبکه در مدیریت بخش عمومی و بازنمود توان‌های تحلیلی آن در مواجهه با مسائل تعریف شده است. مقاله حاضر از منظر روش‌شناسی از جمله پژوهش‌های کیفی با اتکاء به روش فراترکیب (فراتحلیل کیفی) است که با استفاده از اسناد، منابع و مطالعات کتابخانه‌ای به پیش رفته است. یافته‌های مقاله حاضر نیز نشان می‌دهد که پژوهشگران مدیریت بخش عمومی می‌تواند از شش بعد و یا منظر به موضوع شبکه‌ها ورود کرده و برای مسائل خود چاره‌جویی کنند که عبارتند از: زمینه‌ شکل‌گیری شبکه، فرآیند شکل‌گیری شبکه، ساختار شبکه، حکمرانی شبکه، مدیریت اجرایی شبکه، خروجی‌ها، پیامدها و اثرات شبکه. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قابلیت‌های گسترده رویکرد شبکه‌ای از مرحله تشخیص مسأله تا اجرای و نظارت بر اجرای خط‌مشی‌ها و هم‌چنین مطالعات سازمانی و بین‌سازمانی می‌تواند در حل مسائل کنونی مدیریت بخش عمومی کشور در سطوح مختلف بین‌المللی تا محلی به کار آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افتاده، ج. (1395). تحلیل شبکه‌های اجتماعی. تهران: ثانیه.
اسکات، د.، و ریچارد، د. (1389). سازمان‌ها و سازمان‌دهی (دیدگاه سیستم‌های عقلایی، طبیعی و باز) [س. ر. سیدجوادین، ب. پورولی، و ا. جمالی پویا، ترجمه فارسی]. تهران: مروارید.
باستانی، س.، و رئیسی، م. (1390). روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه‌های کل در مطالعه اجتماعات متن باز، مطالعات اجتماعی ایران، ۵(۲)،31-57.
قربانی‌زاده، و.، و حسن‌نانگیر، س. طه. (1393). راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2. تهران: جامعه‌شناسان.
 
Agneessens, F., & Koskinen, J. (2016). Modeling individual outcomes using a Multilevel Social Influence (MSI) Model. In E. Lazega, & T. Snijders (Eds.), Multilevel Network Analysis for the Social Sciences, Theory, Methods and Applications (pp. 81-105). Cham: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-24520-1
Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). Big questions in public network management research. Journal of Public Administration Research and Theory, 11(3), 295-396. [DOI:10.1093/oxfordjournals.jpart.a003504]
Bastani, S., & Reisi, M. (2011). [Network analysis method: Using the whole network approach in the study of open source communities (Persian)]. Iranian Journal of Social Studies, 5(2), 31-57. http://www.jss-isa.ir/article_21463.html
Berry, F. S., Brower, R. S., Choi, S. O., Goa, W. X., Jang, H., & Kwon, M., et al. (2004). Three traditions of network research: What the public management research agenda can learn from other research communities. Public Administration Review, 64(5), 539-52. [DOI:10.1111/j.1540-6210.2004.00402.x]
Borgatti, S. P., Brass, D. J., & Halgin, D. S. (2014). Social network research: Confusions, criticism and controversies. In D. J. Brass, L. Giuseppe, M. Ajay, H. Daniel, & S. Borgatti (Eds.), Contemporary Perspectives on Organizational Social Networks, Emerald Books (pp. 1-29). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. [DOI:10.1108/S0733-558X(2014)0000040001]
Brass, D. J., Galaskiewicz, J., Greve, H. R., & Tsai, W. (2004). Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective. Academy of Management Journal, 47(6), 795-817. [DOI:10.5465/20159624]
Brughmans, T. (2012). Thinking through networks: A review of formal network methods in archaeology. Journal of Archaeological Method and Theory, 20(4),623-62. [DOI:10.1007/s10816-012-9133-8]
Carpenter, M. A., Li, M., & Jiang, H. (2012). Social network research in organizational context: A systematic review of methodological issues and choices. Journal of Management, 38(4), 1328-61. [DOI:10.1177/0149206312440119]
Ghorbanizadeh, V., & Hasan Nangir, S. T. (2014). [Practical guide to meta-analysis with CMA software (Persian)]. Tehran: Sociologists Publications. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2959371
Hu, Q., Khosa, S., & Kapucu, N. (2016). The intellectual structure of empirical network research in public administration. Journal of Public Administration Research and Theory, 26(4), 593-612. [DOI:10.1093/jopart/muv032]
olarship: Understanding where we are and where we need to go, Journal of Public Administration Research and Theory, 21(suppl_1), 157-73 [DOI:10.1093/jopart/muq061]
