شناسایی و تحلیل گزینه‌های سیاستی برای بهبود ساختار قانون بودجه در بخش اعتبارات عمومی تحقیق ‏وتوسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ایران، تهران

2 استادیار، گروه سیاست نوآوری و آینده‌پژوهی، پژوهشکده مطالعات فناوری، ایران، تهران

چکیده

بیش از 60 درصد از منابع مالی تحقیق‏و‏توسعه در ایران، اعتبارات عمومی است که در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود. تعریف دقیق ردیف‏های اعتباری تحقیق‏وتوسعه در قانون بودجه سالانه برای پیش‌بینی و اندازه‌گیری دقیق تامین مالی و هزینه‌کرد پژوهش در بخش عمومی، ضرورت دارد. در این مطالعه، با تحلیل محتوای اسنادی قوانین بودجه سنواتی و با توجه به استانداردها و تجارب بین‏المللی و با لحاظ کردن اقتضائات کشور ایران، سه گزینه سیاستی برای تعریف چارچوب اعتبارات عمومی تحقیق‏و‏توسعه شامل (۱) تجمیع و شفاف‏سازی کلیه برنامه‌‏های تحقیق‏و‏توسعه ذیل فصول مختلف هریک از امور ده‏گانه در قالب «فصل تحقیق‏و‏توسعه و نوآوری»؛ (۲) تجمیع کلیه فصول تحقیق‏و‏توسعه امور ده‏گانه در قالب یک سرفصل جدید برای امور تحقیق‏و‏توسعه؛ و (۳) تجمیع کلیه برنامه‌‏های تحقیق‏و‏توسعه امور ده‏گانه و فصول مربوطه در قالب پیوست جدیدی به نام پیوست تحقیق‏و‏توسعه؛ پیشنهاد می‌شود. قابلیت اجرای این گزینه‌ها و میزان تغییرات هریک نسبت به شرایط حاضر با اخذ نظر خبرگانی به روش گروه کانونی ارزیابی گردید. نتایج نشان می‏دهد که سهولت پیاده‏سازی گزینه‌ها به ترتیب از گزینه اول به گزینه سوم کاهش می‌یابد، اما در عوض در گزینه دوم شاخص تأمین مالی تحقیق‌وتوسعه توسط دولت کاملاً شفاف می‌شود و در گزینه سوم همراستایی با برنامه‏های توسعه پنج‌ساله و سایر قوانین بالادستی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
بهروز، ا. ح.، پورعزت، ع. ا.، دژپسند، ف. و امیری، م. (1398).آسیب‏شناسی بودجه‏ریزی پژوهش و فناوری در ایران با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت نوآوری، 8(30)، 122-85.
پاکزاد، م.، علیزاده، پ.، و احتشام‏نژاد، ا. (1400). پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه 1401. تهران: گزارش سیاستی، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
توفیقی، ج. و فراستخواه، م. (1381). لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 8(3)، 36-1.
جلال‏آبادی، ا.، سیدنورانی، س. م. ر. و صانعی، م. (1384). تأثیر اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجه کشور بر بودجه‌بندی دانشگاه‏های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 11(1)، 101-65.
جلالی علی‌آبادی، ف. و مشایخی، ب. (1396). تحلیل نقش تدوین‌کنندگان بودجه در دانشگاه‌های ایران با استفاده از نظریه نقش‌های بودجه‌ای ویداوسکی. حسابداری سلامت، 6(1)، 24-1.
حسینی، م. (1394). معرفی روش گروه کانونی و کاربرد آن در تحقیقات. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
رنجبر، ه.، حق‌دوست، ع. ا.، صلصالی، م.، خوشدل، ع.، سلیمانی، م. و بهرامی، ن. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3)، 250-238.
شجاعی، س. م. ح. و سلطانی، ع. م. (1395). تعریف بومی تحقیق ‌و توسعه. تهران: پژوهشکده مطالعات فناوری.
شجاعی، س. م. ح. و سلطانی، ع. م. (1400). بررسی بخش پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه 1400 کل کشور. تهران: گزارش سیاستی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
شجاعی، س. م. ح. و علیزاده، پ. (1400). راهکارهایی برای بهبود محاسبه شاخص هزینه‏کرد تحقیق و ‏توسعه در کشور.نشریه عتف، 50، 18-16.
علیزاده، پ. (1397). بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 6. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
علیزاده، پ. و قاضی‌نوری، س. س. (1395). مبانی اندازه‏گیری هزینه‌های تحقیق‏ و ‏توسعه با تأکید بر ملاحظات اندازه‏گیری در کشورهای در حال توسعه. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.
علیزاده، پ. و قاضی‏نوری، س. س. (1399). الزام‌ها، چالش‏ها و راهکارهای سیاستی اندازه‏گیری هزینه‏کرد تحقیق و توسعه در ایران. رهیافت، 30(77)، 123-107.
