ایرانیان و مشارکت سیاسی: فراتحلیل انتقادی مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه علوم سیاسی و جامع هشناسی، دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی، دانشگاه تحصیلات عالی اسکولا نرمال سوپریور، فلورانس، ایتالیا.

2 استادیار جامع هشناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مشارکت سیاسی شهروندان، برای استقرار، حفظ و استمرار دموکراسی امری حیاتی است. در نتیجه، تحقیقات بسیاری در زمینه عوامل موثر بر مشارک سیاسی در ایران انجام شده است که هر یک، از نظرگاهی خاص، به موضوع پرداخته‌اند. بر این اساس و با توجه به اهمیت فهم یکپارچه‌ی دلایل مشارکت سیاسی شهروندان، در این مطالعه تلاش کرده‌ایم با اتخاذ رویکرد فراتحلیل انتقادی، به بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه بپردازیم. در این راستا، با اتخاذ استراتژی نمونه‌گیری هدفمند، سیزده مقاله از میان مقالات منتشر شده در ده سال اخیر انتخاب و مطالعه شدند. بررسی انتقادی مقالات پیرامون سه محور اصلی (تعریف متغیر وابسته، مبانی نظری و چارچوب نظری) نشان داد مقالاتِ مورد نظر در هر سه محور از ضعف معرفت‌شناختی رنج می برند. هم‌چنین در اکثر موارد، این مطالعات صرفاً به تحلیل سطح خُرد پرداخته‌اند و قسمت ادبیات پژوهش آن‌ها نیز از انسجام منطقی برخوردار نبودند. علاوه بر این، مطالعات انجام‌شده عمدتاً فاقد چارچوب نظریِ منسجم‌اند و در قسمت‌های مختلف آن‌ها نیز مشکلات روش‌شناختی به چشم می‌خورد. با وجود این، از نقطه نظر نتایجِ پژوهشی می‌توان گفت تصوّر گشودگی سیاسی و به تبع آن تصوّر اثربخش بودن مشارکت، هم‌چنین رسانه‌ها و عضویت در انجمن‌ها و تشکل‌ها از مهم‌ترین عوامل افزایش مشارکت سیاسی متعارف شهروندان (رفتار رای‌دهی) بوده‌اند، در حالی که رویکرد سرنوشت‌گرایی و احساس بی‌قدرتی موجب کاهش این نوع مشارکت سیاسی شده‌اند. در انتها، با توجه به فقدان مدل نظری مشارکت سیاسی در تحقیقات داخلی، مدل‌ ترکیبیِ سطح خُرد جهت استفاده در تحقیقات آینده معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امام‌جمعه‌زاده، س. ج.، رهبرقاضی، م. ر.، عیسی‌نژاد، ا.، و مرندی، ز. (1391). بررسی رابطه میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. دانش سیاسی، 8(1)، 37-68.
امام‌جمعه‌زاده، س. ج.، مهرابی‌کوشکی، ر.، و رهبرقاضی، م. ر. (1393). بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان). راهبرد، 23(70)، 153-177.
اوتاوی، م. (1385). ش‍ب‍ه‌ اق‍ت‍دارگ‍رای‍ی‌ در پ‍وش‍ش‌ دم‍وک‍راس‍ی [س. میرترابی، ترجمه فارسی]. تهران: قومس.
باقری‌بنجار، ع.، و رحیمی، م. (1391). بررسی رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان (شهروندان مناطق 3 و 12 شهر تهران). مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 2(5)، 143-170.
دلاپورتا، د. (1397). می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت،‌ شورا و جنبش‌های اجتماعی [س. کشاورزی،‌ و ع. روحانی، ترجمه فارسی]. تهران: نشر ثالث.
سروش، م.، و حسینی، م. (1392). نوجوانان، جوانان و مشارکت سیاسی؛ بررسی مقایسه‌ای نقش عوامل جامعه‌پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز. علوم اجتماعی، 10(2)، 93-125.
عبداله، ع. (1396). تاثیر مولفه‌های مذهبی بر رفتار رای‌دهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی. علوم سیاسی، 20(77)، 31-54.
