ایالات متحده و تخریب نقش "هژمون لیبرال" در سایه سیاستهای ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

عدم شکل گیری موازنه قدرت در مقابل ایالات متحده پس از فروپاشی شوروی، به مدت یک ربع قرن، از پدیده های جدید در روابط بین الملل بوده است. اندیشمندان لیبرال علت این امر را علاوه بر قدرت خارق العاده آمریکا در بعد نظامی، وجود مجموعه عواملی می پندارند که به آن "قدرت نرم" آمریکا می گویند. ایجاد نهاد ها، سازمانها و رژیم های بین المللی، تولید کالاهای عمومی امنیتی، مالی – تجاری و اقتصادی، چندجانبه گرایی و پرهیز از یکجانبه گرایی و نهایتا ساختار لیبرال داخلی، اصلی ترین وجهه قدرت نرم آمریکاست که سبب گردیده است آمریکا حائز جایگاه "هژمون لیبرال" در نظم مستقر بین المللی گردد. اما در دوره جورج واکر بوش، یکجانبه گرایی و بی توجهی به برخی ساختارها و نهادهای بین المللی در سیاست خارجی آمریکا، خوش بینی های محض در مورد هژمون خوش خیم را با تردید روبرو ساخت. پس از ریاست جمهوری باراک اوباما و با روی کار آمدن دونالد ترامپ، اما، وی با سیاست "اول آمریکا"، عقب نشینی دهشناک از بسیاری از نهاد ها و رژیم های بین المللی، خودداری از تولید کالاهای عمومی امنیتی و اقتصادی و پایان دادن به آنچه "سواری مجانی" می خواند، پیگیری ناسیونالیسم اقتصادی، یکجانبه گرایی محض در نظام بین الملل و نهایتا بی اعتنایی به منافع سایر بازیگران از جمله دوستان وهم پیمانان آمریکا، جایگاه "هژمون لیبرال" و خوش خیم بودن این کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اختیاری‌امیری، ر.، علیپور، ف.، و حسن‌زاده، ف. (1398). تاثیر ناسیونالیسم اقتصادی آمریکا بر نظم تجاری لیبرال. سیاست جهانی، 8(1)، 192-161.
اوون چهارم، ج. م. (1383). لیبرالیسم فرا ملیتی و برتری آمریکا یا ملاطفت و نرمش آمریکا در نگاه بیننده. در: ایکنبری، ج. ج. ت‍ن‍ه‍ا اب‍رق‍درت‌: (ه‍ژم‍ون‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا در ق‍رن‌ 21) [ع. فضلی‌پور، ترجمه فارسی]. چاپ 2. تهران: ابرار معاصر تهران.
ایکنبری، ج. ج. (1383). ت‍ن‍ه‍ا اب‍رق‍درت‌: (ه‍ژم‍ون‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا در ق‍رن‌ 21) [ع. فضلی‌پور، ترجمه فارسی]. چاپ 2. تهران: ابرار معاصر تهران.
پارمار، ا.، و کاکس، م. (1390). قدرت نرم و سیاست خارجی ایالات متحده: دیدگاه‌های نظری، تاریخی و معاصر [ع. ر. طیب، ترجمه فارسی]. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پوراحمدی‌میبدی، ح.، و سعیدی، ر. (1390). رابطه فرهنگ و هژمونی در عرصه جهانی: رویکردی گرامشینیستی. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، (28)، 180-143.
تویسرکانی، م.، و عسگرخانی، ا. (1398). نسبت میان سیاست خارجی درون‌گرا/برون‌گرا با ظهور و سقوط هژمون‌های جهانی. مطالعات روابط بین‌الملل، 12(46)، 86-41.
جمشیدی، م. (1386). نظام‏های بین‏‌المللی تک‏ قدرت‏ محور: تک‏قطبی، هژمونی، امپراطوری. فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(38)، 806-785.
