دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آذر 1401 
تحلیل سیاست‌های‌ گسترش گونه های مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 50-80

10.22034/sspp.2022.550261.3161

حسین عبداللهی؛ عباس عباس پور؛ فرهاد فرهادی امجد؛ ابوالقاسم نادری؛ علی خورسندی طاوسکوه


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه‌نامه سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی
ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم