تحلیل اسناد راهبردی آمریکا (استراتژی امنیت ملی، استراتژی دفاع ملی و استراتژی نظامی ملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هوانوردی، دانشکده پرواز، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 گروه مطالعات منطقه ای و جهانی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

دولت‌ها با انتشار اسناد راهبردی تلاش می‌کنند تا توضیح دهند که جایگاه کشور در دنیا از نگاه آنها چگونه است و با چه ابزاری به دنبال دست‌یابی به آن اهداف هستند. با توجه به آنکه اهداف و اقدامات آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منافع ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی اسناد راهبردی و فهم ادراکات این کشور ضروری است. لذا سؤال تحقیق آن است که محتوای اسناد راهبردی آمریکا چگونه است؟ ماهیت این تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی کیفی می‌باشد و از روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی برای بررسی موضوع مدنظر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش اسناد راهبردی اخیر این بازیگر می‌باشد. برای بررسی این موضوع سعی شده است که مفاهیم اساسی از ادبیات موجود و اسناد راهبردی استخراج شود. پنج مقوله اصلی که در این بررسی استفاده شده‌اند شامل «دیدگاه استراتژیک»، «اهداف و منافع»، «تهدیدات»، «ابزارها» و «روش‌های اقدام» هستند و تعداد زیر مقوله‌های فرعی ۱۴ و زیر مقوله‌های فرعی سطح دو نیز ۵۸ مورد می‌باشند. یافته‌های حاصل از بررسی اسناد راهبردی آمریکا نشان می‌دهد که این بازیگر جهان را به شدت رقابتی می‌بینند. تمرکز آمریکا در اهداف به «بهبود توانایی و نقش‌آفرینی دیپلماتیک با تأکید بر تسهیم بار مسئولیت» و «بهبود توان نظامی و همکاری‌های نظامی» در تهدیدات به «نظامی-پایین‌تر از حد متعارف و غیرنظامی-خشونت‌آمیز و غیر خشونت-آمیز»، در ابزارها به «ابزار نظامی و دیپلماسی» و در روش‌های به‌کارگیری از ابزارها نیز در رویکرد به «آمادگی و ترغیب کردن» و در شیوه اقدام به «یک‌جانبه‌گرایی یا چندجانبه گرایی دروغین» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
تبریزی، م. (3931). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 21 (46)، 831-501.
جهانیان، ش. و اسلامی، س. (9931). بررسی مقایسه‌ای استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم. فصلنامه مطالعات راهبردی، 32 (78)، 871-351.
رضا‌خواه، ع. ر. و آقا‌حسینی، ع. ر. (7931). گونه‌شناسی قدرت نرم آمریکا با تأکید بر مؤلفه استثنا‌گرایی آمریکایی. دو فصلنامه پژوهشی قدرت نرم، 8 (2)، 89-96.
شریف‌زاده، ز. (8931). استثنا‌گرایی در سیاست خارجی.
طیبی ابوالحسنی، ا. ح. (8931). درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی. سیاست‌نامه علم و فناوری، 09 (2)، 67-96.
کاردان، ع. (0931). کتاب آمریکا (01) (ویژه بررسی اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا پس از جنگ سرد). تهران: ابرار معاصر تهران.
.مطلبی، م. و فلاح نژاد، ع. (2931). هویت‌های سیاست خارجی آمریکا و دولت باراک اوباما. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 5 (71)، 671-541.
مؤمنی راد، ا.، علی‌آبادی، خ.، فردانش، ه. و مزینی، ن. (2931). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4 (41)، 222-781.
