بررسی و تحلیل چالش های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه پژوهشی سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

3 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه برخلاف جذابیت‌ها و توانمندی‌های بسیار زیاد در صنعت نفت و گاز کشور از لحاظ فناوری و نیروی انسانی، حجم بسیار زیادی از ظرفیت‌های داخلی بلااستفاده مانده است و نیاز است تا ضمن اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی، علاوه بر ارتقاء توان فناورانه داخل، به شکل-گیری بازار و در نتیجه رشد اقتصادی کشور توجه ویژه شود. هدف پژوهش حاضر، احصاء چالش-های توسعه فناورانه توان داخل در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی به تصمیم-گیرندگان و سیاستگذاران این بخش می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. این پژوهش یک مطالعه موردی است که در بازه زمانی اردیبهشت‌ماه 1398 تا آبان ماه1400 انجام شده است و در آن ضمن مطالعات کتابخانه‌ای، از نشست‌های تخصصی با 28 نفر از خبرگان این صنعت در راستای هدف تحقیق استفاده شده و به شناسایی چالش‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی می‌پردازد. چالش‌های شناسایی شده، در پنج دسته قانون‌گذاری و تنظیم‌گری، تامین مالی، توانمندی بخش خصوصی، سرمایه انسانی و سیاست توسعه صنعتی تقسیم شده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق، ارتقاء دانش امورحقوقی، قراردادی و دیپلماسی مناسب انرژی در قراردادهای بین المللی، ارتقاء ظرفیت جذب فناوری و همکاری فناورانه شرکت‌های داخلی و همچنین ارزیابی مدیران ارشد صنعت و نفت گاز براساس شاخص‌های توسعه توان داخلی از مهمترین توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
حایری‌یزدی، آ. (1400). سیاست نوپای انرژی در منطقه شرق آفریقا، مورد‌کاوی کنیا. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(41)، 71-54.
حیرانی، ح.، حمیدی، م.، صحاف‌زاده، م.، و نصرینی، م. (۱۳۹۸). نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای توان داخلی در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائه راهکارهای منتخب با تأکید بر بخش نفت و گاز. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 19(۱۲)، 192-167.
دانایی‌فرد، ح.، و مظفری، ز. (۱۳۸۷). ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. پژوهش‌های مدیریت، ۱(۱)، 162-131.
درخشان، م.، و تکلیف، ع. (۱۳۹۴). انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها. پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، ۴(۱۴)، 88-33.
زارع، م. (۱۳۸۵). سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
کاظمی نجف‌آبادی، ع. (۱۳۹۳). آشنایی با قراردادهای نفتی.تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
کثیری‌بیدهندی، م.، مریدی‌فریمانی، ف.، و میرنظامی، س. ر. (1400). چگونگی اصلاح رژیم مالی حاکم بر قراردادهای نفتی ایران (IPC) با هدف بهبود توسعه میادین گازی کشور. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(41)، 53-30.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1400). مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز مسائل و راهکارها.تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
میری‌مقدم، م.، قاضی‌نوری، س. س.، توفیقی، ج.، و الهی، ش. (۱۳۹۴). یادگیری فناورانه در صنعت نفت: مطالعه موردی فازهای توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، ۷(۲)، 34-17.
نریمانی، م.، پیروی، م. ح.، و شالبافی، م. (۱۳۹۸). نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 12(۳)، 90-77.
نریمانی، م.، رمضانی، ه.، و شالبافی، م. (۱۳۹۹). به‌کارگیری ابزار سیاستی خرید دولتی در ایران: تأمین دولتی پیش تجاری نوآوری یا تدارکات دولتی حامی نوآوری؟ (مطالعه چندموردی پروژه‌های مرکز طرح‌های کلان فناوری راهبردی). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، ۸(۱)، ۱۲۷- ۱۵۱.
نوروزی، م. (1397). مقایسه ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از‌منظر انتقال و توسعه فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8(27)، 48-19.
نوری، ب.، و پاکزاد، م. (1398). سیاست‌های حداکثر استفاده از توان داخلی. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 424-411.
یزدی، ن.، جاسبی، ع.، ملکی، ع.، و بنیادی‌نائینی، ع. (۱۳۹۸). مفهوم‌پردازی تطبیقی تدارکات عمومی حامی توانمندسازی در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری: به سوی پیاده‌سازی پیوست فناوری. مدیریت نوآوری، ۸(۳)، 154-127.
