راهبردهای ترمیم و بهبود نگرش مردم و نخبگان عربستان به ایران در قالب دیپلماسی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده پیامبر اعظم (ص)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده پیامبر اعظم (ص)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

یکی از رویکردهای مستمر حکومت عربستان برای مهار جمهوری اسلامی ایران از درون، بهره‌برداری از فضای مجازی و تأسیس شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و رسانه‌های دیگر است تا مردم ایران را مخاطب خود قرار دهد. این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران کمتر کوشیده است مردم و نخبگان عربستان را مخاطب خود قرار داده و نگاه آنها را که تحت تأثیر سیاست‌های رسانه‌ای حاکمان آل سعود است، به خود بهبود دهد. براین‌اساس مقاله حاضر می‌کوشد به این سؤال اصلی پاسخ دهد که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد دیپلماسی عمومی خود را در مقابل عربستان سعودی فعال سازد، چه راهبردهایی را برای بهبود نگاه مردم و نخبگان عربستان به خود، می‌تواند اتخاذ کند. به‌دلیل ماهیت اکتشافی مقاله، فرضیه‌ای در پاسخ به این سؤال درنظر گرفته نشده است. داده‌های کیفی حاصل از منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه، با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 2020 کدگذاری و مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفته‌اند؛ یافته‌های حاصل از توزیع پرسشنامه‌ میان نمونه آماری، با دو نرم‌افزار SMART-PLS و SPSS تحت آزمون‌های آماری مناسب قرار گرفته‌ و درنهایت، با استفاده از الگوی SOAR راهبردهای دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران برای بهبود نگاه مردم و نخبگان عربستان به خود طراحی و با استفاده از نظر خبرگان اعتبارسنجی شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. (4931). بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام.
کمالی، ح. ر. (2931). خاورمیانه (9) (ویژه مسائل داخلی عربستان). تهران: ابرار معاصر تهران.
اسدی، ع. ا. (8931). نقش عربستان سعودی در امنیتی سازی ایران؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 22(58)،601-38.
الرشید، م. (3931). عربستان سعودی و جریان‌های اسلامی جدید [‌ترجمه فارسی: ر. نجف‌زاده]. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
الیاسی، م. ح. (8831). مبانی نظریه و عملی اقناع و مجاب‌سازی. مطالعات راهبردی بسیج، 54، 27-14.
ایزدی، ف. (1931). دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
بیلیس، ج. (2831). استراتژی در جهان معاصر؛ مقدمه‌ای بر مطالعات استراتژیک. [ترجمه فارسی: ک. خیبری]. تهران: ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ؤس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اب‍رار م‍ع‍اص‍ر.
حاجیانی، ا. (4931). چارچوب روش‌شناختی برای پژوهش‌های محیط‌شناسی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 81(86)، 63-7.
حسینی، ح. (9831). ارتباط اقناعی: از آموزه‌های عملی تا یافته‌های علمی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
سجادپور، س. م. ک. و وحیدی، م. (0931). دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی. فصلنامه سیاست، 14(4)، 59-77.
صدرپور، س. ا.، جمشیدی، م. ح. و اسلامی، م. (5931). بررسی سازوکارهای نوین دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای. فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 6(1)، 081-561.
علینقی، ا. ح. (1831). جایگاه امنیت در استراتژی ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 5(61)، 533-913.
فیروزکوهی، م. (0041). عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی. تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات.
فیروزی، م. ع. و زادولی خواجه، ش. (6931). مدل استراتژیک SOAR گامی به سوی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز). برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7(25)، 04-92.
قاسمی، م. ع. (6931). جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 02(57)، 23-7.
گال، م. د. (7831). روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی [ترجمه فارسی ا. ر. نصر]. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی: دانشگاه شهید بهشتی.
لطفیان، س. (3931). استراتژی و روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
موسوی جشنی، س. ص. (3931). الگوی تحلیلی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام. فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 1(1)، 871-741.
نای، ج .(7831). قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل [ترجمه فارسی: س. م. روحانی و م. ذوالفقاری]تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
نزاکتی، ف. (6931). دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی: الزامی برای جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات آوا.
نیازی، م. (0931). روش‌های تحقیق تلفیقی، جنبش سوم روش‌شناختی در علوم اجتماعی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 5(2)، 481-061.
لاکروا، ا. (2102). زمن الصحوه: الحرکات الإسلامیه المعاصره فی السعودیه، الترجمه بإشراف عبدالحق الزموری. بیروت: الشبکه العربیه للأبحاث و النشر، الطبعه الأولی.
