دومین گذار جمعیتی در اروپا و دلالت‌های آن برای سیاستگذاری خانواده در ایران (مناقشات نظری و شواهد تجربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

خانواده غربی از دهه 1950 دگرگونی‌هایی جدی را تجربه کرده است که امروزه تحت عنوان «دومین گذار جمعیتی» شناخته می‌شوند. یکی از مهمترین تبیین‌های ارائه شده درخصوص این تغییرات، نظریه تغییرات ارزشی توسط لستهیگ و دیگران می‌باشد که در آن بر تغییرات از ارزش‌های مادی‌گرایانه به ارزش‌های پسامادی‌گرایانه به عنوان عامل اصلی آنچه کاهش خانواده تلقی می‌شود، و استمرار این روندها با گسترش این مجموعه ارزشی، تاکید شده است. اما براساس شواهد جدیدتر مبنی بر متوقف شدن روند کاهش خانواده و حتی معکوس شدن این روندها یعنی اقبال مجدد به تشکیل خانواده و فرزندآوری در اروپای نوردیک که در پذیرش ارزش‌های پسامادیگرایانه پیشرو می‌باشند، تبیین‌های بدیلی همچون نظریه‌های «انقلاب جنسیتی» و «تعادل برابرگرای جنسیتی»، با تاکید بر شرایط ساختاری و نهادی ارائه شده‌اند. تحلیل ثانویه داده‌های موج پنجم مطالعه ارزش‌های اروپایی، نشان می‌دهد روندهای موجود بیشتر با این نظریه‌ها همخوانی دارند. براساس مرور مطالعات صورت گرفته، عامل اصلی معکوس شدن روندها در اروپای نوردیک، تطبیق مناسبات درون خانواده و سیاست‌های عمومی با تغییرات صورت گرفته در نقش‌های جنسیتی و جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی در جهت حمایت و تطبیق خانواده با شرایط ساختاری و اقتصادی جدید است که در این مقاله از آن تحت عنوان «سیاست‌های حمایتی-انطباقی خانواده» نام برده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ایسپا. (2931). بررسی دیدگاه جوانان ایرانی درخصوص ازدواج و تشکیل خانواده در میان جوانان ایرانی؛ فرزندآوری و افزایش احساس خوشبختی.
جنادله، ع. و رهنما، م. (8931). سیاست‌گذاری خانواده: دلالت‌های سیاستی دو رویکرد متفاوت به تحولات خانواده. مجموعه مقالات اولین همایش سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
یگانه، م. ر. (5931). ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
رازقی نصرآباد، ح. (2931). بررسی عوامل مؤثر بر باروری زنان 53-44 ساله در استان‌های منتخب. دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، 1(1)، 721-901.‎
سگالن، م. (0731). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده [ترجمه ح. الیاسی]. تهران: نشر مرکز.
عباسی‌شوازی، ‌م، ج.، رازقی‌نصرآباد، ح. و حسینی‌چاووشی، م. (9931). امنیت اقتصادی اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران. نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 51(92)، 832-112.‎
.مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران. (8931). وضعیت نرخ باروری در ایران. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 
References
Abbasi, M. B., Omidvar Shelmani, S., & Safakish, M. (2021). [Yearbook of demographic statistics (Persian)]. Tehran: National Organization for Civil Registration.
Abbasi-Shavazi, M. J., Razeghi-Nasrabad, H. B., & Hosseini-Chavoshi, M. (2020). [Socio- economic security and fertility intention in Tehran City (Persian)]. Journal of Population Association of Iran, 15(29), 211-238. [DOI:10.22034/JPAI.2020.243924]
Adsera, A. (2004). Changing fertility rates in developed countries. The impact of labor market institutions. Journal of Population Economics, 17(1), 17-43. [DOI:10.1007/s00148-003-0166-x]
Arriagada, I. (2002). Changes and inequalities in Latin American families. Cepal Review, 77, 135-153. http://hdl.handle.net/11362/10891
Baizan, P., Arpino, B., & Delclós, C. E. (2016). The effect of gender policies on fertility: The moderating role of education and normative context. European Journal of Population, 32(1), 1-30. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10680-015-9356-y.pdf
Becker, G. S. (1973). A theory of marriage: Part I. Journal of Political economy, 81(4), 813-846. http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3808%28197307%2F08%2981%3A4%3C813%3AATOMPI%3E2.0.CO%3B2-4
Billari, F. C. (2008). Lowest-low fertility in Europe: Exploring the causes and finding some surprises. The Japanese Journal of Population, 6(1), 2-18. https://www.ipss.go.jp/webj-ad/webJournal.files/population/2008_4/01billari.pdf
 Cherlin, A. J. (2016). A happy ending to a half-century of family change? Population and Development Review, 42(1), 121–129. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2016.00111.x]
Duvander, A. Z. (2008). Family policy in Sweden: An overview. Stockholm University Linnaeus Center on Social Policy and Family Dynamics in Europe, SPaDE, 15, 1-18. http://www.su.se/polopoly_fs/1.18718.1320939636!/WP5.pdf
Earle, A., Mokomane, Z., & Heymann, J. (2011). International perspectives on work-family policies: Lessons from the world’s most competitive economies. The Future of Children, 21(2), 191-210. [DOI:10.1353/foc.2011.0014]
Easterlin, R. A. (1976). The conflict between aspirations and resources. Population and Development Review, 2(3), 417-425. [DOI:10.2307/1971619]
Easterlin, R. A., Macdonald, C., & Macunovich, D. J. (1990). How have American baby boomers fared? Earnings and economic well-being of young adults, 1964–1987. Journal of Population Economics, 3(4), 277-290. [DOI:10.1007/BF00179337]
Esping‐Andersen, G., & Billari, F. C. (2015). Re‐theorizing family demographics. Population and Development Review, 41(1), 1-31. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2015.00024.x]
Goldscheider, F., Bernhardt, E., & Lappegård, T. (2015). The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior. Population and Development Review, 41(2), 207-239. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2015.00045.x]
