تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجو

3 دانشگاه تهران

چکیده

موضوع تأمین منابع مالی و اعتباریاز کلیدی‌ترین بخش‌های اجرای پروژه‌های زیربنایی به خصوص در مواردی است که دولت توانایی کافی برای تأمین مالی این پروژه‌ها را ندارد. یکی از مصادیق این پروژه‌ها برای ایران، نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی است. در این پژوهش ابتدا به بررسی مدل‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی پرداخته شده است. در این مدل‌ها تأمین مالی می‌تواند از سوی دولت، بخش خصوصی، شرکت‌های خدمات انرژی  یا ترکیبی از این موارد صورت گیرد. همچنین در هر مدل ریسک‌های مالی، فنی و سیاسی اجرای پروژه‌ها نیز بین بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود. در ادامه سه نمونه از پروژه‌های نوسازی روشنایی معابر اجرا شده در کشورهای هند، انگلیس و فیلیپین بررسی شده و در انتها دو مدل متناسب با کشور ایران برای طرح نوسازی روشنایی معابر (جایگزینی لامپ‌های LED با لامپ‌های قدیمی موجود در معابر) با تأمین مالی از محل عوارض برق یا مادۀ 12 قانون رفع موانع تولید پیشنهاد و ملاحظات هر مورد بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


AHMAD, Usman, Yusnidah IBRAHIM andMohd Sobri MINAI. 2018. “Malaysian Public Private Partnerships: Risk management in build, lease, maintain and transfer projects.” Cogent Business&Management. pp.1-25.
Aníbal, De Almeida etal. 2014. “Solid state lighting review–Potential and challenges in Europe.” Renewable and Sustainable Energy Reviews. pp. 30-48.
Esty, Benjamin C.2004. “Why Study Large Projects? An Introduction to Research onProject Finance.” European Financial Management. pp. 213-224.
Natasa Turina, Diana Car-Pušić. 2006. “OVERVIEW OF PPP MODELS AND THE ANALYSIS OF THE OPPORTUNITIES FOR THEIR APPLICATION.” pp.1-8.
Pedzi Makumbe, Debbie K, Weyl, and Andrew Eil. 2016. “Super-ESCO Delivery Model Case Study, EESL in Vizag, India”.World Bank.
Sapte, Wilde. Guide to Financing Bot Projects.Amer Educational Systems, 1997.
Bakri, Syed Kamarul et al. 2010. “Risks and Mitigation Measures in Build-Operate-Transfer Projects.” International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering. pp.81-87.
European Union. 2013. "BASIC JOINT VENTURE MODEL". available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjYlfy5773gAhUpqYsKHYKhB4QQFjALegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finformation_society%2Fnewsroom%2Fcf%2Fdae%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D4564&usg=AOvVaw3aruv8rRZT2fY5520zNfMf
Veronica Vecchi, Mark Hellowell. 2018.“ Public- Private Partnership in Health.palgrave macmillan”.
اشکوه، حسین. 1388. «بررسی چالش‌های تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی در مشارکت دولتی ـ خصوصی». در: دومین کنفرانس نظام تامین مالی در ایران. صص 1-17.
سازمان برنامه.1396. «فهرست بهای واحد پایۀ رشتۀ تاسیسات برقی سال 97».ص 34. قابل دسترس در: http://tadkar.com/images/stories/pdf/Fehrest_1397/Barghi1397.pdf
سازمان برنامه. 1379. «نشریۀ شماره ۶۱۴ (مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه‌ها)». قابل دسترس در: http://www.omransoft.ir/downloads/techdoc/mpopub/code614.zip
اسلامی میلانی، پریسا و شاهپور اسمعیلی. 1392.«مروری بر و شیوه‌ها و روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها». در: ششمین کنفرانس توسعۀ نظام مالی در ایران.
شرکت توانیر.1396.«آمار تفصیلی صنعت برق ایران». قابل دسترس در: https://amar.tavanir.org.ir/
سازمان استاندارد. 1392. «تعیین رتبه کیفی لامپ‌ها و چراغ‌های LED». قابل دسترس در: http://www.saba.org.ir/saba_content/media/image/2013/05/5348_orig.pdf
عبدی، الهام و صادق امین­زاده.1392. «بررسی انواع سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)». ماهنامۀ علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز 109. صص 8-16.
قانون حمایت از صنعت برق کشور. 1394. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. قابل دسترس در: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/947869
وزارت نیرو. 1397. «تعرفه های عمومی برق». قابل دسترس در: http://tariff.moe.gov.ir
مصوبۀ هیات وزیران.1364 . «نحوۀ تأمین هزینه روشنایی معابر و جابجایی تأسیسات آب و برق».قابل دسترس در: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/109192