رویکرد ایالات متحده آمریکا در امنیتی‌سازی و تهدیدسازی از برنامه فضایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای )گرایش اروپا(، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برنامه فضایی ایران ازجمله حوزه‌هایی است که عموما با واکنش انتقادی ایالات‌متحده آمریکا و متحدانش مواجه شده است. این در حالی است که جمهوری‌اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که برنامه فضایی‌اش از مشروعیت حقوقی و بین‌المللی لازم برخوردار است و در همین راستا به توسعه و گسترش آن ادامه خواهد داد. مقاله حاضر ضمن بررسی مشروعیت برنامه فضایی ایران، به این مسئله می‌پردازد که هدف اصلی آمریکا، تهدیدسازی از برنامه فضایی جمهوری‌اسلامی ایران به منظور اجماع‌سازی بین‌المللی علیه آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ایالات‌متحده، با تمرکز بر بخشی از برنامه فضایی ایران که به موضوع انتقال و ارسال ماهوراه به فضا اختصاص دارد، درصدد است اقدامات ایران در حوزه پرتاب ماهواره‌برها (SLVs) را به مثابه پوششی برای توسعه موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای (ICBM) با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای معرفی کرده و از این جهت برنامه فضایی ایران را به مثابه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی بازنمایی کند. دو ستون اصلی این استراتژی آمریکا بر قابلیت برد ماهواره‌برهای ایران (با هدف بازنمایی آن به مثابه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما) و قابلیت حمل ماهواره یا محموله توسط ماهواره‌بر (با هدف بازنمایی آن به مثابه موشک‌های بالستیک حامل کلاهک هسته ای) متمرکز است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای، اسنادی، منابع الکترونیکی و پایگاه‌های اینترنتی و اظهارات مقامات مربوطه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اصل‌زاده شربیانی، م.، و سلطانی، ف. (1395). فناوری فضایی در جمهوری‌اسلامی ایران و قدرت ملی. پژوهش‌نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، 1(2)، 104-85.
امیدی، ع.، و مرادی‌فر، س. (1393). برسازی امنیتی فعالیت هسته‌ای ایران. سیاست جهانی، 3(4)، 149-121.
بوزان، ب.، ویور، ا.، و دوویلد، ج. (1386). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت [ع. ل. طیب، ترجمه فارسی]. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خاراباف، ع. (1396). یک سازمان با تحولات فضایی. قابل دسترس در https://www.magiran.com/article/3639342
خالوندی، ح.، و محمودی، س. ‌ه. (1397). انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین‌الملل فضایی. پژوهش‌های حقوقی، 17(35)، 53-33.
دهقانی‌فیروزآبادی، س. ج.، و قرشی، س. ی. (1391). نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن. فصلنامه مطالعات راهبردی، 15(58)، 42-7.
زارع‌زاده ابرقویی، ر. (1396). نگاه کپنهاگی به امنیتی‌سازی: مبانی و چالش‌ها. فصلنامه آفاق امنیت، 10(36)، 120-91.
شورای امنیت سازمان ملل متحد. (1398). قطعنامه 2231 - مصوب شورای امنیت و ضمائم. قابل دسترس در https://mfa.gov.ir/portal/newsview/31178/
عباسی، ب.، و رستمی، م. (1394). ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو. مطالعات حقوقی، 7(2)، 59-27.
فاضلی، ح. (1393). دستاوردها و برنامه‌های آینده سازمان فضایی ایران. قابل دسترس در https://www.magiran.com/article/3005431
قرشی، س. ی. (1393). امنیتی‌شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
References
Abbasi, B., & Rostami, M. (2015). [Legal dimensions of common heritage of mankind in outer space (Persian)]. Journal of Legal Studies, 7(2), 27-59. [DOI:10.22099/JLS.2015.3212]
Aslzadeh Sharabyani, M., & Soltani, F. (2017). [Space technology in the Islamic Republic of Iran and national power (Persian)]. Journal of Humanities and Islamic Strategic Studies, 1(2), 85-104. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1244807/
Bahgat, G. (2019). Iran’s ballistic‐missile and space program: An assessment. Middle East Policy, 26(1), 31-48. [DOI:10.1111/mepo.12398]
Bureau of Counterterrorism - United States Department of State Publication. (2018). Country reports on terrorism 2017. Retrieved from https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/
Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (2007). Security: A new framework for analysis [A. R. Tayyeb, Persian Trans]. 1st Ed. Tehran: Research Institute of Strategic Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/976058
Chang, K. (2015). A business plan for space. Retrieved from https://www.nytimes.com/2015/02/10/science/a-business-plan-for-space.html
Cordesman, A. H. (2019). The Iranian missile threat. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/iranian-missile-threat
Dehgani Firouzabadi, S. J., & Garashi, S. Y. (2013). [Theory and method in securitization studies (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 15(58), 7-42.  http://quarterly.risstudies.org/article_2986.html
Dietrich, G. B. (2002). Extending the principle of the common heritage of mankind to outer space [MA. thesis]. Montreal: McGill University. https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/jd472z34q
Elleman, M. (2012). Containing Iran’s missile threat. Survival, 54(1), 119-26. [DOI:10.1080/00396338.2012.657541]
Elleman, M. (2019). Why Iran’s satellite launch does not amount to an ICBM test. Retrieved from https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/01/iran-satellite-launch
Fazeli, H. (2014). [The achievements and future plans of the Iranian Space Agency (Persian)]. Retrieved from https://www.magiran.com/article/3005431
Fischhendler, I., & Katz, D. (2013). The use of “security” jargon in sustainable development discourse: Evidence from UN Commission on Sustainable Development. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 13, 321-42. [DOI:10.1007/s10784-012-9192-z]
Garashi, S. Y. (2014). [Securitization and foreign policy of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran: Research Institute of Strategic Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3469675
Gopalaswamy, B. (2008). Is an Iranian missile threat imminent. Bulletin, 28.