حسینی‌متین، س. م. (1398). ترامپ و ضرورت بازسازی نظم بین‌المللی لیبرال دموکراسی. سیاست خارجی، 33(1)، 44-5.
دهقانی، خ.، بصیری، م. ع.، و یزدانی، ع. (1398). تحلیل تاثیر سیاست‌های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 11(39)، 18-1.
شمامی، ر. ح. (1387). افول هژمونی آمریکا در مقابله با ایران، روسیه و چین. دوماهنامه ایراس، آذر و دی(21).
صالحیان، ت. (1398). تبیین استراتژی ایالات متحده در دوره ترامپ در خصوص عقب‌نشینی از تعهدات بین‌المللی و مداخله‌گرایی نوین. مجله ایرانی روابط بین‌الملل، اردیبهشت.
طالعی‌حور، ر.، امیدی، ع.، و شفیعی، ن. (1397). تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی. مطالعات سیاسی، 11(41)، 48-21.
فلاحی، س.، و حیدری، ن. (1398). واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ با تاکید بر هژمونی نظم جهانی لیبرال. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 11(39)، 79-59.
قنبرلو، ع. (1390). اقتصاد سیاسی مداخله‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا. چاپ 2. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قوام، ع. (1384). روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها. تهران: سمت.
کسینجر، ه. (1383). دیپلماسی آمریکا در قرن 21 [ا. راه‌‌چ‍م‍ن‍ی‌، ترجمه فارسی]. چاپ 2. تهران: ابرار معاصر تهران.
لیتل، ر. (1383). رژیم‌های بین‌المللی. در: ج. بیلیس، و ا. اسمیت و دیگران. جهانی‌شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین ]ا. راه‌‌چ‍م‍ن‍ی‌ و دی‍گ‍ران، ترجمه فارسی[. تهران: ابرار معاصر تهران.
لیتل، ر. (1389). تحول در نظریه‌های موازنه قوا [غ. ع. چگنی‌زاده، ترجمه فارسی]. تهران: ابرار معاصر تهران.
مرشایمر، ج. ج. (1398). توهم بزرگ: رویاهای لیبرال و واقعیت‌های بین‌الملل] م. براتی، و د. آشتیانی، ترجمه فارسی[. تهران: ابرار معاصر تهران.
مرشایمر، ج. ج.، و عباسی، س. (1398). ملزم به افول: ظهور و افول نظم بین‌المللی لیبرال. قابل دسترس در http://theinternational.ir/great-power/item/2712
مظفرپور، ن. (1386). رویارویی آرمانشهرگرایان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
نای، ج. (1392). رهبری آمریکا در سیاست بین‌الملل: تداوم و گسست. در: نای، ج.، پاپ، ر.، و دیگران. قدرت و موازنه نرم در سیاست بین‌الملل [ع. قهرمانپور، ترجمه فارسی]. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نای، ج.، پاپ، ر.، و دیگران. (1392). قدرت و موازنه نرم در سیاست بین‌الملل [ع. قهرمانپور، ترجمه فارسی]. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
والتز، ک. (1383). واقع‌گرایی ساختاری پش از جنگ سرد. در: ایکنبری، ج. ج. ت‍ن‍ه‍ا اب‍رق‍درت‌: (ه‍ژم‍ون‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا در ق‍رن‌ 21) [ع. فضلی‌پور، ترجمه فارسی]. چاپ 2. تهران: ابرار معاصر تهران.