 وحدة الدراسات فی مرکز صناعة الفکر. (3102). اللیبرالیه فی السعودیه؛ الفکره.. الممارسات.. الرؤى المستقبلیه، دار‌الإنتشار العربی. بیروت: مؤسسة الإنتشار العربی.
 
References
Al-Rasheed, M. (2014). Contesting the Saudi state: Islamic voices from a new generation [R. Najafzadeh, Persian Trans]. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communications. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2732151&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Ali Naghi, A. H. (The place of security in the national strategy (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 5(16), 319-335. http://quarterly.risstudies.org/article_1092.html
Asadi, A. A. (2020). [Saudi Arabia’s role in Securitization of Iran; the Islamic Republic of Iran strategy (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 22(85), 83-106. http://quarterly.risstudies.org/article_101852.html?lang=en
Banks, R. (2011). A resource guide to public diplomacy evaluation. Los Angeles: Figueroa Press. https://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u35361/2011%20Paper%209.pdf
Baylis, J. (2004). Strategy in the contemporary word an introduction to strategic studies [K. Khabiri, Persian Trans]. Tehran: International Studies and Research Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=681222&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Chandler, A. D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the American Industrial Enterprise. New York: Doubleday. https://www.google.com/books/edition/Strategy_and_Structure/xvz4WOOYzmAC?hl=en&gbpv=0
Cull, N. J. (2007). Public diplomacy: Lessons from the past. Los Angeles: Figueroa Press. http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf
Cultural Research Institute of the Islamic Revolution. (2015). [Statements in the meeting of the praisers of the Ahl-e-Beyt (Persian)]. Retrieved from: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29415
Dehshiri, M., Ghorbani, S., & Hekmatara, H. (2020). A comparative study on the cultural diplomacy of Iran and Saudi Arabia in Central Asia. Central Eurasia Studies, 13(2), 445-464. [DOI:10.22059/JCEP.2020.290473.449873]
Elyasi, M. H. (2010). [The theoretical and practical foundations of convincing and persuading (Persian). Basij Strategic Studies Quarterly, 45, 41-72. https://www.magiran.com/paper/737413?lang=en
Firoozkohi, M. (2021). [Depth of the external part of the Islamic Revolution (Persian)]. Tehran: Imam Hossein University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8510894&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Firoozi, M. A., & Zadvali Khaje, S. (2017). [Soar strategic model step towards the strategic planning for development urban tourism (case study: Tabriz Metropolitan). Journal of Regional Planning, 7(25), 29-40. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=522371
Gall, M. D. (2009). Educational research: An introduction [A. R. Nasr, Persian Trans]. Tehran: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1719773&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Ghasemi, M. A. (2017). [Political sociology of Saudi Arabia: The relationship between the government and the socio-political forces (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 20(75), 7-32. http://quarterly.risstudies.org/article_47999.html?lang=en
Hajiani, E. (2016). [A methodological framework for researches on environment studies (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 18(68), 7-36. http://quarterly.risstudies.org/article_13085.html?lang=en
Hegghammer, T. (2011). Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan Islamism since 1979. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511809439]
Heibach, J. (2021). Public diplomacy and regional leadership struggles: The case of Saudi Arabia. International Politics, Online First, 1-23. [DOI:10.1057/s41311-021-00310-7]
Hoseini, H. (2011). [Persuasive communication from practical teachings to scientific findings (Persian)]. Tehran: Imam Hosein University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150141&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Izadi, F. (2013). [US public diplomacy with Iran (Persian)]. Teran: Imam Sadiq University. https://www.gisoom.com/book/1825669/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
Kamali, H. R. (2013). [Middle East (9) (for Saudi domestic affairs) (Persian)]. Tehran: International Studies & Research Institute. https://www.gisoom.com/book/1932356/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
Khavarian Garmsiri, A. R., Stavers, Z., & Alian, M. (2013). [Strategic planning of urban tourism development with use SOAR Strategic Model (case study Taft city) (Persian)]. Journal of Spatial Planning, 17(3), 127-143. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-11869-en.html