 Hoem, J. M. (1993). Public policy as the fuel of fertility: Effects of a policy reform on the pace of childbearing in Sweden in the 1980s. Acta Sociologica, 36(1), 19-31. [DOI:10.1177/000169939303600102]
Hoem, J. M. (2005). Why does Sweden have such high fertility? Demographic Research, 13(22), 559-572. [DOI:10.4054/DemRes.2005.13.22]
Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American Sociological Review, 65(1), 19-51. [DOI:10.2307/2657288]
ISPA. (2014). [The latest ISPA survey on marriage and family formation among Iranian youth; Having children and increasing the feeling of happiness (Persian)]. Retrived from: http://ispa.ir/Default/Details/fa/758/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C
Janadleh, A., & Rahnama, M. (2014). [Change in conventional pattern of Iranian family (secondary analysis of national data) (Persian)]. Journal of Family Research, 10(3), 277-296. https://jfr.sbu.ac.ir/article_96503.html?lang=en
Kalmijn, M. (2007). Explaining cross-national differences in marriage, cohabitation, and divorce in Europe, 1990–2000. Population Studies, 61(3), 243-263. [PMID]
Köppen, K. (2010). Marriage and cohabitation in Western Germany and France. Rostock: University of Rostock. https://www.google.com/books/edition/Marriage_and_Cohabitation_in_Western_Ger/Nz1dmwEACAAJ?hl=en
Kulu, H., & Boyle, P. J. (2010). Premarital cohabitation and divorce: Support for the “Trial Marriage” Theory? Demographic Research, 23, 879-904. [DOI:10.4054/DemRes.2010.23.31]
Lesthaeghe, R. (1995). The second demographic transition in Western countries: An interpretation. In A. M. Jensen, & K. O. Mason (Eds.), Gender and family change in industrialized countries (pp. 17–62). Oxford: Clarendon Press. https://www.google.com/books/edition/Gender_and_Family_Change_in_Industrializ/b2R3zQEACAAJ?hl=en
Lesthaeghe, R. (1998). On theory development: Applications to the study of family formation. Population and Development Review, 24(1), 1-14. [DOI:10.2307/2808120]
Lesthaeghe, R. (2010). The unfolding story of the second demographic transition. Population and Development Review, 36(2), 211-251. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x]
Letablier, M. T. (2003). Fertility and family policies in France. Journal of Population and Social Security, 1(ssuppl), 245-261. https://www.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal.files/population/2003_6/9.Letablier.pdf
Liefbroer, A. C., & Dourleijn, E. (2006). Unmarried cohabitation and union stability: Testing the role of diffusion using data from 16 European countries. Demography, 43(2), 203-221. [DOI:10.1353/dem.2006.0018]
McDonald, P. (2000). Gender equity in theories of fertility transition. Population and Development Review, 26(3), 427-439. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2000.00427.x]
McDonald, P. (2006). Low fertility and the state: The efficacy of policy. Population and Development Review, 32(3), 485-510. http://www.jstor.org/stable/20058901
McDonald, P. (2013). Societal foundations for explaining low fertility: Gender equity. Demographic Research, 28, 981-994. [DOI:10.4054/DemRes.2013.28.34]
National Institute of Health Researches of Iran. (2019). [Fertility rate in Iran (Persian)]. Tehran: Ministry of Health and Medical Education. https://nih.tums.ac.ir/UpFiles/Documents/613776ed-7680-4095-9471-0c20eaf23c13.pdf
Nolan, J. (2002). The intensification of everyday life. In B. Burchell, D. Ladipo, & F. Wilkinson (Eds.), Job insecurity and work intensification (pp. 124-148). London: Routledge. https://www.google.com/books/edition/Job_Insecurity_and_Work_Intensification/-c2Mhxf1GOIC?hl=en&gbpv=0
Oláh, L. S., & Bernhardt, E. M. (2008). Sweden: Combining childbearing and gender equality. Demographic Research, 19, 1105-1144. [DOI:10.4054/DemRes.2008.19.28]
Preston, S. H. (1986). Changing values and falling birth rates. Population and Development Review, 12, 176-195. [DOI:0.2307/2807901]
Razeghi Nasrabad, H. (2013). [A survey on the factors affecting fertility of married women Aged 35-44 in selected provinces (Persian)]. Iranian Population Studies, 1(1), 109-127. http://jips.psri.ac.ir/article_89152.html?lang=en
Rindfuss, R. R., Guilkey, D. K., Morgan, S. P., & Kravdal, Ø. (2010). Child‐care availability and fertility in Norway. Population and Development Review, 36(4), 725-748. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2010.00355.x]
Rønsen, M. (2004). Fertility and family policy in Norway-A reflection on trends and possible connections. Demographic Research, 10, 265-286. [DOI:10.4054/DemRes.2004.10.10]
Rostgaard, T. (2014). Family policies in Scandinavia. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/id/11106.pdf Segalen, M. (1992).
Thévenon, O. (2011). Family policies in OECD countries: A comparative analysis. Population and Development Review, 37(1), 57-87. [DOI:10.1111/j.1728-4457.2011.00390.x]
Van de Kaa, D. J. (2001). Postmodern fertility preferences: From changing value orientation to new behavior. Population and Development Review, 27, 290-331. http://www.jstor.org/stable/3115262
Yegane, M. R. (2017). [Values and attitudes of Iranians (Persian)]. Tehran: Research Centre for Culture, Art and Communication. https://www.ricac.ac.ir/plan/20/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-86-%28%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85%29