References
Department of Defense. (2018). Summary of the National Defense Strategy of the United States of America.Retrived from: https://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2018_NDS.pdf
The Joint Chiefs of Staff. (2018). National Military Strategy 2018. Washington: The Joint Staff. https://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/UNCLASS_2018_National_Military_Strategy_Description-1.pdf
National Security Strategy. (2017). National Security Strategy of the United States of America. Retrived from: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
Cancian, M., Schaus, J., & Dalton, M. (2017). Formulating national security strategy: Past experience and future choices. Washington, D.C: Center for Strategic and International Studies (CSIS). https://www.google.com/books/edition/Formulating_National_Security_Strategy/D0GTswEACAAJ?hl=en
Dale, C. (2008). National security strategy: Legislative mandates, execution to date, and considerations for congress. Washington DC: Congressional Research Service. https://www.everycrsreport.com/files/20080923_RL34505_8df73677803f451693f513d676ba9ed25d9016ad.pdf
Congressional Research Service. (2013). National security strategy: Mandates, execution to date, and issues for congress. Washington DC: Congressional Research Service. https://www.everycrsreport.com/files/20130806_R43174_492d2b2757364eac05e879c0f0ef2e153ef9ac64.pdf
Encina, C. G. (2018). The Trump administration’s national security strategy. Madrid: The Elcano Royal Institute. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/usa-transatlantic+dialogue/wp14-2018-garciaencina-trump-administration-national-security-strategy
Finkel, M. (2020). IDF strategy documents, 2002-2018: On processes, chiefs of staff, and the IDF. A Multidisciplinary Journal on National Security, 23(4), 4-17. https://www.researchgate.net/profile/Strategic-Assessment/publication/346080614_Strategic_Assessment_-_No_4_Volume_23_October_2020/links/5fba3e0a92851c933f4e013b/Strategic-Assessment-No-4-Volume-23-October-2020.pdf#page=5
 
Oler, A., Tretler, D., & Heffington, S. (2019). A national security strategy primer. Washington, D.C: National Defense University Press. https://www.google.com/books/edition/A_National_Security_Strategy_Primer/pBd7zQEACAAJ?hl=en
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. [DOI:10.1177/1049732305276687]
Layne, C. (1997). From preponderance to offshore balancing: America’s future grand strategy in international security. International Security, 22(1), 86-124. [DOI:10.2307/2539331]
Raik, K., Aaltola, M., Kallio, J., & Pynnöniemi, K. (2018). The security strategies of the US, China, Russia and the EU: Living in different worlds. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs. https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2018/06/fiia_report56_web_security-strategies.pdf
Tabrizi, M. (2014). [Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive approaches (Persian)]. Quarterly Journal of Social Sciences, 21(64), 105-138. [DOI:10.22054/QJSS.2014.344]
National Defense Strategy Commission. (2018). Providing for the common defense: The assessment and recommendations of the National Defense Strategy Commission. Washington, D.C: United States Institute of Peace. https://www.usip.org/publications/2018/11/providing-common-defense
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. New York: Random House. https://www.google.com/books/edition/Theory_of_International_Politics/Ey25AAAAIAAJ?hl=en
Jahanian, S., & Eslami, S. (2020). [A review of US national security strategies in the 21st Century (with emphasis on the Trump administration) (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 23(87), 153-178. http://quarterly.risstudies.org/article_110723.html?lang=fa
Rezakhah, A. R., & Aghahosseini, A. R. (2019). [Typology of the US soft power with an emphasis on “American exceptionalism” (Persian)]. Soft power Studies, 8(2), 69-98. http://www.spba.ir/article_99338.html?lang=fa
Sharifzadeh, Z. (2019). [Exceptionalism in foreign policy (Persian)]. Retrived from: http://iirjournal.net/fa/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D %8C.html
Tayebi Abolhasani, A. H. (2019). [Introduction to research methodology: Standard procedures for qualitative data analysis (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy Letters, 09(2), 67-96. [DOI:20.1001.1.24767220.1398.09.2.5.1]
Kardan, A. (2011). [ Book of America (10) (special review of US national security strategy documents after the Cold War) (Persian)]. Tehran: Abrare-Moaser. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2320101&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Motallebi, M., & Fallahnejad, A. (2013). [Umited States foreign policy identites and Barak Obama Administration (Persian)]. Political and International Scientific and Research Quarterly, 5(17), 145-176. http://pir.iaush.ac.ir/article_552258.html?lang=en
Momeni Rad, A., Aliabadi, K., Faardanesh, H., & Mazini, N. (2013). [Qualitative content analysis in research tradition: Nature, stages and validity of the results (Persian)]. Quarterly of Educational Measurement, 4(14), 187-222. https://jem.atu.ac.ir/article_92.html?lang=en