چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران:

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «شناسایی چالش­های پیشروی آموزش بزرگسالان  و راهکارهایی جهت بهبود آن» انجام شده است. محقق جهت دستیابی به هدف پژوهش از روش کیفی نظریۀ زمینه­ای استفاده کرده است. مشارکت‌کنندگان تحقیق صاحب‌نظران و متخصصان موضوعی آموزش بزرگسالان، گروه‌های مرجع محلی، مدیران وکارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی مناطق و شهرستان‌های استان فارس، مدیران و کارشناسان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان فارس، آموزش‌دهندگان و سوادآموزان بودند که  مصاحبه با استفاده از «رویکرد هدفمند»، با «روش گلوله برفی» و استفاده از «معیار اشباع نظری» با 72 نفر به عنوان نمونه صورت گرفت. روش گردآوری اطلاعات انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. نتایج حاصل از  مصاحبه­ها براساس فرایند نظریۀ داده‌بنیاد، طی مراحل سه­گانه کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) به ترتیب 509 کد باز، 99 مفهوم و 14 مقوله استخراج  شد. در مرحلۀ نهایی نیز مقولات در ذیل مؤلفه­های اساسی نظریۀ داده‌بنیاد شامل مقولۀ محوری (چالش­های پیش روی نهضت سوادآموزی)، شرایط علّی (مشکلات محتوایی دروس، مشکلات آموزشی و مشکلات اقتصادی سوادآموزان)، شرایط محیطی (مشکلات ساختاری سازمان نهضت سواد‌آموزی)، شرایط واسطه­ای (موانع فرهنگی، مشکلات مربوط به آموزش‌دهندگان و مشکلات مربوط به سوادآموزان)، راهبردها (اصلاح محتوای درسی برای سوادآموزان، اقدامات قانونی، ارائۀ تسهیلات به آموزش‌دهندگان، افزایش منابع، امکانات و تسهیلات و اصلاح و تجدیدنظر دوره­های آموزشی) و پیامدها (تسریع در روند توسعه) قرار گرفتند. با توجه به یافته‌های حاصل از الگوی پارادایمی پژوهش، می­توان گفت سازمان نهضت سوادآموزی باید عوامل زمینه‌ای، محیطی و علّی حاصل از پژوهش حاضر را در نظر داشته باشد و در بازبینی مجدد برنامه‌های پیش رو عوامل به مورد اشاره در برنامه­ریزی خود توجه کند. نکته قابل توجه‌ این است که سازمان نهضت سوادآموزی و مراکز سوادآموزی در سطح خرد و کلان، با عوامل زمینه‌ای، محیطی و علّی مورد اشاره پژوهش حاضر روبرو هستند و از طرفی در برنامه‌های جاری خود به صورت جدی بدان توجهی نشده  و حتی راهبردهایی که در پژوهش حاضر بدان اشاره شده است نیز تحت تاثیر‌این عوامل خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمیان، ‌هادی و علی کیاسرشت. 1389. سوادآموزی بزرگسالان در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سازمان نهضت سوادآموزی.
باقرزاده، علی. 1393. ۲۰«میلیون بی‌سواد مطلق و کم‌سواد در ‌ایران؛ ۳ گروه بیشترین بازماندگان از تحصیل». خبرگزاری تسنیم. ۲۳اردیبهشت ۳. شناسۀ خبر: 367595.
خادمی، ملوک، محبوبه‌السادات کدخدایی و زویا آبام. 1395. «بررسی رابطۀ بین سبک شناختی و ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع‌جویی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه«. اندیشه­های نوین تربیتی.دورۀ 12. شمارۀ 3. صص 202-219.
شاوران، حمیدرضا، قربانعلی سلیمی و رضا همایی. 1387. «سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان براساس فرهنگ‌های چندگانه آنان». مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان. جلد 29. شمارۀ 1. صص 147-160.
شایگان، فریبا. 1388. «بررسی عوامل مؤثر بر خواب‌آلودگی دانشجویان در کلاس درس».  پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). دوره 4. شماره 3. صص: 342-362.
مخاطب، محمد، مهدی قدرتی و سپیده رضاپورلاکانی. 1392. «تحلیل محتوای شاخص­های یادگیری کتاب‌های آموزشی گروه‌های مطالعاتی پیگیر سواد سازمان نهضت سوادآموزی». اندیشه­های نوین تربیتی. دورۀ 9. شمارۀ 2. صص 109-130.