 
References
Chu, B. (2016). Donald Trump is not just a security threat to America, he’s an economic threat too. Retrieved from https://www.independent.co.uk/voices/donald-trump-security-threat-to-us-america-economic-threat-mexican-wall-a7181161.html
Cox, R. W. (1983). Gramsci, hegemony and international relations: An essay in method. Millennium: Journal of International Studies, 12(2), 162-75. [DOI:10.1177/03058298830120020701]
Curran, J. (2018). Americanism, not globalism: President Trump and the American mission. Retrieved from https://www.lowyinstitute.org/publications/americanism-not-globalism-president-trump-and-american-mission-0
Dehghani, Kh., Basiri, M. A., & Yazdani, E. (2019). [Analysis of the impact of Donald Trump’s policies on USA soft power (Persian)]. Political and International Research, 11(39), 1-18. http://pir.iaush.ac.ir/article_666746.html
Ekhtiari Amiri, R., Alipor, F., & Hasanzadeh, F. (2019). [Impact of US economic nationalism on liberal trade order (Persian)]. World Politics, 8(1), 161-92. [DOI:10.22124/WP.2019.3558]
Falahi, S., & Heidari, N. (2019). [An examination of Donald Trump’s foreign policy with an emphasis on the hegemony of the liberal world order (Persian)]. Political and International Research, 11(39), 59-79. http://pir.iaush.ac.ir/article_666749.html
Foot, R., S. MacFarlane, N., & Mastanduno, M. (2003). US hegemony and international organizations: The United States and multilateral institutions. New York: Oxford University Press. p. 69. [DOI:10.1093/0199261431.001.0001]
Friedman, T. L. (2018). Time for G.O.P. to threaten to fire Trump. Retrieved from https://www.nytimes.com/2018/12/24/opinion/impeach-fire-president-trump.html
Ghanbarloo, A. (2011). [Interventionist political economy in American foreign policy (Persian)]. 2nd Ed. Tehran: Research Institute of Strategic Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1907081
Ghavam, A. A. (2005). [International relations: The theories & approaches (Persian)]. Tehran: Samt. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/772087
Gopalan, S. (2018). A new security an alliance might be better than NATO free-riders. Retrieved from https://thehill.com/opinion/national-security/395875-a-new-security-alliance-might-be-better-than-nato-free-riders
Hosseini Matin, S. M. (2019). [Trump and reconstruction of international liberal order (Persian)]. The Journal of Foreign Policy, 33(1), 5-44. http://fp.ipisjournals.ir/article_36184.html
Ikenberry, G. J. (2004). America unrivaled: The future of the balance of power [A. Fazlipour, Persian Trans]. 2nd Ed. Tehran: Abrare Moasere Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/684095
Iseri, E. (2007). Neo-Gramscian analysis of US hegemony today. In-Spire Journal of Law, Politics and Societies, June. https://inspirejournal.files.wordpress.com/2011/12/iseri01_neo-gramscian_analysis.pdf
Jamshidi, M. (2008). [International systems based on single power: Unipolarism, hegemony and empire (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 10(38), 785-806. http://quarterly.risstudies.org/article_1054.html
Jervis, R. (2006). The remaking of a unipolar world. The Washington Quarterly, 29(3), 5-19. [DOI:10.1162/wash.2006.29.3.5]
Kissinger, H. (2004). Dose American need a foreign policy? Toward a diplomacy for the 21 century [A. Rahchamani, Persian Trans]. 2nd Ed. Tehran: Abrare Moasere Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/666712
Little, R. (2004). International regimes. In J. Baylis, S. Smith & et al. The globalization of world politics: An introduction to international relations [A. Rahchamani & et al., Persian Trans]. Tehran: Abrare Moasere Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/740383
Little, R. (2010). The balance of power in international relations: Metaphors, myths, and models [Gh. A. Chegnizadeh, Persian Trans]. Tehran: Abrare Moasere Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2173999
Mastanduno, M. (1997). Preserving the unipolar moment: Realist theories and U.S. grand strategy after the cold war. International Security, 21(4), 49-88. https://www.jstor.org/stable/2539283?seq=1