علیزاده، پ. و منطقی، م. (8931). سیاست‌های حمایت از تحقیق و ‏توسعه در بخش کسب‌وکار. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11(2)، 378-363.
علیزاده، پ.، خردمندنیا، س.، فصیحی، م. ا. و شجاعی، س. م. ح. (1399). تدوین چارچوب تعریف فعالیت‌های تحقیق و ‏توسعه در بودجه سنواتی. تهران: پژوهشکده مطالعات فناوری.
فهیم‏یحیایی، ف.، میرزایی، ح.، واعظی، ر. و جهانگیری، ع. (7931). بررسی مقایسه‏ای شاخص‌های اساسی اعتبارات مصوب تحقیقات و فناوری طی سال‌های 6931 و 7931.
قارون، م. (1392). معرفی الگوی برآورد منابع مالی مورد نیاز برای اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی. پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 19‌(67)، 19-1.
قاضی‎نوری، س.، علیزاده، پ. و خردمندنیا، س. (1390). درباره لایحه بودجه 1390کل کشور. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس
مقیمی، س. م.، پورعزت، ع. ا.، دانایی‏فرد، ح. و احمدی، ح. (1395). تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 6(21)، 52-31.
موسوی، آ. و احمدی، ح. (1399). استخراج ویژگی‌های اصلی نظام ملی نوآوری ایران از‌طریق ترکیب نظام‏مند تحقیقات. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی،10(34)، 127-102
هشدار، ف.، سلطانی، ب.، فصیحی، س. ف. و تشکری، ن. (1398). ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 9(30)، 233-215
References
Alizade, P. (2017). [Review of the 2017 budget bill of the whole country. Research, technology and innovation section (Persian)]. Tehran: Parliament Research’s Center. [Link]
Alizade, P., & Ghazinouri, S. S. (2016). [Foundations of measuring R & D expenditures with focus on considerations in the measurement of R & D in developing countries (Persian)]. Tehran: National Research Institute for Science Policy. [Link]
Alizade, P., & Ghazinouri, S. S. (2020). [Requirements, challenges and policy solutions for measuring the cost of research and development in Iran (Persian)]. Rahyaft, 30(77), 107-123. [Link]
Alizade, P., & Manteghi, M. (2019). [Policies for supporting R&D in the business sector (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 11(2), 363-378. [Link]
Alizade, P., Kheradmandnia, S., Fasihi, M. A., & Shojae, S. M. H. (2021). [Compilation of the framework for defining research and development activities in the annual budget (Persian)]. Tehran: Institute of Technological Studies.
Bai, Y., Song, S., Jiao, J., & Yang, R. (2019). The impacts of government R&D subsidies on green innovation: Evidence from Chinese energy-intensive firms. Journal of Cleaner Production, 233, 819-829. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.06.107]
Bégin-Caouette O., Jones G. A., Stephenson G. K., & Metcalfe, A. S. (2021). Canada: The role of the university sector in national research and development. In: T. Aarrevaara, M. Finkelstein, G. A. Jones, & J. Jung (Eds), Universities in the knowledge society. The changing academy - the changing academic profession in international comparative perspective (pp 375–392). Cham: Springer. [DOI:10.1007/978-3-030-76579-8_21]
Behrooz, A., Pourezzat, A. A., Dezhpasand, F., & Amiri, M. (2020). [Diagnosis of science and technology budget in iran using meta-synthesis method (Persian)]. Innovation Management Journal, 8(4), 85-122. [Link]
Breen, R. L. (2006). A practical guide to focus-group research. Journal of Geography in Higher Education, 30 (3), 463-475. [DOI:10.1080/03098260600927575]
Del Barrio-García, S., Kamakura, W. A., & Luque-Martínez, T. (2019). A longitudinal cross-product analysis of media-budget allocations: How economic and technological disruptions affected media choices across industries. Journal of Interactive Marketing, 45(1), 1-15. [DOI:10.1016/j.intmar.2018.05.004]
E u r o p e a n C o m m i s s i o n. (2005). The measurement of scientific and technological activities. Oslo manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/9789264013100-en]
Fahim Yahyae, F., Mirzaei, H., Vaezi, R., & Jahangiri, A. (2019). [A comparative study of the basic indicators of approved research and technology credits during the years 2016 and 2017 (Persian)].
Flick, U. (2022). An introduction to qualitative research. California: Sage. [Link]
Gharoon, M. (2014). [Introducing the model for estimating the financial resources needed for the general goals of the science, research and technology sector from public sources (Persian)]. Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(67), 1-19. [Link]
Ghazinouri, S. S., Alizade, P., & Kheradmandnia, S. (2011). [About the country’s 2011 budget bill (Persian]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic Of Iran. [Link]
Given, L. M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. California: Sage. [DOI:10.4135/9781412963909]
Government of Canada. (2021). Budget 2021: A recovery plan for jobs, growth, and resilience. Ottawa: Government of Canada. [Link]
Govinfo. (2020). Budget of the United States Government FY 2021. Washington: United States Government Publishing Office (GPO).