یزدی، ن.، و ملکی، ع. (۱۳۹۸). سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا؛ با تأکید بر تدارکات عمومی حامی نوآوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 12(۲)، 494-481.
References
Abdul-Hamid, A. Q., Ali, M. H., Osman, L. H., & Tseng, M. L. (2021). The drivers of industry 4.0 in a circular economy: The palm oil industry in Malaysia. Journal of Cleaner Production, 324, 129216. [DOI:10.1016/j.jclepro.2021.129216]
Ablo, A. D. (2018). Scale, local content and the challenges of Ghanaians employment in the oil and gas industry. Geoforum, 96, 181-189. [DOI:10.1016/j.geoforum.2018.08.014]
Ablo, A. D. (2020). Enterprise development? Local content, corporate social responsibility and disjunctive linkages in Ghana’s oil and gas industry. The Extractive Industries and Society, 7(2), 321-327. [DOI:10.1016/j.exis.2019.09.003]
Ado, R. (2013). Local content policy and the WTO rules of trade-related investment measures (Trims): The pros and cons. International Journal of Business and Management Studies, 2(1),137– 146. [Link]
Arena, M., Azzone, G., Dell’Agostino, L., & Scotti, F. (2022). Precision policies and local content targets in resource-rich developing countries: The case of the oil and gas sector in Mozambique. Resources Policy, 76, 102597. [DOI:10.1016/j.resourpol.2022.102597]
Atienza, M., Arias-Loyola, M., & Lufin, M. (2020). Building a case for regional local content policy: The hollowing out of mining regions in Chile. The Extractive Industries and Society,7(2), 292-301. [DOI:10.1016/j.exis.2019.11.006]
Ayanoore, I. (2020). The politics of local content implementation in Ghana’s oil and gas sector. The Extractive Industries and Society, 7(2), 283-291. [DOI:10.1016/j.exis.2019.11.004]
Balouga, J. (2012). Nigerian local content: Challenges and prospects. International Association for Energy Economics, 4, 23-26. [Link]
Barros, C. P., & Assaf, A. (2009). Bootstrapped efficiency measures of oil blocks in Angola. Energy Policy, 37(10), 4098-4103. [DOI:10.1016/j.enpol.2009.05.007]
Barros, C. P., & Managi, S. (2009). Productivity assessment of Angola’s oil blocks. Energy, 34(11), 2009-2015. [DOI:10.1016/j.energy.2009.08.016]
Bealessio, B. A., Alonso, N. A. B., Mendes, N. J., Sande, A. V., & Hascakir, B. (2021). A review of enhanced oil recovery (EOR) methods applied in Kazakhstan. Petroleum, 7(1), 1-9. [DOI:10.10.1016/j.petlm.2020.03.003]
Chalu, H., Juma, H., & Thomas, H. (2021). Business networks, regulation and local content in Tanzania’s oil and gas sector. The Extractive Industries and Society, 8(2), 100880. [DOI:10.1016/j.exis.2021.01.015]
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: SAGE Publications. [Link]
Danayifard, H., & Mozafari, Z. (2008). [Improving validity and reliability in qualitative management research: reflection on research audit strategies (Persian)]. Public Management Researches, 1(1), 131-162. [Link]
Derakhshan, M., & Taklif, A. (2015). [The transfer and development of technology in Iranian upstream oil sector: Considerations on the concepts, requirements, challenges and remedies (Persian)]. Iranian Energy Economics Research, 4(14), 33-88. [Link]
Fitch (2021). Iran Oil and Gas Report. Retrieved from: [Link]
Forseth, U., & Rosness, R. (2021). Paradoxes of power: Dialogue as a regulatory strategy in the Norwegian oil and gas industry. Safety Science, 139, 105120. [DOI:10.1016/j.ssci.2020.105120]
Haieri Yazdi, A. (2022). [Nascent energy politics in the east African region: Kenya case study (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 11(41), 54-71. [Link]
Heirani, H., Hamidi, M., Sahafzade, M., & Nasrini, M. (2020). [Critique of the policies and laws to promote local content in international contracts and present the selected solutions, with emphasis on the oil and gas sector (Persian)]. Journal of Critical Literature and Humanities, 19(12), 167-192. [Link]
Heum, P. (2008). Local content development: Experiences from oil and gas activities in Norway. Andrézieux-Bouthéon: SNF. [Link]
Hilson, A. E., & Ovadia, J. S. (2020). Local content in developing and middle-income countries: Towards a more holistic strategy. The Extractive Industries and Society, 7(2), 253-262. [DOI:10.1016/j.exis.2020.04.014]
INTSOK. (2003). Enhancing of Local Content in the Upstream Oil and Gas Industry in Nigeria. s.l.: Norwegian Oil and Gas Partners.
IPIECA (2011). Local content strategy, A guidance document for the oil and gas industry. London: IPIECA. [Link]
Itaman, R. E., & Awopegba, O. E. (2021). Finance, oil rent and premature deindustrialisation in Nigeria. Structural Change and Economic Dynamics, 59, 149-161. [DOI:10.1016/j.strueco.2021.06.006]
Jahromi, F. S. (2021). An appraisal of local content requirements in the Iranian oil and gas industry. Resources Policy, 73, 102151. [DOI:10.1016/j.resourpol.2021.102151]
Kalyuzhnova, Y., Azhgaliyeva, D., & Belitski, M. (2022). Public policy instruments for procurement: An Empirical Analysis. Technological Forecasting and Social Change, 176, 121472. [DOI:10.1016/j.techfore.2022.121472]
Kalyuzhnova, Y., Nygaard, C. A., Omarov, Y., & Saparbayev, A. (2016). Local content policies in resource-rich countries. London: Palgrave Macmillan UK. [Link]
Kasiri Bidhendi, M., Moridi Farimani, F., & Mirnezami, S. R. (2022). [Improving the fiscal regime of risk service contracts, IPC model, to enhance investment in Iran’s gas fields (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(41), 30-53.[Link]
Kayizzi-Mugerwa, S., & Anyanwu, J. C. (2015). Creating local content for human development in Africa’s new natural resource-rich countries. Abidjan: African Development Bank. [DOI:10.13140/RG.2.1.3738.6406]
Kazemi Najafabadi, A. (2014). [Introduction to petroleum contract (Persian)]. Tehran: Shahre-Danesh. [Link]
Khalil, T. (2004). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation. New York: McGraw Hill.
Lahiri, S., & Ono, Y. (2003). Export–oriented foreign direct investment and local content requirement. Pacific Economic Review, 8(1), 1-14. [DOI:10.1111/1468-0106.00179]
Lima-de-Oliveira, R. (2020). Corruption and local content development: Assessing the impact of the Petrobras’ scandal on recent policy changes in Brazil. The Extractive Industries and Society, 7(2), 274-282. [DOI:10.1016/j.exis.2019.08.004]
Locatelli, C. (2006). The Russian oil industry between public and private governance: Obstacles to international oil companies’ investment strategies. Energy Policy, 34(9), 1075-1085. [DOI:10.1016/j.enpol.2004.09.007]
Mirimoghadam, M., Ghazinoory, S., Towfighi, J., & Elahi, S. (2015). [Technological learning in petroleum industry: Case study of development projects in South Pars Gas field (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 7(2), 17-34. [Link]
Mu, L., Chen, Y., Xu, A., & Wang, R. (2020). Technological progress and development directions of PetroChina overseas oil and gas field production. Petroleum Exploration and Development, 47(1), 124-133. [DOI:10.1016/S1876-3804(20)60011-8]
Narimani, M., Peyrovi, M., & Shalbafi, M. (2019). [The role of tender act as public procurement for innovation in Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 12(3), 77-90.[Link]
Narimani, M., Remezani, H., & Shalbafi, M. (2020). [Using government procurement policy tool in iran: pre-commercial public procurement for innovation or government procurement for supporting innovation?(A multi-case study at the center for national macro technology projects) (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 8(1), 127-151. [Link]
Neff, S. (2005). Memorandum on international best practice in development of local content in the energy sector Nigerian extractive industries transparency initiative webpage: GOLDWYN international strategies, LLC.
