دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 2-296 
راهبردهای ترمیم و بهبود نگرش مردم و نخبگان عربستان به ایران در قالب دیپلماسی عمومی

صفحه 266-297

سعید ساسانیان؛ سیدیحیی صفوی؛ محمدرضا هدایتی؛ ابراهیم متقی؛ روح اله قادری کنگاوری