جایگاه نوین ترکیه در ژئوپلیتیک خطوط لوله انرژی در قفقازجنوبی پیامدهای منطقه‌‌ای برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

وابستگی اقتصادی کشورها به مصرف سوخت‌‌های فسیلی باعث تقاضای روز افزون برای عرضه با ثبات نفت و گاز شده است. از این‌‌رو خطوط لوله انرژی به عنوان باثبات‌‌ترین روش عرضه انرژی اهمیت بسیار یافته است. قفقازجنوبی علی‌‌رغم وسعت کمی که دارد منطقه‌‌ای مهم برای انتقال انرژی محسوب می‌‌شود. اما با توجه به محدودیت‌‌های جغرافیایی حاکم بر منطقه، خطوط لوله آن باید از مناطق مجاور به بازار مصرف برسد. ترکیه با استفاده بهینه از این وضعیت نه تنها تبدیل به مسیر ترانزیت انرژی قفقازجنوبی شده است بلکه بخشی از نیاز داخلی خود را نیز تامین می‌‌کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش‌‌ها است که جایگاه ترکیه در ژئوپلیتیک انرژی قفقازجنوبی چیست؟ و این جایگاه چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ با استفاده از دو مفهوم «کشور ترانزیت انرژی» و «کشور کانون انرژی» این فرضیه بررسی شده است که ترکیه تبدیل به کشوری ترانزیتی در قبال قفقازجنوبی شده است. سپس در قالب چارچوبی مفهومی از ژئوپلیتیک انرژی و نظریه نئورئالیسم استدلال شده است که بدون مشارکت ایران در طرح‌‌های انتقال انرژی نفوذ منطقه‌‌ای آنکارا در مقایسه با تهران به ویژه در ابعاد اقتصادی افزایش خواهد یافت. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و باستفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه‎ای تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حافظ‌‌نیا، م. ر. (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. مشهد: انتشارات پاپلی.
موسوی‌شفائی، س. م.، و زمردی، ز. (1396). ژئوپلیتیک گاز و مداخله‌ی ترکیه در سوریه. پژوهش‌‌های راهبردی سیاست، 6(22)، 147-175.
References
Akyener, O. (2014). Doability of Trans-Caspian pipeline and deliverability of Turkmen gas to Turkey & EU. Paper presented at 9th Pipeline Technology Conference, Estrel Convention Center, Berlin, Germany, 12-14 May 2014. https://www.pipeline-conference.com/abstracts/doability-transcaspian-pipeline-and-deliverability-turkmen-gas-turkey-eu
Altundeğer, N. (2015). A dream coming true? Turkey becoming an energy hub. Paper presented at The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings, Prague, Czech Republic, 18-20 May 2015. https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2015/06/Nurettin-Altundeger.pdf
Aslanli, A., & Isayev, A. (2019). TANAP and TAP as part of Azerbaijan’s energy strategy. In M. Ibrahimov, A. Aleksic, & D. Dukic, (Eds.), Economic and social development: 37th international scientific conference on economic and social development -”Socio economic problems of sustainable development” (pp. 642-649). Varazdin/Baku/Koprivnica/Warsaw/Rabat: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency/Azerbaijan State University of Economics (UNEC)/University North, Koprivnica/Faculty of Management University of Warsaw/Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale-Mohammed V University in Rabat.
Austvik, O. G., & Rzayeva, G. (2017). Turkey in the geopolitics of energy. Energy Policy, 107, 539-47. [DOI:10.1016/j.enpol.2017.05.008]
Babali, T. (2009). Turkey at the energy crossroads. Middle East Quarterly, 16(2), 25-33. https://www.researchgate.net/publication/280008642
Barnes, J., Hayes, M. H., Jaffe, A. M., & Victor, D. G. (2006). Introduction to the study. In D. G. Victor, A. M. Jaffe, M. H. Hayes, (Eds.), Natural gas and geopolitics from 1970 To 2040 (pp. 3-24). New York: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511493492.002]
Bilgin, M. (2010). Turkey’s energy strategy: What difference does it make to become an energy transit corrdior, hub or center? UNISCI Discussion Papers, (23), 113-28. https://www.redalyc.org/pdf/767/76715004007.pdf
British Petroleum in Georgia. (2018). South Caucasus pipeline. Retrieved from https://www.bp.com/en_ge/georgia/home/who-we-are/scp.html
Ediger, V. Ş., & Durmaz, D. (2016). The new geopolitical game in the Caspian region: Azerbaijan-Turkey energy relations. Turkish Policy Quarterly, 15(2), 131-49. http://turkishpolicy.com/article/819/the-new-geopolitical-game-in-the-caspian-region-azerbaijan-turkey-energy-relations
EIA. (2019). International energy statistics Turkey, energy information administration. Retrieved from Not Found Link
European Commission. (2017). The Commissioners: The European Commission’s political leadership. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sfcovic/announcements/ashgabat-declaration_en
Hafeznia, M. R. (2006). [Principles and concepts of geopolitic (Persian)]. Mashhad: Papoli. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/790907
Han, A. K. (2011). Turkey’s energy strategy and the Middle East: Between a rock and a hard place. Turkish Studies, 12(4), 603-17. [DOI:10.1080/14683849.2011.622511]