Lacroix, S. (2019). Saudi Arabia and the limits of religious reform. Cambridge: Cambridge Institute on Religion & International Studies. https://religionanddiplomacy.org/wp-content/uploads/2019/02/TPNRD-Lacroix-Saudi-final.pdf
Lacroix, S. (2013). Saudi Arabia and the limits of post-Islamism. In A. Bayat (Ed), Post-Islamism: The many faces of political Islam. Oxford: Oxford University Press. https://www.google.com/books/edition/Post_Islamism/HNTjBZ2yxvoC?hl=en&gbpv=0
Lacroix, S. (2010). Islamic dissent in an Islamic state: The case of Saudi Arabia. Cairo: American University in Cairo. https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/1053300/filename/islamicdissentinanislamiccountry-report.pdf
Lacroix, S. (2010). [les Islamistes Saoudiens (French)]. Paris: Presses universitaires de France, https://www.bookleaks.com/files/ketab/ketab1/203.pdf
Lotfian, S. (2015). [Strategy and methods of strategic planning (Persian)]. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3446748&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Matwiczak, K. (2010). Public diplomacy: Model for the assessment of performance. Texas: Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, University of Texas. https://www.google.com/books/edition/Public_Diplomacy/HeOzoAEACAAJ?hl=en
Mor, B. D. (2006). Public diplomacy in grand strategy. Foreign Policy Analysis, 2(2), 157-176. [DOI:10.1111/j.1743-8594.2006.00025.x]
Moosavi Jashni, S. S. (2014). [Analytical pattern of Islamic Republic of Iran’s soft power in world of Islam (Persian)]. The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 1(1), 147-178. http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_39095.html?lang=en
Myers, D. (2010). social psychology. New York: McGraw-Hill Companies,Incorporated. https://www.google.com/books/edition/Social_Psychology/LAyHtQEACAAJ?hl=en
NATO’s Joint Analysis and Lessons Learned Center. (2013). A framework for the strategic planning and evaluation of public diplomacy. Lisbon: Joint Analysis and Lessons Learned Centre. https://www.jallc.nato.int/application/files/4416/0261/6142/A_Framework_for_the_Strategic_Planning_and_Evolution_of_Public_Diplomacy.pdf
Nay, J. (2009). Soft power: The means to success in world politics [M. Rohani, & M. Zolfaghari, Persian Trans]. Tehran: Imam Sadiq University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1236583&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Neo, R. (2020). Religious securitisation and institutionalised sectarianism in Saudi Arabia. Critical Studies on Security, 8(3), 203–222. [DOI:10.1080/21624887.2020.1795479]
Stavros, J. M., & Cole, M. L. (2013). SOARing towards positive transformation and change. The ABAC ODI Visions. Action. Outcome, 1(1), 10-34. https://www.mcole-psy.com/mcole/Cole-publications/StavrosCole2013_SOARing_Towards_Positive_Change.pdf
Nezakati, F. (2018). [Iran’s and Saudi Arabia’s public diplomacy in central Asia: A necessity for Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran; Ava. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4609839&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Niazi, M. (2011). [Mixed-methods research the third movement in the methodology of social sciences (Persian)]. Journal of Iranian Social Studies, 5(2), 160-184. http://www.jss-isa.ir/article_21468.html?lang=en
Sajadpoor, S. M. K., & Vahidi, M. (2012). [New public diplomacy: Conceptual and practical framework (Persian)]. Politics Quarterly, 41(4), 77-95. https://jpq.ut.ac.ir/article_29842.html?lang=en
Sadrpour, S. A. H., Jamshidi, M. H., & Eslami, M. (2016). [The study of new mechanism of public diplomacy based on the Joseph Nye’s Soft Power theory (Persian)]. Soft Power Studies, 6(1), 165-180. http://www.spba.ir/article_40926.html?lang=en
Stavros, J., & G. Saint (2009), SOAR: Linking strategy and OD to sustainable performance. In A. Sullivan, J.M. Stavros, R. L. Sullivan, & W. J. Rothwell (Eds.), Practicing organization development: A guide for leading change (pp. 377-394). New York: Wiley https://www.google.com/books/edition/Practicing_Organization_Development/EkvX3j_6iGAC?hl=en&gbpv=0
Taylor, Humphrey. (2006). The practice of public diplomacy”, In J. S. Fouts (Ed). public diplomacy: Practitioners, policy makers and public opinion, a report of the public diplomacy and word public opinion forum April 9-11, 2006 Washington, D.C. Los Angeles: USC Center on Public Policy. https://www.google.com/books/edition/Public_Diplomacy/s8pskQEACAAJ?hl=en
United States Government Accountability Office. (2007). U.S. public diplomacy: Actions needed to improve strategic use and coordination of research. Washington, D.C.: U.S. Government Accountability Office. https://www.gao.gov/assets/270/264079.pdf
Whdah Ad-drasat Fy Mrkz Snaah Al-fkr. (2013). [Liberalism in Saudi Arabia, the idea, the practices, the future visions (Arabic)]. Beirut: Alintishar Alarabi; 2013. https://www.google.com/books/edition/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/nYQGMQAACAAJ?hl=en