Mearsheimer, J. J. (2019). The great delusion: Liberal dreams and international realities [M. Barati & D. Ashtiani, Persian Trans]. Tehran: Abrare Moasere Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/6054951
Mearsheimer, J. J., & Abbasi, S. (2020). [Bound to decline: The rise and fall of the liberal international order (Persian)]. Retrieved from http://theinternational.ir/great-power/item/2712
Mozaffarpour, N. (2007). [Confrontation of utopians (Persian)]. Tehran: Elmi Farhangi. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1082714
Nye, J. (2013). US leadership in international politics: Continuity and break. In Nye, J. S., & Pape, R. A., & et al. Power and soft balance in international politics [A. Ghahremanpour, Persian Trans]. Tehran: Research Institute of Strategic Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2871149
Nye, J. S., & Pape, R. A., & et al. (2013). Power and soft balance in international politics [A. Ghahremanpour, Persian Trans]. Tehran: Research Institute of Strategic Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2871149
Owen IV, J. M. (2004). Transnational liberalism and American superiority or American kindness and softness in the eyes of the viewer. In G. J. Ikenberry. America unrivaled: The future of the balance of power [A. Fazlipour, Persian Trans]. 2nd Ed. Tehran: Abrare Moasere Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/684095
Pape, R. A. (2005). Soft balancing against the United States. International Security, 30(1), 7-45. https://www.jstor.org/stable/4137457?seq=1
Parmar, I., & Cox, M., Eds. (2011). Soft power and US foreign policy: Theoretical, historical and contemporary perspectives [A. R. Tayyeb, Persian Trans].‎ Tehran: Research Institute of Strategic Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2615907
Pourahmadi Meibodi, H., & Saeidi, R. (2012). [The relation between culture and hegemony in global arena: A Gramscian perspective (Persian)]. Journal of Political and International Approaches, (28), 143-80. http://ensani.ir/fa/article/311229
Rampell, C. (2018). Trump’s trade policy is stuck in the ’80s. The 1680s. Retrieved from https://www.chatsports.com/utah-state-aggies/a/source/catherine-rampell-trumps-trade-policy-is-stuck-in-the-80s-the-1680s-14527407
Rose, G. (2019). The fourth founding: The United States and liberal order. Foreign Affairs, 98(1), 9-21. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-12-11/fourth-founding
Rugh, W. A. (2019). President Trump and America’s soft power. Retrieved from https://www.palgrave.com/gp/palgrave/campaigns/us-elections-and-politics/president-trump-and-america-s-soft-power/11996866
Salehian, T. (2019). [Explaining US strategy under Trump’s withdrawal from international commitments and new interventionism (Persian)]. Iranian International Relations Journal, May. https://bit.ly/3dfcdMw
Shamami, R. H. (2008). [Declining US hegemony over Iran, Russia and China (Persian)]. Iras Bimonthly, December-January(21). https://www.magiran.com/paper/590910
Taleihur, R., Omidi, A., & Shafiee, N. (2018). [Analysis of American hegemony based on neo-grammar theory (Persian)]. Political Studies, 11(41), 21-48. http://jourm.iauaz.ac.ir/article_664553.html
Touiserkani, M., & Asgarkhani, A. (2019). [The relation between extroverted/introverted foreign policy and the rise and fall of world hegemons (Persian)]. Research Letter of International Relations, 12(46), 41-86. http://prb.iauctb.ac.ir/article_667586.html
Trump, D. (2017). Brookings experts on Trump’s national security strategy. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/brookings-experts-on-trumps-national-security-strategy/
Waltz, K. (2004). Structural realism after the cold war. In G. J. Ikenberry. America unrivaled: The future of the balance of power [A. Fazlipour, Persian Trans]. 2nd Ed. Tehran: Abrare Moasere Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/684095
Zakaria, F. (2008). The Post-American world. New York: W.W. Norton & Company. https://books.google.com/books?id=DAFHjoFyfTgC&dq
Zakaria, F. (2019). The self-destruction of American power: Washington squandered the unipolar moment. Foreign Affairs, 98(4), 10-6. https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-11/self-destruction-american-power