Hoseini, M. (2016). [Introducing the focus group method and its application in research (Persian)]. Tehran: Markaz-e-Pajohesh va Sanjesh-e- Afkar-e- Seda va Sima.
Hoshdar, F., Soltani, B., Fassihi, S. F., & Tashkori, N. (2019). [Provide an improved model for classifying knowledge-based firms in Iran (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 9(30), 215-233. [Link]
Jalalabadi, A., Seyyed Nourani, S. M., & Sannei, M. (2005). [The effect the improvement of categorizing country, s budget item on universities budgeting (Affiliated to Ministry of SRT) (Persian)]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 11(1), 65-101. [Link]
Jalali Aliabadi, F., & Mashayekhi, B. (2017). [Analysis on the role of university budgeters in Iran, using wildavsky’s budgetary roles (Persian)]. Journal of Health Accounting, 6(1), 1-24. [Link]
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. California: Sage publications [DOI:10.4135/9781071878781]
Lee, J., & Yang, J. S. (2020). Strategic R&D budget allocation to achieve national energy policy targets: The case of Korea. Policy Studies, 1-30.
Lee, S., & Lee, H. (2015). Measuring and comparing the R&D performance of government research institutes: A bottom-up data envelopment analysis approach. Journal of Informetrics, 9(4), 942-953. [DOI:10.1016/j.joi.2015.10.001]
Leydesdorff, L., Bornmann, L., & Wagner, C. S. (2019). The relative influences of government funding and international collaboration on citation impact. Journal of the Association for Information Science and Technology, 70(2),198-201. [DOI:10.1002/asi.24109] [PMID] [PMCID]
Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation. New York: John Wiley & Sons. [Link]
Moghimi, S. M., Pourezat, A. A., Danayifard, H., & Ahmadi, H. (2017). [Describing elements of good governance in policy making of budgeting system in Iran (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 6(21), 31-52. [Link]
Mousavi, A., & Ahmadi, H. (2020). [Extracting the main features of Iran’s national innovation system through a systematic mix of research (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 10(34), 102-127. [Link]
OECD. (2007). Frascati Manual 2002- proposed standard practice for surveys on research and experimental development. Paris: OECD Publications.
OECD. (2015). Frascati manual 2015-guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. Paris: OECD Publications.
Pakzad, M., Alizade, P., & Ehteshamnejad, A. (2021). [Research, technology and innovation in the 1401 budget bill (Persian)]. Tehran: Secretariat of the Supreme Council of Science, Research and Technology.
Perez-Sebastian, F. (20150. Market failure, government inefficiency, and optimal R&D policy. Economics Letters, 128, 43-47. [DOI:10.1016/j.econlet.2015.01.012]
Quivy R. (1988). Campenhoudt L. Manuel de recherché en sciences socials [A. Nikgohar, Persian Trans]. Tehran: Tootia; 2006.
Ranjbar, H., Haghdoost, A. A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M., & Bahrami, N. (2012). [Sampling in qualitative research: A Guide for beginning (Persian)]. Annals of Military and Health Sciences Research, 10(3), 238-250. [Link]
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. London: Pearson. [Link]
Shojae, S. M. H., & Alizade, P. (2021). [Solutions to improve the calculation of research and development expenditure index in the country (Persian)]. Atf, 50, 16-18. [Link]
Shojae, S. M. H., & Soltani, A. M. (2017). [Native definition of research and development (Persian)]. Tehran: Institute of Technological Studies.
Shojae, S. M. H., & Soltani, A. M. (2021). [Investigation of the research, technology and innovation section in the 1400 budget bill of the whole country (Persian)]. Tehran: Scientific Policy Research Center of the country.
Tofighi, J., & Ferasatkhah, M. (2002). [Structural tools of scientific development in Iran (Persian)]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 8(3), 1-36. [Link]
UNESCO-UIS. (2009). Definitions of R&D, innovation and S&T activities. Paper presented at Training Workshop on Science, Technology and Innovation Indicators, Egypt,Cairo, 28-30 September 2009.
UNESCO-UIS. Measuring R&D: Challenges faced by developing countries. Montreal: UNESCO Institute for Statistics; 2012.
Wu, T., Yang, SH., & Tan, J. (2020). Impacts of government R&D subsidies on venture capital and renewable energy investment - an empirical study in China. Resources Policy, 68, 101715. [DOI:10.1016/j.resourpol.2020.101715]
Xiao, H., Gao, S., & HayLee, L. (2017). Simulation budget allocation for simultaneously selecting the best and worst subsets. Automatica, 84, 117-127. [DOI:10.1016/j.automatica.2017.07.006]
Ziesemer, T. H. (2021). Mission-oriented R&D and growth.Journal of Applied Economics, 24( 1), 460-477. [DOI:10.1080/15140326.2021.1963395]