شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کانون‌های تفکر غیردولتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای امروز علی رغم پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف و تکنولوژی، مسائل عمومی ازجمله پیچیده ترین مسائل محسوب می‌شوند. کانون‌های تفکر با بهره‌گیری از نخبگان دانشگاهی و اجرایی در تخصص‌های مختلف، به تجزیه و تحلیل مسائل عمومی پرداخته و برای رفع آن‌ها ارائه راهکار می‌نمایند. با توجه به نقش مهم این مراکز در فرایند خط‌مشی‌گذاری و از سویی دیگر عدم وابستگی مالی و سازمانی آن‌ها به دولت، لزوم شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی آن‌ها اهمیت می‌یابد. این پژوهش مبتنی بر روش آمیخته اکتشافی انجام شده‌است که در بخش کیفی به کمک تحلیل مضمون این عوامل شناسایی و سپس در بخش کمی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اولویت‌بندی شدند. در این پژوهش 28 عامل در 7 دسته فراگیر شناسایی و الویت‌بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: «عوامل حوزه حاکمیتی»، «عوامل حوزه سیاسی»، «صلاحیت‌های تخصصی کانون‌های تفکر»، «عوامل مدیریت منابع انسانی کانون‌های تفکر»، «عوامل سازمانی کانون‌های تفکر»، «عوامل حوزه رسانه‌ای»، «عوامل حوزه اقتصادی».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
پورمعصوم، ع. ‌ا. (1388). کانون‌های تفکر و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران. نشریه راهبرد یاس، 17، 259-247.
سهراب‌پور، س.، یعقوبی، م.، غفاری، م.، شاکری، م.، اسلامی، م. ر.، شیرانی، ا. و پاکپور، م. (1391). بررسی نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در چند کشور جهان و ایران. مهندسی صنایع و مدیریت، 28(1)، 73-63.
لاجوردی، ا. (1389). نقش کانون‌های تفکر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خط‌مشی‌های عمومی: پژوهشی بر مبنای روش کیو. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16(1)، 109-87.
لاجوردی، ا.، خائف الهی، ا. ع. و متقی، پ. (1389). موانع سازمان‌دهی اثربخش کانون‌های تفکر راهبردی. مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، 161-187.
 
. References
Stirling, J. A. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385–405. [DOI:10.1177/146879410100100307]
Braml, J. (2006). US and German think tanks in comparative perspective. German Policy Studies, 3(2), 222-267. http://www.epa-journal.eu/download/4.-u.s.-and-german-think-tanks-in-comparative-perspective.pdf
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
 Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory.  New York: SAGE. https://www.google.com/books/edition/Basics_of_Qualitative_Research/hZ6kBQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Creswell, J. W. (2014). Research design : Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. New York: SAGE. https://www.google.com/books/edition/Research_Design/4uB76IC_pOQC?hl=en&gbpv=0
Davies, S. (2020). Think-tanks, policy formation, and the ‘revival’ of classical liberal economics. The Review of Austrian Economics, 33(4), 465-479. [DOI:10.1007/s11138-019-00451-2]
Diamond, P. (2020). Externalization and politicization in policy advisory systems: A case study of contestable policy-making 2010–2015. Public Money & Management, 40(1), 42-51. [DOI:10.1080/09540962.2019.1583890]
Dye, T. R. (2005). Understanding public policy. New Jersey: Pearson Prentice Hall. https://www.google.com/books/edition/Understanding_Public_Policy/RoegPwAACAAJ?hl=en
Forman, E. H., & Gass, S. I. (2001). The analytic hierarchy process—an exposition. Operations Research, 49(4), 469-627. [DOI:10.1287/opre.49.4.469.11231]
Goyal, N., & Saguin, K. (2019). Capacity, control, and content: The supply of think tank policy advice in India. Policy Studies, 40(3-4), 337-352. [DOI:10.1080/01442872.2018.1557624]
Hart, P. T., & Vromen, A. (2008). A new era for think tanks in public policy? International trends, Australian realities. Australian Journal of Public Administration, 67(2), 135-148. [DOI:10.1111/j.1467-8500.2008.00577.x]
Jacobsen, G. D. (2019). How do different sources of policy analysis affect policy preferences? Experimental evidence from the United States. Policy Sciences, 52(3), 315-342. [DOI:10.1007/s11077-019-09353-3]
Kelstrup, J. D. (2017). Quantitative differences in think tank dissemination activities in Germany, Denmark and the UK. Policy Sciences, 50(1), 125–137. [DOI:10.1007/s11077-016-9254-0]
Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies.  London: Pearson Education Limited. https://www.google.com/books/edition/Agendas_Alternatives_and_Public_Policies/_cICngEACAAJ?hl=en
Lajevardi A. (2010). [The role of think tank centers authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in public policies: A research based on Q methodology (Persian)]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(1), 87-109. http://journal.irphe.ac.ir/article-1-760-fa.html
Lajevardi, A., Khaef Elahi, A. A., & Mottaqi, P. (2010). [The obstacles of the effective organizing of strategic think tanks (Persian)]. Journal of Strategic Management Studies, 1(1), 161-187. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=189904
Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. In D. Lerner, & H. D. Lasswell (Eds.), The policy sciences: Recent developments in scope and method. arold (pp. 3–15). Stanford: Stanford University Press. https://www.google.com/books/edition/The_Policy_Sciences/ppADAAAAMAAJ?hl=en .