IEA. (2019). Data and statistics. Retrieved from https://www.iea.org/statistics
Indeo, F. (2017). EU-Central Asia energy dimension: New positive steps for a Trans-Caspian corridor? Retrieved from https://www.enpg.ro/eu-central-asia-energy-dimension-new-positive-steps-for-a-trans-caspian-corridor-by-fabio-indeo/
Krauer-Pacheco, K. (2011). Turkey as a transit country and energy hub: The link to its foreign policy aims. Arbeitspapiere und Materialien / Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, December, 118. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/44092
MENR. (2019). Natural gas pipelines and projects, Ministry of Energy and Natural Resources. Retrieved from https://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Natural-Gas-Pipelines-and-Projects
Ministry of Energy and Natural Resources (MENR). (2015). Strategic energy plan 2015-2019. Retrieved from https://policy.thinkbluedata.com/node/2245
Ministry of Energy of Georgia. (2017). Transportation of Turkmen gas to European markets - Trans-Caspian gas pipeline and white stream. Retrieved from https://www.energy-community.org/dam/jcr:5879c378-a5f3-465b-8546-5085c2c5fcd4/GEORGIA%20TCP%20WS.pptx
Mitchell, J. (1996). The new geopolitics of energy. London: Royal Institute of International Affairs. https://catalogue.nla.gov.au/Record/2935647
Mohapatra, N. K. (2017). Energy security paradigm, structure of geopolitics and international relations theory: From global south perspectives. GeoJournal, 82(4), 683-700. [DOI:10.1007/s10708-016-9709-z]
Mousavi Shafaee, S. M., & Zomorodi, Z. (2017). [Geopolitics of gas and Turkey intervention in Syria (Persian)]. Strategic Research of Politics, 6(22), 147-75. [DOI:10.22054/QPSS.2017.13196.1377]
Parker, G. (1998). Geopolitics: Past, present and future. London & Washington: Printer. https://books.google.com/books?id=9yOFAAAAMAAJ&q
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. (2009).Turkey’s energy strategy deputy directorate general for energy, water and environment. Retrieved from http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/EnerjiPolitikasi/Turkey’s%20Energy%20Strategy%20(Ocak%202009).pdf
Rzayeva, G. (2015). The outlook for Azerbaijani gas supplies to Europe: Challenges and perspectives. OIES Paper, NG 97. [DOI:10.26889/9781784670283]
Southern Gas Corridor (SGO). (2019). About us. Retrieved from https://www.sgc.az/en/about
State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR). (2019). Baku-Supsa Western Export Pipeline. Retrieved from http://www.socar.az/socar/en/activities/transportation/baku-supsa-western-export-pipeline
Tagliapietra, S. (2014). Turkey as a regional natural gas hub: Myth or reality? An analysis of the regional gas market outlook, beyond the mainstream rhetoric. FEEM Working Paper, 2. [doi:10.2139/ssrn.2384492]
Temizer, M., & Erdogan, H. (2018). Turkey: Historic TANAP gas pipeline project goes live. Retrieved from https://www.tanap.com/media/news/turkey-historic-tanap-gas-pipeline-project-goes-live/
The World Bank. (2019). Fuel exports (% of merchandise exports). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN
The Observatory of Economic Complexity (OEC). (2018). Azerbaijan. Retrieved from https://oec.world/en/profile/country/aze
Trans-Caspian Pipeline. (2019). Turkmenistan’s physical link to Europe. Retrieved from http://www.w-stream-transcaspian.com/turkmenistans-physical-link-to-europe/
U.S. Energy Information Administration (EIA). (2017). Country analysis brief: Turkey. Retrieved from https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=TUR
Umucu, T., Altunisik, M., & Kok, M. V. (2011). Turkey as a major gas transit hub country. Journal Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 34(4), 377-84. [DOI:10.1080/15567036.2011.606455]
United Nations (UN). (2019). UN comtrade database. Retrieved from https://comtrade.un.org/data/
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. New York: McGraw-Hill. https://books.google.com/books?id=j6qOAAAAMAAJ&q
Wigen, E. (2012). Pipe dreams or dream pipe? Turkey’s hopes of becoming an energy hub. The Middle East Journal, 66(4), 598-612. [DOI:10.3751/66.4.12]
Yilmaz-Bozkus, R. (2018a). Analysis of Turkey’s role as a possible energy hub. GeoJournal, 84, 1353-64. [DOI:10.1007/s10708-018-9928-6]
Yilmaz-Bozkus, R. (2018b). Main determinants of Turkey’s foreign oil and natural gas strategy. Journal of Research in Economics, Politics & Finance, 3(2), 114-32. https://www.researchgate.net/publication/327974272
Yorucu, V., & Mehmet, O. (2018). The Southern energy corridor: Turkey’s role in European energy security. Cham: Springer International Publishing. [DOI:10.1007/978-3-319-63636-8]