عظیمی‌هاشمی، م.، قاضی‌طباطبایی، م.، و هدایتی، ع. ا. (1394). مشارکت سیاسی زنان در ایران و عوامل موثر بر آن. فصلنامه زن و جامعه، 6(24)، 105-124.
فاضلی، م.، و خوشفر، غ. ر. (1389). مشارکت سیاسی در استان گلستان. مطالعات اجتماعی ایران، 4(3)، 88-100.
فیروزجائیان، ع. ‌ا.، و جهانگیری، ج. (1387). تحلیل جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان، نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران. علوم ‌اجتماعی، 5(1)، 83-109.
گلابی، ف.، و حاجیلو، ف. (1391). تاثیر خانواده بر مشارکت سیاسی زنان. زن و جامعه، 3(11)، 31-56.
محمدی‌فر، ن.، شهرام‌نیا، ا. م.، مسعود‌نیا، ح.، و حاتمی، ع. (1396). بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان. جامعه‌شناسی کاربردی، 28(2)، 147-162.
معمار، ر. (1387). توسعه‌یافتگی و مشارکت سیاسی در ایران: بررسی تطبیقی درون‌کشوری. مسائل اجتماعی ایران،  1387(63)، 215-255.
واعظی، س. ک.، و رهبر، ر. (1395). بررسی اهمیت میانجی مولفه احساس بی‌قدرتی در میزان تاثیر ادارک از پاسخ‌گویی بر رفتار مشارکتی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران). مدیریت دولتی، 8(1)، 113-136.
هاشمی، س. ض.، فولادیان، م.، و فاطمی‌امین، ز. (1388). بررسی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران. پژوهشنامه علوم سیاسی، 5(1)، 199-226.
References
Abdollah, A. (2017). [The effect of religious components on the political cooperation in the Islamic republic (Persian)]. Political Science, 20(77), 31-54. [DOI:10.22081/PSQ.2017.63780]
Azimi Hashemi, M., Ghazi Tabatabaee, M., & Hedayati, A. A. (2016). [Women’s political participation in Iran (Persian)]. Quarterly Journal of Woman & Society, 6(24), 105-24. http://jzvj.miau.ac.ir/article_1738.html
Bagheri Banjar, A., & Rahimi, M. (2013). [The relationship between citizens’ sense of social belonging and their social, cultural, and political participation (Case of study: Districts 3 and 12 of the city of Tehran) (Persian)]. Urban Studies, 2(5), 143-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199381
Bell, D. (1974). The coming of post-industrial society. The Urban Lawyer, 6, 738. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/urban6&div=50&id=&page=
Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. Annual Review of Sociology, 26, 611-39. [DOI:10.1146/annurev.soc.26.1.611]
Buechler, S. M. (1993). Beyond resource mobilization? Emerging trends in social movement theory. The Sociological Quarterly, 34(2), 217-35. [DOI:10.1111/j.1533-8525.1993.tb00388.x]
Cakal, H., Hewstone, M., Schwär, G., & Heath, A. (2011). An investigation of the social identity model of collective action and the ‘sedative’effect of intergroup contact among Black and White students in South Africa. British Journal of Social Psychology, 50(4), 606-27. [DOI:10.1111/j.2044-8309.2011.02075.x] [PMID]
Chan, M. (2017). Media use and the social identity model of collective action: Examining the roles of online alternative news and social media news. Journalism & Mass Communication Quarterly, 94(3), 663-81. [DOI:10.1177/1077699016638837]
Dellaporta, D. (2018). Can democracy be saved? Participation, deliberation and social movements [S. Keshavarzi, & A. Ruhani, Persian Trans]. Tehran: Saless. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5488594
Emam Jome Zadeh, S. J., Rahbarghazi, M. R., Eysa Nezhad, O., & Marandi, Z. (2012). [Study concerning the relationship between feeling of relative deprivation and political participation among the students in Isfahan University (Persian)]. Political Knowledge, 8(1), 37-68. http://pkn.journals.isu.ac.ir/article_778.html
Emam Jome Zadeh, S. J., Mehrabi Kooshki, R., & Rahbarghazi, M. R. (2014). [A study on the role of structural and communicational dimensions of social capital in political participation investigation (Case study: Students of the University of Isfahan) (Persian)]. Rahbord, 23(70), 153-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301445
Fattori, F., Pozzi, M., Marzana, D., & Mannarini, T. (2015). A proposal for an integrated model of prosocial behavior and collective action as the expression of global citizenship. European Journal of Social Psychology, 45(7), 907-17. [DOI:10.1002/ejsp.2154]
Fazeli, M., & Khoshfar, G. R. (2010). [Political participation in Golestan Province (Persian)]. Iranian Social Studies, 4(3), 88-100. http://www.jss-isa.ir/article_23420.html
Firouzja’yaan, A. A., & Jahaangiri, J. (2011). [Sociological analysis of students’ political participation (Case study: Students of University of Tehran) (Persian)]. Journal of Social Sciences (Biannual), 5(1), 83-109. [DOI:10.22067/jss.v0i0.8732]
Fuchs, C. (2006). The self-organization of social movements. Systemic Practice and Action Research, 19, 101-37. [DOI:10.1007/s11213-005-9006-0]
Gamson, W. A. (1992). Talking politics. Cambridge: Cambridge University Press. https://books.google.com/books?id=mQGrGC5W6wkC&dq
Ginieniewicz, J. (2007). The scope of political participation. Journal of International Migration and Integration/Revue de L’integration et de la Migration Internationale, 8(3), 327-45. [DOI:10.1007/s12134-007-0025-9]
Giugni, M., & Grasso, M. T. (2015). Environmental movements in advanced industrial democracies: Heterogeneity, transformation, and institutionalization. Annual Review of Environment and Resources, 40, 337-61. [DOI:10.1146/annurev-environ-102014-021327]
Golabi, F., & Hajilo, F. (2012). [The impact of family on women’s political participation (Persian)]. Quarterly Journal of Woman & Society, 3(11), 31-56. http://jzvj.miau.ac.ir/article_1166.html
Goodwin, J., Jasper, J. M., & Polleta, F. (2001). Passionate politics: Emotions and social movements. Chicago: University of Chicago Press. https://books.google.com/books?id=ai8r0k72R18C&dq
Hashemi, S. Z., Fooladian, M., & Fatemi Amin, Z. (2010). [A survey of social and psychological factors affecting the political participation of people in Tehran (Persian)]. Research Letter of Political Science, 5(1), 199-226. http://www.ipsajournal.ir/article_112.html
Inglehart, R (1997). Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://books.google.com/books?id=uERHzCu6l9EC&dq
Jasper, J. M. (1998). The emotions of protest: Affective and reactive emotions in and around social movements. Sociological Forum, 13(3), 397-424. [DOI:10.1023/A:1022175308081]
Keshavarzi, S. (2017). [Sociological explanation of participation in environmental movements: The case of nature cleaners movement in Iran (Persian)] [PhD. dissertation]. Shiraz: Shiraz University.
Klandermans, B. (2004). The demand and supply of participation: Social-psychological correlates of participation in social movements. In D. A. Snow, S. A. Soule, H. Kriesi,  (Eds), The Blackwell companion to social movements (pp. 360-379). Hoboken, NJ: Blackwell Publishing Ltd. [DOI:10.1002/9780470999103.ch16]
Kreisler, H., & Wilensky, H. L. (2002). Comparing rich democracies. Retrieved fromhttp://globetrotter.berkeley.edu/people2/Wilensky/wilensky-con0.html
McAdam, D. (1986). Recruitment to high-risk activism: The case of freedom summer. American Journal of Sociology, 92(1), 64-90. [DOI:10.1086/228463]
Memar, R. (2009). [Political participation and development in Iran: An in-country comparative study (Persian)]. Journal of Social Problems of Iran, 1387(63), 215-55. https://jspi.khu.ac.ir/article-1-230-fa.html
Meyer, D. S. (2004). Protest and political opportunities. Annual Review of Sociology, 30, 125-45 [DOI:10.1146/annurev.soc.30.012703.110545]
Mohammadifar, N., Shahramnia, A. M., Masoudnia, H., & Hatami, A. (2017). [A study on the relationship between the vindication of civil rights and kind of political participation (Case study: Isfahan City) (Persian)]. Journal of Applied Sociology, 28(2), 147-62. [DOI:10.22108/JAS.2017.21433]
Opp, K. D. (2009). Theories of political protest and social movements: A multidisciplinary introduction, critique, and synthesis. New York: Routledge. https://books.google.com/books?id=ccP7oNnYoX8C&dq
Ottaway, M. (2006). Democracy challenged: The rise of semi-authoritarianism [S. Mirtorabi, Persian Trans]. Tehran: Ghoomes. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/801931