Lewis, J., & Cushion, S. (2019). Think tanks, television news and impartiality: The ideological balance of sources in BBC programming. Journalism Studies, 20(4), 480-499. [DOI:10.1080/1461670X.2017.1389295]
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. New York: Sage Publications. https://www.google.com/books/edition/Naturalistic_Inquiry/2oA9aWlNeooC?hl=en&gbpv=0
Marsh, I. (1994). The development and impact of Australia’s “Think Tanks”. Australian Journal of Management, 19(2), 177–200. [DOI:10.1177/031289629401900204]
McGann, J. G. (2020). 2019 global go to think tank index report. Pennsylvania: University of Pennsylvania. http://hdl.handle.net/11540/11837.
McGann, J. (2007). Think tanks and policy advice in the US : Academics, advisors and advocates. Oxfordshire: Taylor & Francis. https://www.google.com/books/edition/Think_Tanks_and_Policy_Advice_in_the_US/CfqSAgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
McGann, J. G., & Sabatini, R. (2011). Global think tanks: Policy networks and governance. Oxfordshire: Routledge: https://www.google.com/books/edition/Global_Think_Tanks/WT_knQEACAAJ?hl=en
Pautz, H. (2020). Think tanks and policymaking. In B. G. Peters, & I. Thynne (Eds.), The Oxford encyclopedia of public administration. Oxford: Oxford University Press. https://www.google.com/books/edition/The_Oxford_Encyclopedia_of_Public_Admini/LAO1zgEACAAJ?hl=en
Pourmassum, A. A. (2009). [Centers of thinking and its role in managers’ decisions (Persian)]. Rahbord-e-Yas, 17, 246-259. %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
Rich, A. (2004). Think tanks, public policy, and the politics of expertise. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.google.com/books/edition/Think_Tanks_Public_Policy_and_the_Politi/6s0Ke0BC0lsC?hl=en
Saaty , T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=17590
S‌o‌h‌r‌a‌b‌p‌o‌u‌r, S., Y‌a‌g‌h‌o‌u‌b‌i, M., G‌h‌a‌f‌f‌a‌r‌i, M. M., S‌h‌a‌k‌e‌r‌i, M., E‌s‌l‌a‌m‌i, M. R., & S‌h‌i‌r‌a‌n‌i, E., et al. (2012). [A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f t‌h‌e p‌o‌s‌i‌t‌i‌o‌n o‌f t‌h‌i‌n‌k t‌a‌n‌k‌s o‌n p‌o‌l‌i‌c‌y m‌a‌k‌i‌n‌g i‌n I‌r‌a‌n a‌n‌d s‌e‌v‌e‌r‌a‌l o‌t‌h‌e‌r c‌o‌u‌n‌t‌r‌i‌e‌s (Persian)]. Sharif Journal of Industrial Engineering & Management, 28(1), 63-73. http://sjie.journals.sharif.edu/article_5209.html?lang=fa
Stehr, N.,& Ruser, A. (2017). Social scientists as technicians, advisors and meaning producers. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 30(1), 24-35. [DOI:10.1080/13511610.2016.1207505]
Tarango, J., Delgado, R. M., & Machin-Mastromatteo, J. D. (2019). Latin American academic and research Think Tanks: Characterization of a model and its presence in the region. Information Development, 35(1), 165–170. [DOI:10.1177/0266666918815568]
Urrutia, O. (2013). The role of think tanks in the definition and application of defence policies and strategies. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégico, 2, 1-33. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4537281
Williams, K. (2021). Credibility in policy expertise: The function of boundaries between research and policy. Policy Studies Journal, 49(1), 37-66. [DOI:10.1111/psj.12342]