Greason, J., & Bennett, J. C. (2019). The economics of space: An industry ready to launch. Retrieved from https://reason.org/policy-study/the-economics-of-space/
Hildreth, S. A. (2012). Iran’s ballistic missile and space launch programs. Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/nuke/R42849.pdf
Iran Action Group - U.S. Department of State. (2018). Outlaw regime: A chronicle of Iran’s destructive activities. Retrieved from https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/12/Iran-Report.pdf
Khalvandi, H., & Mahmoudi, S. H. (2018). [Transfer of ownership and lease of space objects in orbit in the light of international space law (Persian)]. Journal of Legal Research, 17(35), 33-53. http://jlr.sdil.ac.ir/article_79337.html
Kharabaf, A. (2017). [An organization with spatial transformations (Persian)]. Retrieved from https://www.magiran.com/article/3639342
McDonald, M. (2008). Securitization and the construction of security. European Journal of International Relations, 14(4), 563-87. [DOI:10.1177/1354066108097553]
Ministry of Information and Communication Technology (Thailand), International Institute of Space Law (IISL). (2007). Proceedings of the space law conference 2006: Asian cooperation in space activities: A common approach to legal matters (2-3 August 2006, Bangkok, Thailand). Montreal: McGill University - Institute and Center for Research of Air and Space Law. https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/Bangkok_Proceedings-Part_1_2006.pdf
Office of the Spokesperson. (2019). New sanctions designations on Iran’s space program. Retrieved from https://www.state.gov/new-sanctions-designations-on-irans-space-program/
Omidi, A., & Moradifar, S. (2015). [Securitization of Iran’s nuclear program (2003-2013) (Persian)]. World Politics, 3(4), 121-49. https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_133.html
Pompeo, M. R. (2018). Iran test launches ballistic missile violating UN Security Council ban. Retrieved from https://www.state.gov/iran-test-launches-ballistic-missile-violating-un-security-council-ban/
Pompeo, M. R. (2020). Iran’s space program is dangerous, not peaceful. Retrieved from https://www.state.gov/irans-space-program-is-dangerous-not-peaceful/
Quinn, A. G. (2008). The new age of space law: The outer space treaty and the weaponization of space. Minnesota Journal of International Law, 17(2), 475-502. https://scholarship.law.umn.edu/mjil/63/
Reynolds, G. H. (1992). International space law: Into the twenty-first century. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 25(225). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2571912
South, T., Rempfer, K., Snow, Sh., Altman, H., & Larter, D. B. (2019). What war with Iran could look like. Retrieved from https://www.militarytimes.com/news/2019/06/04/what-war-with-iran-could-look-like
Space Foundation Editorial Team. (2018). Components of a satellite. Retrieved from https://www.spacefoundation.org/space_brief/satellite-components/
Space Foundation Editorial Team. (2019). International space law. Retrieved from https://www.spacefoundation.org/space_brief/international-space-law/
Stritzel, H. (2007). Towards a theory of securitization: Copenhagen and beyond. European Journal of International Relations, 13(3), 357-83. [DOI:10.1177/1354066107080128]
United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). (2019). Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: Membership evolution. Retrieved from https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/members/evolution.html
United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). (2020). Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). Retrieved from https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html
United Nations Security Council. (2019). [Resolution 2231 - Approved by the Security Council and its annexes (Persian)]. Retrieved from https://mfa.gov.ir/portal/newsview/31178/
United Nations. (2017). International space law: United Nations instruments. Retrieved from https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/stspace/stspace61rev_2_0_html/V1605998-ENGLISH.pdf
United Nations Office for Outer Space Affairs. (1963). 1962 (XVIII). Declaration of legal principles governing the activities of states in the ex-ploration and use of outer space. Retrieved from https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/principles/legal-principles.html
Wæver, O. (1993). Securitization and desecuritization. Copenhagen: Centre for Peace and Conflict Research. https://books.google.com/books?id=99iSQwAACAAJ&dq
Zarezadeh Abarghooee, R. (2017). [The Copenhagen view of securitization: Basics and challenges (Persian)]. Scientific Journal of Security Horizons, 10(36), 91-120. https://ps.ihu.ac.ir/article_200545.html