Passy, F., & Giugni, M. (2001). Social networks and individual perceptions: Explaining differential participation in social movements. Sociological Forum, 16, 123-53. [DOI:10.1023/A:1007613403970]
Rees, J. H., & Bamberg, S. (2014). Climate protection needs societal change: Determinants of intention to participate in collective climate action. European Journal of Social Psychology, 44(5), 466-73. [DOI:10.1002/ejsp.2032]
Schussman, A., & Soule, S. A. (2005). Process and protest: Accounting for individual protest participation. Social Forces, 84(2), 1083-108. [DOI:10.1353/sof.2006.0034]
Smelser, N. J. (1962). Theory of collective behavior. London: Collier Macmillan. https://www.worldcat.org/title/theory-of-collective-behavior/oclc/882978065
Soroush, M., & Hosseini, M. (2014). [Adolescents, young adults and political participation: A comparative study on the role of socialization factors affecting youth political participation in Shiraz (Persian)]. Journal of Social Sciences (Biannual), 10(2), 93-125. [DOI 10.22067/jss.v0i0.38463]
Tarrow, S. G. (2011). Power in movement: Social movements and contentious politics. 3rd Ed. New York: Cambridge University Press. https://books.google.com/books?id=zpeVVfesY2AC&dq
Thomas, E. F., McGarty, C., & Mavor, K. (2016). Group interaction as the crucible of social identity formation: A glimpse at the foundations of social identities for collective action. Group Processes & Intergroup Relations, 19(2), 137-51. [DOI:10.1177/1368430215612217]
Turner, J. H. (2010). Theoretical principles of sociology, volume 1. New York, NY: Springer. [DOI:10.1007/978-1-4419-6228-7]
Turner, R. H., & Killian, L. M. (1972). Collective behavior. 2nd Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice‐Hall. https://books.google.com/books?id=VwFmAAAAIAAJ&source
Vaezi, S. K., & Rahbar, R. (2016). [The mediating role of sense of powerlessness on the relationship between perceived accountability and the participation behavior of college students (Case study: Students of University of Tehran) (Persian)]. Journal of Public Administration, 8(1), 113-36. [DOI:10.22059/JIPA.2016.57508]
van Deth, J. W. (2014). A conceptual map of political participation. Acta Politica, 49(3), 349-67. [DOI:10.1057/ap.2014.6]
van Deth, J. W. (2015). Political participation. In G. Mazzoleni (Ed), The international encyclopedia of political communication (pp. 1-12). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. [DOI:10.1002/9781118541555.wbiepc171]
van Stekelenburg , J., Klandermans, B., & van Dijk, W. W.  (2011). Combining motivations and emotion: The motivational dynamics of protest participation. International Journal of Social Psychology/ Revista de Psicología Social, 26(1), 91-104. [DOI:10.1174/02134741179407842]
van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2009). Social movement theory: Past, present and prospects. In S. Ellis & I. van Kessel (Eds.), African dynamics, Movers and shakers: Social movements in Africa (pp. 17-43). Vol. 8. Leiden: Brill. [DOI:10.1163/ej.9789004180130.i-260.11]
van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2010). The social psychology of protest. Retrieved fromhttps://www.isaportal.org/resources/resource/the-social-psychology-of-protest/ ology of protest
van Zomeren, M., Postmes T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504-35. [DOI:10.1037/0033-2909.134.4.504] [PMID]
van Zomeren, M., Spears, R., Fischer, A. H., & Leach, C. W. (2004). Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy. Journal of Personality and Social Psychology, 87(5), 649-64. [DOI:10.1037/0022-3514.87.5.649] [PMID]
Verba, S., & Nie, N. H. (1987). Participation in America: Political democracy and social equality. Chicago: University of Chicago Press. https://books.google.com/books?id=9K5fdvfmGREC&dq
Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism in American politics. Cambridge: Harvard University Press. https://books.google.com/books?id=YFiCO5f0BKAC&dq