Jensen, L. S. (2016). The twentieth century administrative state and networked governance. Journal of Public Administration Research and Theory Advance, 27(3), 468–84. [DOI:10.1093/jopart/muw065]
Jones, C., Hesterly, W., & Borgati, P. (1997). A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. Academy of Management Journal, 22(4), 11-45. [DOI:10.5465/amr.1997.9711022109]
Kapucu, N., Hu, Q., & Khosa, S. (2014). The state of network research in public administration. Administration & Society, 49(8), 1087-120. [DOI:10.1177/0095399714555752]
Klein, L, & Pereira, B. (2016). The survival of interorganizational networks: A proposal based on resoure dependence theory. Revista de Administração Mackenzie, 17(4), 153-75. [DOI:10.1590/1678-69712016/administracao.v17n4p153-175]
Klijn, E. H., & Koppenjan, JFM. (2000). Public management and policy networks: Foundations of a network approach to governance. Public Management, 2(2), 137- 58. [DOI:10.1080/146166700411201]
Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance Networks in the Public Sector. London: Routledge. [DOI:10.4324/9781315887098]
Lecy, J. D., Mergel, I. A., & Schmitz, H. P. (2014). Networks in public administration: Current scholarship in review. Public Management Review, 16(5), 643-65 [DOI:10.1080/14719037.2012.743577]
McGuire, M. (2006). Collaborative public management: Assessing what we know and how we know it. Public Administration Review, 66(s1), 33-43. [DOI:10.1111/j.1540-6210.2006.00664.x]
Milward, H. B., & Provan, K. G. (1998). Measuring network structure. Public Administration, 76(2), 387-407. [DOI:10.1111/1467-9299.00106]
Pftadeh, J. (2016). [Analysis of social networks (Persian)]. Tehran: Sanieh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4286813
Provan, K. G., & Kenis, P. (2007). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administrationa Research and Theory, 18(2), 229-52. [DOI:10.1093/jopart/mum015]
Provan, K. G., & Lemaire, R. H. (2012). Core concepts and key ideas for understanding public sector organizational networks: Using research to inform scholarship and practice, Public Administration Review, 72(5), 638-48. [DOI:10.1111/j.1540-6210.2012.02595.x]
Provan, K. G., Fish, A., & Sydow, J. (2007). Interorganizational networks at the network level: A review of the empirical literature on whole networks. Journal of Management, 33(3), 479-516. [DOI:10.1177/0149206307302554]
Rethemeyer, R. K., & Hatmaker, D. M. (2008) Network management reconsidered: An inquiry into management of network structures in public sector service provision. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 617-46. [DOI:10.1093/jopart/mum027]
Rethemeyer, R. K. (2005). Conceptualizing and measuring collaborative networks. Public Administration Review, 65(1), 117-21. [DOI:10.1111/j.1540-6210.2005.00436.x]
Scott, W. R., & Gerald, D. F. (2007). [Organizations and organizing: rational, natural, and open system perspectives (R. Seyedjavadin, B. Pourvali, & E. Jamali Pouya, Persian Trans). Tehran: Morvarid. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2004780
Streck, C. (2005). Governments and policy networks: Chances, risks and a missing strategy. In F. Wijen, & K. Zoeteman, & J. Pieters (Eds.), A Handbook of Globalisation and Environmental Policy. ‌Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited (pp. 510-48). https://EconPapers.repec.org/RePEc:elg:eechap:3499_25
Timulak, L. (2009) Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4-5), 591-600 [DOI:10.1080/10503300802477989] [PMID]
Turnbull, S. (2003). Network governance. Corporate Governance International, 6(3), 4-14. https://ssrn.com/abstract=492522
Wachhaus, A., & Harrisburg, P. (2009). Networks in contemporary public administration: A discourse analysis. Administrative Theory, 31(1), 59-77 [DOI:10.2753/ATP1084-1806310104]
Wilikilagi,V. (2009). What is network governance and its implications for public policy formulation? [DOI:10.2139/ssrn.1494757]