مهدی‌زاده، محمد. 1394. «والدین 71 درصد از افراد ترک تحصیل‌کرده بی‌سواد یا کم‌سواد هستند». خبرگزاری‌ایرنا، چهارشنبه 4 آذر ماه. کد خبر: 81854036 .

Aksakal, B. Kazu.I. Y. 2015. “Comparison of Adult Education Policies in Turkey and European Union”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol 177. pp: 235 – 239.
Althauser, K .2015. “Job-embedded professional development: Its impact on teacher self-efficacy and student performance”. Teacher Development Vol 19 (2). pp: 210-225.
Barakat, B. 2016. “Improving Adult Literacy without Improving the Literacy of Adults? A Cross-National Cohort Analysis”. World Development. Vol 87. pp: 242–257.
Benes, M. 2008..Andragogika. Praha: Grada.
Bruce, C. D. et al. “The effects ofsustained classroom-embedded teacher professional learning on teacher efficacyand related student achievement”. Teaching and Teacher Education. Vol 26(8). pp:1598-1608.
Clarke, N. 2013. “Transfer of training: The missing link in training and the quality of adult social care”.Health and Social Care in the Community. Vol 21(1). pp: 15-25.
Creswell, J.W. 2009. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methodsapproaches. Thousand Oaks: Sage.
Dimitrescu, M. Sârbu, L. V. Lacroix, Y. 2015. “European Trends for Adults Education in Lifelong Learning Strategy: Modern Methods and Romanian Skills in Training Management .”Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol 180. pp: 1161 – 1169.
Hamilton, M., & Pitt, K. 2011. “Changing policy discourses: Constructing literacy inequalities”. International Journal of Educational Development. Vol 31. pp: 596–605.
Hubackova, S. Semradova, I. 2014. “Research Study on Motivation in Adult Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences”. Vol 159. PP: 396 – 400.
Kalenda, J. 2015. “Development of non-formal adult education in the Czech Republic”.  Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol 174. pp: 1077 – 1084.
Kim, P. Miranda, T. Olaciregui, C. 2008. “Pocket School: Exploring mobile technology as a sustainable literacy education option for underserved indigenous children in Latin America”. International Journal of Educational Development. Vol 28. pp: 435–445.
Kokkos, A. 2015. “the challenges of adult education in the modern world”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol 180. pp: 19 – 24.
Udouj, G. Groverb, K. Belcherc, G. Kacirekb, K. 2017. an investigation of perceptions of programme quality support of adult basic education programmes .Evaluation and Program Planning. Vol 61, pp: 106–112.
OECD - Directorate for Education, Employment, Labor and Social Affairs Education Committee . 2001. Thematic review of national policies for education - ROMANIA: Stability Pact for South Eastern Europe
Neumark, D. Johnson, H. Li, Q. Schiff, E. 2011 .An assessment of labor force projections through 2018: will workers have the education needed for the available jobs?, Report prepared for the AARP foundation by the Public Policy Institute of California.
Stenberg, A. Westerlund, and O. 2016. Flexibility at a cost – Should governments stimulate tertiary education for adults? The Journal of the Economics of Ageing, Vol 7, pp:69–86.
Wahlgren, B. Mariager-Anderson, K. Sørensen, S. 2016. Expanding the traditional role of the adult education teacher – The development of relational competences and actions.Teaching and Teacher Education, Vol, 60 ,pp: 303-311.
Workforce Investment & Opportunity Act (WIOA). 2014. H.R. 803, 113th Cong. (2014).
UNESCO . 1997.What is adult education? Fifth International Conference on Adult Education. Hamburg, July 14-18, 1997. Adult Learning: A Key for the Twenty-First Century. pp.1-3.