Ngoasong, M. Z. (2014). How international oil and gas companies respond to local content policies in petroleum-producing developing countries: A narrative enquiry. Energy Policy, 73, 471-479. [DOI:10.1016/j.enpol.2014.05.048]
No Author. Offshore Kazakhstan: Ultimate challenge for the oil industry. (1998). Marine Pollution Bulletin, 36(1), 7. [DOI:10.1016/S0025-326X(98)90021-2]
Noruzi, M. (2018). [Upstream petroleum’ s contracts capacity on the transfer and development of technology with approach of the critical success facto (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy (Strategic Studies of Globalization Journal), 8(27), 19-48. [Link]
Nouri, B., & Pakzad, M. (2019). [Local content policies (LCPs) (Persian). Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 411-424. [Link]
Nwankwo, E., & Iyeke, S. (2022). Analysing the impact of oil and gas local content laws on engineering development and the GDP of Nigeria. Energy Policy, 163, 112836. [DOI:10.1016/j.enpol.2022.112836]
OECD data. (2016). Oil production over the years (in KTON). Organization for Economic Co-operation and Development. Retrieved from: [Link]
Okeke, A. (2021). Towards sustainability in the global oil and gas industry: Identifying where the emphasis lies. Environmental and Sustainability Indicators, 12, 100145. [DOI:10.1016/j.indic.2021.100145]
Oppong, N., & Andrews, N. (2020). Extractive industries transparency initiative and the politics of institutional innovation in Ghana’s oil industry. The Extractive Industries and Society, 7(4), 1238-1245. [DOI:10.1016/j.exis.2020.05.013]
Orazalin, N., & Mahmood, M. (2018). Economic, environmental, and social performance indicators of sustainability reporting: Evidence from the Russian oil and gas industry. Energy Policy, 121, 70-79. [DOI:10.1016/j.enpol.2018.06.015]
Ovadia, J. S. (2014). Local content and natural resource governance: The cases of Angola and Nigeria. The Extractive Industries and Society, 1(2), 137-146. [DOI:10.1016/j.exis.2014.08.002]
Ovadia, J. S. (2022). Addressing gender inequality through employment and procurement: Local content in Tanzania’s emerging gas industry. The Extractive Industries and Society, 9, 101028. [DOI:10.1016/j.exis.2021.101028]
Parliament Research’s Center. (2021). [Removing obstacles and supporting production in the oil and gas industry, issues and solutions (Persian)]. Tehran: Parliament Research’s Center. [Link]
Sardo, S., Parmiggiani, E., & Hoholm, T. (2021). Not in transition: Inter-infrastructural governance and the politics of repair in the Norwegian oil and gas offshore industry. Energy Research & Social Science, 75, 102047. [DOI:10.1016/j.erss.2021.102047]
Scholvin, S. (2021). Peripheral development through extractive industries?: Gateways, local content policy, and the oil and gas sector in Neuquén and Río Negro, Argentina. Applied Geography, 135, 102554. [DOI:10.1016/j.apgeog.2021.102554]
Tang, D. K. H., Leiliabadi, F., Olugu, E. U., & Md Dawal, S. Z. b. (2017). Factors affecting safety of processes in the Malaysian oil and gas industry. Safety Science, 92, 44-52.  [DOI:10.1016/j.ssci.2016.09.017]
Teka, Z. (2012). Linkages to manufacturing in the resource sector: The case of the Angolan oil and gas industry. Resources Policy, 37(4), 461-467. [DOI:10.1016/j.resourpol.2012.06.009]
Teka, Z. (2012). Linkages to manufacturing in the resource sector: The case of the Angolan oil and gas industry. Resources Policy, 37(4), 461-467. [DOI:10.1016/j.resourpol.2012.06.009]
Wells, J., & Hawkins, J. (2008). Increasing local content in the procurement of infrastructure projects in low income countries. London: Institution of Civil Engineers.[Link]
World Bank. (2013). Local content policies in the oil, gas, and mining sectors. Vienna: The World Bank. [Link]
Yazdi, N., & Maleki, A. (2019). [Demand-side innovation policies, with an emphasis on public procurement for innovation (PPI) (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 481-494. [Link]
Yazdi, N., Jassbi, A., Maleki, A., & Bonyadi Naeini, A. (2019). [Comparative conceptualisation of ‘public procurement for capability building’(PPCB) in relation to public procurement for innovation (PPI): A step towards implementation of iranian technology annex (Persian)]. Innovation Management Journal, 8(3), 127-154. [Link]
Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods.California: Sage Publications. [Link]
Zare, M. H. (2006). [Foreign investment and WTO with a case study of Iran (Persian)]. Tehran: Commercial Print and Publications Company. [Link]