مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

2 استاد دانشگاه پاریس و پژوهشگر مطالعات امنیت انسانی

چکیده

مقاله پیش رو متن پیاده‌شده‌ی سخنرانی خانم شهربانو تاجبخش است که در همایش حکمرانی و امنیت غرب آسیا که ذیل دومین کنفرانس امنیتی تهران در آذرماه 1396 در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، ارائه شده است. شهربانو تاجبخش که استاد و پژوهشگر استاد دانشگاه پاریس در حوزه مطالعات امنیت بین‌الملل است در این سخنرانی تلاش داشته است تا مفهوم امنیت انسانی را از ابعاد مختلف آن بررسی کرده و در نحوه نگریستن به امنیت از منظر انسانی‌اش مداقه نماید. امنیت انسانی در این نگاه امنیت از رویکرد محدودنگرش که امنیت را حفاظت از خشونت و ترس می‌داند فاصله گرفته و بر رویکرد موسع خود که مبتنی بر آزادی از احتیاجات و نیازمندیها و آزادی بقا هست مبتنی است. وی در خلال ارائه خود استدلال می‌کند رویکرد امنیت انسانی تلاش دارد در رویکرد سیاست گذارانه خود به تجربه زیسته‌ی افراد نیز توجه نماید؛ موضوعی که برخلاف رویکردهای رئالیستی و نهادگرایانه است. در نهایت با امنیت انسانی در سطح برنامه‌ریزی با بافتارها، چندبعدی بودن مفهوم امنیت انسانی و شبکه مندی امنیتی توجه و تأکید دارد. در ادامه متن سخنرانی ایشان که البته به جهت فاقد سلیس و روان بودن فارسی سخنران در برخی موارد اصلاح و فارسی‌سازی شده است، می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


گزارش سیاستی